Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 1.18.18

Verš

sūta uvāca
aho vayaṁ janma-bhṛto ’dya hāsma
vṛddhānuvṛttyāpi viloma-jātāḥ
dauṣkulyam ādhiṁ vidhunoti śīghraṁ
mahattamānām abhidhāna-yogaḥ

Synonyma

sūtaḥ uvāca — Sūta Gosvāmī řekl; aho — jak; vayam — my; janma-bhṛtaḥ — povýšeni ve zrození; adya — dnes; ha — jasně; āsma — stáváme se; vṛddha-anuvṛttyā — službou těm, kteří jsou pokročilí v poznání; api — ačkoliv; viloma-jātāḥ — narozeni ve smíšené kastě; dauṣkulyam — nezpůsobilost daná zrozením; ādhim — utrpení; vidhunoti — očišťuje; śīghram — velice brzy; mahat-tamānām — těch, kteří jsou velcí; abhidhāna — rozhovor; yogaḥ — spojení.

Překlad

Śrī Sūta Gosvāmī řekl: Ó Bože, přestože jsme zrozeni ve smíšené kastě, jsme povýšeni v právech, vyplývajících ze zrození, jednoduše tím, že následujeme ty, kteří jsou velcí a pokročilí v poznání, a sloužíme jim. Pouhým rozhovorem s takovými velkými dušemi se člověk může okamžitě očistit od všech nezpůsobilostí, daných nižším zrozením.

Význam

Sūta Gosvāmī se nenarodil v bráhmanské rodině. Narodil se v rodině smíšené kasty, tedy v nekulturní nižší rodině. Díky vyšší společnosti, jakou mu poskytl Śrī Śukadeva Gosvāmī a velcí ṛṣiové v Naimiṣāraṇyi, však byla jeho nezpůsobilost daná nižším zrozením jistě smyta. Pán Śrī Caitanya Mahāprabhu následoval tuto zásadu odpovídající védským zvyklostem a Svojí transcendentální společností povýšil mnoho osob nízkého zrození neboli těch, kteří byli podle zrození či jednání nezpůsobilí, do vysokého postavení v oddané službě a prohlásil je za kvalifikované ācāryi neboli autority. Jasně řekl, že každého člověka, ať je to kdokoliv—brāhmaṇa či śūdra podle zrození, hospodář či potulný mnich podle společenského stavu — lze přijmout jako ācāryu neboli gurua, duchovního mistra, pokud zná vědu o Kṛṣṇovi.

Sūta Gosvāmī se naučil vědě o Kṛṣṇovi od velikých ṛṣiů a autorit jako byli Śukadeva a Vyāsadeva a byl tak kvalifikovaný, že i mudrci v Naimiṣāraṇyi dychtivě toužili naslouchat od něho této vědě v podobě Śrīmad-Bhāgavatamu. Měl tak dvojnásobnou společnost velkých duší, díky naslouchání a kázání. Transcendentální vědě neboli vědě o Kṛṣṇovi je třeba se naučit od autorit, a pokud někdo tuto vědu káže, ještě více se zdokonaluje. Sūta Gosvāmī měl tedy obě tyto výhody a byl nepochybně zcela osvobozen od všech nevýhod daných nízkým zrozením a mentálními problémy. Tento verš jasně dokazuje, že kvůli jeho nižšímu zrození neodmítl Śrīla Śukadeva Gosvāmī učit Sūtu Gosvāmīho o transcendentální vědě a stejně tak mudrci v Naimiṣāraṇyi neodmítli naslouchat jeho přednáškám. To znamená, že před mnoha tisíci lety nebylo nižší zrození závadou, pokud chtěl někdo studovat nebo kázat transcendentální vědu. Přísná omezení takzvaného kastovního systému v hindské společnosti se začala projevovat během zhruba sta let, kdy vzrostl počet dvija-bandhuů neboli nekvalifikovaných členů v rodinách vyšších kast. Pán Śrī Caitanya obnovil původní védský systém a povýšil Ṭhākura Haridāse do postavení nāmācāryi, autority pro kázání slávy svatého jména Pána, přestože Jeho Svatost Śrīla Haridāsa Ṭhākura se milostivě zjevil v mohamedánské rodině.

Taková je moc čistých oddaných Pána. Voda Gangy je vždy čistá a po koupeli v Ganze může být člověk očištěn, ale pokud jde o velké oddané Pána, ti mohou degradovanou duši očistit už jen tím, že je člověk nižšího zrození zahlédne, a co potom říci o jejich společnosti. Pán Śrī Caitanya Mahāprabhu chtěl očistit ovzduší pokleslého světa rozesláním kvalifikovaných kazatelů po celé Zemi a je na Indech, aby se tohoto úkolu vědeckým způsobem ujali a vykonali tak tu nejlepší humanitární práci. Duševní nemoci současné generace jsou palčivější než tělesné nemoci, a proto je nyní zcela na místě neprodleně se ujmout kázání Śrīmad-Bhāgavatamu po celém světě. Mahattamānām abhidhāna znamená také slovník oddaných neboli kniha plná slov velkých oddaných. Takovým slovníkem slov oddaných a Pána jsou Vedy a s nimi jejich doprovodná literatura, zvláště Śrīmad-Bhāgavatam.