Skip to main content

Sloka 10

Text 10

Verš

Text

yā yāḥ kathā bhagavataḥ
kathanīyoru-karmaṇaḥ
guṇa-karmāśrayāḥ pumbhiḥ
saṁsevyās tā bubhūṣubhiḥ
yā yāḥ kathā bhagavataḥ
kathanīyoru-karmaṇaḥ
guṇa-karmāśrayāḥ pumbhiḥ
saṁsevyās tā bubhūṣubhiḥ

Synonyma

Synonyms

yāḥ — cokoliv; yāḥ — a cokoliv; kathāḥ — náměty; bhagavataḥ — o Osobnosti Božství; kathanīya — měl jsem o nich hovořit; uru-karmaṇaḥ — o Něm, který jedná úžasným způsobem; guṇa — transcendentální vlastnosti; karma — neobyčejné skutky; āśrayāḥ — zahrnující; pumbhiḥ — osobami; saṁsevyāḥ — má být slyšeno; tāḥ — všichni; bubhūṣubhiḥ — těmi, kteří chtějí své dobro.

yāḥ — whatever; yāḥ — and whatsoever; kathāḥ — topics; bhagavataḥ — about the Personality of Godhead; kathanīya — were to be spoken by me; uru-karmaṇaḥ — of Him who acts wonderfully; guṇa — transcendental qualities; karma — uncommon deeds; āśrayāḥ — involving; pumbhiḥ — by persons; saṁsevyāḥ — ought to be heard; tāḥ — all of them; bubhūṣubhiḥ — by those who want their own welfare.

Překlad

Translation

Ti, kteří touží po dosažení naprosté životní dokonalosti, musí pokorně naslouchat všem námětům spojeným s transcendentálními činnostmi a vlastnostmi Osobnosti Božství, Pána, který jedná úžasným způsobem.

Those who are desirous of achieving complete perfection in life must submissively hear all topics that are connected with the transcendental activities and qualities of the Personality of Godhead, who acts wonderfully.

Význam

Purport

Systematické naslouchání o transcendentálních činnostech, vlastnostech a jménech Pána Śrī Kṛṣṇy člověka přibližuje k věčnému životu. Systematicky naslouchat znamená postupně Ho poznávat takového, jaký skutečně je, a jak je uvedeno v Bhagavad-gītě, takto Ho poznat znamená dosáhnout věčného života. Tyto transcendentálně oslavované činnosti Pána Śrī Kṛṣṇy jsou předepsaným lékem proti zrození, smrti, stáří a nemoci, které jsou hmotným údělem pro podmíněnou živou bytost. Vyvrcholení takového dokonalého životního stádia je cílem lidského života a dosažením transcendentální blaženosti.

The systematic hearing of the transcendental activities, qualities and names of Lord Śrī Kṛṣṇa pushes one towards eternal life. Systematic hearing means knowing Him gradually in truth and fact, and this knowing Him in truth and fact means attaining eternal life, as stated in the Bhagavad-gītā. Such transcendental, glorified activities of Lord Śrī Kṛṣṇa are the prescribed remedy for counteracting the process of birth, death, old age and disease, which are considered to be material awards for the conditioned living being. The culmination of such a perfectional stage of life is the goal of human life and the attainment of transcendental bliss.