Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 6.12.7

Verš

yuyutsatāṁ kutracid ātatāyināṁ
jayaḥ sadaikatra na vai parātmanām
vinaikam utpatti-laya-sthitīśvaraṁ
sarvajñam ādyaṁ puruṣaṁ sanātanam

Synonyma

yuyutsatām — těch, kdo válčí; kutracit — někdy; ātatāyinām — vybaveni zbraněmi; jayaḥ — vítězství; sadā — vždy; ekatra — na jednom místě; na — ne; vai — vskutku; para-ātmanām — podřízených živých bytostí, které jednají pouze pod vedením Nadduše; vinā — kromě; ekam — jednoho; utpatti — stvoření; laya — zničení; sthiti — a udržování; īśvaram — vládce; sarva-jñam — který zná vše (minulost, přítomnost a budoucnost); ādyam — původní; puruṣam — poživatel; sanātanam — věčný.

Překlad

Vṛtrāsura pokračoval: Ó Indro, nikdo než původní poživatel, Nejvyšší Osobnost Božství, Bhagavān, nemá zaručeno, že bude vždy vítězný. To On je příčinou stvoření, udržování a zničení a ví vše. Válčící podřízené živé bytosti, které jsou závislé a nucené přijímat hmotná těla, někdy vítězí a jindy jsou poraženy.

Význam

Pán říká v Bhagavad-gītě (15.15):

sarvasya cāhaṁ hṛdi sanniviṣṭo
mattaḥ smṛtir jñānam apohanaṁ ca

“Sídlím v srdci každého a ode Mne pocházejí vzpomínky, poznání a zapomnění.” Když spolu dvě strany bojují, boj probíhá ve skutečnosti pod kontrolou Nejvyššího Pána, Osobnosti Božství, který je Paramātmou neboli Nadduší. Na jiném místě Gīty (3.27) Pán říká:

prakṛteḥ kriyamāṇāni
guṇaiḥ karmāṇi sarvaśaḥ
ahaṅkāra-vimūḍhātmā
kartāham iti manyate

“Duše zmatená falešným egem se považuje za konatele činností, které jsou ve skutečnosti konány třemi kvalitami hmotné přírody.” Živé bytosti jednají pouze pod vedením Nejvyššího Pána. Pán dává pokyny hmotné přírodě, která pro živé bytosti zařizuje vše potřebné. I když se pošetile považují za konatele (kartā), nikdy nejsou nezávislé.

Vítězství patří vždy Nejvyšší Osobnosti Božství. Co se týče podřízených živých bytostí, ty bojují pod kontrolou Nejvyššího Pána. Vítězství nebo porážka ve skutečnosti není jejich; je to plán Pána uskutečněný prostřednictvím hmotné přírody. Pýcha při vítězství nebo sklíčenost při porážce nemají žádnou cenu. Člověk má plně záviset na Nejvyšším Pánu, Osobnosti Božství, Jenž zařizuje vítězství a porážku všech živých bytostí. Pán doporučuje: niyataṁ kuru karma tvaṁ karma jyāyo hy akarmaṇaḥ — “Konej svou předepsanou povinnost, neboť čin je lepší než nečinnost.” Živá bytost má nařízeno jednat podle svého postavení; vítězství či porážka závisejí na Nejvyšším Pánu. Karmaṇy evādhikāras te mā phaleṣu kadācana—“Máš právo vykonávat svou předepsanou povinnost, ale plody jednání ti nepatří.” Každý musí jednat upřímně, podle svého postavení. Vítězství či porážka pak závisejí na Pánu.

Vṛtrāsura Indru povzbuzoval: “Nermuť se kvůli mému vítězství. Není třeba zastavovat boj. Naopak bys měl pokračovat v konání své povinnosti. Jestliže si to Kṛṣṇa přeje, jistě zvítězíš.” Tento verš je velice poučný pro všechny, kdo upřímně pracují v hnutí pro vědomí Kṛṣṇy. Neměli bychom jásat z vítězství ani se rmoutit z porážky. Měli bychom se upřímně snažit vykonat vůli Kṛṣṇy či Śrī Caitanyi Mahāprabhua a o vítězství a porážku se nestarat. Naší jedinou povinností je jednat s upřímností, aby si našich činností povšiml Kṛṣṇa.