Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 4.27.25

Verš

dvāv imāv anuśocanti
bālāv asad-avagrahau
yal loka-śāstropanataṁ
na rāti na tad icchati

Synonyma

dvau — dva druhy; imau — tito; anuśocanti — naříkají; bālau — nevědomí; asat — hlupáků; avagrahau — vydávají se cestou; yat — to, co; loka — podle zvyku; śāstra — písmy; upanatam — předložené; na — nikdy; rāti — následuje; na — ani; tat — to; icchati — přeje si.

Překlad

Ten, kdo nedává milodary, jak je zvykem nebo jak přikazují písma, a ten, kdo stejným způsobem milodary nepřijímá, je v kvalitě nevědomosti. Takoví lidé jdou cestou hlupáků a nakonec budou jistě naříkat.

Význam

Zde je řečeno, že chce-li člověk žít šťastným životem, musí se přísně držet písem. Totéž uvádí Bhagavad-gītā (16.23):

yaḥ śāstra-vidhim utsṛjya
vartate kāma-kārataḥ
na sa siddhim avāpnoti
na sukhaṁ na parāṁ gatim

“Ten, kdo zavrhuje příkazy písem a jedná podle vlastního rozmaru, nedosáhne ani dokonalosti, ani štěstí, ani nejvyššího cíle.” Člověk, který nenásleduje přísně védské pokyny, nezíská v životě úspěch ani štěstí, natož aby se vrátil domů, zpátky k Bohu.

Jedním z pokynů śāster je, že hospodář, kṣatriya či vysoce postavený člověk nemá odmítnout ženu, která ho žádá, aby se mohla stát jeho manželkou. Jelikož Kālakanyu, dceru Času, poslal Nārada Muni, aby se nabídla Yavana-rājovi, král Yavanů ji nemohl odmítnout. Veškeré jednání musí probíhat ve světle pokynů śāster, které potvrzují velcí mudrci, jako je Nārada Muni. Jak říká Narottama dāsa Ṭhākura: sādhu-śāstra-guru-vākya, cittete kariyā aikya. Člověk se má řídit zásadami světců, písem a duchovního mistra. Tímto způsobem jistě dosáhne v životě úspěchu. Kālakanyā, dcera Času, se králi Yavanů představila přesně v souladu s pokyny sādhua, śāstry a gurua. Nebyl proto jediný důvod, aby ji nepřijal.