Skip to main content

KAPITOLA DVANÁCTÁ

Vṛtrāsurova slavná smrt

V této kapitole je popsáno, jak nebeský král Indra i přes své velké zdráhání zabil Vṛtrāsuru.

Poté, co Vṛtrāsura domluvil, rozzuřeně mrštil po králi Indrovi svůj trojzubec, ale Indra svým bleskem, který byl mnohem mocnější, rozbil trojzubec na kousky a usekl jednu z Vṛtrāsurových paží. Vṛtrāsura však použil svou zbývající paži k tomu, aby udeřil Indru železným palcátem, čímž způsobil, že blesk vypadl Indrovi z ruky. Indra tím byl velice zahanben a nechtěl blesk zdvihnout ze země, ale Vṛtrāsura ho pobídl, aby se ho chopil a bojoval. Poté dal králi Indrovi následující hodnotné pokyny.

Řekl: “Nejvyšší Osobnost Božství je příčinou vítězství a porážky. Hlupáci a darebáci nevědí, že Nejvyšší Pán je příčinou všech příčin, a sami se pokoušejí přisvojovat si zásluhy za vítězství či porážku, ale ve skutečnosti je vše pod kontrolou Pána. Nikdo jiný než On není nezávislý. Podléhají Mu puruṣa (poživatel) i prakṛti (požívaná), neboť vše se děje systematicky jen díky Jeho dohledu. Hlupák, který nevidí ruku Nejvyššího v každé činnosti, považuje sebe sama za vládce všeho. Když však člověk pochopí, že skutečným vládcem je Nejvyšší Osobnost Božství, osvobodí se od relativních vjemů tohoto světa, jako je neštěstí, štěstí, strach a nečistota.” Indra a Vṛtrāsura tedy pouze nebojovali, ale věnovali se i filozofickým rozhovorům. Pak začali znovu bojovat.

Tentokrát byl Indra silnější a usekl Vṛtrāsurovi zbývající paži. Vṛtrāsura pak přijal gigantickou podobu a spolkl ho, ale král Indra se díky talismanu zvanému Nārāyaṇa-kavaca dokázal ochránit i uvnitř Vṛtrāsurova těla. Poté se vynořil z démonova břicha a svým mocným bleskem mu usekl hlavu. Oddělení Vṛtrāsurovy hlavy trvalo celý jeden rok.

Verš

śrī-ṛṣir uvāca
evaṁ jihāsur nṛpa deham ājau
mṛtyuṁ varaṁ vijayān manyamānaḥ
śūlaṁ pragṛhyābhyapatat surendraṁ
yathā mahā-puruṣaṁ kaiṭabho ’psu

Synonyma

śrī-ṛṣiḥ uvāca — Śrī Śukadeva Gosvāmī řekl; evam — takto; jihāsuḥ — velice dychtivý se vzdát; nṛpa — ó králi Parīkṣite; deham — těla; ājau — v bitvě; mṛtyum — smrt; varam — lepší; vijayāt — než vítězství; manyamānaḥ — myslel si; śūlam — trojzubec; pragṛhya — vzal; abhyapatat — napadl; sura-indram — nebeského krále Indru; yathā — jako; mahā-puruṣam — Nejvyšší Osobnost Božství; kaiṭabhaḥ — démon Kaiṭabha; apsu — když byl celý vesmír zaplavený vodou.

Překlad

Śukadeva Gosvāmī řekl: Vṛtrāsura se chtěl vzdát svého těla a považoval smrt v boji za lepší než vítězství. Plný elánu uchopil svůj trojzubec, ó králi Parīkṣite, a vší silou napadl Pána Indru, nebeského krále, tak jako Kaiṭabha mocně napadl Nejvyšší Osobnost Božství, když byl vesmír zaplavený vodou.

Význam

Přestože Vṛtrāsura opakovaně pobízel Indru, aby ho svým bleskem zabil, král Indra byl nešťastný, že musí zabít takového velkého oddaného, a nechtěl blesk vyslat. Vṛtrāsura byl zklamaný, že král Indra i přes jeho povzbuzování váhá, a energicky se ujal iniciativy tím, že na Indru vrhl svůj trojzubec. Vṛtrāsura ani v nejmenším netoužil po vítězství; chtěl být zabit, aby se mohl ihned vrátit domů, zpátky k Bohu. Jak potvrzuje Bhagavad-gītā (4.9): tyaktvā dehaṁ punar janma naiti — oddaný se po opuštění těla okamžitě vrací k Pánu Kṛṣṇovi a již nikdy se nevrátí sem a nepřijme další tělo. To si Vṛtrāsura přál.

Verš

tato yugāntāgni-kaṭhora-jihvam
āvidhya śūlaṁ tarasāsurendraḥ
kṣiptvā mahendrāya vinadya vīro
hato ’si pāpeti ruṣā jagāda

Synonyma

tataḥ — potom; yuga-anta-agni — jako oheň na konci každého věku; kaṭhora — ostrými; jihvam — s bodci; āvidhya — roztočil; śūlam — trojzubec; tarasā — s velkou silou; asura-indraḥ — velký hrdina mezi démony, Vṛtrāsura; kṣiptvā — hodil; mahā-indrāya — na krále Indru; vinadya — s řevem; vīraḥ — velký hrdina (Vṛtrāsura); hataḥ — zabitý; asi — jsi; pāpa — ó ty hříšníku; iti — takto; ruṣā — rozhněvaný; jagāda — volal.

Překlad

Poté Vṛtrāsura, velký hrdina mezi démony, roztočil svůj trojzubec, který měl bodce jako plameny planoucího ohně na konci věku, a se strašným řevem ho plnou silou rozzuřeně mrštil po Indrovi. Hlasitě volal: “Ó ty hříšníku, teď tě zabiji!”

Verš

kha āpatat tad vicalad graholkavan
nirīkṣya duṣprekṣyam ajāta-viklavaḥ
vajreṇa vajrī śata-parvaṇācchinad
bhujaṁ ca tasyoraga-rāja-bhogam

Synonyma

khe — na nebi; āpatat — letící k němu; tat — ten trojzubec; vicalat — otáčející se; graha-ulka-vat — jako padající hvězda; nirīkṣya — pozoroval; duṣprekṣyam — na který nebylo možné se dívat; ajāta-viklavaḥ — beze strachu; vajreṇa — s bleskem; vajrī — Indra, který svírá blesk; śata-parvaṇā — který měl sto zalomení; ācchinat — uťal; bhujam — paži; ca — a; tasya — jeho (Vṛtrāsury); uraga-rāja — velkého hada Vāsukiho; bhogam — jako tělo.

Překlad

Po nebi letící Vṛtrāsurův trojzubec připomínal zářící meteor. Pohled na tuto oslnivou zbraň byl nesnesitelný, ale král Indra se nebál a svým bleskem ji rozsekal na kousky. Zároveň uťal jednu z Vṛtrāsurových paží, která byla silná jako tělo Vāsukiho, krále hadů.

Verš

chinnaika-bāhuḥ parigheṇa vṛtraḥ
saṁrabdha āsādya gṛhīta-vajram
hanau tatāḍendram athāmarebhaṁ
vajraṁ ca hastān nyapatan maghonaḥ

Synonyma

chinna — odseknutá; eka — jedna; bāhuḥ — jehož paže; parigheṇa — s železným palcátem; vṛtraḥ — Vṛtrāsura; saṁrabdhaḥ — rozzuřený; āsādya — dospěl; gṛhīta — uchopil; vajram — blesk; hanau — do čelisti; tatāḍa — udeřil; indram — Pána Indru; atha — také; amara-ibham — jeho slona; vajram — blesk; ca — a; hastāt — z ruky; nyapatat — vypadl; maghonaḥ — krále Indry.

Překlad

Přestože měl Vṛtrāsura useknutou jednu paži, rozhněvaně se přiblížil ke králi Indrovi a udeřil ho železným palcátem do zubů. Udeřil také slona, na kterém Indra seděl, což způsobilo, že Indrovi vypadl z ruky blesk.

Verš

vṛtrasya karmāti-mahādbhutaṁ tat
surāsurāś cāraṇa-siddha-saṅghāḥ
apūjayaṁs tat puruhūta-saṅkaṭaṁ
nirīkṣya hā heti vicukruśur bhṛśam

Synonyma

vṛtrasya — Vṛtrāsury; karma — výkon; ati — velmi; mahā — velice; adbhutam — úžasný; tat — ten; sura — polobozi; asurāḥ — a démoni; cāraṇa — Cāraṇové; siddha-saṅghāḥ — a společnost Siddhů; apūjayan — oslavovali; tat — to; puruhūta-saṅkaṭam — nebezpečné postavení Indry; nirīkṣya — když viděli; — běda, běda; iti — takto; vicukruśuḥ — bědovali; bhṛśam — velice.

Překlad

Obyvatelé různých planet, jako polobozi, démoni, Cāraṇové a Siddhové, vychvalovali Vṛtrāsurův čin, ale když viděli, že se Indra ocitl ve velkém nebezpečí, naříkali: “Běda! Běda!”

Verš

indro na vajraṁ jagṛhe vilajjitaś
cyutaṁ sva-hastād ari-sannidhau punaḥ
tam āha vṛtro hara ātta-vajro
jahi sva-śatruṁ na viṣāda-kālaḥ

Synonyma

indraḥ — král Indra; na — ne; vajram — blesk; jagṛhe — zdvihl; vilajjitaḥ — jelikož se styděl; cyutam — který vypadl; sva-hastāt — z jeho ruky; ari-sannidhau — před svým nepřítelem; punaḥ — znovu; tam — jemu; āha — řekl; vṛtraḥ — Vṛtrāsura; hare — ó Indro; ātta-vajraḥ — zdvihni svůj blesk; jahi — zabij; sva-śatrum — svého nepřítele; na — ne; viṣāda-kālaḥ — čas na nářek.

Překlad

Jelikož Indra tváří v tvář svému nepříteli upustil blesk, byl prakticky poražen a velice se styděl. Neodvažoval se zbraň znovu zdvihnout. Vṛtrāsura ho však pobízel: “Zdvihni svůj blesk a zabij svého nepřítele. Teď není čas naříkat nad svým osudem.”

Verš

yuyutsatāṁ kutracid ātatāyināṁ
jayaḥ sadaikatra na vai parātmanām
vinaikam utpatti-laya-sthitīśvaraṁ
sarvajñam ādyaṁ puruṣaṁ sanātanam

Synonyma

yuyutsatām — těch, kdo válčí; kutracit — někdy; ātatāyinām — vybaveni zbraněmi; jayaḥ — vítězství; sadā — vždy; ekatra — na jednom místě; na — ne; vai — vskutku; para-ātmanām — podřízených živých bytostí, které jednají pouze pod vedením Nadduše; vinā — kromě; ekam — jednoho; utpatti — stvoření; laya — zničení; sthiti — a udržování; īśvaram — vládce; sarva-jñam — který zná vše (minulost, přítomnost a budoucnost); ādyam — původní; puruṣam — poživatel; sanātanam — věčný.

Překlad

Vṛtrāsura pokračoval: Ó Indro, nikdo než původní poživatel, Nejvyšší Osobnost Božství, Bhagavān, nemá zaručeno, že bude vždy vítězný. To On je příčinou stvoření, udržování a zničení a ví vše. Válčící podřízené živé bytosti, které jsou závislé a nucené přijímat hmotná těla, někdy vítězí a jindy jsou poraženy.

Význam

Pán říká v Bhagavad-gītě (15.15):

sarvasya cāhaṁ hṛdi sanniviṣṭo
mattaḥ smṛtir jñānam apohanaṁ ca

“Sídlím v srdci každého a ode Mne pocházejí vzpomínky, poznání a zapomnění.” Když spolu dvě strany bojují, boj probíhá ve skutečnosti pod kontrolou Nejvyššího Pána, Osobnosti Božství, který je Paramātmou neboli Nadduší. Na jiném místě Gīty (3.27) Pán říká:

prakṛteḥ kriyamāṇāni
guṇaiḥ karmāṇi sarvaśaḥ
ahaṅkāra-vimūḍhātmā
kartāham iti manyate

“Duše zmatená falešným egem se považuje za konatele činností, které jsou ve skutečnosti konány třemi kvalitami hmotné přírody.” Živé bytosti jednají pouze pod vedením Nejvyššího Pána. Pán dává pokyny hmotné přírodě, která pro živé bytosti zařizuje vše potřebné. I když se pošetile považují za konatele (kartā), nikdy nejsou nezávislé.

Vítězství patří vždy Nejvyšší Osobnosti Božství. Co se týče podřízených živých bytostí, ty bojují pod kontrolou Nejvyššího Pána. Vítězství nebo porážka ve skutečnosti není jejich; je to plán Pána uskutečněný prostřednictvím hmotné přírody. Pýcha při vítězství nebo sklíčenost při porážce nemají žádnou cenu. Člověk má plně záviset na Nejvyšším Pánu, Osobnosti Božství, Jenž zařizuje vítězství a porážku všech živých bytostí. Pán doporučuje: niyataṁ kuru karma tvaṁ karma jyāyo hy akarmaṇaḥ — “Konej svou předepsanou povinnost, neboť čin je lepší než nečinnost.” Živá bytost má nařízeno jednat podle svého postavení; vítězství či porážka závisejí na Nejvyšším Pánu. Karmaṇy evādhikāras te mā phaleṣu kadācana—“Máš právo vykonávat svou předepsanou povinnost, ale plody jednání ti nepatří.” Každý musí jednat upřímně, podle svého postavení. Vítězství či porážka pak závisejí na Pánu.

Vṛtrāsura Indru povzbuzoval: “Nermuť se kvůli mému vítězství. Není třeba zastavovat boj. Naopak bys měl pokračovat v konání své povinnosti. Jestliže si to Kṛṣṇa přeje, jistě zvítězíš.” Tento verš je velice poučný pro všechny, kdo upřímně pracují v hnutí pro vědomí Kṛṣṇy. Neměli bychom jásat z vítězství ani se rmoutit z porážky. Měli bychom se upřímně snažit vykonat vůli Kṛṣṇy či Śrī Caitanyi Mahāprabhua a o vítězství a porážku se nestarat. Naší jedinou povinností je jednat s upřímností, aby si našich činností povšiml Kṛṣṇa.

Verš

lokāḥ sapālā yasyeme
śvasanti vivaśā vaśe
dvijā iva śicā baddhāḥ
sa kāla iha kāraṇam

Synonyma

lokāḥ — světy; sa-pālāḥ — s jejich hlavními božstvy či vládci; yasya — jejichž; ime — všichni tito; śvasanti — žijí; vivaśāḥ — plně závislí; vaśe — pod kontrolou; dvijāḥ — ptáci; iva — jako; śicā — sítí; baddhāḥ — spoutaní; saḥ — ten; kālaḥ — časový faktor; iha — v tomto; kāraṇam — příčina.

Překlad

Všechny živé bytosti na všech planetách tohoto vesmíru, včetně vládnoucích božstev těchto planet, jsou zcela pod kontrolou Pána. Jednají jako ptáci chycení v síti, kteří se nemohou volně pohybovat.

Význam

Rozdíl mezi sury a asury spočívá v tom, že surové vědí, že nic se nemůže stát bez touhy Nejvyšší Osobnosti Božství, zatímco asurové svrchovanou vůli Pána nechápou. V tomto boji je Vṛtrāsura ve skutečnosti surou a Indra asurou. Nikdo nemůže jednat nezávisle; každý naopak jedná pod vedením Nejvyšší Osobnosti Božství. Vítězství a porážka tedy přicházejí podle výsledků naší karmy a rozsudek vynáší Nejvyšší Pán (karmaṇā daiva-netreṇa). Jelikož pod dohledem Nejvyššího jednáme podle své karmy, nikdo — od Brahmy až po nepatrného mravence — není nezávislý. Ať už jsme poraženi či zvítězíme, Nejvyšší Pán vítězí vždy, protože každý jedná podle Jeho pokynů.

Verš

ojaḥ saho balaṁ prāṇam
amṛtaṁ mṛtyum eva ca
tam ajñāya jano hetum
ātmānaṁ manyate jaḍam

Synonyma

ojaḥ — síla smyslů; sahaḥ — síla mysli; balam — síla těla; prāṇam — stav života; amṛtam — nesmrtelnost; mṛtyum — smrt; eva — vskutku; ca — také; tam — Jeho (Nejvyššího Pána); ajñāya — aniž by věděl; janaḥ — hloupý člověk; hetum — příčina; ātmānam — tělo; manyate — považuje; jaḍam — i když je stejně dobré jako kámen.

Překlad

Síla našich smyslů, mysli a těla, životní síla, nesmrtelnost a smrtelnost — to vše podléhá svrchovanému dozoru Nejvyšší Osobnosti Božství. Hloupí lidé to nevědí a považují za příčinu svých činností tupé hmotné tělo.

Verš

yathā dārumayī nārī
yathā patramayo mṛgaḥ
evaṁ bhūtāni maghavann
īśa-tantrāṇi viddhi bhoḥ

Synonyma

yathā — stejně jako; dāru-mayī — zhotovená ze dřeva; nārī — žena; yathā — stejně jako; patra-mayaḥ — vytvořené z listů; mṛgaḥ — zvíře; evam — takto; bhūtāni — všechny věci; maghavan — ó králi Indro; īśa — Nejvyšší Osobnost Božství; tantrāṇi — závisejí na; viddhi — prosím věz; bhoḥ — ó pane.

Překlad

Ó králi Indro, stejně jako se dřevěná loutka v podobě ženy nebo zvíře z trávy a listů nemohou pohybovat či tancovat samostatně, ale plně závisejí na osobě, která je ovládá, tak i my všichni tancujeme podle touhy svrchovaného vládce, Osobnosti Božství. Nikdo není nezávislý.

Význam

To potvrzuje Caitanya-caritāmṛta (Ādi 5.142):

ekale īśvara kṛṣṇa, āra saba bhṛtya
yāre yaiche nācāya, se taiche kare nṛtya

“Pouze Pán Kṛṣṇa je nejvyšší vládce — všichni ostatní jsou Jeho služebníci, kteří tancují tak, jak On si přeje.” Všichni jsme služebníky Kṛṣṇy; nemáme žádnou nezávislost. Tancujeme podle touhy Nejvyšší Osobnosti Božství, ale pod vlivem nevědomosti a iluze si myslíme, že jsme na svrchované vůli nezávislí. Proto je řečeno:

īśvaraḥ paramaḥ kṛṣṇaḥ
sac-cid-ānanda-vigrahaḥ
anādir ādir govindaḥ
sarva-kāraṇa-kāraṇam

“Kṛṣṇa, který je známý jako Govinda, je nejvyšším vládcem. Má věčné, blažené, duchovní tělo. Je původem všeho. Nemá žádný jiný původ, neboť je prvotní příčinou všech příčin.” (Brahma-saṁhitā 5.1)

Verš

puruṣaḥ prakṛtir vyaktam
ātmā bhūtendriyāśayāḥ
śaknuvanty asya sargādau
na vinā yad-anugrahāt

Synonyma

puruṣaḥ — tvůrce celkové hmotné energie; prakṛtiḥ — hmotná energie či hmotná příroda; vyaktam — principy hmotného projevu (mahat-tattva); ātmā — falešné ego; bhūta — pět hmotných prvků; indriya — deset smyslů; āśayāḥ — mysl, inteligence a vědomí; śaknuvanti — jsou schopni; asya — tohoto vesmíru; sarga-ādau — ve stvoření atd.; na — ne; vinā — bez; yat — Jehož; anugrahāt — milosti.

Překlad

Tři puruṣové — Kāraṇodakaśāyī Viṣṇu, Garbhodakaśāyī Viṣṇu a Kṣīrodakaśāyī Viṣṇu — hmotná příroda, celková hmotná energie, falešné ego, pět hmotných prvků, hmotné smysly, mysl, inteligence a vědomí nemohou stvořit hmotný projev bez vedení Nejvyšší Osobnosti Božství.

Význam

Jak potvrzuje Viṣṇu Purāṇa: parasya brahmaṇaḥ śaktis tathedam akhilaṁ jagat — všechny projevy, s nimiž se setkáváme, nejsou nic jiného než různé energie Nejvyšší Osobnosti Božství. Tyto energie nemohou nic stvořit nezávisle. To rovněž potvrzuje Pán Osobně v Bhagavad-gītě (9.10): mayādhyakṣeṇa prakṛtiḥ sūyate sa-carācaram — “Tato hmotná příroda jedná pod Mým vedením, ó synu Kuntī, a vydává všechny pohyblivé a nehybné bytosti.” Jedině pod vedením Pána, Nejvyšší Osoby, může prakṛti, která je projevená jako dvacet čtyři prvků, vytvářet pro živou bytost různé situace. Ve Vedách Pán říká:

madīyaṁ mahimānaṁ ca
parabrahmeti śabditam
vetsyasy anugṛhītaṁ me
sampraśnair vivṛtaṁ hṛdi

“Jelikož je vše projevem Mé energie, jsem známý jako Parabrahman. Každý by měl proto ode Mne naslouchat o Mých slavných činnostech.” Pán také říká v Bhagavad-gītě (10.2): aham ādir hi devānām — “Jsem původem všech polobohů.” Nejvyšší Pán, Osobnost Božství, je tedy původem všeho a nikdo na Něm není nezávislý. Śrīla Madhvācārya rovněž říká: anīśa-jīva-rūpeṇa — živá bytost je anīśa; nikdy není vládce, ale je vždy ovládaná. Když tedy zpychne, že je nezávislým īśvarou či bohem, je to její pošetilost. Tuto pošetilost popisuje následující verš.

Verš

avidvān evam ātmānaṁ
manyate ’nīśam īśvaram
bhūtaiḥ sṛjati bhūtāni
grasate tāni taiḥ svayam

Synonyma

avidvān — ten, kdo je pošetilý, bez poznání; evam — takto; ātmānam — sebe; manyate — považuje; anīśam — i když zcela závisí na druhých; īśvaram — za svrchovaného vládce, nezávislého; bhūtaiḥ — prostřednictvím živých bytostí; sṛjati — On (Pán) tvoří; bhūtāni — jiné živé bytosti; grasate — pohlcuje; tāni — je; taiḥ — prostřednictvím jiných živých bytostí; svayam — On Sám.

Překlad

Pošetilý, hloupý člověk nemůže pochopit Nejvyšší Osobnost Božství. I když je vždy závislý, falešně se považuje za Nejvyššího. Pokud si někdo myslí: “Hmotné tělo živé bytosti je podle jejích plodonosných činností stvořeno otcem a matkou a totéž tělo bude zničeno někým dalším, tak jako například tygr žere jiná zvířata,” není to správné porozumění. To Nejvyšší Osobnost Božství tvoří a pohlcuje živé bytosti prostřednictvím jiných živých bytostí.

Význam

Podle závěru filozofie zvané karma-mīmāṁsā je příčinou všeho naše karma neboli předchozí plodonosné činnosti, a proto není třeba pracovat. Ti, kdo dospívají k tomuto závěru, jsou hloupí. Když otec tvoří dítě, nedělá to nezávisle; vede ho k tomu Nejvyšší Pán. Pán Sám říká v Bhagavad-gītě (15.15): sarvasya cāhaṁ hṛdi sanniviṣṭo mattaḥ smṛtir jñānam apohanaṁ ca — “Sídlím v srdci každého a ode Mě pocházejí vzpomínky, poznání a zapomnění.” Nikoho nelze přimět, aby něco stvořil, jestliže k tomu nedostal příkaz od Nejvyšší Osobnosti Božství sídlící v srdci každého. Otec a matka tedy nejsou stvořiteli živé bytosti. Živá bytost je podle své karmy (plodonosných činností) umístěna do semene otce, který ji vpraví do lůna matky. Potom přijímá tělo odpovídající tomu, jaké má matka a otec (yathā-yoni yathā-bījam), a rodí se, aby trpěla nebo si užívala. Původní příčinou jejího zrození je tedy Nejvyšší Pán. Stejně tak je Nejvyšší Pán příčinou zabití živé bytosti. Nikdo nemá nezávislost; každý je závislý. Správný závěr je, že jedinou nezávislou osobou je Nejvyšší Osobnost Božství.

Verš

āyuḥ śrīḥ kīrtir aiśvaryam
āśiṣaḥ puruṣasya yāḥ
bhavanty eva hi tat-kāle
yathānicchor viparyayāḥ

Synonyma

āyuḥ — délka života; śrīḥ — bohatství; kīrtiḥ — sláva; aiśvaryam — moc; āśiṣaḥ — požehnání; puruṣasya — živé bytosti; yāḥ — jež; bhavanti — vznikají; eva — vskutku; hi — jistě; tat-kāle — v pravý čas; yathā — stejně jako; anicchoḥ — toho, kdo si je nepřeje; viparyayāḥ — přesně opačné podmínky.

Překlad

I ten, kdo si nepřeje zemřít, se v okamžicích smrti musí vzdát svého života, bohatství, slávy a všeho ostatního. Stejně tak může člověk všechny tyto věci získat v době stanovené pro jeho vítězství, když mu je Nejvyšší Pán ze Své milosti přidělí.

Význam

Není dobré být falešně namyšlení a prohlašovat, že jsme se stali bohatými, učenými, krásnými atd. svou vlastní snahou. Všechno takové štěstí přichází milostí Pána. Na druhou stranu nikdo nechce zemřít a nikdo nechce být chudý nebo ošklivý. Proč má tedy živá bytost proti své vůli takové nechtěné potíže? Když člověk získá nebo ztratí všechno hmotné, je to milost nebo trest Nejvyšší Osobnosti Božství. Nikdo není nezávislý; každý závisí na milosti nebo trestu Nejvyššího Pána. Jedno známé bengálské rčení říká, že Pán má deset rukou. To znamená, že vládne všude — na osmi stranách, nahoře a dole. Chce-li nám Svýma deseti rukama všechno vzít, my svýma dvěma rukama nic nezachráníme, a chce-li nám Svýma deseti rukama udělit požehnání, nedokážeme je svýma dvěma rukama všechna přijmout; jinými slovy, Jeho požehnání překonávají naše očekávání. Z toho vyplývá, že Pán nám někdy násilím vezme naše vlastnictví, i když od něho nechceme být odděleni, a někdy nám dá tolik požehnání, že je nejsme schopni všechna přijmout. Ani v bohatství, ani v neštěstí tedy nejsme nezávislí; vše závisí na vůli Nejvyšší Osobnosti Božství.

Verš

tasmād akīrti-yaśasor
jayāpajayayor api
samaḥ syāt sukha-duḥkhābhyāṁ
mṛtyu-jīvitayos tathā

Synonyma

tasmāt — proto (jelikož plně závisíme na potěšení Nejvyšší Osobnosti Božství); akīrti — pohany; yaśasoḥ — a slávy; jaya — vítězství; apajayayoḥ — a porážky; api — i; samaḥ — vyrovnaný; syāt — člověk má být; sukha-duḥkhābhyām — s neštěstím a štěstím; mṛtyu — smrti; jīvitayoḥ — žití; tathā — jakož i.

Překlad

Jelikož vše závisí na svrchované vůli Osobnosti Božství, člověk má být vyrovnaný ve slávě i haně, při vítězství i porážce, za života i smrti. V jejich důsledcích — projevených jako štěstí a neštěstí — si má zachovávat vyrovnanost a být prostý úzkosti.

Verš

sattvaṁ rajas tama iti
prakṛter nātmano guṇāḥ
tatra sākṣiṇam ātmānaṁ
yo veda sa na badhyate

Synonyma

sattvam — kvalita dobra; rajaḥ — kvalita vášně; tamaḥ — kvalita nevědomosti; iti — takto; prakṛteḥ — hmotné přírody; na — ne; ātmanaḥ — duše; guṇāḥ — kvality; tatra — v takovém postavení; sākṣiṇam — pozorovatel; ātmānam — vlastní já; yaḥ — ten, kdo; veda — zná; saḥ — on; na — ne; badhyate — je poután.

Překlad

Ten, kdo ví, že tři kvality — dobro, vášeň a nevědomost — nejsou kvalitami duše, ale hmotné přírody, a že čistá duše je pouze pozorovatelem akcí a reakcí těchto kvalit, je osvobozenou osobou a tyto kvality ho nepoutají.

Význam

Pán vysvětluje v Bhagavad-gītě (18.54):

brahma-bhūtaḥ prasannātmā
na śocati na kāṅkṣati
samaḥ sarveṣu bhūteṣu
mad-bhaktiṁ labhate parām

“Ten, kdo je v takovém transcendentálním postavení, okamžitě realizuje Nejvyšší Brahman a je naplněn radostí. Nikdy nenaříká ani po ničem netouží; je stejně nakloněn všem živým bytostem. V tomto stavu dosahuje čisté oddané služby Mně.” Když živá bytost dosáhne seberealizace, stádia brahma-bhūta, ví, že vše, k čemu během jejího života dochází, je důsledkem znečištění kvalitami hmotné přírody. Ona sama jakožto čistá duše nemá s těmito kvalitami nic společného. V hurikánu hmotného světa se vše velice rychle mění, ale pokud člověk mlčí a jen sleduje akce a reakce hurikánu, je osvobozený. Skutečnou kvalifikací osvobozené duše je, že si zůstává vědoma Kṛṣṇy a není zneklidněna akcemi a reakcemi hmotné energie. Taková osvobozená osoba se vždy raduje, nikdy nenaříká a po ničem netouží. Jelikož vše dodává Nejvyšší Pán, živá bytost, která je na Něm zcela závislá, nemá proti ničemu protestovat a nic nemá přijímat pro svůj osobní smyslový požitek; vše má naopak brát jako Pánovu milost a zůstávat za všech okolností vyrovnaná.

Verš

paśya māṁ nirjitaṁ śatru
vṛkṇāyudha-bhujaṁ mṛdhe
ghaṭamānaṁ yathā-śakti
tava prāṇa-jihīrṣayā

Synonyma

paśya — pohleď; mām — na mě; nirjitam — již poražen; śatru — ó nepříteli; vṛkṇa — useknutá; āyudha — má zbraň; bhujam — a má paže; mṛdhe — v tomto boji; ghaṭamānam — přesto se snažím; yathā-śakti — podle svých schopností; tava — tebe; prāṇa — život; jihīrṣayā — s touhou připravit o.

Překlad

Ó můj nepříteli, pohleď na mě. Jsem již poražen, neboť má zbraň a paže byly rozsekány na kousky. Již jsi mě přemohl, ale přesto se snažím bojovat ze všech sil, s touhou tě zabít. Ani za takových nepříznivých podmínek nepropadám zármutku. Měl by ses proto také vzdát své zasmušilosti a pokračovat v boji.

Význam

Vṛtrāsura byl tak velký a mocný, že prakticky jednal jako Indrův duchovní mistr. Přestože byl na pokraji porážky, nenechal se tím nijak ovlivnit. Věděl, že ho Indra porazí, a dobrovolně to přijal, ale jelikož měl jednat jako Indrův nepřítel, snažil se ho ze všech sil zabít. Tak konal svou povinnost. Každý by měl konat svou povinnost za všech okolností, i když možná již ví, jaký bude výsledek.

Verš

prāṇa-glaho ’yaṁ samara
iṣv-akṣo vāhanāsanaḥ
atra na jñāyate ’muṣya
jayo ’muṣya parājayaḥ

Synonyma

prāṇa-glahaḥ — život je v sázce; ayam — tato; samaraḥ — bitva; iṣu-akṣaḥ — šípy jsou kostky; vāhana-āsanaḥ — přepravci jako koně a sloni jsou hrací deska; atra — zde (v této hazardní hře); na — ne; jñāyate — je známé; amuṣya — čí; jayaḥ — vítězství; amuṣya — čí; parājayaḥ — porážka.

Překlad

Ó můj nepříteli, považuj tuto bitvu za hazardní hru, při níž jsou v sázce naše životy, šípy jsou kostky, a zvířata, která slouží jako přepravci, jsou hrací deskou. Nikdo neví, kdo bude poražen a kdo zvítězí — o všem rozhodne prozřetelnost.

Verš

śrī-śuka uvāca
indro vṛtra-vacaḥ śrutvā
gatālīkam apūjayat
gṛhīta-vajraḥ prahasaṁs
tam āha gata-vismayaḥ

Synonyma

śrī-śukaḥ uvāca — Śrī Śukadeva Gosvāmī pravil; indraḥ — král Indra; vṛtra-vacaḥ — slova Vṛtrāsury; śrutvā — když vyslechl; gata-alīkam — bez přetvářky; apūjayat — uctil; gṛhīta-vajraḥ — vzal blesk; prahasan — usmál se; tam — na Vṛtrāsuru; āha — řekl; gata-vismayaḥ — zbavující se svého úžasu.

Překlad

Śukadeva Gosvāmī řekl: Když král Indra vyslechl přímočarou, poučnou řeč Vṛtrāsury, vyjádřil mu úctu a znovu uchopil blesk. Potom se usmál, aniž by byl zmaten nebo se přetvařoval, a promluvil k Vṛtrāsurovi následovně.

Význam

Krále Indru, největšího z polobohů, udivilo, když slyšel pokyny Vṛtrāsury, o němž se předpokládalo, že je démon. Žasl, že démon může mluvit tak inteligentně. Pak si vzpomněl na velké oddané, jako je Prahlāda Mahārāja a Bali Mahārāja, kteří se narodili v rodinách démonů, a tak se uklidnil. Dokonce i takzvaní démoni někdy projevují vznešenou oddanost Nejvyšší Osobnosti Božství. Indra se proto na Vṛtrāsuru usmál se znovu získanou jistotou.

Verš

indra uvāca
aho dānava siddho ’si
yasya te matir īdṛśī
bhaktaḥ sarvātmanātmānaṁ
suhṛdaṁ jagad-īśvaram

Synonyma

indraḥ uvāca — Indra řekl; aho — hej; dānava — ó démone; siddhaḥ asi — nyní jsi dokonalý; yasya — jehož; te — tvoje; matiḥ — vědomí; īdṛśī — takové; bhaktaḥ — velký oddaný; sarva-ātmanā — bez odchýlení; ātmānam — Nadduši; suhṛdam — nejlepšímu příteli; jagat-īśvaram — Nejvyšší Osobnosti Božství.

Překlad

Indra řekl: Ó velký démone, podle tvé schopnosti rozlišovat a vytrvalosti v oddané službě bez ohledu na tvé nebezpečné postavení vidím, že jsi dokonalý oddaný Nejvyšší Osobnosti Božství, Nadduše a přítele všech.

Význam

V Bhagavad-gītě (6.22) je řečeno:

yaṁ labdhvā cāparaṁ lābhaṁ
manyate nādhikaṁ tataḥ
yasmin sthito na duḥkhena
guruṇāpi vicālyate

“Když člověk pevně setrvává ve vědomí Kṛṣṇy, nikdy se neodchýlí od pravdy a poté, co dosáhl tohoto postavení, myslí na to, že nic cennějšího již neexistuje. V takovém stavu jím neotřesou ani ty největší potíže.” Čistého oddaného nikdy neznepokojí žádná nepříjemná situace. Indru překvapilo, když viděl, že Vṛtrāsura zůstal klidný a zabraný v oddané službě Pánu, neboť takovou mentalitu démoni neprojevují. Milostí Nejvyšší Osobnosti Božství se však může kdokoliv stát vznešeným oddaným (striyo vaiśyās tathā śūdrās te 'pi yānti parāṁ gatim). Čistý oddaný má jisté, že se vrátí domů, zpátky k Bohu.

Verš

bhavān atārṣīn māyāṁ vai
vaiṣṇavīṁ jana-mohinīm
yad vihāyāsuraṁ bhāvaṁ
mahā-puruṣatāṁ gataḥ

Synonyma

bhavān — ty; atārṣīt — překonal jsi; māyām — iluzorní energii; vai — vskutku; vaiṣṇavīm — Pána Viṣṇua; jana-mohinīm — která mate lidi; yat — jelikož; vihāya — vzdal se; āsuram — démonů; bhāvam — mentality; mahā-puruṣatām — postavení vznešeného oddaného; gataḥ — dosáhl.

Překlad

Překonal jsi iluzorní energii Pána Viṣṇua a díky tomuto osvobození ses vzdal démonské mentality a dosáhl jsi postavení vznešeného oddaného.

Význam

Pán Viṣṇu je mahā-puruṣa, a proto ten, kdo se stane vaiṣṇavou, dosáhne postavení mahā-pauruṣyi. Tohoto postavení dosáhl Mahārāja Parīkṣit. V Padma Purāṇě je řečeno, že polobůh a démon se liší v tom, že polobůh je oddaný Pána Viṣṇua, zatímco démon je jeho pravým opakem: viṣṇu-bhaktaḥ smṛto daiva āsuras tad-viparyayaḥ. Vṛtrāsura byl považován za démona, ale ve skutečnosti byl více než kvalifikovaný oddaný, mahā-pauruṣya. Stane-li se člověk nějakým způsobem oddaným Nejvyššího Pána, může být přiveden na úroveň dokonalé osoby; bez ohledu na to, jaké bylo jeho dřívější postavení. To je možné tehdy, když se čistý oddaný snaží sloužit Pánu tím, že tohoto člověka takto vysvobodí. Śukadeva Gosvāmī proto říká ve Śrīmad-Bhāgavatamu (2.4.18):

kirāta-hūṇāndhra-pulinda-pulkaśā
ābhīra-śumbhā yavanāḥ khasādayaḥ
ye 'nye ca pāpā yad-apāśrayāśrayāḥ
śudhyanti tasmai prabhaviṣṇave namaḥ

“Kirātové, Hūṇové, Āndhrové, Pulindové, Pulkaśové, Ābhīrové, Śumbhové, Yavanové, členové ras Khasa i jiní lidé propadlí hříšným činnostem mohou být očištěni přijetím útočiště u oddaných Pána, neboť Pán představuje svrchovanou moc. Vzdávám Mu proto uctivé poklony.” Každý se může očistit, přijme-li útočiště u čistého oddaného a upraví-li svůj charakter podle jeho pokynů. Pak i Kirāta, Āndhra, Pulinda nebo kdokoliv jiný může být očištěn a povýšen na úroveň mahā-pauruṣyi.

Verš

khalv idaṁ mahad āścaryaṁ
yad rajaḥ-prakṛtes tava
vāsudeve bhagavati
sattvātmani dṛḍhā matiḥ

Synonyma

khalu — vskutku; idam — toto; mahat āścaryam — velký div; yat — co; rajaḥ — ovlivněná kvalitou vášně; prakṛteḥ — jehož povaha; tava — tebe; vāsudeve — v Pánu Kṛṣṇovi; bhagavati — Nejvyšší Osobnosti Božství; sattva-ātmani — Jenž je na úrovni čistého dobra; dṛḍhā — pevné; matiḥ — vědomí.

Překlad

Ó Vṛtrāsuro, démony obvykle ovládá kvalita vášně. Proto je velice udivující, že i když jsi démon, přijal jsi mentalitu oddaného a upřel svou mysl na Nejvyšší Osobnost Božství, Vāsudeva, Jenž je vždy na úrovni čistého dobra.

Význam

Král Indra se divil, jak mohl Vṛtrāsura dosáhnout postavení vznešeného oddaného. V případě Prahlāda Mahārāje došlo k tomu, že ho zasvětil Nārada Muni, a proto se mohl stát velkým oddaným, i když se narodil v rodině démonů. U Vṛtrāsury však Indra nemohl takové příčiny nalézt. Proto žasl nad tím, že Vṛtrāsura byl tak vznešený oddaný, že dokázal bez odchýlení upírat svou mysl na lotosové nohy Pána Kṛṣṇy, Vāsudeva.

Verš

yasya bhaktir bhagavati
harau niḥśreyaseśvare
vikrīḍato ’mṛtāmbhodhau
kiṁ kṣudraiḥ khātakodakaiḥ

Synonyma

yasya — koho; bhaktiḥ — oddaná služba; bhagavati — Nejvyšší Osobnosti Božství; harau — Pánu Harimu; niḥśreyasa-īśvare — vládci nejvyšší dokonalosti života, nejvyššího osvobození; vikrīḍataḥ — plavat nebo hrát si; amṛta-ambhodhau — v oceánu nektaru; kim — k čemu je dobré; kṣudraiḥ — s malými; khātaka-udakaiḥ — strouhami vody.

Překlad

Ten, kdo je upevněný v oddané službě Nejvyššímu Pánu, Harimu, Pánu té nejvyšší přízně, plave v oceánu nektaru. Co pro něho znamená voda v malých strouhách?

Význam

Vṛtrāsura se již dříve modlil (Bhāg. 6.11.25): na nāka-pṛṣṭhaṁ na ca pārameṣṭhyaṁ na sārva-bhaumaṁ na rasādhipatyaṁ. “Nestojím o požitek, který skýtá Brahmaloka, Svargaloka, či dokonce Dhruvaloka, o této Zemi a nižších planetách ani nemluvě. Chci se jen vrátit domů, zpátky k Bohu.” To je odhodlání čistého oddaného. Nikdy ho nepřitahuje žádné vznešené postavení v tomto hmotném světě. Chce se pouze stýkat s Nejvyšší Osobností Božství jako obyvatelé Vṛndāvanu — Śrīmatī Rādhārāṇī, gopī, Kṛṣṇův otec a matka (Nanda Mahārāja a Yaśodā), Kṛṣṇovi přátelé a Kṛṣṇovi služebníci. Chce být ve styku s Kṛṣṇovou atmosférou krásy Vṛndāvanu. To jsou nejvyšší cíle oddaného Kṛṣṇy. Oddaní Pána Viṣṇua se mohou ucházet o postavení na Vaikuṇṭhaloce, ale oddaný Kṛṣṇy nikdy neusiluje ani o výhody Vaikuṇṭhy; chce se vrátit na Goloku Vṛndāvanu a stýkat se s Pánem Kṛṣṇou v Jeho věčných zábavách. Jakékoliv hmotné štěstí je jako voda ve strouze, zatímco duchovní štěstí, věčně prožívané v duchovním světě, je jako oceán nektaru, ve kterém si oddaný přeje plavat.

Verš

śrī-śuka uvāca
iti bruvāṇāv anyonyaṁ
dharma-jijñāsayā nṛpa
yuyudhāte mahā-vīryāv
indra-vṛtrau yudhām patī

Synonyma

śrī-śukaḥ uvāca — Śrī Śukadeva Gosvāmī řekl; iti — takto; bruvāṇau — hovořící; anyonyam — spolu; dharma-jijñāsayā — s touhou znát nejvyšší, konečný náboženský princip (oddanou službu); nṛpa — ó králi; yuyudhāte — bojovali; mahā-vīryau — oba velice mocní; indra — král Indra; vṛtrau — a Vṛtrāsura; yudhām patī — oba velcí vojevůdci.

Překlad

Śrī Śukadeva Gosvāmī řekl: Vṛtrāsura a král Indra dokonce i na bojišti rozmlouvali o oddané službě a pak začali znovu bojovat, aby splnili svou povinnost. Můj milý králi, oba byli velcí a stejně mocní bojovníci.

Verš

āvidhya parighaṁ vṛtraḥ
kārṣṇāyasam arindamaḥ
indrāya prāhiṇod ghoraṁ
vāma-hastena māriṣa

Synonyma

āvidhya — roztočil; parigham — kyj; vṛtraḥ — Vṛtrāsura; kārṣṇa-ayasam — ze železa; arim-damaḥ — který byl schopný porazit svého nepřítele; indrāya — na Indru; prāhiṇot — hodil; ghoram — hrůzostrašný; vāma-hastena — levou rukou; māriṣa — ó nejlepší z králů, Mahārāji Parīkṣite.

Překlad

Ó Mahārāji Parīkṣite, Vṛtrāsura, který byl plně schopen porazit svého nepřítele, vzal svůj železný kyj, roztočil ho, zamířil na Indru a levou rukou ho po něm hodil.

Verš

sa tu vṛtrasya parighaṁ
karaṁ ca karabhopamam
ciccheda yugapad devo
vajreṇa śata-parvaṇā

Synonyma

saḥ — on (král Indra); tu — ovšem; vṛtrasya — Vṛtrāsury; parigham — železný kyj; karam — jeho ruku; ca — a; karabha-upamam — silnou jako sloní chobot; ciccheda — rozsekal na kousky; yugapat — zároveň; devaḥ — Pán Indra; vajreṇa — bleskem; śata-parvaṇā — který má sto zalomení.

Překlad

Indra svým bleskem zvaným Śataparvan rozsekal na kusy Vṛtrāsurův kyj a zároveň i jeho zbývající ruku.

Verš

dorbhyām utkṛtta-mūlābhyāṁ
babhau rakta-sravo ’suraḥ
chinna-pakṣo yathā gotraḥ
khād bhraṣṭo vajriṇā hataḥ

Synonyma

dorbhyām — z obou paží; utkṛtta-mūlābhyām — useknutých přímo u kořene; babhau — byl; rakta-sravaḥ — silně krvácející; asuraḥ — Vṛtrāsura; chinna-pakṣaḥ — jejíž křídla byla useknuta; yathā — stejně jako; gotraḥ — hora; khāt — z nebe; bhraṣṭaḥ — padající; vajriṇā — Indrou, který svírá blesk; hataḥ — zasažená.

Překlad

Silně krvácející Vṛtrāsura, s oběma pažemi useknutými hned u těla, vypadal překrásně — jako létající hora, jejíž křídla Indra rozsekal na kusy.

Význam

Z tohoto verše je zřejmé, že někdy se objevují létající hory a že Indra jim svým bleskem usekává křídla. Vṛtrāsurovo obrovské tělo připomínalo právě takovou horu.

Verš

mahā-prāṇo mahā-vīryo
mahā-sarpa iva dvipam
kṛtvādharāṁ hanuṁ bhūmau
daityo divy uttarāṁ hanum
nabho-gambhīra-vaktreṇa
leliholbaṇa-jihvayā
daṁṣṭrābhiḥ kāla-kalpābhir
grasann iva jagat-trayam
atimātra-mahā-kāya
ākṣipaṁs tarasā girīn
giri-rāṭ pāda-cārīva
padbhyāṁ nirjarayan mahīm
jagrāsa sa samāsādya
vajriṇaṁ saha-vāhanam

Synonyma

mahā-prāṇaḥ — oplývající velkou tělesnou silou; mahā-vīryaḥ — projevující neobyčejnou moc; mahā-sarpaḥ — největší had; iva — jako; dvipam — slona; kṛtvā — když dal; adharām — dolní; hanum — čelist; bhūmau — na zem; daityaḥ — démon; divi — na nebe; uttarām hanum — horní čelist; nabhaḥ — jako nebe; gambhīra — hlubokými; vaktreṇa — s ústy; leliha — jako had; ulbaṇa — hrůzostrašným; jihvayā — s jazykem; daṁṣṭrābhiḥ — se zuby; kāla-kalpābhiḥ — přesně jako časový faktor či smrt; grasan — pohlcující; iva — jako kdyby; jagat-trayam — tři světy; ati-mātra — velmi vysoké; mahā-kāyaḥ — jehož velké tělo; ākṣipan — otřásající; tarasā — velkou silou; girīn — hory; giri-rāṭ — Himaláje; pāda-cārī — pohybující se po nohou; iva — jako kdyby; padbhyām — svýma nohama; nirjarayan — drtící; mahīm — zemský povrch; jagrāsa — spolkl; saḥ — on; samāsādya — když k němu dospěl; vajriṇam — Indru, který svírá blesk; saha-vāhanam — s jeho přepravcem, slonem.

Překlad

Vṛtrāsura byl nesmírně silný a mocný. Svou dolní čelist položil na zem a horní se dotýkal oblohy. Jeho ústa tak byla hluboká jako samo nebe a jeho jazyk připomínal velkého hada. Se svými hrůzostrašnými, smrti podobnými zuby vypadal, jako by chtěl pohltit celý vesmír. Velký démon Vṛtrāsura, který přijal obří tělo, otřásal dokonce i horami a nohama začal drtit zemský povrch, jako kdyby byl Himalájemi procházejícími krajinou. Předstoupil před Indru a spolkl ho i s jeho přepravcem Airāvatou tak, jak by velká krajta spolkla slona.

Verš

vṛtra-grastaṁ tam ālokya
saprajāpatayaḥ surāḥ
hā kaṣṭam iti nirviṇṇāś
cukruśuḥ samaharṣayaḥ

Synonyma

vṛtra-grastam — spolknutého Vṛtrāsurou; tam — jeho (Indru); ālokya — když viděli; sa-prajāpatayaḥ — i s Pánem Brahmou a dalšími Prajāpatimi; surāḥ — všichni polobozi; — běda; kaṣṭam — jaké utrpení; iti — takto; nirviṇṇāḥ — velmi zasmušilí; cukruśuḥ — naříkali; sa-mahā-ṛṣayaḥ — společně s velkými mudrci.

Překlad

Když polobozi, Brahmā, další Prajāpatiové a jiní velcí světci viděli, že démon Indru spolkl, velice je to zarmoutilo. “Běda,” naříkali, “jaké neštěstí, jaké neštěstí!”

Verš

nigīrṇo ’py asurendreṇa
na mamārodaraṁ gataḥ
mahāpuruṣa-sannaddho
yoga-māyā-balena ca

Synonyma

nigīrṇaḥ — spolknutý; api — i když; asura-indreṇa — nejlepším z démonů, Vṛtrāsurou; na — ne; mamāra — zemřel; udaram — břicha; gataḥ — když dospěl do; mahā-puruṣa — štítem Nejvyššího Pána, Nārāyaṇa; sannaddhaḥ — chráněný; yoga-māyā-balena — mystickou silou, kterou Indra sám vlastnil; ca — také.

Překlad

Nārāyaṇův ochranný štít, který Indra vlastnil, byl totožný se Samotným Nārāyaṇem, Nejvyšší Osobností Božství. Přestože Vṛtrāsura Indru spolkl, nebeský král, jenž byl chráněný tímto štítem a svou vlastní mystickou silou, v démonově břiše nezemřel.

Verš

bhittvā vajreṇa tat-kukṣiṁ
niṣkramya bala-bhid vibhuḥ
uccakarta śiraḥ śatror
giri-śṛṅgam ivaujasā

Synonyma

bhittvā — prorážející; vajreṇa — bleskem; tat-kukṣim — břicho Vṛtrāsury; niṣkramya — když vyšel ven; bala-bhit — hubitel démona Baly; vibhuḥ — mocný Pán Indra; uccakarta — usekl; śiraḥ — hlavu; śatroḥ — nepřítele; giri-śṛṅgam — vrchol hory; iva — jako; ojasā — s velkou silou.

Překlad

Král Indra, který byl rovněž nesmírně mocný, svým bleskem prorazil Vṛtrāsurovo břicho a vyšel z něho ven. Poté Indra, hubitel démona Baly, usekl Vṛtrāsurovi hlavu, která byla vysoká jako vrchol hory.

Verš

vajras tu tat-kandharam āśu-vegaḥ
kṛntan samantāt parivartamānaḥ
nyapātayat tāvad ahar-gaṇena
yo jyotiṣām ayane vārtra-hatye

Synonyma

vajraḥ — blesk; tu — ale; tat-kandharam — jeho krk; āśu-vegaḥ — ačkoliv velice rychlý; kṛntan — přesekávající; samantāt — dokola; parivartamānaḥ — kroužící; nyapātayat — způsobil pád; tāvat — tolika; ahaḥ-gaṇena — dny; yaḥ — které; jyotiṣām — svítících těles, jako je Slunce a Měsíc; ayane — při pohybu na obě strany rovníku; vārtra-hatye — v době vhodné pro zabití Vṛtrāsury.

Překlad

I když blesk kroužil kolem Vṛtrāsurova krku velkou rychlostí, oddělení jeho hlavy od těla trvalo celý rok — 360 dní neboli tolik, kolik Slunce, Měsíc a další svítící tělesa potřebují na završení své severní a jižní cesty. V době, která byla vhodná pro zabití Vṛtrāsury, pak hlava tohoto démona spadla na zem.

Verš

tadā ca khe dundubhayo vinedur
gandharva-siddhāḥ samaharṣi-saṅghāḥ
vārtra-ghna-liṅgais tam abhiṣṭuvānā
mantrair mudā kusumair abhyavarṣan

Synonyma

tadā — tehdy; ca — také; khe — ve vyšších planetárních soustavách na nebi; dundubhayaḥ — kotle; vineduḥ — zněly; gandharva — Gandharvové; siddhāḥ — a Siddhové; sa-maharṣi-saṅghāḥ — se shromážděním světců; vārtra-ghna-liṅgaiḥ — oslavující moc toho, kdo zabil Vṛtrāsuru; tam — jeho (Indru); abhiṣṭuvānāḥ — velebili; mantraiḥ — různými mantrami; mudā — s velkou radostí; kusumaiḥ — květy; abhyavarṣan — zasypávali.

Překlad

Gandharvové a Siddhové na nebeských planetách tloukli po zabití Vṛtrāsury radostně do kotlů. Védskými hymny oslavovali moc Indry, hubitele Vṛtrāsury, velebili ho a s velkým potěšením ho zasypávali květy.

Verš

vṛtrasya dehān niṣkrāntam
ātma-jyotir arindama
paśyatāṁ sarva-devānām
alokaṁ samapadyata

Synonyma

vṛtrasya — Vṛtrāsury; dehāt — z těla; niṣkrāntam — vyšla; ātma-jyotiḥ — duše svítící jako záře Brahmanu; arim-dama — ó králi Parīkṣite, přemožiteli nepřátel; paśyatām — dívali se; sarva-devānām — zatímco všichni polobozi; alokam — svrchované sídlo, zalité září Brahmanu; samapadyata — dosáhla.

Překlad

Ó králi Parīkṣite, přemožiteli nepřátel, z Vṛtrāsurova těla pak vyšla jiskra života a vrátila se domů, zpátky k Bohu. Zatímco se za ní všichni polobozi dívali, vstoupila do transcendentálního světa, kde se stala společníkem Pána Saṅkarṣaṇa.

Význam

Śrīla Viśvanātha Cakravartī Ṭhākura vysvětluje, že ve skutečnosti byl zabit Indra, nikoliv Vṛtrāsura. Říká, že když Vṛtrāsura spolkl krále Indru a jeho sloního přepravce, pomyslel si: “Nyní jsem Indru zabil a již není třeba bojovat. Vrátím se tedy domů, zpátky k Bohu.” Ukončil proto všechny své tělesné činnosti a pohroužil se do tranzu. Indra využil nečinnosti Vṛtrāsurova těla, rozpáral jeho břicho a díky démonově tranzu z něho mohl vyjít ven. Jelikož byl Vṛtrāsura v yoga-samādhi, jeho krk byl tak ztuhlý, že i když ho chtěl král Indra rozkrájet, jeho blesku to trvalo 360 dní. Ve skutečnosti Indra rozsekal pouze tělo, které po sobě Vṛtrāsura zanechal; jeho samotného nezabil. Vṛtrāsura se ve svém původním vědomí vrátil domů, zpátky k Bohu, kde se stal společníkem Pána Saṅkarṣaṇa. Slovo alokam zde označuje transcendentální svět, Vaikuṇṭhaloku, věčné Saṅkarṣaṇovo sídlo.

Takto končí Bhaktivedantovy výklady ke dvanácté kapitole šestého zpěvu Śrīmad-Bhāgavatamu, nazvané “Vṛtrāsurova slavná smrt”.