Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 5.18.4

Verš

vadanti viśvaṁ kavayaḥ sma naśvaraṁ
paśyanti cādhyātmavido vipaścitaḥ
tathāpi muhyanti tavāja māyayā
suvismitaṁ kṛtyam ajaṁ nato ’smi tam

Synonyma

vadanti — autoritativně říkají; viśvam — celé hmotné stvoření; kavayaḥ — velcí učení mudrci; sma — jistě; naśvaram — spěje k zániku; paśyanti — vidí v tranzu; ca — také; adhyātma-vidaḥ — kteří realizovali duchovní poznání; vipaścitaḥ — velcí učenci; tathā api — přesto; muhyanti — podléhají vlivu iluze; tava — Tvé; aja — ó Nezrozený; māyayā — působením iluzorní energie; su-vismitam — nejúžasnější; kṛtyam — činnosti; ajam — Nejvyššímu Nezrozenému; nataḥ asmi — klaním se; tam — Jemu.

Překlad

Ó Nezrozený, učení znalci Ved, kteří jsou pokročilí v duchovním poznání — jakož i jiní logici a filozofové — s jistotou vědí, že tento hmotný svět podléhá zániku. V tranzu realizují jeho skutečné postavení a také káží pravdu. Přesto i oni jsou někdy zmateni Tvou iluzorní energií. To je Tvá podivuhodná zábava. Chápu proto, že Tvá iluzorní energie je úžasná, a s úctou se Ti klaním.

Význam

Iluzorní energie Nejvyšší Osobnosti Božství působí v tomto hmotném světě nejen na podmíněné duše, ale někdy i na ty nejpokročilejší učence, kteří na základě realizace skutečně znají postavení tohoto hmotného světa. Jakmile si někdo myslí: “Jsem toto hmotné tělo (ahaṁ mameti) a vše ve vztahu s ním je moje,” je pod vlivem iluze (moha). Tato iluze způsobená hmotnou energií působí zvláště na podmíněné duše, ale někdy i na osvobozené. Osvobozenou duší je ten, kdo má dostatečné poznání hmotného světa, a není proto připoutaný k tělesnému pojetí života. Jelikož byl ale po dlouhou dobu ve styku s kvalitami hmotné přírody, i jeho může kvůli nepozornosti v transcendentálním postavení někdy iluzorní energie uchvátit. Pán Kṛṣṇa proto říká v Bhagavad-gītě (7.14): mām eva ye prapadyante māyām etāṁ taranti te — “Vliv hmotné energie mohou překonat jedině ti, kdo se Mi odevzdají.” Nikdo by se proto neměl považovat za osvobozenou osobu, která je vůči vlivu māyi imunní. Každý by měl velice obezřetně vykonávat oddanou službu a striktně dodržovat usměrňující zásady; tak zůstane v neochvějném postavení u lotosových nohou Pána. Jinak i malá nepozornost způsobí chaos. To jsme již viděli na příkladě Mahārāje Bharaty. Mahārāja Bharata byl nepochybně velkým oddaným, ale jelikož svoji pozornost nepatrně odchýlil k malému jelínkovi, musel vytrpět ještě dvě další zrození — jedno jako jelen a druhé jako brāhmaṇa Jaḍa Bharata. Poté získal osvobození a vrátil se domů, zpátky k Bohu.

Pán je neustále připraven Svému oddanému prominout, ale pokud oddaný využívá Jeho shovívavosti a úmyslně se znovu a znovu dopouští chyb, Pán ho bezpochyby potrestá tím, že ho nechá padnout do spárů iluzorní energie. Jinými slovy, samotné teoretické poznání získané studiem Ved nikoho před spáry māyi neochrání. Oddaný musí vykonávat oddanou službu a pevně se držet lotosových nohou Pána. Pak bude jeho postavení bezpečné.