Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 6.16.24

Verš

dehendriya-prāṇa-mano-dhiyo ’mī
yad-aṁśa-viddhāḥ pracaranti karmasu
naivānyadā lauham ivāprataptaṁ
sthāneṣu tad draṣṭrapadeśam eti

Synonyma

deha — tělo; indriya — smysly; prāṇa — životní vzduchy; manaḥ — mysl; dhiyaḥ — a inteligence; amī — všechny tyto; yat-aṁśa-viddhāḥ — když jsou ovlivněny paprsky Brahmanu, Nejvyššího Pána; pracaranti — pohybují se; karmasu — v různých činnostech; na — ne; eva — vskutku; anyadā — jindy; lauham — železo; iva — jako; aprataptam — nerozpálené (ohněm); sthāneṣu — za takových okolností; tat — to; draṣṭṛ-apadeśam — dané jméno; eti — získává.

Překlad

Stejně jako železo má schopnost pálit, když je do ruda rozžhavené ve styku s ohněm, tak i tělo, smysly, životní síla, mysl a inteligence — přestože jsou to jinak pouhé kusy hmoty — mohou vykonávat své příslušné činnosti, když jsou obdařené částečkou vědomí od Nejvyšší Osobnosti Božství. Tak jako železo nemůže pálit, dokud ho nerozpálí oheň, tělesné smysly nemohou jednat, dokud je neobdaří Svou přízní Nejvyšší Brahman.

Význam

Do ruda rozpálené železo může pálit, ale nemůže popálit původní oheň. Vědomí malé částečky Brahmanu tedy plně závisí na moci Nejvyššího Brahmanu. V Bhagavad-gītě Pán říká: mattaḥ smṛtir jñānam apohanaṁ ca — “Ode Mě získává podmíněná duše paměť, poznání a zapomnění.” Síla jednat pochází od Nejvyššího Pána, a když ji Pán odebere, podmíněná duše již nemá energii k jednání svými různými smysly. Tělo zahrnuje pět poznávacích smyslů, pět činných smyslů a mysl, ale to jsou ve skutečnosti jen kusy hmoty. Například mozek není nic než hmota, ale když je aktivizovaný energií Nejvyšší Osobnosti Božství, může jednat, stejně jako železo může pálit, když je do ruda rozžhavené ohněm. Mozek může pracovat, když bdíme, nebo dokonce když sníme, ale když tvrdě spíme nebo jsme v bezvědomí, je nečinný. Jelikož je to kus hmoty, nemá nezávislou schopnost jednat. Může jednat jedině tehdy, když je obdařen vlivem Nejvyššího Pána, Osobnosti Božství, Jenž je Brahman či Parabrahman. Takto lze pochopit, jakým způsobem je Nejvyšší Brahman, Kṛṣṇa, přítomný všude, stejně jako je přítomné sluneční světlo díky bohu Slunce sídlícímu na Slunci. Nejvyšší Pán se nazývá Hṛṣīkeśa; On jediný je vládcem smyslů. Dokud nejsou naše smysly zmocněné Jeho energií, nemohou jednat. Pán je tedy jediný pozorovatel, jediný konatel, jediný posluchač a jediný činný princip či nejvyšší vládce.