Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 22.48

Verš

naivopayanty apacitiṁ kavayas taveśa
brahmāyuṣāpi kṛtam ṛddha-mudaḥ smarantaḥ
yo ’ntar bahis tanu-bhṛtām aśubhaṁ vidhunvann
ācārya-caittya-vapuṣā sva-gatiṁ vyanakti

Synonyma

na eva — vůbec ne; upayanti — jsou schopni vyjádřit; apacitim — svůj vděk; kavayaḥ — učení oddaní; tava — Tvoji; īśa — ó Pane; brahma-āyuṣā — v životě dlouhém, jako má Pán Brahmā; api — přesto; kṛtam — vznešené dílo; ṛddha — zvětšená; mudaḥ — blaženost; smarantaḥ — vzpomínající; yaḥ — kdo; antaḥ — uvnitř; bahiḥ — vně; tanu-bhṛtām — těch, kdo jsou vtěleni; aśubham — neštěstí; vidhunvan — rozptylující; ācārya — duchovního mistra; caittya — Nadduše; vapuṣā — podobami; sva — vlastní; gatim — cestu; vyanakti — ukáže.

Překlad

„  ,Ó můj Pane! Jelikož se kvůli tomu, abys vtělenou živou bytost osvobodil pokyny, jak k Tobě může dospět, zjevuješ ve dvou rysech: navenek jako ācārya a v nitru jako Nadduše, transcendentální básníci a odborníci na duchovní vědu by Ti nedokázali plně vyjádřit svoji zadluženost, ani kdyby žili stejně dlouho jako Brahmā.̀  “

Význam

Toto je verš ze Śrīmad-Bhāgavatamu (11.29.6). Vyslovil ho Uddhava poté, co ho Śrī Kṛṣṇa poučil o yoze.