Skip to main content

Sloka 10

ВІРШ 10

Verš

Текст

yā yāḥ kathā bhagavataḥ
kathanīyoru-karmaṇaḥ
guṇa-karmāśrayāḥ pumbhiḥ
saṁsevyās tā bubhūṣubhiḥ
йа̄ йа̄х̣ катга̄ бгаґаватах̣
катганӣйору-карман̣ах̣

ґун̣а-карма̄ш́райа̄х̣ пумбгіх̣
сам̇севйа̄с та̄ бубгӯшубгіх̣

Synonyma

Послівний переклад

yāḥ — cokoliv; yāḥ — a cokoliv; kathāḥ — náměty; bhagavataḥ — o Osobnosti Božství; kathanīya — měl jsem o nich hovořit; uru-karmaṇaḥ — o Něm, který jedná úžasným způsobem; guṇa — transcendentální vlastnosti; karma — neobyčejné skutky; āśrayāḥ — zahrnující; pumbhiḥ — osobami; saṁsevyāḥ — má být slyšeno; tāḥ — všichni; bubhūṣubhiḥ — těmi, kteří chtějí své dobro.

йа̄х̣   —   усі; йа̄х̣   —   хоч; катга̄х̣   —   оповіді; бгаґаватах̣  —  про Бога-Особу; катганійа  —  що я мав розказати; уру-карман̣ах̣  —  про вершителя дивовижних діянь; ґун̣а  —  трансцендентні якості; карма  —  подвиги; а̄ш́райа̄х̣  —  пов’язані; пумбгіх̣  —  особами; сам̇севйа̄х̣  —  мають бути вислухані; та̄х̣  —   усі ми; бубгӯшубгіх̣  —  тими, хто хоче собі добра.

Překlad

Переклад

Ti, kteří touží po dosažení naprosté životní dokonalosti, musí pokorně naslouchat všem námětům spojeným s transcendentálními činnostmi a vlastnostmi Osobnosti Božství, Pána, který jedná úžasným způsobem.

Ті, хто прагне прийти найвищої досконалости життя, мають смиренно слухати про все, що має стосунок до трансцендентних дій та якостей Бога-Особи, вершителя дивовижних діянь.

Význam

Коментар

Systematické naslouchání o transcendentálních činnostech, vlastnostech a jménech Pána Śrī Kṛṣṇy člověka přibližuje k věčnému životu. Systematicky naslouchat znamená postupně Ho poznávat takového, jaký skutečně je, a jak je uvedeno v Bhagavad-gītě, takto Ho poznat znamená dosáhnout věčného života. Tyto transcendentálně oslavované činnosti Pána Śrī Kṛṣṇy jsou předepsaným lékem proti zrození, smrti, stáří a nemoci, které jsou hmotným údělem pro podmíněnou živou bytost. Vyvrcholení takového dokonalého životního stádia je cílem lidského života a dosažením transcendentální blaženosti.

Постійно слухаючи про трансцендентні діяння, якості й імена Господа Шрі Крішни, людина наближається до вічного життя. Постійно слухати про Господа означає поступово осягати Його таким, який Він поістині є, а, згідно з «Бгаґавад-ґітою», правдиво пізнати Його таким, який Він є, означає досягти вічного життя. Трансцендентні славетні діяння Господа Шрі Крішни    —    це засіб, приписаний, щоб вилікуватись від народження, смерти, старости та хвороб, що ними матерія «винагороджує» зумовлені живі істоти. Коли слухання й обговорення всього пов’язаного з Господом Крішною сягає вершини досконалости, воно приводить до мети людського життя і трансцендентного блаженства.