Skip to main content

KAPITOLA DVACÁTÁ SEDMÁ

Caṇḍavega útočí na město krále Purañjany; charakter Kālakanyi

Sloka 1:
Velký mudrc Nārada pokračoval: Můj milý králi, poté, co manželka krále Purañjany svého manžela různými způsoby zmátla a přivedla pod svoji vládu, plně ho uspokojila a užívala si s ním sexu.
Sloka 2:
Královna se vykoupala, oblékla si krásné, příznivé šaty a hezky se ozdobila. Poté, co se najedla a byla plně spokojena, vrátila se ke králi. Když král spatřil její nádherně ozdobenou přitažlivou tvář, uvítal ji s naprostou oddaností.
Sloka 3:
Královna Purañjanī krále objala a on to opětoval tím, že ji také obejmul kolem ramen. Takto se na osamělém místě navzájem bavili žertovnými slovy. Krále Purañjanu jeho krásná manželka okouzlila a opustil ho zdravý rozum. Zapomněl, že plynoucí dny a noci zkracují délku jeho života bez jakéhokoliv užitku.
Sloka 4:
Přestože měl král Purañjana vysoce vyvinuté vědomí, byl více a více ovlivňován iluzí a neustále ležel s hlavou na polštáři manželčiných paží—pokládal ženu za konečný cíl svého života. Jelikož ho zahalila kvalita nevědomosti, nechápal význam seberealizace, své vlastní já, ani Nejvyšší Osobnost Božství.
Sloka 5:
Můj milý králi Prācīnabarhiṣate, takto si král Purañjana se srdcem plným chtíče a hříšných reakcí užíval s manželkou sexu, a tak jeho nový život a mládí vypršely v polovině okamžiku.
Sloka 6:
Velký mudrc Nārada řekl dále králi Prācīnabarhiṣatovi: Ó ty, který máš dlouhý život (virāṭ), král Purañjana takto zplodil v lůně své ženy Purañjanī 1 100 synů. Těmito činnostmi však vyčerpal polovinu svého života.
Sloka 7:
Ó Prajāpati, králi Prācīnabarhiṣate, král Purañjana zplodil také 110 dcer. Všechny byly stejně slavné jako jejich otec a matka. Byly vznešené, velkodušné a měly řadu dalších dobrých vlastností.
Sloka 8:
Poté, aby zvětšil potomstvo své otcovské rodiny, oženil Purañjana, král Pañcāly, své syny s kvalifikovanými manželkami a provdal své dcery za kvalifikované manžely.
Sloka 9:
Každý z těchto mnoha synů zplodil sta a sta vnuků. Celé město Pañcāla tak bylo zaplaveno syny a vnuky krále Purañjany.
Sloka 10:
Tito synové a vnuci ve skutečnosti drancovali bohatství krále Purañjany — zneužívali jeho domu, pokladnice, služebníků, sekretářů a všeho ostatního příslušenství, ke kterému Purañjana cítil hluboce zakořeněnou připoutanost.
Sloka 11:
Velký mudrc Nārada pokračoval: Můj milý králi Prācīnabarhiṣate, král Purañjana se stejně jako ty zapletl do mnoha tužeb. Uctíval proto polobohy, předky a vůdce společnosti různými oběťmi, které byly všechny strašné, neboť byly inspirovány touhou zabíjet zvířata.
Sloka 12:
Takto nakonec král Purañjana, který byl připoutaný k plodonosným činnostem (karma-kāṇḍīya), jakož i svým přátelům a příbuzným, a měl znečištěné vědomí, dospěl do bodu, který není příjemný těm, kdo přehnaně lpí na hmotných věcech.
Sloka 13:
Ó králi! Na Gandharvaloce žije král jménem Caṇḍavega, jemuž slouží 360 silných vojáků z rodu Gandharvů.
Sloka 14:
S Caṇḍavegou žilo tolik dívek Gandharvī, kolik bylo vojáků, a všichni dohromady opakovaně plenili veškeré vybavení pro smyslový požitek.
Sloka 15:
Když král Gandharva-rāja (Caṇḍavega) a jeho stoupenci začali plenit Purañjanovo město, bránil ho pětihlavý had.
Sloka 16:
Pětihlavý had, strážce a ochránce města krále Purañjany, bojoval s Gandharvy sto let. Bojoval sám proti všem, přestože jich bylo 720.
Sloka 17:
Jelikož pětihlavý had musel bojovat sám s tolika vojáky, kteří byli všichni zkušenými válečníky, velice zeslábl. Když král Purañjana viděl, že jeho nejdůvěrnější přítel slábne, dostal spolu se svými přáteli a obyvateli města velký strach.
Sloka 18:
Král Purañjana vybíral ve městě zvaném Pañcāla daně, a díky tomu se mohl oddávat sexu. Jelikož byl zcela pod vládou žen, nechápal, že mu život ubíhá a jeho smrt se blíží.
Sloka 19:
Můj milý králi Prācīnabarhiṣate, dcera hrozivého Času si tehdy ve všech třech světech hledala manžela. Přicházela, přestože ji nikdo nechtěl.
Sloka 20:
Dcera Času (Jarā) byla velice nešťastná, a dostala proto jméno Durbhagā (“nejnešťastnější”). Jednou ji však potěšil jeden slavný král, a jelikož ji přijal, dala mu velké požehnání.
Sloka 21:
Když jsem jednou přišel na tuto Zemi z Brahmaloky, nejvyššího planetárního systému, potkala dcera Času, která cestovala po celém vesmíru, i mě. Jelikož věděla, že jsem zapřisáhlý brahmacārī, zmocnil se jí chtíč a navrhla mi, abych si ji vzal.
Sloka 22:
Velký mudrc Nārada pokračoval: Odmítl jsem její žádost, a proto se na mě velice rozzlobila a proklela mě. Jelikož jsem nesplnil její touhu, prohlásila, že nebudu moci zůstat delší dobu na jednom místě.
Sloka 23:
Poté, co jsem ji takto zklamal, obrátila se s mým doporučením na krále Yavanů, jehož jméno bylo Bhaya neboli Strach, a přijala ho za svého manžela.
Sloka 24:
Když Kālakanyā přišla za králem Yavanů, oslovila ho jako velkého hrdinu. Řekla: Můj milý pane, jsi nejlepší z nedotknutelných. Miluji tě a chci tě za manžela. Vím, že plány toho, kdo se s tebou přátelí, nebudou nikdy zmařeny.
Sloka 25:
Ten, kdo nedává milodary, jak je zvykem nebo jak přikazují písma, a ten, kdo stejným způsobem milodary nepřijímá, je v kvalitě nevědomosti. Takoví lidé jdou cestou hlupáků a nakonec budou jistě naříkat.
Sloka 26:
Kālakanyā pokračovala: Ó urozený pane, přišla jsem za tebou, abych ti sloužila. Prosím, přijmi mě, a dej mi tak svou milost. Nejdůležitější povinností každého čestného muže je mít soucit s nešťastnými.
Sloka 27:
Když král Yavanů vyslechl slova Kālakanyi, dcery Času, usmál se a začal přemýšlet, jak vyplnit svoji důvěrnou povinnost ve jménu prozřetelnosti. Potom Kālakanyu oslovil tímto způsobem.
Sloka 28:
Král Yavanů odvětil: Po dlouhém uvažování jsem pro tebe našel manžela. Jak je všeobecně známo, jsi pro každého nepříznivá a zhoubná a nikdo tě nemá rád. Jak tě tedy někdo může přijmout za manželku?
Sloka 29:
Tento svět je výtvorem plodonosných činností. Můžeš proto nepostřehnutelně napadat obyčejné lidi a s pomocí mých vojáků je bez odporu zabíjet.
Sloka 30:
Král Yavanů pokračoval: Zde je můj bratr Prajvāra a tebe nyní přijímám jako svoji sestru. Oba vás zaměstnám, abyste spolu s mými vojáky nepostřehnutelně působili v tomto světě.