Skip to main content

Sloka 10

Text 10

Verš

Texto

yā yāḥ kathā bhagavataḥ
kathanīyoru-karmaṇaḥ
guṇa-karmāśrayāḥ pumbhiḥ
saṁsevyās tā bubhūṣubhiḥ
yā yāḥ kathā bhagavataḥ
kathanīyoru-karmaṇaḥ
guṇa-karmāśrayāḥ pumbhiḥ
saṁsevyās tā bubhūṣubhiḥ

Synonyma

Palabra por palabra

yāḥ — cokoliv; yāḥ — a cokoliv; kathāḥ — náměty; bhagavataḥ — o Osobnosti Božství; kathanīya — měl jsem o nich hovořit; uru-karmaṇaḥ — o Něm, který jedná úžasným způsobem; guṇa — transcendentální vlastnosti; karma — neobyčejné skutky; āśrayāḥ — zahrnující; pumbhiḥ — osobami; saṁsevyāḥ — má být slyšeno; tāḥ — všichni; bubhūṣubhiḥ — těmi, kteří chtějí své dobro.

yāḥ — cualquier cosa que; yāḥ — y todo lo que; kathāḥ — relatos; bhagavataḥ — acerca de la Personalidad de Dios; kathanīya — habían de ser hablados por mí; uru-karmaṇaḥ — de Aquel que actúa de un modo maravilloso; guṇa — cualidades trascendentales; karma — actos poco comunes; āśrayāḥ — que involucran; pumbhiḥ — por personas; saṁsevyāḥ — deben ser oídos; tāḥ — todos ellos; bubhūṣubhiḥ — por aquellos que quieren su propio bien.

Překlad

Traducción

Ti, kteří touží po dosažení naprosté životní dokonalosti, musí pokorně naslouchat všem námětům spojeným s transcendentálními činnostmi a vlastnostmi Osobnosti Božství, Pána, který jedná úžasným způsobem.

Aquellos que están deseosos de alcanzar la total perfección de la vida, deben oír sumisamente todos los relatos que están relacionados con las trascendentales actividades y cualidades de la Personalidad de Dios, quien actúa de un modo maravilloso.

Význam

Significado

Systematické naslouchání o transcendentálních činnostech, vlastnostech a jménech Pána Śrī Kṛṣṇy člověka přibližuje k věčnému životu. Systematicky naslouchat znamená postupně Ho poznávat takového, jaký skutečně je, a jak je uvedeno v Bhagavad-gītě, takto Ho poznat znamená dosáhnout věčného života. Tyto transcendentálně oslavované činnosti Pána Śrī Kṛṣṇy jsou předepsaným lékem proti zrození, smrti, stáří a nemoci, které jsou hmotným údělem pro podmíněnou živou bytost. Vyvrcholení takového dokonalého životního stádia je cílem lidského života a dosažením transcendentální blaženosti.

El oír de una manera sistemática los relatos acerca de las trascendentales actividades, cualidades y nombres del Señor Śrī Kṛṣṇa, lo empuja a uno hacia la vida eterna. El oír sistemáticamente significa conocerlo a Él de un modo gradual, real y concreto, y conocerlo a Él de un modo real y concreto significa alcanzar la vida eterna, tal como se declara en el Bhagavad-gītā. Esas gloriosas y trascendentales actividades del Señor Śrī Kṛṣṇa son el remedio prescrito para contrarrestar el proceso del nacimiento, la muerte, la vejez y las enfermedades, que se considera que son recompensas materiales para el ser viviente condicionado. La culminación de esa etapa tan perfecta de la vida constituye la meta de la vida humana y el logro de la bienaventuranza trascendental.