Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 4.29.42-44

Verš

prajāpati-patiḥ sākṣād
bhagavān giriśo manuḥ
dakṣādayaḥ prajādhyakṣā
naiṣṭhikāḥ sanakādayaḥ
marīcir atry-aṅgirasau
pulastyaḥ pulahaḥ kratuḥ
bhṛgur vasiṣṭha ity ete
mad-antā brahma-vādinaḥ
adyāpi vācas-patayas
tapo-vidyā-samādhibhiḥ
paśyanto ’pi na paśyanti
paśyantaṁ parameśvaram

Synonyma

prajāpati-patiḥ — Brahmā, otec všech Prajāpatiů; sākṣāt — přímo; bhagavān — nejmocnější; giriśaḥ — Pán Śiva; manuḥ — Manu; dakṣa-ādayaḥ — v čele s králem Dakṣou; prajā-adhyakṣāḥ — vládci lidstva; naiṣṭhikāḥ — mocní brahmacārīni; sanaka-ādayaḥ — v čele se Sanakou; marīciḥ — Marīci; atri-aṅgirasau — Atri a Aṅgirā; pulastyaḥ — Pulastya; pulahaḥ — Pulaha; kratuḥ — Kratu; bhṛguḥ — Bhṛgu; vasiṣṭhaḥ — Vasiṣṭha; iti — takto; ete — ti všichni; mat-antāḥ — konče mnou; brahma-vādinaḥ — brāhmaṇové, přednašeči védské literatury; adya api — dodnes; vācaḥ-patayaḥ — mistři slov; tapaḥ — askeze; vidyā — poznání; samādhibhiḥ — a meditací; paśyantaḥ — pozorují; api — ačkoliv; na paśyanti — nepozorují; paśyantam — ten, kdo vidí; parama-īśvaram — Nejvyšší Osobnost Božství.

Překlad

Nejmocnější Pán Brahmā, otec všech Prajāpatiů; Pán Śiva; Manu, Dakṣa a další vládci lidstva; čtyři prvotřídní brahmacārīni v čele se Sanakou a Sanātanou; velcí mudrci Marīci, Atri, Aṅgirā, Pulastya, Pulaha, Kratu, Bhṛgu a Vasiṣṭha, jakož i moje maličkost (Nārada) — jsme všichni neochvějní brāhmaṇové, kteří mohou autoritativně přednášet védskou moudrost. Jsme velice mocní díky askezi, meditaci a vzdělání. Ale i když se dotazujeme na Nejvyšší Osobnost Božství, Pána, Jehož vidíme neustále, přesto Jej neznáme dokonale.

Význam

Podle nesmyslné Darwinovy teorie zastávané antropology nežil před čtyřiceti tisíci lety na této planetě Homo sapiens, protože evoluce prý ještě nedospěla na takovou úroveň. Védské historické spisy—Purāṇy a Mahābhārata — ovšem popisují dějiny lidstva milióny a milióny let do minulosti. Na počátku stvoření stála velice inteligentní osobnost, Pán Brahmā, z něhož pocházejí všichni Manuové, dále brahmacārīni, jako je Sanaka a Sanatāna, jakož i Pán Śiva, velcí mudrci a Nārada. Všechny tyto osobnosti podstoupily tvrdou askezi, a tak se staly autoritami na védské poznání. Vedy obsahují dokonalé poznání pro lidi a všechny živé bytosti. Všechny výše uvedení jsou nejen mocné osobnosti (jelikož znají minulost, přítomnost a budoucnost), ale jsou to také oddaní. Přesto bez ohledu na své vysoké vzdělání a svá setkání s Nejvyšší Osobností Božství, Pánem Viṣṇuem, nedokáží skutečně pochopit dokonalost vztahu živé bytosti k Pánu Viṣṇuovi. To znamená, že i tyto osobnosti jsou omezené ve svém poznání neomezeného. Z toho plyne, že nikoho nelze přijmout za odborníka na pochopení Nejvyšší Osobnosti Božství pouze na základě jeho pokročilého poznání. Nejvyšší Osobnost Božství nelze pochopit díky rozvinutému poznání, ale jen čistou oddanou službou, jak potvrzuje Bhagavad-gītā (18.55). Bhaktyā mām abhijānāti yāvān yaś cāsmi tattvataḥ — nikdo nemůže skutečně pochopit Nejvyšší Osobnost Božství, dokud se nezapojí do čisté, transcendentální oddané služby. Každý má o Pánovi nějaké nedokonalé představy. Takzvaní vědci a filozofové pomocí svého poznání Nejvyššího Pána nepochopí. Dokud se člověk nedostane na úroveň oddané služby, jeho poznání je nedokonalé. To dokládá védská literatura:

athāpi te deva padāmbuja-dvaya-
prasāda-leśānugṛhīta eva hi
jānāti tattvaṁ bhagavan mahimno
na cānya eko 'pi ciraṁ vicinvan

Spekulanti, jñānī, spekulují o Nejvyšším Pánu statisíce let, ale nikdo nemůže pochopit Jeho svrchovanou slávu, dokud ho Nejvyšší Pán neobdaří Svou přízní. Všichni velcí mudrci uvedení v tomto verši žijí na planetách poblíž Brahmaloky, která je domovem Pána Brahmy a čtyř mudrců—Sanaky, Sanātany, Sanandany a Sanat-kumāry. Tito mudrci sídlí na různých planetách, jež jsou známé jako “jižní hvězdy” a obklopují Polárku. Polárka, zvaná Dhruvaloka, je čepem tohoto vesmíru a všechny planety kolem ní obíhají. Všechny hvězdy, které vidíme, jsou planety v tomto jednom vesmíru. Podle západní teorie jsou všechny hvězdy různá slunce, ale podle védských údajů je v tomto vesmíru Slunce pouze jedno. Všechny takzvané hvězdy nejsou nic jiného než různé planety. Kromě tohoto vesmíru existují milióny jiných vesmírů a v každém z nich je nekonečně mnoho hvězd a planet.