Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 5.6.18

Verš

rājan patir gurur alaṁ bhavatāṁ yadūnāṁ
daivaṁ priyaḥ kula-patiḥ kva ca kiṅkaro vaḥ
astv evam aṅga bhagavān bhajatāṁ mukundo
muktiṁ dadāti karhicit sma na bhakti-yogam

Synonyma

rājan — ó můj milý králi; patiḥ — opatrovatel; guruḥ — duchovní mistr; alam — jistě; bhavatām — vás; yadūnām — yaduovské dynastie; daivam — uctívané Božstvo; priyaḥ — velmi drahý přítel; kula-patiḥ — vládce dynastie; kva ca — někdy dokonce; kiṅkaraḥ — služebník; vaḥ — vás (Pāṇḍuovců); astu — pravda; evam — takto; aṅga — ó králi; bhagavān — Nejvyšší Osobnost Božství; bhajatām — těch oddaných, kteří slouží; mukundaḥ — Pán, Nejvyšší Osobnost Božství; muktim — osvobození; dadāti — dává; karhicit — kdykoliv; sma — vskutku; na — ne; bhakti-yogam — láskyplnou oddanou službu.

Překlad

Śukadeva Gosvāmī pokračoval: Můj milý králi, Mukunda, Nejvyšší Osoba, je ve skutečnosti opatrovatelem všech členů pāṇḍuovské a yaduovské dynastie. Je vaším duchovním mistrem, uctívaným Božstvem, přítelem a tím, kdo řídí vaše činnosti. A nejen to — někdy slouží vaší rodině jako posel či služebník. Jednal tak, jak jednají obyčejní služebníci. Ti, kdo se snaží získat Jeho přízeň, od Něho bez potíží obdrží osvobození, ale příležitost přímo Mu sloužit Pán neposkytuje tak snadno.

Význam

Když Śukadeva Gosvāmī poučoval Mahārāje Parīkṣita, považoval za moudré ho povzbudit, protože král mohl myslet na to, jak slavné jsou různé královské dynastie. Zvláště slavná je dynastie Mahārāje Priyavraty, v níž inkarnoval Nejvyšší Pán Ṛṣabhadeva. Slavná je také rodina Uttānapādy Mahārāje, otce Mahārāje Dhruvy, neboť se v ní narodil král Pṛthu. Dynastie Mahārāje Raghua je slavná proto, že se v ní zjevil Pán Rāmacandra. Yaduovská a kuruovská dynastie existovaly zároveň, ale yaduovská dynastie je slavnější díky zjevení Pána Kṛṣṇy. Mahārāja Parīkṣit si mohl myslet, že kuruovská dynastie nebyla obdařena štěstím tak jako jiné, protože v této rodině se Nejvyšší Pán nezjevil — ani jako Kṛṣṇa, Pán Rāmacandra, Pán Ṛṣabhadeva či Mahārāja Pṛthu. Śukadeva Gosvāmī tedy tímto veršem Mahārāje Parīkṣita povzbuzuje.

Kuruovskou dynastii lze považovat za ještě slavnější díky přítomnosti oddaných, jako je pět Pāṇḍuovců, kteří vykonávali čistou oddanou službu. I když se Pán Kṛṣṇa v této dynastii nezjevil, byl Pāṇḍuovcům za oddanou službu natolik zavázán, že jednal jako opatrovatel jejich rodiny a jejich duchovní mistr. Přestože se narodil v yaduovské dynastii, Pāṇḍuovce měl ještě raději. Svými činy dokázal, že byl více nakloněn kuruovské než yaduovské dynastii. Pán Kṛṣṇa byl Pāṇḍuovcům zavázán vděčností za jejich oddanou službu, a proto někdy jednal jako jejich posel a vedl je v mnoha nebezpečných situacích. Mahārāja Parīkṣit proto neměl být smutný, že se Pán Kṛṣṇa nezjevil v jeho rodině. Nejvyšší Pán, Osobnost Božství, je vždy nakloněn Svým čistým oddaným a z Jeho jednání je jasné, že osvobození není pro oddané příliš důležité. Pán Kṛṣṇa udělí snadno osvobození, ale již ne tak snadno umožní stát se oddaným. Muktiṁ dadāti karhicit sma na bhakti-yogam. Přímo i nepřímo je dokázáno, že bhakti-yoga tvoří základ nejvyššího vztahu se Svrchovaným Pánem. Mukti dosahuje čistý oddaný Pána automaticky.