Skip to main content

KAPITOLA DVACÁTÁ DRUHÁ

Proces oddané služby

Ve dvacáté druhé kapitole popisuje Śrī Caitanya Mahāprabhu proces oddané služby. Na začátku popisuje pravdu o živé bytosti a jedinečnost oddané služby. Potom vysvětluje zbytečnost mentální spekulace a mystické yogy. Živé bytosti se za každých okolností doporučuje přijmout cestu oddané služby tak, jak ji osobně vysvětlil Śrī Caitanya Mahāprabhu. Spekulativní postup takzvaných jñānīch je považován za plýtvání časem, a to je potvrzeno v této kapitole. Cesty karma-kāṇḍy, jñāna-kāṇḍy a mystické yogy by měl inteligentní člověk opustit. Měl by se všech těchto zbytečných postupů vzdát a vážně přijmout cestu rozvoje vědomí Kṛṣṇy. Tak bude jeho život úspěšný. Pokud někdo plně přijme vědomí Kṛṣṇy, samotný Pán Kṛṣṇa ho zachrání, i když někdy může být kvůli svému předchozímu praktikování mentální spekulace či mystické yogy rozrušený. Skutečností je, že oddanou službu člověk získá díky požehnání čistého oddaného (sa mahātmā su-durlabhaḥ). Čistý oddaný je nejvyšším transcendentalistou a každý, kdo chce probudit své spící vědomí Kṛṣṇy, musí obdržet jeho milost. Musí se sdružovat s čistými oddanými. Čistá oddaná služba se probudí u toho, kdo má pevnou víru ve slova velké duše.

Śrī Caitanya Mahāprabhu v této kapitole rozlišuje mezi čistým oddaným a ostatními lidmi. Popisuje také vlastnosti čistého oddaného. Nejhorším nepřítelem oddaného jsou styky se ženami v náladě vyhledávání požitku. Odsouzena je také společnost neoddaných, protože ta je na cestě oddané služby také nelehký nepřítel. Oddaný se musí plně odevzdat lotosovým nohám Kṛṣṇy a vzdát se náklonnosti k ženám a neoddaným.

V této kapitole se dále nachází popis šesti příznaků plně odevzdané duše. Oddaná služba se dělí na dvě stádia – usměrněnou oddanou službu a spontánní lásku. Usměrněná oddaná služba obsahuje šedesát čtyři prvků, z nichž posledních pět je považováno za zvláště důležité. Praktikováním i jediného z devíti způsobů oddané služby lze dosáhnout úspěchu. Spekulativní poznání a mystická yoga člověku v oddané službě nikdy nepomohou. Zbožné jednání, nenásilí, ovládání smyslů a usměrnění nelze od oddané služby v její čisté podobě oddělit. Pokud se někdo zapojí do oddané služby, všechny dobré vlastnosti budou následovat a není třeba je pěstovat zvlášť. Spontánní oddaná služba je důsledkem následování oddaného, který se již do spontánní lásky k Bohu probudil. Śrī Caitanya Mahāprabhu popisuje příznaky oddaných se spontánní láskou k Bohu. Popisuje také oddané, kteří se snaží následovat příklad čistých oddaných.

Verš

vande śrī-kṛṣṇa-caitanya-
devaṁ taṁ karuṇārṇavam
kalāv apy ati-gūḍheyaṁ
bhaktir yena prakāśitā

Synonyma

vande — s úctou se klaním; śrī-kṛṣṇa-caitanya-devam — Pánu Śrī Caitanyovi Mahāprabhuovi; tam — Jemu; karuṇa-arṇavam — jenž je oceánem milosti; kalau — v tomto věku Kali; api — dokonce; ati — velmi; gūḍhā — důvěrná; iyam — tato; bhaktiḥ — oddaná služba; yena — kým; prakāśitā — projevená.

Překlad

S úctou se klaním Pánu Śrī Caitanyovi Mahāprabhuovi. Je oceánem transcendentální milosti, který dokonce i v tomto věku Kali, věku hádek, tak hezky vyjevil poznání o bhakti-yoze, přestože je to tak důvěrné téma.

Verš

jaya jaya śrī-kṛṣṇa-caitanya nityānanda
jayādvaita-candra jaya gaura-bhakta-vṛnda

Synonyma

jaya jaya — sláva; śrī-kṛṣṇa-caitanya nityānanda — Śrī Kṛṣṇovi Caitanyovi Mahāprabhuovi a Nityānandovi Prabhuovi; jaya — sláva; advaita-candra — Advaitovi Prabhuovi; jaya — sláva; gaura-bhakta-vṛnda — oddaným Śrī Caitanyi Mahāprabhua.

Překlad

Sláva Śrī Caitanyovi Mahāprabhuovi! Sláva Nityānandovi Prabhuovi! Sláva Advaitacandrovi! Sláva všem oddaným Śrī Caitanyi Mahāprabhua!

Verš

eita kahiluṅ sambandha-tattvera vicāra
veda-śāstre upadeśe, kṛṣṇa — eka sāra

Synonyma

eita — tak; kahiluṅ — popsal jsem; sambandha-tattvera vicāra — úvahu o vztahu s Kṛṣṇou; veda-śāstre — veškerá védská literatura; upadeśe — učí; kṛṣṇa — Pán Kṛṣṇa; eka sāra — jediný podstatný bod.

Překlad

Śrī Caitanya Mahāprabhu řekl: „Různými způsoby jsem popsal vztah živé bytosti ke Kṛṣṇovi, o němž pojednávají všechny Védy. Kṛṣṇa je středem veškerých činností.“

Verš

ebe kahi, śuna, abhidheya-lakṣaṇa
yāhā haite pāi — kṛṣṇa, kṛṣṇa-prema-dhana

Synonyma

ebe — nyní; kahi — vysvětlím; śuna — prosím poslouchej; abhidheya-lakṣaṇa — hlavní poslání každého (oddanou službu); yāhā haite — díky které; pāi — lze získat; kṛṣṇa — Pána Kṛṣṇu; kṛṣṇa-prema-dhana — a bohatství transcendentální lásky k Němu.

Překlad

„Nyní budu hovořit o příznačných rysech oddané služby, díky které lze získat útočiště u Kṛṣṇy a láskyplnou transcendentální službu Pánu.“

Verš

kṛṣṇa-bhakti — abhidheya, sarva-śāstre kaya
ataeva muni-gaṇa kariyāche niścaya

Synonyma

kṛṣṇa-bhakti — oddaná služba Pánu Kṛṣṇovi; abhidheya — pravá životní náplň; sarva-śāstre — veškerá védská literatura; kaya — říká; ataeva — proto; muni-gaṇa — všechny svaté osoby; kariyāche — učinily; niścaya — nezvratný závěr.

Překlad

„Činnosti lidské bytosti by se měly soustředit pouze kolem oddané služby Pánu Kṛṣṇovi. To je výrok veškeré védské literatury a k tomuto nezvratnému závěru dospěli i všichni svatí lidé.“

Verš

śrutir mātā pṛṣṭā diśati bhavad-ārādhana-vidhiṁ
yathā mātur vāṇī smṛtir api tathā vakti bhaginī
purāṇādyā ye vā sahaja-nivahās te tad-anugā
ataḥ satyaṁ jñātaṁ mura-hara bhavān eva śaraṇam

Synonyma

śrutiḥ — védské poznání; mātā — jako matka, která miluje své děti; pṛṣṭā — když je dotázána; diśati — nasměruje; bhavat — Tebe; ārādhana — uctívání; vidhim — proces; yathā — jako; mātuḥ vāṇī — pokyny matky; smṛtiḥsmṛti-śāstry, které vysvětlují védské texty; api — také; tathā — podobně; vakti — vyjadřují; bhaginī — jako sestra; purāṇa-ādyāḥ — v čele s Purāṇami; ye — jež; — nebo; sahaja-nivahāḥ — jako bratři; te — všichni; tat — matky; anugāḥ — následovníci; ataḥ — proto; satyam — pravdu; jñātam — znám; mura-hara — ó Ty, který jsi zabil démona Muru; bhavān — Tvoje Výsost; eva — jediné; śaraṇam — útočiště.

Překlad

„  ,Zeptá-li se někdo matky Védy (śruti), koho má uctívat, odpoví, že Ty jsi jediný Pán hodný uctívání. Stejné pokyny dávají smṛti-śāstry, doplňky śruti-śāster, jež jsou jako sestry. Purāṇy jsou jako bratři následující příkladu své matky. Závěrem tedy je, ó nepříteli démona Mury, že Ty jsi jediným útočištěm. Nyní jsem to vpravdě pochopil.̀  “

Význam

Tento citát z védské literatury přednesli Pánu velcí mudrci.

Verš

advaya-jñāna-tattva kṛṣṇa — svayaṁ bhagavān
‘svarūpa-śakti’ rūpe tāṅra haya avasthāna

Synonyma

advaya-jñāna — nedvojného poznání; tattva — princip; kṛṣṇa — Pán Kṛṣṇa; svayam bhagavān — samotný Nejvyšší Pán, Osobnost Božství; svarūpa — osobní expanze; śakti — energií; rūpe — v podobě; tāṅra — Jeho; haya — je; avasthāna — existence.

Překlad

„Kṛṣṇa je nedvojná Absolutní Pravda, Nejvyšší Osobnost Božství. I když je jediný, pro své zábavy si udržuje různé osobní expanze a energie.“

Význam

Pán má mnoho energií a neliší se od žádné z nich. Energie a zdroj energie se nedají oddělit, proto jsou totožní. Kṛṣṇa je popsán jako zdroj všech energií a je ztotožňován i se svou vnější, hmotnou energií. Kṛṣṇa má také vnitřní neboli duchovní energie, které jsou neustále zaměstnané v Jeho osobní službě. Jeho vnitřní energie je jiná než vnější energie. Kṛṣṇova vnitřní energie je se samotným Kṛṣṇou, energetickým zdrojem, vždy totožná.

Verš

svāṁśa-vibhinnāṁśa-rūpe hañā vistāra
ananta vaikuṇṭha-brahmāṇḍe karena vihāra

Synonyma

sva-aṁśa — osobních expanzí; vibhinna-aṁśa — oddělených expanzí; rūpe — v podobách; hañā — stávající se; vistāra — expandovaný; ananta — neomezených; vaikuṇṭha — na duchovních planetách známých jako Vaikuṇṭhy; brahmāṇḍe — v hmotných vesmírech; karena vihāra — provádí své zábavy.

Překlad

„Kṛṣṇa se expanduje v mnoha podobách. Některé z nich jsou osobní expanze, některé jsou oddělené. Tak provádí zábavy v duchovních i hmotných světech. Duchovní světy jsou Vaikuṇṭhy, a hmotné vesmíry jsou brahmāṇḍy, gigantické koule, kterým vládne Pán Brahmā.“

Verš

svāṁśa-vistāra — catur-vyūha, avatāra-gaṇa
vibhinnāṁśa jīva — tāṅra śaktite gaṇana

Synonyma

sva-aṁśa-vistāra — expanze Jeho osobních podob; catur-vyūha — Jeho čtveřice podob; avatāra-gaṇa — inkarnace; vibhinna-aṁśa — Jeho oddělené podoby; jīva — živé bytosti; tāṅra — Jeho; śaktite — do kategorie energie; gaṇana — počítání.

Překlad

„Expanze Jeho vlastního já – jako čtveřice projevů Saṅkarṣaṇa, Pradyumny, Aniruddhy a Vāsudevy – sestupují jako inkarnace z Vaikuṇṭhy do tohoto hmotného světa. Oddělenými expanzemi jsou živé bytosti. I když jsou expanzemi Kṛṣṇy, počítají se mezi Jeho rozmanité energie.“

Význam

Osobní expanze jsou známé jako viṣṇu-tattva a oddělené expanze jsou známé jako jīva-tattva. I když jsou jīvy (živé bytosti) nedílnými částmi Nejvyšší Osobnosti Božství, počítají se mezi Pánovy mnohé energie. To Pán Kṛṣṇa plně vysvětluje v Bhagavad-gītě (7.5):

apareyam itas tv anyāṁ
prakṛtiṁ viddhi me parām
jīva-bhūtāṁ mahā-bāho
yayedaṁ dhāryate jagat

„Ó Arjuno, válečníku mocných paží, kromě této nižší přírody existuje ještě Moje jiná, vyšší energie, která zahrnuje živé bytosti, jež vykořisťují zdroje této hmotné, nižší přírody.“

I když jsou živé bytosti Kṛṣṇovy nedílné části, jsou prakṛti, ne puruṣa. Prakṛti (živá bytost) se někdy snaží napodobovat činnosti puruṣi. Kvůli svému chabému poznání se živé bytosti podmíněné v tomto hmotném světě prohlašují za Boha. Natolik jsou v iluzi. Na úroveň viṣṇu-tattvy neboli Osobnosti Božství se živá bytost nikdy nemůže dostat, a proto je směšné, když to o sobě prohlašuje. Duchovně pokročilé osoby něco takového nikdy nepřijmou. Taková prohlášení jsou určena k oklamání obyčejných, hloupých lidí. Hnutí pro vědomí Kṛṣṇy těmto falešným inkarnacím vyhlašuje válku. Falešná propaganda lidí prohlašujících se za Boha zničila vědomí Boha po celém světě. Členové tohoto hnutí pro vědomí Kṛṣṇy musí být neustále ve střehu, aby takové darebáky, kteří v současnosti svádějí celý svět, dokázali vyzvat. Jeden takový darebák známý jako Pauṇḍraka přišel k Pánu Kṛṣṇovi, a ten ho okamžitě zabil. Kṛṣṇovi služebníci takové napodobeniny bohů samozřejmě zabíjet nemohou, ale měli by udělat všechno pro to, aby je porazili na základě důkazů śāster, autentického poznání získaného skrze učednickou posloupnost.

Verš

sei vibhinnāṁśa jīva — dui ta’ prakāra
eka — ‘nitya-mukta’, eka — ‘nitya-saṁsāra’

Synonyma

sei vibhinna-aṁśa — tato oddělená část Kṛṣṇy; jīva — živá bytost; dui ta' prakāra — dvě kategorie; eka — jedna; nitya-mukta — věčně osvobozená; eka — jedna; nitya-saṁsāra — neustále podmíněná.

Překlad

„Živé bytosti (jīvy) se dělí do dvou kategorií. Některé jsou věčně osvobozené a některé věčně podmíněné.“

Verš

‘nitya-mukta’ — nitya kṛṣṇa-caraṇe unmukha
‘kṛṣṇa-pāriṣada’ nāma, bhuñje sevā-sukha

Synonyma

nitya-mukta — věčně osvobozené; nitya — neustále; kṛṣṇa-caraṇe — k lotosovým nohám Pána Kṛṣṇy; unmukha — obrácené; kṛṣṇa-pāriṣada — společníci Pána Kṛṣṇy; nāma — známé jako; bhuñje — vychutnávají si; sevā-sukha — štěstí ze služby.

Překlad

„Věčně osvobození jsou si neustále vědomi Kṛṣṇy a u nohou Pána Kṛṣṇy vykonávají transcendentální láskyplnou službu. Musí být považováni za Kṛṣṇovy věčné společníky, kteří si věčně vychutnávají transcendentální blaženost ze služby Kṛṣṇovi.“

Verš

‘nitya-bandha’ — kṛṣṇa haite nitya-bahirmukha
‘nitya-saṁsāra’, bhuñje narakādi duḥkha

Synonyma

nitya-bandha — trvale podmíněné; kṛṣṇa haite — od Kṛṣṇy; nitya — věčně; bahir-mukha — odvrácené; nitya-saṁsāra — trvale podmíněné v hmotném světě; bhuñje — zakoušejí; naraka-ādi duḥkha — utrpení pekelných životních podmínek.

Překlad

„Vedle věčně osvobozených oddaných jsou tu podmíněné duše, které se od služby Pánu neustále odvracejí. Jsou trvale podmíněné v tomto hmotném světě a vystavené hmotnému utrpení, způsobenému různými tělesnými podobami v pekelných podmínkách.“

Verš

sei doṣe māyā-piśācī daṇḍa kare tāre
ādhyātmikādi tāpa-traya tāre jāri’ māre

Synonyma

sei doṣe — kvůli této chybě; māyā-piśācī — čarodějnice známá jako vnější energie; daṇḍa kare — trestá; tāre — jeho; ādhyātmika-ādi — počínaje těmi, která se vztahují k tělu a mysli; tāpa-traya — trojí utrpení; tāre — jeho; jāri' — spalující; māre — způsobuje bolest.

Překlad

„Podmíněná duše je kvůli svému odporu vůči vědomí Kṛṣṇy trestána čarodějnicí māyou, vnější energií. Je tak připravena podstupovat tři druhy utrpení – utrpení způsobené tělem a myslí, nepřátelským chováním jiných živých bytostí a přírodními katastrofami, které způsobují polobozi.“

Verš

kāma-krodhera dāsa hañā tāra lāthi khāya
bhramite bhramite yadi sādhu-vaidya pāya
tāṅra upadeśa-mantre piśācī palāya
kṛṣṇa-bhakti pāya, tabe kṛṣṇa-nikaṭa yāya

Synonyma

kāma — chtivých tužeb; krodhera — hněvu; dāsa — služebník; hañā — stávající se; tāra — jimi; lāthi khāya — je kopán; bhramite bhramite — bloudí a bloudí; yadi — když; sādhu — oddaného; vaidya — lékaře; pāya — dostane; tāṅra — jeho; upadeśa-mantre — díky pokynům a mantrám; piśācī — čarodějnice (vnější energie); palāya — uteče; kṛṣṇa-bhakti — oddanou službu Kṛṣṇovi; pāya — získá; tabe — takto; kṛṣṇa-nikaṭa yāya — jde ke Kṛṣṇovi.

Překlad

„Podmíněná duše se tak stává služebníkem chtivých tužeb, a když je neuspokojí, stává se služebníkem hněvu, přičemž ji vnější energie, māyā, neustále kope. Při svém bloudění vesmírem může dostat příležitost setkat se s oddaným-lékařem, jehož pokyny a mantry tuto čarodějnici, vnější energii, odeženou. Podmíněná duše se tak dostává do styku s oddanou službou Pánu Kṛṣṇovi, čímž se může více a více přibližovat k Pánu.“

Význam

Vysvětlení veršů osm až patnáct předkládá ve své Amṛta-pravāha-bhāṣyi Śrīla Bhaktivinoda Ṭhākura. Pán se po celém stvoření šíří ve svých čtvero expanzích a inkarnacích. V každé osobní expanzi je Kṛṣṇa plně zastoupený se všemi energiemi. I když jsou živé bytosti oddělenými expanzemi, jsou také považovány za jednu z Pánových energií. Živé bytosti se dělí do dvou kategorií – na věčně osvobozené a věčně podmíněné. Věčně osvobozené živé bytosti nikdy nepřijdou do styku s māyou, vnější energií. Věčně podmíněné duše jsou ale ve spárech vnější energie neustále. To Pán Kṛṣṇa popisuje v Bhagavad-gītě (7.14):

daivī hy eṣā guṇamayī
mama māyā duratyayā

„Tuto Mou božskou energii, složenou ze tří kvalit hmotné přírody, je těžké překonat.“

Nitya-baddhové jsou vnější energií věčně podmíněni a nitya-muktové s ní nikdy nepřijdou do styku. Věčně osvobozený osobní společník Nejvyšší Osobnosti Božství někdy sestupuje do tohoto vesmíru stejně jako Pán. Přestože zde vysvobozuje podmíněné duše, zůstává tento posel Nejvyššího Pána hmotnou energií nedotčen. Věčně osvobozené osobnosti většinou žijí v duchovním světě jako společníci Pána Kṛṣṇy a jsou známé jako kṛṣṇa-pāriṣada neboli společníci Pána. Jejich jediným úkolem je užívat si společnosti Pána Kṛṣṇy, a v tom bez přestání pokračují i tehdy, když sestoupí do tohoto hmotného světa, aby sloužily Pánovým zájmům. Věčně osvobozená duše, která pracuje pro Kṛṣṇu, se ze společnosti Pána Kṛṣṇy těší skrze svoji službu. Věčně podmíněná duše, kterou chtivé touhy pobízejí užívat si hmotného světa, je nucena stěhovat se z jednoho těla do druhého. Někdy je povýšena na vyšší planetární soustavy a jindy je uvržena na pekelné planety a vystavena trýznění vnější energií.

Duše podmíněná vnější energií v tomto hmotném světě dostává dva druhy těl – hrubohmotné tělo a jemnohmotné tělo, složené z mysli, inteligence a ega. Kvůli svým hrubým a jemným tělům je vystavena třem druhům utrpení (ādhyātmika, ādhibhautika a ādhidaivika), pocházejícím od těla a mysli, od jiných živých bytostí a od přírodních katastrof, způsobených polobohy z vyšších planetárních soustav. Podmíněná duše vystavená trojímu hmotnému utrpení je donekonečna kopána māyou, a to je její nemoc. Pokud shodou okolností potká svatou osobu, která ve jménu Kṛṣṇy osvobozuje podmíněné duše, a pokud bude souhlasit s tím, že se bude řídit jejími pokyny, může se postupně dostat k Nejvyšší Osobnosti Božství, Kṛṣṇovi.

Verš

kāmādīnāṁ kati na katidhā pālitā durnideśās
teṣāṁ jātā mayi na karuṇā na trapā nopaśāntiḥ
utsṛjyaitān atha yadu-pate sāmprataṁ labdha-buddhis
tvām āyātaḥ śaraṇam abhayaṁ māṁ niyuṅkṣvātma-dāsye

Synonyma

kāma-ādīnām — mých pánů, jako jsou chtíč, hněv, chamtivost, iluze a závist; kati — kolik; na — ne; katidhā — kolika způsoby; pālitāḥ — řídil se; duḥ-nideśāḥ — nežádoucími příkazy; teṣām — z nich; jātā — vytvořenými; mayi — vůči mně; na — ne; karuṇā — milost; na — ne; trapā — stud; na — ne; upaśāntiḥ — touhu přestat; utsṛjya — vzdávající se; etān — všech těchto; atha — tímto; yadu-pate — ó nejlepší z yaduovské dynastie; sāmpratam — nyní; labdha-buddhiḥ — když jsem probudil inteligenci; tvām — k Tobě; āyātaḥ — přišel; śaraṇam — jenž jsi útočištěm; abhayam — beze strachu; mām — mě; niyuṅkṣva — prosím zaměstnej; ātma-dāsye — ve Tvé osobní službě.

Překlad

„  ,Ó můj Pane, nežádoucí rozkazy chtivých tužeb neberou konce. I když jsem jim už tolik sloužil, neprokázaly mi žádnou milost. Nestyděl jsem se jim sloužit, ani jsem se jich nechtěl vzdát. Ó můj Pane, ó vůdce yaduovské dynastie, nedávno se však má inteligence probudila a nyní je opouštím. Díky transcendentální inteligenci se nyní odmítám řídit nežádoucími příkazy těchto tužeb a přicházím k Tobě, abych se odevzdal u Tvých lotosových nohou, kde není strach. Zaměstnej mě prosím ve své osobní službě a zachraň mě.̀  “

Význam

Tento verš je citován také v Bhakti-rasāmṛta-sindhu (3.2.35). Při zpívání Hare Kṛṣṇa mahā-mantry říkáme: „Hare! Ó Pánova energie! Ó můj Pane Kṛṣṇo!“ Tímto způsobem jednoduše oslovujeme Pána a Jeho duchovní energii, zastoupené jako Rādhā-Kṛṣṇa, Sītā-Rāma nebo Lakṣmī-Nārāyaṇa. Oddaný se neustále k Pánu a Jeho vnitřní energii (společnici) modlí o to, aby se mohl věnovat Jejich transcendentální láskyplné službě. Jakmile podmíněná duše dosáhne své skutečné duchovní energie a plně se odevzdá u Pánových lotosových nohou, snaží se věnovat službě Pánu. To je skutečné přirozené postavení živé bytosti.

Verš

kṛṣṇa-bhakti haya abhidheya-pradhāna
bhakti-mukha-nirīkṣaka karma-yoga-jñāna

Synonyma

kṛṣṇa-bhakti — oddaná služba Pánu Kṛṣṇovi; haya — je; abhidheya-pradhāna — hlavním posláním živé bytosti; bhakti-mukha — tváře oddané služby; nirīkṣaka — ti, kdo hledí na; karma-yoga-jñāna — plodonosné činnosti, mystická yoga a spekulativní poznání.

Překlad

„Oddaná služba Kṛṣṇovi je hlavním posláním živé bytosti. Karma, jñāna, yoga a bhakti jsou různé způsoby, jak osvobodit živou bytost, ale všechny závisejí na bhakti.“

Verš

ei saba sādhanera ati tuccha bala
kṛṣṇa-bhakti vinā tāhā dite nāre phala

Synonyma

ei saba — všech těchto; sādhanera — metod duchovních činností; ati — velmi; tuccha — nepatrná; bala — síla; kṛṣṇa-bhakti — oddané služby Pánu Kṛṣṇovi; vinā — bez; tāhā — všechny tyto; dite — dát; nāre — nejsou schopné; phala — kýžený výsledek.

Překlad

„Bez oddané služby jsou všechny ostatní způsoby duchovní seberealizace slabé a nicotné. Dokud člověk nedospěje k oddané službě Pánu Kṛṣṇovi, nemohou mu jñāna ani yoga přinést kýžený výsledek.“

Význam

Ve védských písmech se někdy zdůrazňuje plodonosné jednání, spekulativní poznání a systém mystické yogy. Lidé sice mají sklony k následování těchto procesů, ale bez dotyku kṛṣṇa-bhakti neboli oddané služby nemohou dosáhnout kýžených výsledků. Jinými slovy, skutečným kýženým výsledkem je probuzení dřímající lásky ke Kṛṣṇovi. Śrīmad-Bhāgavatam (1.2.6) uvádí:

sa vai puṁsāṁ paro dharmo
yato bhaktir adhokṣaje
ahaituky apratihatā
yayātmā suprasīdati

„Nejvyšším zaměstnáním (dharmou) pro celé lidstvo je to, které člověku pomůže dospět k láskyplné oddané službě transcendentálnímu Pánu. Aby zcela uspokojila vlastní já, musí být tato oddaná služba bezpodmínečná a nepřerušovaná.“ Karma, jñāna a yoga nemohou lásku k Bohu probudit. Je třeba začít vykonávat oddanou službu Pánu, a čím více k ní tíhneme, tím více ztrácíme zájem o takzvané úspěchy. Dhruva Mahārāja šel praktikovat mystickou yogu, aby osobně spatřil Pána tváří v tvář, ale když rozvinul zájem o oddanou službu, viděl, že mu karma, jñāna ani yoga nic nepřinášejí.

Verš

naiṣkarmyam apy acyuta-bhāva-varjitaṁ
na śobhate jñānam alaṁ nirañjanam
kutaḥ punaḥ śaśvad abhadram īśvare
na cārpitaṁ karma yad apy akāraṇam

Synonyma

naiṣkarmyam — jež nepřináší požitek z následného jednání; api — i když; acyuta-bhāva — oddané služby Nejvyšší Osobnosti Božství; varjitam — prosté; na — ne; śobhate — vypadá pěkně; jñānam — spekulativní poznání; alam — nadmíru; nirañjanam — které je prosté hmotného znečištění; kutaḥ — o co méně; punaḥ — znovu; śaśvat — neustále (během praktikování i při dosažení cíle); abhadram — nepříznivé; īśvare — Nejvyšší Osobnosti Božství; na — ne; ca — také; arpitam — zasvěcené; karma — činnosti; yat — jež; api — i když; akāraṇam — bez příčiny.

Překlad

„  ,Pokud není čisté poznání zasvěceno Nejvyšší Osobnosti Božství (Kṛṣṇovi), nevypadá moc pěkně, ani když je nedotčené hmotou. Jaký je potom užitek z plodonosných činností – které jsou již od samého počátku strastiplné a svou povahou pomíjivé – pokud nejsou využité k oddané službě Pánu? Jak by mohly být přitažlivé?̀  “

Význam

Toto je citát ze Śrīmad-Bhāgavatamu (1.5.12). Vyāsadeva i po sepsání mnoha védských textů pociťoval nespokojenost. Jeho duchovní mistr Nāradadeva mu proto řekl, že může být šťastný, když popíše činnosti Nejvyšší Osobnosti Božství. V té době měl již Śrīla Vyāsadeva sepsané části Véd zvané karma-kāṇḍa a jñāna-kāṇḍa, ale ještě nic o upāsanā-kāṇḍě neboli bhakti. Jeho duchovní mistr Nārada ho za to pokáral a poradil mu, aby psal o činnostech Nejvyšší Osobnosti Božství. Vyāsadeva tedy začal psát Śrīmad-Bhāgavatam.

Verš

tapasvino dāna-parā yaśasvino
manasvino mantra-vidaḥ su-maṅgalāḥ
kṣemaṁ na vindanti vinā yad-arpaṇaṁ
tasmai subhadra-śravase namo namaḥ

Synonyma

tapasvinaḥ — ti, kdo podstupují tvrdou askezi; dāna-parāḥ — ti, kdo rozdávají své vlastnictví jako milodary; yaśasvinaḥ — ti, kdo jsou slavní ve společnosti; manasvinaḥ — mistři v mentální spekulaci nebo meditaci; mantra-vidaḥ — mistři v přednášení védských hymnů; su-maṅgalāḥ — velmi příznivé; kṣemam — to, co je skutečně a věčně příznivé; na — nikdy; vindanti — získají; vinā — bez; yat-arpaṇam — zasvěcení jemuž (Nejvyšší Osobnosti Božství); tasmai — tomuto Nejvyššímu Pánu; su-bhadra śravase — jehož sláva je nesmírně příznivá; namaḥ namaḥ — znovu a znovu se s úctou klaním.

Překlad

„  ,Ti, kdo podstupují tvrdou askezi, ti, kdo vše, co mají, rozdávají jako milodary, ti, kdo jsou známí pro své příznivé jednání, ti, kdo se zabývají meditací a mentální spekulací, a dokonce ani ti, kdo jsou mistry v recitování védských manter, nejsou schopni získat příznivé výsledky, přestože se věnují příznivým činnostem, pokud jejich činnosti nejsou zasvěcené službě Nejvyšší Osobnosti Božství. Znovu a znovu se proto s úctou klaním Nejvyššímu Pánu, jehož sláva je vždy příznivá.̀  “

Význam

Toto je také citát ze Śrīmad-Bhāgavatamu (2.4.17).

Verš

kevala jñāna ‘mukti’ dite nāre bhakti vine
kṛṣṇonmukhe sei mukti haya vinā jñāne

Synonyma

kevala — pouze; jñāna — spekulativní poznání; mukti — osvobození; dite — dát; nāre — nedokáže; bhakti vine — bez oddané služby; kṛṣṇa-unmukhe — pokud je člověk připoutaný k oddané službě Kṛṣṇovi; sei mukti — toto osvobození; haya — objeví se; vinā — bez; jñāne — poznání.

Překlad

„Spekulativní poznání bez oddané služby nemůže samo o sobě zajistit osvobození. Na druhou stranu i bez poznání může člověk získat osvobození, pokud se zapojí do oddané služby Pánu.“

Význam

Pouhým spekulativním poznáním nelze dosáhnout osvobození. I když může být člověk schopný rozlišit mezi Brahmanem a hmotou, v osvobození mu zabrání, pokud si bude mylně myslet, že živá bytost je stejně dobrá jako Nejvyšší Osobnost Božství. Pak poklesne znovu na hmotnou úroveň, protože považovat sám sebe za Nejvyšší Osobu, Nejvyšší Absolutní Pravdu, je urážka. Pokud však takový člověk přijde do styku s čistým oddaným, může být skutečně vysvobozen z hmotného otroctví a zaměstnat se službou Pánu. Zde se hodí uvést jednu modlitbu Bilvamaṅgala Ṭhākura:

bhaktis tvayi sthiratarā bhagavan yadi syād
daivena naḥ phalati divya-kiśora-mūrtiḥ
muktiḥ svayaṁ mukulitāñjali sevate 'smān
dharmārtha-kāma-gatayaḥ samaya-pratīkṣāḥ

„Ó můj Pane, když se člověk s odhodláním věnuje čisté oddané službě Tobě, zjevíš se mu ve své původní transcendentální mladistvé podobě jako Nejvyšší Osobnost Božství. A co se týče osvobození, to stojí před oddaným se sepjatýma rukama a čeká, aby mu mohlo sloužit. Zbožnost, ekonomický rozvoj a smyslový požitek budou dosaženy automaticky bez zvláštního úsilí.“ (Kṛṣṇa-karṇāmṛta 107)

Verš

śreyaḥ-sṛtiṁ bhaktim udasya te vibho
kliśyanti ye kevala-bodha-labdhaye
teṣām asau kleśala eva śiṣyate
nānyad yathā sthūla-tuṣāvaghātinām

Synonyma

śreyaḥ-sṛtim — příznivá cesta osvobození; bhaktim — oddané služby; udasya — vzdání se; te — Tobě; vibho — ó můj Pane; kliśyanti — budou mít větší problémy; ye — všichni ti, kdo; kevala — pouze; bodha-labdhaye — pro získání poznání; teṣām — pro ně; asau — tyto; kleśalaḥ — problémy; eva — pouze; śiṣyate — zůstanou; na — ne; anyat — cokoliv jiného; yathā — stejně jako; sthūla — velké; tuṣa — rýžové slupky; avaghātinām — těch, kdo vytloukají.

Překlad

„  ,Můj drahý Pane, oddaná služba Tobě je jedinou příznivou cestou. Pokud se jí někdo vzdá jen kvůli spekulativnímu poznání nebo pochopení, že živé bytosti jsou duchovní duše a hmotný svět je iluzorní, způsobí si tím velké problémy. Jediné, co získá, budou strastiplné a nepříznivé činnosti. Jeho snažení je jako mlácení prázdných rýžových slupek a nepřinese mu žádný výsledek.̀  “

Význam

Verš

daivī hy eṣā guṇa-mayī
mama māyā duratyayā
mām eva ye prapadyante
māyām etāṁ taranti te

Synonyma

daivī — náležící Nejvyššímu Pánu; hi — zajisté; eṣā — tato; guṇa-mayī — vytvořená ze tří kvalit; mama — Moje; māyā — vnější energie; duratyayā — nesmírně těžké překonat; mām — Mně; eva — zajisté; ye — ti, kdo; prapadyante — plně se odevzdají; māyām — klamnou energii; etām — tuto; taranti — překročí; te — oni.

Překlad

„  ,Tuto Mou božskou energii, složenou ze tří kvalit hmotné přírody, je těžké překonat, ale ti, kdo se Mi odevzdali, ji snadno překročí.̀  “

Význam

Toto je citát z Bhagavad-gīty (7.14).

Verš

‘kṛṣṇa-nitya-dāsa’ — jīva tāhā bhuli’ gela
ei doṣe māyā tāra galāya bāndhila

Synonyma

kṛṣṇa-nitya-dāsa — věčný Kṛṣṇův služebník; jīva — živá bytost; tāhā — toto; bhuli' — zapomínající; gela — šla; ei doṣe — za tuto chybu; māyā — hmotná energie; tāra — ji; galāya — za krk; bāndhila — spoutala.

Překlad

„Protože živá bytost zapomněla na to, že je věčným služebníkem Kṛṣṇy, je kolem krku spoutána řetězem māyi.“

Verš

tāte kṛṣṇa bhaje, kare gurura sevana
māyā-jāla chuṭe, pāya kṛṣṇera caraṇa

Synonyma

tāte — proto; kṛṣṇa bhaje — pokud uctívá Pána Kṛṣṇu; kare — vykonává; gurura sevana — službu svému duchovnímu mistrovi; māyā-jāla chuṭe — vysvobodí se ze sítě māyi; pāya — získá; kṛṣṇera caraṇa — útočiště u Kṛṣṇových lotosových nohou.

Překlad

„Živá bytost se může vymanit ze spárů māyi a stát se způsobilou pro získání útočiště u Kṛṣṇových lotosových nohou tehdy, když se zapojí do služby Pánu a zároveň plní pokyny duchovního mistra, jemuž slouží.“

Význam

Skutečností je, že každá živá bytost je věčně služebníkem Kṛṣṇy. Vlivem māyi na to však zapomíná a začíná věřit v hmotné štěstí. Okouzlena māyou si myslí, že jediným kýženým cílem je hmotné štěstí. Toto hmotné vědomí je jako řetěz kolem krku podmíněné duše. Dokud je spoutána tímto pojetím, nemůže se ze spárů māyi vymanit. Pokud se však Kṛṣṇovou milostí dostane do styku s pravým duchovním mistrem, řídí se jeho pokyny, slouží mu a zapojuje další podmíněné duše do služby Pánu, získá osvobození a útočiště u Pána Śrī Kṛṣṇy.

Verš

cāri varṇāśramī yadi kṛṣṇa nāhi bhaje
svakarma karite se raurave paḍi’ maje

Synonyma

cāri varṇa-āśramī — následovníci čtyř společenských a duchovních stavů; yadi — jestliže; kṛṣṇa — Pánu Kṛṣṇovi; nāhi — ne; bhaje — slouží; sva-karma karite — vykonávající své životní povinnosti; se — takový člověk; raurave — do pekelných podmínek; paḍi' — poté, co poklesne; maje — ponoří se.

Překlad

„Následovníci varṇāśramské společnosti dodržují usměrňující zásady čtyř společenských stavů (brāhmaṇa, kṣatriya, vaiśya a śūdra) a čtyř duchovních stavů (brahmacarya, gṛhastha, vānaprastha a sannyās). Pokud však někdo dodržuje usměrňující zásady těchto stavů, ale neposkytuje transcendentální službu Kṛṣṇovi, poklesne do pekelných podmínek hmotného života.“

Význam

Někdo může být brāhmaṇa, kṣatriya, vaiśya či śūdra nebo může dokonale následovat duchovní zásady brahmacaryi, gṛhasthy, vānaprasthy a sannyāsu, ale pokud se nestane oddaným, poklesne nakonec do pekelných podmínek. Nikdo nemůže být skutečně povýšen, dokud neprobudí své spící vědomí Kṛṣṇy. Usměrňující zásady varṇāśrama-dharmy samy o sobě k dosažení nejvyšší dokonalosti nestačí. To je potvrzeno v následujících dvou citátech ze Śrīmad-Bhāgavatamu (11.5.2–3).

Verš

mukha-bāhūru-pādebhyaḥ
puruṣasyāśramaiḥ saha
catvāro jajñire varṇā
guṇair viprādayaḥ pṛthak

Synonyma

mukha — ústa; bāhu — paže; ūru — stehna; pādebhyaḥ — z nohou; puruṣasya — Nejvyšší Osoby; āśramaiḥ — různé duchovní stavy; saha — s; catvāraḥ — čtyři; jajñire — zjevily se; varṇāḥ — společenské třídy; guṇaiḥ — s příslušnými kvalifikacemi; vipra-ādayaḥbrāhmaṇové a tak dále; pṛthak — odděleně.

Překlad

„  ,Z Brahmových úst vznikla třída brāhmaṇů, z jeho paží kṣatriyové, ze stehen vaiśyové a z nohou śūdrové. Tyto čtyři stavy a jejich duchovní protějšky (brahmacarya, gṛhastha, vānaprastha a sannyās) dohromady činí lidskou společnost úplnou.̀  “

Verš

ya eṣāṁ puruṣaṁ sākṣād
ātma-prabhavam īśvaram
na bhajanty avajānanti
sthānād bhraṣṭāḥ patanty adhaḥ

Synonyma

ye — všichni, kdo; eṣām — těchto společenských a duchovních stavů; puruṣam — Nejvyšší Osobnost Božství; sākṣāt — přímo; ātma-prabhavam — zdroj všech; īśvaram — svrchovaného vládce; na — ne; bhajanti — uctívají; avajānanti — nebo opomíjejí; sthānāt — ze svého postavení; bhraṣṭāḥ — pokleslí; patanti — poklesnou; adhaḥ — do pekelných podmínek.

Překlad

„  ,Pokud se někdo pouze drží svého formálního postavení ve čtyřech varṇāch a āśramech, ale neuctívá Nejvyššího Pána Viṣṇua, poklesne ze svého pyšného postavení do pekelných podmínek.̀  “

Verš

jñānī jīvan-mukta-daśā pāinu kari’ māne
vastutaḥ buddhi ‘śuddha’ nahe kṛṣṇa-bhakti vine

Synonyma

jñānī — spekulující filosofové; jīvan-mukta-daśā — stav osvobození již v tomto těle; pāinu — dosáhl jsem; kari' — beroucí; māne — považují; vastutaḥ — ve skutečnosti; buddhi — inteligence; śuddha — očištěná; nahe — ne; kṛṣṇa-bhakti vine — bez oddané služby Kṛṣṇovi.

Překlad

„Existuje velký počet filosofických spekulantů (jñānīch) náležících k māyāvādské škole, kteří se považují za osvobozené a říkají si Nārāyaṇa. Dokud se však nezapojí do oddané služby Kṛṣṇovi, jejich inteligence je nečistá.“

Verš

ye ’nye ’ravindākṣa vimukta-māninas
tvayy asta-bhāvād aviśuddha-buddhayaḥ
āruhya kṛcchreṇa paraṁ padaṁ tataḥ
patanty adho ’nādṛta-yuṣmad-aṅghrayaḥ

Synonyma

ye — všichni ti, kteří; anye — ostatní (neoddaní); aravinda-akṣa — ó Ty s lotosovýma očima; vimukta-māninaḥ — kteří se považují za osvobozené; tvayi — Tobě; asta-bhāvāt — bez oddanosti; aviśuddha-buddhayaḥ — jejichž inteligence není očištěná; āruhya — poté, co se povznesli; kṛcchreṇa — tvrdou askezí; param padam — do nejvyššího postavení; tataḥ — odtamtud; patanti — poklesnou; adhaḥ — dolů; anādṛta — protože neuctívají; yuṣmat — Tvoje; aṅghrayaḥ — lotosové nohy.

Překlad

„  ,Ó Ty, který máš lotosové oči! Ti, kdo si o sobě myslí, že jsou již v tomto životě osvobození, aniž by Ti oddaně sloužili, musí mít nečistou inteligenci. I když podstupují přísnou askezi, kterou se povznesou na duchovní úroveň realizace neosobního Brahmanu, znovu poklesnou, protože opomíjejí uctívání Tvých lotosových nohou.̀  “

Význam

Verš

kṛṣṇa — sūrya-sama; māyā haya andhakāra
yāhāṅ kṛṣṇa, tāhāṅ nāhi māyāra adhikāra

Synonyma

kṛṣṇa — Kṛṣṇa, Nejvyšší Osobnost Božství; sūrya-sama — jako planeta slunce; māyā — klamná energie; haya — je; andhakāra — temnota; yāhāṅ kṛṣṇa — kdekoliv je Kṛṣṇa; tāhāṅ — tam; nāhi — ne; māyāramāyi neboli temnoty iluze; adhikāra — vliv.

Překlad

„Kṛṣṇa je přirovnáván ke svitu slunce a māyā k temnotě. Kde svítí slunce, tam nemůže být temnota. Jakmile člověk začne rozvíjet vědomí Kṛṣṇy, temnota iluze (vliv vnější energie) okamžitě zmizí.“

Význam

ṛte 'rthaṁ yat pratīyeta
na pratīyeta cātmani
tad vidyād ātmano māyāṁ
yathābhāso yathā tamaḥ

„Cokoliv se jeví jako pravda nezávisle na Mně, je zajisté Má klamná energie, protože beze Mě nemůže nic existovat. Je to jako odraz skutečného světla ve stínech. Ve světle totiž nejsou ani stíny, ani odrazy.“

Kdekoliv je světlo, tam nemůže být temnota. Jakmile živá bytost vyvine vědomí Kṛṣṇy, je okamžitě zbavena všech hmotných chtivých tužeb. Chtivé touhy a chamtivost se pojí s rajasem a tamasem neboli vášní a temnotou. Když si však člověk osvojí vědomí Kṛṣṇy, kvality vášně a temnoty okamžitě zmizí a zůstává kvalita dobra (sattva-guṇa). V kvalitě dobra lze dělat duchovní pokrok a vše jasně pochopit. Toto postavení není přístupné každému. Ten, kdo si je vědom Kṛṣṇy, neustále o Kṛṣṇovi naslouchá, myslí na Něho, uctívá Ho a slouží Mu jako oddaný. Pokud takto zůstane pohroužený ve vědomí Kṛṣṇy, temnota māyi se ho nebude moci dotknout.

Verš

vilajjamānayā yasya
sthātum īkṣā-pathe ’muyā
vimohitā vikatthante
mamāham iti durdhiyaḥ

Synonyma

vilajjamānayā — stydící se; yasya — před kým; sthātum — zůstat; īkṣā-pathe — tam, kam se dívá; amuyā — jí (māyou); vimohitāḥ — zmatení; vikatthante — chvástají se; mama — moje; aham — já; iti — tak; durdhiyaḥ — mající ubohou inteligenci.

Překlad

„  ,Kṛṣṇova vnější klamná energie māyā se před Ním vždy stydí stát, stejně jako se temnota stydí před slunečním světlem. Tato māyā však mate nešťastníky, kteří postrádají inteligenci, a ti se pak chvástají, že tento hmotný svět je jejich a že oni jsou ti, kdo z něj mají mít požitek.̀  “

Význam

Celý svět je zmatený, protože si lidé myslí: „Toto je má země“, „Amerika je moje“, „Indie je moje“. Neznají skutečnou hodnotu života a myslí si, že toto hmotné tělo a země, kde bylo vytvořeno, jsou vším. To je základní princip nacionalismu, socialismu a komunismu. Takovéto uvažování, které živou bytost pouze mate, není nic jiného než darebáctví. Způsobuje ho temnota māyi. Jakmile si však člověk začne být vědomý Kṛṣṇy, je od těchto mylných představ okamžitě osvobozen. Tento verš je citátem ze Śrīmad-Bhāgavatamu (2.5.13). Ve Śrīmad-Bhāgavatamu (2.7.47) se nachází také další příhodný verš:

śaśvat praśāntam abhayaṁ pratibodha-mātraṁ
śuddhaṁ samaṁ sad-asataḥ paramātma-tattvam
śabdo na yatra puru-kārakavān kriyārtho
māyā paraity abhimukhe ca vilajjamānā
tad vai padaṁ bhagavataḥ paramasya puṁso
brahmeti yad vidur ajasra-sukhaṁ viśokam

„To, co je realizováno jako Absolutní Brahman, je plné neomezené blaženosti beze stopy zármutku. To je zajisté konečný aspekt nejvyššího poživatele, Osobnosti Božství. Je věčně prostý strachu a neklidu a na rozdíl od hmoty je naprosto vědomý, je neznečištěný a nestranný. Je hlavní a prvotní příčinou všech příčin a následků, neexistují v Něm oběti ústící v plodonosné činy a klamná energie před Ním nemůže obstát.“

Tento verš vyslovil Pán Brahmā na dotaz velkého mudrce Nārady. Nārada se divil, že vidí stvořitele vesmíru meditovat, neboť to svědčilo o tom, že by mohl existovat někdo vyšší než Pán Brahmā. Při odpovídání na Nāradovu otázku popsal Pán Brahmā postavení māyi a zmatených živých bytostí a tehdy vyslovil tento verš.

Verš

‘kṛṣṇa, tomāra haṅa’ yadi bale eka-bāra
māyā-bandha haite kṛṣṇa tāre kare pāra

Synonyma

kṛṣṇa — ó můj Pane Kṛṣṇo; tomāra haṅa — jsem Tvůj; yadi — jestliže; bale — někdo řekne; eka-bāra — jednou; māyā-bandha haite — z otroctví podmíněného života; kṛṣṇa — Pán Kṛṣṇa; tāre — jeho; kare pāra — vysvobodí.

Překlad

„Každý, kdo upřímně a vážně řekne: ,Můj drahý Pane Kṛṣṇo, i když jsem na Tebe po mnoho dlouhých let v hmotném světě zapomínal, dnes se Ti odevzdávám. Jsem Tvůj upřímný a vážný služebník, zaměstnej mne prosím ve své službě,̀ bude okamžitě vyproštěn ze spárů māyi.“

Verš

sakṛd eva prapanno yas
tavāsmīti ca yācate
abhayaṁ sarvadā tasmai
dadāmy etad vrataṁ mama

Synonyma

sakṛt — pouze jednou; eva — zajisté; prapannaḥ — odevzdaný; yaḥ — každý, kdo; tava — Tvůj; asmi — jsem; iti — tak; ca — také; yācate — modlí se; abhayam — nebojácnost; sarvadā — vždy; tasmai — jemu; dadāmi — dám; etat — toto; vratam — slib; mama — Můj.

Překlad

„  ,Slibuji, že každému, kdo se Mi jednou upřímně odevzdá se slovy: „Můj drahý Pane, ode dneška jsem Tvůj,“ a modlí se ke Mně o odvahu, okamžitě takové osobě odvahu dodám a od té chvíle bude navždy v bezpečí.̀  “

Význam

Tento verš z Rāmāyaṇy (Yuddha-kāṇḍy 18.33) vyslovil Pán Rāmacandra.

Verš

bhukti-mukti-siddhi-kāmī ‘subuddhi’ yadi haya
gāḍha-bhakti-yoge tabe kṛṣṇere bhajaya

Synonyma

bhukti — hmotného požitku; mukti — neosobního osvobození; siddhi — dosažení mystických sil; kāmī — chtivý; su-buddhi — opravdu inteligentní; yadi — jestliže; haya — je; gāḍha — hlubokou; bhakti-yoge — oddanou službou; tabe — potom; kṛṣṇere bhajaya — uctívá Pána Kṛṣṇu.

Překlad

„Kvůli špatné společnosti živá bytost touží po hmotném štěstí, osvobození či splynutí s neosobním rysem Pána nebo chce získat hmotnou moc prostřednictvím mystické yogy. Pokud však dostane rozum, začne rozvíjet vědomí Kṛṣṇy tak, že se intenzivně zapojí do oddané služby Pánu Śrī Kṛṣṇovi.“

Verš

akāmaḥ sarva-kāmo vā
mokṣa-kāma udāra-dhīḥ
tīvreṇa bhakti-yogena
yajeta puruṣaṁ param

Synonyma

akāmaḥ — čistý oddaný, který netouží po hmotném požitku; sarva-kāmaḥ — ten, jehož touhy po hmotném požitku nemají konce; — nebo; mokṣa-kāmaḥ — ten, kdo touží po splynutí s Brahmanem; udāra-dhīḥ — nesmírně inteligentní; tīvreṇa — neochvějnou; bhakti-yogena — oddanou službou; yajeta — měl by uctívat; puruṣam — osobu; param — nejvyšší.

Překlad

„  ,Ať člověk touží po všem, nebo po ničem, či chce splynout s Pánem, je inteligentní jedině tehdy, když transcendentální láskyplnou službou uctívá Pána Kṛṣṇu, Nejvyšší Osobnost Božství.“

Význam

Verš

anya-kāmī yadi kare kṛṣṇera bhajana
nā māgiteha kṛṣṇa tāre dena sva-caraṇa

Synonyma

anya-kāmī — ten, kdo touží po mnoha jiných věcech; yadi — jestliže; kare — provádí; kṛṣṇera bhajana — oddanou službu Pánu Kṛṣṇovi; māgiteha — i když nežádá; kṛṣṇa — Pán Kṛṣṇa; tāre — jemu; dena — dá; sva-caraṇa — útočiště u svých lotosových nohou.

Překlad

„Pokud se ti, kdo touží po hmotném požitku nebo splynutí s Absolutní Pravdou, zapojí do transcendentální láskyplné služby Pánu, dosáhnou okamžitě útočiště u Kṛṣṇových lotosových nohou, i když o to nežádali. Kṛṣṇa je tedy velice milostivý.“

Verš

kṛṣṇa kahe, — ‘āmā bhaje, māge viṣaya-sukha
amṛta chāḍi’ viṣa māge, — ei baḍa mūrkha

Synonyma

kṛṣṇa kahe — Kṛṣṇa říká; āmā bhaje — uctívá Mě; māge — ale žádá; viṣaya-sukha — hmotné štěstí; amṛta chāḍi' — vzdávající se nektaru; viṣa māge — prosí o jed; ei baḍa mūrkha — je velký hlupák.

Překlad

„Kṛṣṇa říká: ,Pokud Mi někdo prokazuje transcendentální láskyplnou službu, ale zároveň chce bohatství hmotného požitku, je nesmírně hloupý. Ve skutečnosti je jako člověk, který odmítne nektar, aby mohl pít jed.̀  “

Verš

āmi — vijña, ei mūrkhe ‘viṣaya’ kene diba?
sva-caraṇāmṛta diyā ‘viṣaya’ bhulāiba

Synonyma

āmi — Já; vijña — dokonale inteligentní; ei mūrkhe — tomuto hlupákovi; viṣaya — hmotný požitek; kene diba — proč bych měl dát; sva-caraṇa-amṛta — nektar útočiště u Mých lotosových nohou; diyā — dávající; viṣaya — představu hmotného požitku; bhulāiba — způsobím, že zapomene.

Překlad

„  ,Já jsem velice inteligentní, tak proč bych měl tomu hlupákovi dávat hmotný prospěch? Raději ho přiměji k tomu, aby přijal nektar útočiště u Mých lotosových nohou a na iluzorní hmotný požitek zapomněl.̀  “

Význam

Ti, kdo se zajímají o hmotný požitek, jsou známí jako bhukti-kāmī. Ten, kdo se zajímá o splynutí se září Brahmanu nebo o dokonalost v mystické yoze, není v žádném případě oddaný. Oddaní takové touhy nemají. Pokud se však karmī, jñānī nebo yogī dostane nějak do styku s oddaným a začne oddaně sloužit, Kṛṣṇa mu dá okamžitě lásku k Bohu a útočiště u svých lotosových nohou, i když dotyčný ani neví, jak lásku ke Kṛṣṇovi rozvinout. Kṛṣṇa odsuzuje materialistické touhy, kdy chce člověk za oddanou službu nějakou hmotnou odměnu. Toužit po hmotném bohatství při vykonávání oddané služby je hloupé. I když může být člověk hloupý, Kṛṣṇa je dokonale inteligentní a zaměstná ho oddanou službou takovým způsobem, že na hmotné bohatství postupně zapomene. Hlavní věc tedy je, nesnažit se vyměnit láskyplnou službu za hmotné bohatství. Pokud se opravdu odevzdáme lotosovým nohám Kṛṣṇy, naší jedinou touhou by mělo být uspokojit Ho. To je čisté vědomí Kṛṣṇy. Odevzdání se neznamená, že od Pána něco chceme, ale že zcela závisíme na Jeho milosti. Pokud si to Kṛṣṇa přeje, může svého oddaného držet v chudobě, nebo ho může zahrnout bohatstvím. Oddaný by si však ani v jednom případě neměl dělat starosti, ale měl by se pouze velmi vážně snažit uspokojovat Pána svou službou.

Verš

satyaṁ diśaty arthitam arthito nṛṇāṁ
naivārtha-do yat punar arthitā yataḥ
svayaṁ vidhatte bhajatām anicchatām
icchā-pidhānaṁ nija-pāda-pallavam

Synonyma

satyam — je to pravda; diśati — udělí; arthitam — to, po čem touží; arthitaḥ — když je požádán; nṛṇām — lidskými bytostmi; na — ne; eva — zajisté; artha-daḥ — dává vytoužené věci; yat — které; punaḥ — znovu; arthitā — žádost; yataḥ — ze které; svayam — On sám; vidhatte — dá; bhajatām — těch, kdo oddaně slouží; anicchatām — i když nechtějí; icchā-pidhānam — poté, co zahalí všechny ostatní touhy; nija-pāda-pallavam — útočiště u svých lotosových nohou.

Překlad

„  ,Kdykoliv někdo Kṛṣṇu požádá, aby splnil jeho touhu, Kṛṣṇa to určitě udělá. Neudělí však nic, co by způsobilo, že Ho bude dotyčný opakovaně žádat o plnění dalších tužeb. Pokud někdo má ještě další touhy, ale slouží Pánu, Kṛṣṇa mu dá násilím útočiště u svých lotosových nohou, kde na všechny ostatní touhy zapomene.̀  “

Význam

Verš

kāma lāgi’ kṛṣṇe bhaje, pāya kṛṣṇa-rase
kāma chāḍi’ ‘dāsa’ haite haya abhilāṣe

Synonyma

kāma lāgi' — pro splnění svých hmotných tužeb; kṛṣṇe bhaje — věnuje se transcendentální službě Pánu Kṛṣṇovi; pāya — dostane; kṛṣṇa-rase — chuť Kṛṣṇových lotosových nohou; kāma chāḍi' — vzdávající se všech tužeb po hmotném požitku; dāsa haite — být věčným služebníkem Pána; haya — je; abhilāṣe — touha.

Překlad

„Pokud se někdo zapojí do oddané služby Pánu Kṛṣṇovi pro uspokojení svých smyslů, ale místo toho získá chuť sloužit Kṛṣṇovi, vzdá se svých hmotných tužeb a dobrovolně se odevzdá jako Kṛṣṇův věčný služebník.“

Verš

sthānābhilāṣī tapasi sthito ’haṁ
tvāṁ prāptavān deva-munīndra-guhyam
kācaṁ vicinvann api divya-ratnaṁ
svāmin kṛtārtho ’smi varaṁ na yāce

Synonyma

sthāna-abhilāṣī — toužící po vysokém postavení v hmotném světě; tapasi — v náročné askezi; sthitaḥ — pohroužený; aham — já; tvām — Tebe; prāptavān — získal jsem; deva-muni-indra-guhyam — těžké dosáhnout dokonce i pro velké polobohy, světce a krále; kācam — skleněný střep; vicinvan — hledající; api — i když; divya-ratnam — transcendentální drahokam; svāmin — ó můj Pane; kṛta-arthaḥ asmi — jsem zcela spokojený; varam — jakékoliv požehnání; na yāce — nežádám.

Překlad

„(Dhruva Mahārāja na požehnání Nejvyšší Osobnosti Božství řekl:) ,Ó můj Pane, toužil jsem po zámožném hmotném postavení, a tak jsem prováděl náročnou askezi. Nyní jsem získal Tebe, jehož mohou jen stěží dosáhnout velcí polobozi, světci a králové. Hledal jsem skleněný střep, a místo toho jsem našel vzácný drahokam. Jsem proto tak spokojený, že Tě nežádám o žádné požehnání.̀  “

Význam

Tento verš je z Hari-bhakti-sudhodayi (7.28).

Verš

saṁsāra bhramite kona bhāgye keha tare
nadīra pravāhe yena kāṣṭha lāge tīre

Synonyma

saṁsāra bhramite — putující vesmírem; kona bhāgye — díky nějakému štěstí; keha tare — někdo překoná oceán nevědomosti; nadīra pravāhe — v proudu řeky; yena — jako; kāṣṭha — dřevo; lāge — uvízne; tīre — na břehu.

Překlad

„Podmíněné duše bloudí po různých planetách vesmíru a vstupují do různých životních druhů. Jedna z těchto duší, která má velké štěstí, může být nějakým způsobem vysvobozena z oceánu nevědomosti, tak jako se může jedna z mnoha klád plujících po řece náhodou dostat na břeh.“

Význam

Je neomezené množství podmíněných duší, které postrádají službu Pánu Kṛṣṇovi. Jelikož nevědí, jak překonat oceán nevědomosti, pohazují si s nimi vlny času a přílivu. Některé z nich mají to štěstí, že se dostanou do styku s oddanými, a tím jsou vysvobozeny z oceánu nevědomosti stejně, jako je kláda unášená proudem řeky náhodně vyplavena na břeh.

Verš

maivaṁ mamādhamasyāpi
syād evācyuta-darśanam
hriyamāṇaḥ kāla-nadyā
kvacit tarati kaścana

Synonyma

— ne; evam — tak; mama — mě; adhamasya — jenž jsem nejpokleslejší; api — i když; syāt — může být; eva — zajisté; acyuta-darśanam — spatření Nejvyšší Osobnosti Božství; hriyamāṇaḥ — unášený; kāla-nadyā — proudem času; kvacit — někdy; tarati — překročí; kaścana — někdo.

Překlad

„  ,  „Protože jsem tolik pokleslý, nikdy nedostanu příležitost spatřit Nejvyšší Osobnost Božství.“ To byla má zbytečná obava. Je totiž možné, že i osoba pokleslá jako já shodou okolností spatří Nejvyšší Osobnost Božství. I když je živá bytost unášena vlnami řeky času, nakonec může dosáhnout břehu.̀  “

Význam

Tento verš ze Śrīmad-Bhāgavatamu (10.38.5) vyslovil Akrūra.

Verš

kona bhāgye kāro saṁsāra kṣayonmukha haya
sādhu-saṅge tabe kṛṣṇe rati upajaya

Synonyma

kona bhāgye — díky štěstí; kāro — něčí; saṁsāra — podmíněný život; kṣaya-unmukha — téměř zničený; haya — je; sādhu-saṅge — díky společnosti oddaných; tabe — potom; kṛṣṇe — k Pánu Kṛṣṇovi; rati — náklonnost; upajaya — probudí se.

Překlad

„Díky štěstí může někdo získat schopnost překonat oceán nevědomosti, a když se délka jeho hmotné existence zkracuje, dostane příležitost sdružovat se s čistými oddanými. V této společnosti se probudí jeho náklonnost ke Kṛṣṇovi.“

Význam

Tento bod vysvětluje Śrīla Bhaktivinoda Ṭhākura. Je toto bhāgya (štěstí) výsledkem náhody, nebo něčeho jiného? V písmech jsou za štěstí považovány oddaná služba a zbožné jednání. Zbožné činnosti se dají rozdělit do tří skupin: zbožné činnosti probouzející naše spící vědomí Kṛṣṇy se nazývají bhakty-unmukhī sukṛti, zbožné činnosti přinášející hmotné bohatství se nazývají bhogonmukhī sukṛti a zbožné činnosti umožňující živé bytosti splynout s Nejvyšším se nazývají mokṣonmukhī sukṛti. Poslední dva výsledky zbožných činností šťastné ve skutečnosti nejsou. Zbožné činnosti jsou šťastné tehdy, když člověku pomáhají vyvinout vědomí Kṛṣṇy. Štěstí bhakty-unmukhī je dosažitelné jedině ve styku s oddaným. Dobrovolným i nedobrovolným stykem s oddaným člověk dělá pokrok v oddané službě, a tak se jeho spící vědomí Kṛṣṇy probudí.

Verš

bhavāpavargo bhramato yadā bhavej
janasya tarhy acyuta sat-samāgamaḥ
sat-saṅgamo yarhi tadaiva sad-gatau
parāvareśe tvayi jāyate ratiḥ

Synonyma

bhava-apavargaḥ — vysvobození z nevědomosti hmotné existence; bhramataḥ — bloudící; yadā — když; bhavet — má být; janasya — osoby; tarhi — tehdy; acyuta — ó Nejvyšší Osobnosti Božství; sat-samāgamaḥ — společnost oddaných; sat-saṅgamaḥ — společnost oddaných; yarhi — když; tadā — tehdy; eva — jedině; sat-gatau — nejvyšší životní cíl nejpokročilejších oddaných; para-avara-īśe — Pán vesmíru; tvayi — Tobě; jāyate — objeví se; ratiḥ — náklonnost.

Překlad

„  ,Ó můj Pane, ó neklesající Nejvyšší Osobo! Když je živá bytost putující vesmíry způsobilá k vysvobození z hmotné existence, dostane příležitost sdružovat se s oddanými. V této společnosti se v ní probudí náklonnost k Tobě. Ty jsi Nejvyšší Osobnost Božství, nejvyšší cíl nejpokročilejších oddaných a Pán vesmíru.̀  “

Význam

Verš

kṛṣṇa yadi kṛpā kare kona bhāgyavāne
guru-antaryāmi-rūpe śikhāya āpane

Synonyma

kṛṣṇa — Pán Kṛṣṇa; yadi — jestliže; kṛpā kare — prokáže svou milost; kona bhāgyavāne — nějaké šťastné osobě; guru — duchovního mistra; antaryāmi — Nadduše; rūpe — v podobě; śikhāya — učí; āpane — osobně.

Překlad

„Kṛṣṇa sídlí v srdci každé bytosti jako caitya-guru neboli duchovní mistr v nitru. Když nějaké šťastné podmíněné duši udělí svou milost, osobně ji poučí ohledně pokroku v oddané službě jako Nadduše zevnitř a duchovní mistr zvenčí.“

Verš

naivopayanty apacitiṁ kavayas taveśa
brahmāyuṣāpi kṛtam ṛddha-mudaḥ smarantaḥ
yo ’ntar bahis tanu-bhṛtām aśubhaṁ vidhunvann
ācārya-caittya-vapuṣā sva-gatiṁ vyanakti

Synonyma

na eva — vůbec ne; upayanti — jsou schopni vyjádřit; apacitim — svůj vděk; kavayaḥ — učení oddaní; tava — Tvoji; īśa — ó Pane; brahma-āyuṣā — v životě dlouhém, jako má Pán Brahmā; api — přesto; kṛtam — vznešené dílo; ṛddha — zvětšená; mudaḥ — blaženost; smarantaḥ — vzpomínající; yaḥ — kdo; antaḥ — uvnitř; bahiḥ — vně; tanu-bhṛtām — těch, kdo jsou vtěleni; aśubham — neštěstí; vidhunvan — rozptylující; ācārya — duchovního mistra; caittya — Nadduše; vapuṣā — podobami; sva — vlastní; gatim — cestu; vyanakti — ukáže.

Překlad

„  ,Ó můj Pane! Jelikož se kvůli tomu, abys vtělenou živou bytost osvobodil pokyny, jak k Tobě může dospět, zjevuješ ve dvou rysech: navenek jako ācārya a v nitru jako Nadduše, transcendentální básníci a odborníci na duchovní vědu by Ti nedokázali plně vyjádřit svoji zadluženost, ani kdyby žili stejně dlouho jako Brahmā.̀  “

Význam

Toto je verš ze Śrīmad-Bhāgavatamu (11.29.6). Vyslovil ho Uddhava poté, co ho Śrī Kṛṣṇa poučil o yoze.

Verš

sādhu-saṅge kṛṣṇa-bhaktye śraddhā yadi haya
bhakti-phala ‘prema’ haya, saṁsāra yāya kṣaya

Synonyma

sādhu-saṅge — díky sdružování se s oddanými; kṛṣṇa-bhaktye — při prokazování oddané služby Kṛṣṇovi; śraddhā — víra; yadi — když; haya — je; bhakti-phala — výsledek oddané služby Kṛṣṇovi; prema — láska k Bohu; haya — probudí se; saṁsāra — podmíněný život v hmotné existenci; yāya kṣaya — je zničen.

Překlad

„Sdružováním se s oddaným člověk probudí svou víru v oddanou službu Kṛṣṇovi. Díky oddané službě se v něm probudí jeho spící láska ke Kṛṣṇovi a tím skončí jeho hmotná podmíněná existence.“

Verš

yadṛcchayā mat-kathādau
jāta-śraddhas tu yaḥ pumān
na nirviṇṇo nāti-sakto
bhakti-yogo ’sya siddhi-daḥ

Synonyma

yadṛcchayā — díky nějakému štěstí; mat-kathā-ādau — v rozhovorech o Mně; jāta-śraddhaḥ — probudí svou zálibu; tu — ale; yaḥ pumān — osoba, která; na nirviṇṇaḥ — není falešně odpoutaná; na atisaktaḥ — není příliš připoutaná k hmotné existenci; bhakti-yogaḥ — proces oddané služby; asya — takové osobě; siddhi-daḥ — udělující dokonalost.

Překlad

„  ,Pokud člověk nějak začne být přitahován k rozhovorům o Mně, má víru v pokyny, které jsem zanechal v Bhagavad-gītě, a není falešně odpoutaný od hmotných věcí, ani příliš připoutaný k hmotné existenci, probudí se v něm vykonáváním oddané služby jeho spící láska ke Mně.̀  “

Význam

Tento verš ze Śrīmad-Bhāgavatamu (11.20.8) vyslovil Kṛṣṇa před Uddhavou v době svého odchodu z tohoto hmotného světa.

Verš

mahat-kṛpā vinā kona karme ‘bhakti’ naya
kṛṣṇa-bhakti dūre rahu, saṁsāra nahe kṣaya

Synonyma

mahat-kṛpā — milosti velkých oddaných; vinā — bez; kona karme — díky nějaké jiné činnosti; bhakti naya — není oddaná služba; kṛṣṇa-bhakti — láska ke Kṛṣṇovi nebo oddaná služba Kṛṣṇovi; dūre rahu — když zanecháme stranou; saṁsāra — otroctví hmotné existence; nahe — není; kṣaya — zničení.

Překlad

„Dokud člověk nezíská přízeň čistého oddaného, nemůže dosáhnout úrovně oddané služby. Ani nemůže být vysvobozen z otroctví hmotné existence, o kṛṣṇa-bhakti ani nemluvě.“

Význam

Zbožné činnosti přinášejí hmotné bohatství, ale oddanou službu nelze získat žádným množstvím hmotných zbožných činností – ani rozdáváním milodarů, ani otvíráním nemocnic či škol, ani lidumilnou prací. Oddanou službu lze získat jedině milostí čistého oddaného. Bez milosti čistého oddaného nelze ani uniknout otroctví hmotné existence. Slovo mahat v tomto verši znamená „čistý oddaný“, což potvrzuje Pán Kṛṣṇa v Bhagavad-gītě (9.13):

mahātmānas tu māṁ pārtha
daivīṁ prakṛtim āśritāḥ
bhajanty ananya-manaso
jñātvā bhūtādim avyayam

„Ó synu Pṛthy! Ti, kdo nejsou zmateni, velké duše, jsou pod ochranou božské přírody. Plně se věnují oddané službě, protože Mě znají jako původní a nevyčerpatelnou Nejvyšší Osobnost Božství.“

Člověk se musí sdružovat s mahātmou, který přijal Kṛṣṇu jako nejvyšší zdroj celého stvoření. Nikdo nemůže chápat Kṛṣṇovo absolutní postavení, aniž by byl mahātmā. Mahātmā je vzácný a transcendentální a je to čistý oddaný Pána Kṛṣṇy. Hlupáci považují Kṛṣṇu za lidskou bytost a Jeho čistého oddaného také. Ať je člověk čímkoliv, musí přijmout útočiště u lotosových nohou oddaného mahātmy a chovat se k němu jako k nejvznešenějšímu dobrodinci celé lidské společnosti. U takového mahātmy bychom měli hledat ochranu a prosit o jeho bezpříčinnou milost. Jedině díky jeho požehnání se může člověk vymanit z pout k hmotnému životu. Takto uvolněn se milostí mahātmy zapojí do transcendentální láskyplné služby Pánu.

Verš

rahūgaṇaitat tapasā na yāti
na cejyayā nirvapaṇād gṛhād vā
na cchandasā naiva jalāgni-sūryair
vinā mahat-pāda-rajo-’bhiṣekam

Synonyma

rahūgaṇa — ó králi Rahūgaṇo; etat — toto; tapasā — tvrdou askezí; na yāti — nezíská; na — ani; ca — také; ijyayā — okázalým uctíváním; nirvapaṇāt — přijetím stavu odříkání; gṛhāt — domácím prováděním obětí; — nebo; na chandasā — ani studiem Véd; na — ani; eva — zajisté; jala-agni-sūryaiḥ — uctíváním vody, ohně nebo spalující sluneční záře; vinā — bez; mahat-pāda-rajaḥ — prachem z lotosových nohou mahātmy; abhiṣekam — pokropení.

Překlad

„  ,Ó králi Rahūgaṇo, nikdo nemůže dosáhnout oddané služby, dokud nevezme na svou hlavu prach z lotosových nohou čistého oddaného (mahājany neboli mahātmy). Oddané služby nelze dosáhnout pouhým podstupováním tvrdé askeze, okázalým uctíváním Božstva, přísným dodržováním usměrňujících zásad stavu sannyās či gṛhastha, ani studováním Véd, potápěním se do vody a vystavováním se ohni či spalujícím slunečním paprskům.̀  “

Význam

Tento verš se nachází ve Śrīmad-Bhāgavatamu (5.12.12). Jaḍa Bharata zde říká králi Rahūganovi, jak dosáhl úrovně paramahaṁsy. Mahārāja Rahūgaṇa, král Sindhu-sauvíry, se zeptal Jaḍy Bharaty, jak dospěl na tuto úroveň. Král si ho původně zavolal, aby nesl jeho nosítka, ale když od paramahaṁsy Jaḍy Bharaty uslyšel o nejvyšší filosofii, vyjádřil údiv a zeptal se ho, jak dosáhl tak vznešeného osvobození. Jaḍa Bharata tehdy krále poučil, jak se odpoutat od náklonnosti k hmotě.

Verš

naiṣāṁ matis tāvad urukramāṅghriṁ
spṛśaty anarthāpagamo yad-arthaḥ
mahīyasāṁ pāda-rajo-’bhiṣekaṁ
niṣkiñcanānāṁ na vṛṇīta yāvat

Synonyma

na — ne; eṣām — těch, kdo jsou připoutaní k životu hospodáře; matiḥ — zájem; tāvat — tak dlouho; urukrama-aṅghrim — lotosové nohy Nejvyššího Pána, Osobnosti Božství, který je známý pro svoje neobvyklé činnosti; spṛśati — dotýká se; anartha — nežádoucích věcí; apagamaḥ — zničení; yat — čehož; arthaḥ — výsledek; mahīyasām — velkých osobností, oddaných; pāda-rajaḥ — prachem z lotosových nohou; abhiṣekam — pokropení hlavy; niṣkiñcanānām — kteří jsou zcela odpoutaní od hmotného vlastnictví; na vṛṇīta — nedělá; yāvat — dokud.

Překlad

„  ,Dokud lidská společnost nepřijme prach z lotosových nohou vznešených mahātmů neboli oddaných, kteří nemají vůbec nic společného s hmotným vlastnictvím, nemůže svou pozornost obrátit k lotosovým nohám Kṛṣṇy, jež ničí veškeré nežádoucí strastiplné podmínky hmotného života.̀  “

Význam

Tento verš se nachází ve Śrīmad-Bhāgavatamu (7.5.32). Když velký mudrc Nārada učil Mahārāje Yudhiṣṭhiru, vyprávěl mu o činnostech Prahlāda Mahārāje. Tento verš vyslovil Prahlāda Mahārāja před svým otcem Hiraṇyakaśipuem, králem démonů. Prahlāda Mahārāja svého otce poučil o devíti základních formách bhakti-yogy a vysvětlil, že každý, kdo je přijme, má být považován za vysoce vzdělaného učence. Hiranyakaśipuovi se však nelíbilo, že jeho syn mluví o oddané službě, a proto si okamžitě zavolal Prahlādova učitele Ṣaṇḍu. Učitel vysvětlil, že Prahlāda o oddané službě neučil, ale že k ní měl chlapec přirozený sklon. Hiraṇyakaśipu se tehdy rozzuřil a zeptal se Prahlāda, proč se stal vaiṣṇavou. Prahlāda Mahārāja mu tímto veršem odpověděl, že se nikdo nestane oddaným Pána, dokud neobdrží milost a požehnání jiného oddaného.

Verš

‘sādhu-saṅga’, ‘sādhu-saṅga’ — sarva-śāstre kaya
lava-mātra sādhu-saṅge sarva-siddhi haya

Synonyma

sādhu-saṅga sādhu-saṅga — společnost čistých oddaných; sarva-śāstre — všechna zjevená písma; kaya — říkají; lava-mātra — byť jen na okamžik; sādhu-saṅge — díky společnosti oddaného; sarva-siddhi — veškerý úspěch; haya — je.

Překlad

„Všechna zjevená písma říkají, že stačí jen okamžik ve společnosti čistého oddaného, a člověk může dosáhnout veškerého úspěchu.“

Význam

Podle astronomických výpočtů je lava jedenáctina vteřiny.

Verš

tulayāma lavenāpi
na svargaṁ nāpunar-bhavam
bhagavat-saṅgi-saṅgasya
martyānāṁ kim utāśiṣaḥ

Synonyma

tulayāma — srovnáváme; lavena — s jedním okamžikem; api — dokonce; na — ne; svargam — nebeské planety; na — ani; apunaḥ-bhavam — splynutí s Nejvyšším; bhagavat-saṅgi-saṅgasya — společnosti oddaných, kteří se neustále sdružují s Nejvyšší Osobností Božství; martyānām — těch, kterým je předurčeno zemřít; kim uta — nemluvě o; āśiṣaḥ — požehnání.

Překlad

„  ,Hodnota okamžiku společnosti oddaného Pána se nedá přirovnat ani k dosažení nebeských planet nebo vysvobození z hmoty, nemluvě o světských požehnáních v podobě hmotného blahobytu, jež jsou určena těm, kdo mají zemřít.̀  “

Význam

Toto je citát ze Śrīmad-Bhāgavatamu (1.18.13). Tento verš se týká védských rituálů a obětí prováděných velkými mudrci z Naimišáranji, vedenými Śaunakou Ṛṣim. Mudrci poukázali na to, že necelá vteřina styku s oddaným se nedá srovnat ani s tisíci védských rituálů a obětí, povýšením na nebeské planety nebo splynutím s Nejvyšším.

Verš

kṛṣṇa kṛpālu arjunere lakṣya kariyā
jagatere rākhiyāchena upadeśa diyā

Synonyma

kṛṣṇa — Pán Kṛṣṇa; kṛpālu — milostivý; arjunere — Arjunu; lakṣya kariyā — určené pro; jagatere — celý svět; rākhiyāchena — ochránil; upadeśa diyā — když dal pokyny.

Překlad

„Kṛṣṇa je tak milostivý, že poučováním Arjuny ochránil celý svět.“

Verš

sarva-guhyatamaṁ bhūyaḥ
śṛṇu me paramaṁ vacaḥ
iṣṭo ’si me dṛḍham iti
tato vakṣyāmi te hitam
man-manā bhava mad-bhakto
mad-yājī māṁ namaskuru
mām evaiṣyasi satyaṁ te
pratijāne priyo ’si me

Synonyma

sarva-guhya-tamam — nejdůvěrnější ze všech; bhūyaḥ — znovu; śṛṇu — poslouchej; me — Můj; paramam vacaḥ — nejvyšší pokyn; iṣṭaḥ — milovaný; asi — jsi; me — Můj; dṛḍham iti — velmi pevně; tataḥ — proto; vakṣyāmi — promluvím; te — k tobě; hitam — slova požehnání; mat-manāḥ — jehož mysl je vždy u Mě; bhava — buď; mat-bhaktaḥ — Můj oddaný; mat-yājī — uctívající Mě; mām — Mně; namaskuru — klaň se; mām eva — pouze ke Mně; eṣyasi — přijdeš; satyam — opravdu; te — tobě; pratijāne — slibuji; priyaḥ asi — jsi drahý; me — Můj.

Překlad

„  ,Jelikož jsi Můj drahý přítel, přednesu ti svůj nejvyšší pokyn, poznání ze všeho nejdůvěrnější. Vyslechni si je ode Mě, protože je to ve tvůj prospěch. Vždy na Mě mysli, staň se Mým oddaným, uctívej Mě a klaň se Mi. Tak ke Mně bezpochyby dospěješ. Slibuji ti to, protože jsi Můj velice drahý přítel.̀  “

Význam

Toto je citát z Bhagavad-gīty (18.64–65).

Verš

pūrva ājñā, — veda-dharma, karma, yoga, jñāna
saba sādhi’ śeṣe ei ājñā — balavān

Synonyma

pūrva ājñā — dřívější nařízení; veda-dharma — provádění védských obřadů; karma — plodonosné činnosti; yoga — mystická yoga; jñāna — spekulativní poznání; saba sādhi' — po následování všech těchto procesů; śeṣe — na konci; ei ājñā — toto nařízení; balavān — mocné.

Překlad

„I když Kṛṣṇa dříve popsal dokonalost vykonávání védských rituálů, provádění plodonosných činností podle pokynů Véd, praktikování yogy a pěstování jñāny, tyto poslední pokyny jsou velmi mocné a stojí nad všemi ostatními.“

Verš

ei ājñā-bale bhaktera ‘śraddhā’ yadi haya
sarva-karma tyāga kari’ se kṛṣṇa bhajaya

Synonyma

ei ājñā-bale — v sílu tohoto nejvyššího nařízení Nejvyšší Osobnosti Božství; bhaktera — oddaných; śraddhā — víra; yadi — jestliže; haya — je; sarva-karma — všechny ostatní hmotné i duchovní činnosti; tyāga kari' — ponechávající stranou; se — on; kṛṣṇa bhajaya — slouží Pánu Kṛṣṇovi.

Překlad

„Má-li oddaný víru v sílu tohoto nařízení, pak uctívá Pána Kṛṣṇu a všech ostatních činností zanechá.“

Verš

tāvat karmāṇi kurvīta
na nirvidyeta yāvatā
mat-kathā-śravaṇādau vā
śraddhā yāvan na jāyate

Synonyma

tāvat — do té doby; karmāṇi — plodonosné činnosti; kurvīta — měl by vykonávat; na nirvidyeta — není přesycený; yāvatā — tak dlouho; mat-kathā — rozhovorů o Mně; śravaṇa-ādau — týkající se śravaṇam, kīrtanam a tak dále; — nebo; śraddhā — víra; yāvat — dokud; na — není; jāyate — probuzena.

Překlad

„  ,Dokud člověk není přesycený plodonosnými činnostmi a neprobudil chuť pro oddanou službu metodou śravaṇam kīrtanaṁ viṣṇoḥ, musí jednat podle usměrňujících zásad daných védskými pokyny.̀  “

Význam

Verš

‘śraddhā’-śabde — viśvāsa kahe sudṛḍha niścaya
kṛṣṇe bhakti kaile sarva-karma kṛta haya

Synonyma

śraddhā-śabde — slovem śraddhā; viśvāsa — víra; kahe — je řečeno; sudṛḍha — pevná; niścaya — jistá; kṛṣṇe — Pánu Kṛṣṇovi; bhakti — oddané služby; kaile — prokazováním; sarva-karma — všechny činnosti; kṛta — dovršeny; haya — jsou.

Překlad

„Śraddhā je přesvědčení a pevná víra, že prokazováním transcendentální láskyplné služby Kṛṣṇovi člověk automaticky vykonává všechny vedlejší činnosti. Taková víra je příznivá pro vykonávání oddané služby.“

Význam

Pevná víra a přesvědčení se nazývají śraddhā. Když se někdo zapojí do oddané služby Pánu, rozumí se, že již splnil všechny své povinnosti v hmotném světě. Uspokojil své předky, obyčejné živé bytosti i polobohy, a nemá žádné závazky. Nemusí se o ně starat odděleně, protože jsou splněné automaticky. Plodonosné jednání (karma) je určené pro uspokojení smyslů podmíněné duše. Když se však duše probudí do vědomí Kṛṣṇy, nemusí se o zbožné jednání snažit odděleně. Nejlepším výsledkem veškerých plodonosných činností je odpoutanost od hmotného života, a oddaný, který se neochvějně věnuje službě Pánu, si tuto odpoutanost spontánně vyvíjí.

Verš

yathā taror mūla-niṣecanena
tṛpyanti tat-skandha-bhujopaśākhāḥ
prāṇopahārāc ca yathendriyāṇāṁ
tathaiva sarvārhaṇam acyutejyā

Synonyma

yathā — jako; taroḥ — stromu; mūla — kořene; niṣecanena — zaléváním; tṛpyanti — jsou uspokojeny; tat — tohoto stromu; skandha — kmen; bhuja — větve; upaśākhāḥ — výhonky; prāṇa — životní síle; upahārāt — nabízením jídla; ca — také; yathā — jako; indriyāṇām — všech smyslů; tathā — podobně; eva — opravdu; sarva — všech; arhaṇam — uctívání; acyuta — Nejvyšší Osobnosti Božství; ijyā — uctívání.

Překlad

„  ,Zaléváním kořene stromu člověk automaticky uspokojí kmen, větve i výhonky. Podobně dodáváním potravy žaludku, kde vyživuje životní vzduch, uspokojí všechny smysly. A stejně tak uctíváním Kṛṣṇy a sloužením Jemu člověk automaticky uspokojí všechny polobohy.̀  “

Význam

Verš

śraddhāvān jana haya bhakti-adhikārī
‘uttama’, ‘madhyama’, ‘kaniṣṭha’ — śraddhā-anusārī

Synonyma

śraddhāvān jana — ten, kdo má víru; haya — je; bhakti-adhikārī — způsobilý pro transcendentální láskyplnou službu Pánu; uttama — první třídy; madhyama — střední; kaniṣṭha — nejnižší třídy; śraddhā-anusārī — podle velikosti víry.

Překlad

„Oddaný, který má víru, je skutečně vhodným uchazečem o láskyplnou službu Pánu. Podle víry se řadí mezi nejvyšší oddané, střední oddané nebo nižší oddané.“

Význam

Slovo śraddhāvān (mající víru) znamená znát Kṛṣṇu jako summum bonum – věčnou pravdu a absolutní transcendenci. Ten, kdo má pevnou víru v Kṛṣṇu a důvěřuje Mu, je způsobilý prokazovat důvěrnou oddanou službu. Podle své víry je člověk nejvyšším, středním nebo nižším oddaným.

Verš

śāstra-yuktye sunipuṇa, dṛḍha-śraddhā yāṅra
‘uttama-adhikārī’ sei tāraye saṁsāra

Synonyma

śāstra-yuktye — v argumentech a logice; su-nipuṇa — velmi zběhlý; dṛḍha-śraddhā — pevná víra a důvěra v Kṛṣṇu; yāṅra — jehož; uttama-adhikārī — nejvyšší oddaný; sei — on; tāraye saṁsāra — může osvobodit celý svět.

Překlad

„Ten, kdo je zběhlý v logice, argumentech, zná zjevená písma a má pevnou víru v Kṛṣṇu, je označován jako prvotřídní oddaný, který může osvobodit celý svět.“

Verš

śāstre yuktau ca nipuṇaḥ
sarvathā dṛḍha-niścayaḥ
prauḍha-śraddho ’dhikārī yaḥ
sa bhaktāv uttamo mataḥ

Synonyma

śāstre — ve zjevených písmech; yuktau — v logice; ca — také; nipuṇaḥ — zběhlý; sarvathā — ve všech ohledech; dṛḍha-niścayaḥ — kdo je pevně přesvědčený; prauḍha — hlubokou; śraddhaḥ — kdo má víru; adhikārī — způsobilý; yaḥ — kdo; saḥ — on; bhaktau — v oddané službě; uttamaḥ — nejvyšší; mataḥ — je považován.

Překlad

„  ,Ten, kdo je zběhlý v logice a chápání zjevených písem, má vždy pevné přesvědčení a hlubokou víru, která není slepá, je považován za nejvyššího oddaného.̀  “

Význam

Tento verš se nachází v Bhakti-rasāmṛta-sindhu (1.2.17) od Śrīly Rūpy Gosvāmīho.

Verš

śāstra-yukti nāhi jāne dṛḍha, śraddhāvān
‘madhyama-adhikārī’ sei mahā-bhāgyavān

Synonyma

śāstra-yukti — logické argumenty na základě zjevených písem; nāhi — ne; jāne — zná; dṛḍha — pevně; śraddhāvān — mající víru; madhyama-adhikārī — oddaný druhé třídy; sei — on; mahā-bhāgyavān — nesmírně požehnaný.

Překlad

„Ten, kdo není příliš zběhlý v argumentování a logice založené na zjevených písmech, ale má pevnou víru, je považován za oddaného druhé třídy. I on musí být považován za velice požehnaného.“

Verš

yaḥ śāstrādiṣv anipuṇaḥ
śraddhāvān sa tu madhyamaḥ

Synonyma

yaḥ — každý, kdo; śāstra-ādiṣu — ve zjevených písmech; anipuṇaḥ — není příliš zběhlý; śraddhāvān — plný víry; saḥ — on; tu — jistě; madhyamaḥ — oddaný druhé neboli střední třídy.

Překlad

„  ,Ten, kdo příliš nezná argumenty písem, ale má pevnou víru, se nazývá oddaný druhé neboli střední třídy.̀  “

Význam

Tento verš se nachází v Bhakti-rasāmṛta-sindhu (1.2.18).

Verš

yāhāra komala śraddhā, se ‘kaniṣṭha’ jana
krame krame teṅho bhakta ha-ibe ‘uttama’

Synonyma

yāhāra — jehož; komala śraddhā — křehká víra; se — tato osoba; kaniṣṭha jana — začátečník; krame krame — postupným pokrokem; teṅho — on; bhakta — oddaný; ha-ibe — stane se; uttama — prvotřídní.

Překlad

„Ten, jehož víra je křehká a poddajná, se nazývá začátečník. Postupným následováním procesu se ale povznese na úroveň prvotřídního oddaného.“

Verš

yo bhavet komala-śraddhaḥ
sa kaniṣṭho nigadyate

Synonyma

yaḥ — každý, kdo; bhavet — může být; komala — křehkou; śraddhaḥ — kdo má víru; saḥ — ten; kaniṣṭhaḥ — začátečník; nigadyate — říká se, že je.

Překlad

„  ,Toho, kdo nemá příliš pevnou víru a je teprve na začátku, je třeba považovat za oddaného začátečníka.̀  “

Význam

Tento verš se také nachází v Bhakti-rasāmṛta-sindhu (1.2.19).

Verš

rati-prema-tāratamye bhakta — tara-tama
ekādaśa skandhe tāra kariyāche lakṣaṇa

Synonyma

rati — připoutanosti; prema — a lásky; tāratamye — podle srovnání; bhakta — oddaný; tara-tama — vyšší nebo nejvyšší; ekādaśa skandhe — v jedenáctém zpěvu Śrīmad-Bhāgavatamu; tāra — toho; kariyāche — učinil; lakṣaṇa — příznaky.

Překlad

„Oddaný je považován za vyššího či nejvyššího podle své připoutanosti a lásky. V jedenáctém zpěvu Śrīmad-Bhāgavatamu jsou uvedeny následující příznaky.“

Význam

Śrīla Bhaktivinoda Ṭhākura řekl, že ten, kdo vyvinul víru ve vědomí Kṛṣṇy, má být považován za vhodného uchazeče o další pokrok v rozvoji vědomí Kṛṣṇy. Lidé s vírou jsou rozděleni do tří skupin – uttama, madhyama a kaniṣṭha (oddaný první třídy, druhé třídy a začátečník). Prvotřídní oddaný je pevně přesvědčený o pravdě zjevených písem a je zběhlý v argumentování podle śāster. Má pevné přesvědčení ohledně vědy o vědomí Kṛṣṇy. Madhyama-adhikārī neboli oddaný druhé třídy je ohledně vědomí Kṛṣṇy pevně přesvědčený, ale své přesvědčení nedokáže podpořit citováním odkazů z písem. Začátečník ještě nemá ani pevnou víru. Takto jsou klasifikováni oddaní.

Standard oddanosti se klasifikuje stejným způsobem. Začátečník věří, že jedině láska ke Kṛṣṇovi neboli vědomí Kṛṣṇy má velkou cenu, ale nemusí nutně znát základy čistého vědomí Kṛṣṇy nebo vědět, jak se stát dokonalým oddaným. V srdci začátečníka se někdy nachází záliba v karmě, jñāně či yoze. Pokud se od smíšené oddané služby oprostí a bude vůči ní transcendentální, stane se oddaným druhé třídy. Když se pak stane expertem v logice a dokáže se odvolávat na śāstry, stane se prvotřídním oddaným. Oddaní se také podle své lásky a připoutanosti ke Kṛṣṇovi dělí na běžné, lepší a nejlepší.

Musíme tedy vědět, že madhyama-adhikārī, oddaný druhé třídy, je plně přesvědčený ohledně vědomí Kṛṣṇy, ale nedokáže své přesvědčení podpořit odkazy ze śāster. Začátečník není zcela přesvědčený a pevný ve svém postoji, proto může ve styku s neoddanými poklesnout. Oddaný druhé třídy sice nedokáže své postavení podpořit odkazy ze śāster, ale studiem śāster a sdružováním se s prvotřídním oddaným se postupně také stane prvotřídním oddaným. Pokud se však oddaný druhé třídy nebude rozvíjet ve společnosti prvotřídního oddaného, bude stagnovat. U prvotřídního oddaného nepřipadá v úvahu, že by poklesl, i když se za účelem kázání může stýkat s neoddanými. Přesvědčení a víra se postupně zvětšují, aby z oddaného nakonec učinily uttama-adhikārīho neboli prvotřídního oddaného.

Verš

sarva-bhūteṣu yaḥ paśyed
bhagavad-bhāvam ātmanaḥ
bhūtāni bhagavaty ātmany
eṣa bhāgavatottamaḥ

Synonyma

sarva-bhūteṣu — ve všech objektech (v hmotě, duši a jejich spojení); yaḥ — každý, kdo; paśyet — vidí; bhagavat-bhāvam — schopnost sloužit Pánu; ātmanaḥ — nejvyšší duše neboli transcendence nad hmotným pojetím života; bhūtāni — všechny bytosti; bhagavati — v Nejvyšší Osobnosti Božství; ātmani — základní princip veškeré existence; eṣaḥ — toto; bhāgavata-uttamaḥ — osoba pokročilá v oddané službě.

Překlad

„  ,Oddaný pokročilý v oddané službě vidí ve všem duši všech duší, Nejvyšší Osobnost Božství, Śrī Kṛṣṇu. Vždy proto vidí podobu Nejvyššího Pána jako příčinu všech příčin a chápe, že všechny věci se nacházejí v Něm.̀  “

Význam

Verš

īśvare tad-adhīneṣu
bāliśeṣu dviṣatsu ca
prema-maitrī-kṛpopekṣā
yaḥ karoti sa madhyamaḥ

Synonyma

īśvare — Nejvyšší Osobnosti Božství; tat-adhīneṣu — těm, kdo se plně oddali rozvoji vědomí Kṛṣṇy; bāliśeṣu — začátečníkům či nevědomým; dviṣatsu — těm, kdo chovají zášť vůči Kṛṣṇovi a Jeho oddaným; prema — lásku; maitrī — přátelství; kṛpā — milost; upekṣā — přehlížení; yaḥ — každý, kdo; karoti — činí; saḥ — on; madhyamaḥ — oddaný druhé třídy.

Překlad

„  ,Oddaný druhé třídy neboli prostřední oddaný dává najevo svou lásku k Nejvyšší Osobnosti Božství, je přátelský ke všem oddaným, milostivý k začátečníkům a nevědomým lidem, a nevšímá si těch, kdo chovají zášť vůči oddané službě.̀  “

Význam

Toto je také citát ze Śrīmad-Bhāgavatamu (11.2.46). Tuto definici vyslovil velký světec Nārada, když promlouval k Vasudevovi o oddané službě. Původně o tomto tématu hovořil Nimi, král Vidéhy, s devíti Yogendry.

Verš

arcāyām eva haraye
pūjāṁ yaḥ śraddhayehate
na tad-bhakteṣu cānyeṣu
sa bhaktaḥ prākṛtaḥ smṛtaḥ

Synonyma

arcāyām — v chrámovém uctívání; eva — zajisté; haraye — pro potěšení Nejvyšší Osobnosti Božství; pūjām — uctívání; yaḥ — každý, kdo; śraddhayā — s vírou a láskou; īhate — vykonává; na — ne; tat-bhakteṣu — oddaným Pána; ca anyeṣu — a jiným; saḥ — on; bhaktaḥ — oddaný; prākṛtaḥ — materialistický; smṛtaḥ — je považován.

Překlad

„  ,Prākṛta-bhakta neboli materialistický oddaný nestuduje cílevědomě śāstry a nesnaží se pochopit opravdový standard čisté oddané služby. Následkem toho neprokazuje náležitou úctu pokročilým oddaným. Může však následovat usměrňující zásady, které se naučil od svého duchovního mistra nebo od své rodiny, která uctívá Božstvo. I když se snaží dělat pokrok v oddané službě, je považován za oddaného na hmotné úrovni. Taková osoba je bhakta-prāya (začínající oddaný) nebo také bhaktābhāsa, protože je nepatrně osvícená vaiṣṇavskou filosofií.̀  “

Význam

Tento verš je také citát ze Śrīmad-Bhāgavatamu (11.2.47). Śrīla Bhaktivinoda Ṭhākura říká, že ten, kdo plně rozvinul lásku k Nejvyšší Osobnosti Božství a udržuje přátelství s Pánovými oddanými, je vždy lhostejný k těm, kdo chovají zášť vůči Kṛṣṇovi a Jeho oddaným. Takovou osobu je třeba považovat za oddaného střední třídy. Prvotřídním oddaným se stane, když udělá pokrok v oddané službě a pocítí důvěrný vztah se všemi živými bytostmi, které uvidí jako nedílné části Nejvyšší Osoby.

Verš

sarva mahā-guṇa-gaṇa vaiṣṇava-śarīre
kṛṣṇa-bhakte kṛṣṇera guṇa sakali sañcāre

Synonyma

sarva — všechny; mahā — vznešené; guṇa-gaṇa — transcendentální vlastnosti; vaiṣṇava-śarīre — v tělech vaiṣṇavů; kṛṣṇa-bhakte — v oddaných Pána Kṛṣṇy; kṛṣṇera — Pána Kṛṣṇy; guṇa — vlastnosti; sakali — všechny; sañcāre — objeví se.

Překlad

„Vaiṣṇava je ten, kdo rozvinul všechny dobré transcendentální vlastnosti. V Kṛṣṇově oddaném se postupně rozvinou veškeré dobré vlastnosti, které má Kṛṣṇa.“

Verš

yasyāsti bhaktir bhagavaty akiñcanā
sarvair guṇais tatra samāsate surāḥ
harāv abhaktasya kuto mahad-guṇā
mano-rathenāsati dhāvato bahiḥ

Synonyma

yasya — jehož; asti — je; bhaktiḥ — oddaná služba; bhagavati — Nejvyšší Osobnosti Božství; akiñcanā — bez hmotných tužeb; sarvaiḥ — se všemi; guṇaiḥ — dobrými vlastnostmi; tatra — tam; samāsate — žijí; surāḥ — polobozi; harau — Pánu; abhaktasya — neoddaného; kutaḥ — kde; mahat-guṇāḥ — vznešené vlastnosti; manaḥ-rathena — poháněný mentální spekulací; asati — za dočasným hmotným štěstím; dhāvataḥ — žene se; bahiḥ — navenek.

Překlad

„  ,V tom, kdo má neochvějnou oddanou víru v Kṛṣṇu, se následně projeví všechny dobré vlastnosti Kṛṣṇy a polobohů. Ale ten, kdo postrádá oddanost k Nejvyšší Osobnosti Božství, nemá žádné dobré vlastnosti, protože se zabývá mentálními výmysly v hmotné existenci, která je vnějším rysem Pána.̀  “

Význam

Tento verš vyslovil Prahlāda Mahārāja a jeho následovníci, když se modlili k Nṛsiṁhadevovi (Śrīmad-Bhāgavatam 5.18.12).

Verš

sei saba guṇa haya vaiṣṇava-lakṣaṇa
saba kahā nā yāya, kari dig-daraśana

Synonyma

sei saba guṇa — všechny tyto transcendentální vlastnosti; haya — jsou; vaiṣṇava-lakṣaṇa — znaky vaiṣṇavy; saba — vše; kahā yāya — nelze vysvětlit; kari — učiním; dik-daraśana — obecný přehled.

Překlad

„Všechny tyto transcendentální vlastnosti jsou znaky čistých vaiṣṇavů a nelze je zcela vysvětlit. Pokusím se však poukázat alespoň na některé z těch důležitějších.“

Verš

kṛpālu, akṛta-droha, satya-sāra sama
nidoṣa, vadānya, mṛdu, śuci, akiñcana
sarvopakāraka, śānta, kṛṣṇaika-śaraṇa
akāma, anīha, sthira, vijita-ṣaḍ-guṇa
mita-bhuk, apramatta, mānada, amānī
gambhīra, karuṇa, maitra, kavi, dakṣa, maunī

Synonyma

kṛpālu — milostivý; akṛta-droha — nevyzývavý; satya-sāra — zcela pravdomluvný; sama — nestranný; nidoṣa — bez chyb; vadānya — velkodušný; mṛdu — jemný; śuci — čistý; akiñcana — bez hmotného vlastnictví; sarva-upakāraka — jednající ve prospěch všech; śānta — klidný; kṛṣṇa-eka-śaraṇa — odevzdaný výhradně Kṛṣṇovi; akāma — bez tužeb; anīha — netečný k hmotným ziskům; sthira — neochvějný; vijita-ṣaṭ-guṇa — zcela ovládající šest špatných vlastností (chtíč, hněv, chamtivost atd.); mita-bhuk — jí jen tolik, kolik je třeba; apramatta — není nerozumný; māna-da — uctivý; amānī — bez falešné prestiže; gambhīra — vážný; karuṇa — soucitný; maitra — přátelský; kavi — poetický; dakṣa — dovedný; maunī — tichý.

Překlad

„Oddaní jsou vždy milostiví, pokorní, pravdomluvní, nestranní, bezchybní, velkodušní, jemní a čistí. Nemají hmotné vlastnictví a konají činnosti prospěšné všem. Jsou klidní, odevzdaní Kṛṣṇovi a bez tužeb. Jsou neteční k hmotným ziskům a neochvějní v oddané službě. Šest špatných vlastností – chtíč, hněv, chamtivost a tak dále – mají zcela pod kontrolou. Jedí jen tolik, kolik je nutné, a nejsou nerozumní. Jsou uctiví, vážní, soucitní a bez falešné prestiže. Jsou přátelští, poetičtí, dovední a tiší.“

Verš

titikṣavaḥ kāruṇikāḥ
suhṛdaḥ sarva-dehinām
ajāta-śatravaḥ śāntāḥ
sādhavaḥ sādhu-bhūṣaṇāḥ

Synonyma

titikṣavaḥ — shovívaví; kāruṇikāḥ — milostiví; suhṛdaḥ — dobrodinci; sarva-dehinām — všech živých bytostí; ajāta-śatravaḥ — bez nepřátel; śāntāḥ — klidní; sādhavaḥ — následují nařízení śāster; sādhu-bhūṣaṇāḥ — kteří jsou ozdobení dobrou povahou.

Překlad

„  ,Oddaní jsou vždy snášenliví, trpěliví a velice milostiví. Jsou dobrodinci každé živé bytosti. Následují nařízení písem, a protože nemají nepřátel, jsou zcela klidní. To jsou ozdoby oddaných.̀  “

Význam

Toto je citát ze Śrīmad-Bhāgavatamu (3.25.21). Když se mudrci vedení Śaunakou ptali na Kapiladevu, inkarnaci Boha, Sūta Gosvāmī, nejpokročilejší oddaný Pána, citoval rozhovor o seberealizaci, který proběhl mezi Vidurou a Maitreyou, přítelem Vyāsadevy. Během této rozpravy přišla řeč na Pána Kapilu, a tehdy Maitreya opakoval Kapiladevův rozhovor s jeho matkou, kde Pán říká, že příčinou podmíněného života je připoutanost k hmotným věcem. Když se však člověk připoutá k transcendentálním věcem, je na cestě osvobození.

Verš

mahat-sevāṁ dvāram āhur vimuktes
tamo-dvāraṁ yoṣitāṁ saṅgi-saṅgam
mahāntas te sama-cittāḥ praśāntā
vimanyavaḥ suhṛdaḥ sādhavo ye

Synonyma

mahat-sevām — služba čistému oddanému, duchovnímu mistrovi; dvāram — dveře; āhuḥ — říkají; vimukteḥ — osvobození; tamaḥ-dvāram — dveře do temnoty; yoṣitām — žen a peněz; saṅgi-saṅgam — společnost těch, kdo si užívají společnosti; mahāntaḥ — velké duše; te — oni; sama-cittāḥ — ke všem přistupující stejně; praśāntāḥ — klidní; vimanyavaḥ — prostí hněvu; suhṛdaḥ — dobrodinci všech; sādhavaḥ — kteří mají všechny dobré vlastnosti nebo kteří nehledají chyby v druhých; ye — ti, kdo.

Překlad

„  ,Všechny śāstry a velké osobnosti prohlašují, že služba čistému oddanému je cestou osvobození. Společnost materialistů, kteří jsou připoutaní k světskému požitku a ženám, je naopak cestou temnoty. Ti, kdo jsou opravdu oddaní, jsou velkorysí, ke všem přistupují stejně a jsou naprosto klidní. Nikdy se nerozzlobí a jsou přátelští ke všem živým bytostem.̀  “

Význam

Verš

kṛṣṇa-bhakti-janma-mūla haya ‘sādhu-saṅga’
kṛṣṇa-prema janme, teṅho punaḥ mukhya aṅga

Synonyma

kṛṣṇa-bhakti — oddané služby Kṛṣṇovi; janma-mūla — hlavní příčina; haya — je; sādhu-saṅga — společnost pokročilých oddaných; kṛṣṇa-prema — láska ke Kṛṣṇovi; janme — probudí se; teṅho — ta samá společnost oddaných; punaḥ — znovu; mukhya aṅga — hlavní princip.

Překlad

„Hlavní příčinou oddané služby Pánu Kṛṣṇovi je společnost pokročilých oddaných, která zůstává tím nejpodstatnějším i tehdy, když se probudí spící láska ke Kṛṣṇovi.“

Verš

bhavāpavargo bhramato yadā bhavej
janasya tarhy acyuta sat-samāgamaḥ
sat-saṅgamo yarhi tadaiva sad-gatau
parāvareśe tvayi jāyate ratiḥ

Synonyma

bhava-apavargaḥ — vysvobození z nevědomosti hmotné existence; bhramataḥ — putování; yadā — když; bhavet — mělo by být; janasya — osoby; tarhi — tehdy; acyuta — ó Nejvyšší Osobnosti Božství; sat-samāgamaḥ — společnost oddaných; sat-saṅgamaḥ — společnost oddaných; yarhi — když; tadā — tehdy; eva — jedině; sat-gatau — nejvyšší cíl života pro nejvznešenější oddané; para-avara-īśe — Pane vesmíru; tvayi — k Tobě; jāyate — objeví se; ratiḥ — náklonnost.

Překlad

„  ,Ó můj Pane! Ó neklesající Nejvyšší Osobo! Když je živá bytost putující vesmíry způsobilá k vysvobození z hmotné existence, dostane příležitost sdružovat se s oddanými. V této společnosti se v ní probudí náklonnost k Tobě. Ty jsi Nejvyšší Osobnost Božství, nejvyšší cíl těch největších oddaných a Pán vesmíru.̀  “

Význam

Verš

ata ātyantikaṁ kṣemaṁ
pṛcchāmo bhavato ’naghāḥ
saṁsāre ’smin kṣaṇārdho ’pi
sat-saṅgaḥ sevadhir nṛṇām

Synonyma

ataḥ — proto (protože je vzácné vidět čisté oddané Pána); ātyantikam — nejvyšší; kṣemam — dobro; pṛcchāmaḥ — ptáme se; bhavataḥ — vás; anaghāḥ — ó bezhříšní; saṁsāre — v hmotném světě; asmin — toto; kṣaṇa-ardhaḥ — trvající půl okamžiku; api — dokonce; sat-saṅgaḥ — společnost oddaných; sevadhiḥ — poklad; nṛṇām — pro lidstvo.

Překlad

„  ,Ó oddaní! Ó vy, kteří jste zbaveni všech hříchů! Chci se vás dotazovat na to, co je největším dobrem pro všechny živé bytosti. I pouhá polovina okamžiku společnosti čistého oddaného je v tomto hmotném světě největším pokladem pro lidskou společnost.̀  “

Význam

Verš

satāṁ prasaṅgān mama vīrya-saṁvido
bhavanti hṛt-karṇa-rasāyanāḥ kathāḥ
taj-joṣaṇād āśv apavarga-vartmani
śraddhā ratir bhaktir anukramiṣyati

Synonyma

satām — oddaných; prasaṅgāt — díky důvěrné společnosti; mama — o Mně; vīrya-saṁvidaḥ — rozhovory plné duchovní síly; bhavanti — připadají; hṛt — srdci; karṇa — a uším; rasa-āyanāḥ — zdroj sladkosti; kathāḥ — rozhovory; tat — jejich; joṣaṇāt — správným pěstováním; āśu — rychle; apavarga — osvobození; vartmani — na cestě; śraddhā — víra; ratiḥ — zalíbení; bhaktiḥ — láska; anukramiṣyati — následují jedno po druhém.

Překlad

„  ,O duchovně mocném poselství Boha lze správně hovořit pouze ve společnosti oddaných. V této společnosti také nejvíce lahodí uchu. Pokud ho člověk vyslechne od oddaných, rychle se mu otevře cesta transcendentálních zážitků a postupně dosáhne pevné víry, která se časem rozvine v zalíbení a oddanost.̀  “

Význam

Toto je citát ze Śrīmad-Bhāgavatamu (3.25.25). Vysvětlení se nachází v Ādi-līle 1.60.

Verš

asat-saṅga-tyāga, — ei vaiṣṇava-ācāra
‘strī-saṅgī’ — eka asādhu, ‘kṛṣṇābhakta’ āra

Synonyma

asat-saṅga-tyāga — odmítnutí společnosti neoddaných; ei — toto; vaiṣṇava-ācāra — chování vaiṣṇavy; strī-saṅgī — ten, kdo vyhledává společnost žen za účelem smyslového požitku; eka — jeden; asādhu — kdo není svatý; kṛṣṇa-abhakta — ten, kdo není oddaným Pána Kṛṣṇy; āra — další.

Překlad

„Vaiṣṇava by se měl neustále vyhýbat společnosti obyčejných lidí, protože jsou příliš hmotně připoutaní, a to zvláště k ženám. Vaiṣṇavové by se také měli vyhnout společnosti těch, kdo nejsou oddanými Pána Kṛṣṇy.“

Verš

satyaṁ śaucaṁ dayā maunaṁ
buddhir hrīḥ śrīr yaśaḥ kṣamā
śamo damo bhagaś ceti
yat-saṅgād yāti saṅkṣayam
teṣv aśānteṣu mūḍheṣu
khaṇḍitātmasv asādhuṣu
saṅgaṁ na kuryāc chocyeṣu
yoṣit-krīḍā-mṛgeṣu ca
na tathāsya bhaven moho
bandhaś cānya-prasaṅgataḥ
yoṣit-saṅgād yathā puṁso
yathā tat-saṅgi-saṅgataḥ

Synonyma

satyam — pravdomluvnost; śaucam — čistota; dayā — milosrdnost; maunam — mlčenlivost; buddhiḥ — inteligence; hrīḥ — skromnost; śrīḥ — krása; yaśaḥ — sláva; kṣamā — schopnost odpouštět; śamaḥ — ovládání mysli; damaḥ — ovládání smyslů; bhagaḥ — bohatství; ca — a; iti — tak; yat — koho; saṅgāt — kvůli společnosti; yāti — spěje; saṅkṣayam — k úplnému zničení; teṣu — mezi těmi; aśānteṣu — kdo jsou neklidní; mūdheṣu — mezi hlupáky; khaṇḍita-ātmasu — jejichž seberealizace je zmařena; asādhuṣu — nesvaté; saṅgam — společnosti; na — ne; kuryāt — měl by dělat; śocyeṣu — kteří neustále naříkají; yoṣit — žen; krīḍā-mṛgeṣu — kteří jsou jako zvířátka na hraní; ca — také; na — ne; tathā — tolik; asya — jeho; bhavet — může být; mohaḥ — iluze; bandhaḥ — spoutanost; ca — a; anya — jiných druhů; prasaṅgataḥ — ze společnosti; yoṣit-saṅgāt — kvůli stykům se ženami; yathā — jako; puṁsaḥ — muže; yathā — jako; tat-saṅgi-saṅgataḥ — kvůli stykům s těmi, kdo jsou připoutaní k ženám.

Překlad

„  ,Ve společnosti světských lidí člověk pozbude pravdomluvnosti, čistoty, milosrdnosti, vážnosti, duchovní inteligence, ostychu, odříkání, slávy, schopnosti odpouštět, ovládání mysli, ovládání smyslů, štěstí a všech dobrých šancí. Člověk by se nikdy neměl stýkat s neotesaným hlupákem, který postrádá poznání o seberealizaci a není ničím jiným než zvířecí hračkou v rukou ženy. Ať je muž připoutaný k čemukoliv, nikdy mu to nezpůsobí tak naprosté pobláznění a otroctví jako styky se ženou nebo s muži, kteří jsou příliš připoutaní k ženám.̀  “

Význam

Tyto verše ze Śrīmad-Bhāgavatamu (3.31.33–35) vyslovil před svou matkou Kapiladeva, inkarnace Nejvyšší Osobnosti Božství. Kapila zde hovoří o zbožných a bezbožných činnostech a příznacích těch, kdo se nevěnují oddané službě Kṛṣṇovi. Lidé obecně nevědí o strastiplných podmínkách v lůně matky jakéhokoliv životního druhu. Kvůli špatné společnosti člověk postupně klesá do nižších druhů. V této souvislosti se velmi zdůrazňují styky se ženami. Pokud někdo příliš tíhne k ženám nebo k těm, kdo jsou k ženám připoutaní, poklesne do nižších životních druhů.

puruṣaḥ prakṛti-stho hi
bhuṅkte prakṛti-jān guṇān
kāraṇaṁ guṇa-saṅgo 'sya
sad-asad-yoni-janmasu

„Živá bytost žije v hmotné přírodě a užívá jejích tří kvalit. To je způsobeno jejím stykem s touto přírodou. Tak se setkává s dobrem a zlem v různých životních druzích.“ (Gītā 13.22)

Podle védské civilizace by měl být styk se ženami velmi omezený. V duchovním životě jsou čtyři āśramybrahmacarya, gṛhastha, vānaprastha a sannyās. Brahmacārī, vānaprastha a sannyāsī mají společnost žen zcela zakázanou. Stýkat se se ženami mohou pouze gṛhasthové, a to za velmi omezených podmínek, neboli jen pro plození pěkných dětí. Jiné důvody k takovým stykům jsou zavržené.

Verš

varaṁ huta-vaha-jvālā-
pañjarāntar-vyavasthitiḥ
na śauri-cintā-vimukha-
jana-saṁvāsa-vaiśasam

Synonyma

varam — lepší; huta-vaha — ohně; jvālā — v plamenech; pañjara-antaḥ — v kleci; vyavasthitiḥ — snášet; na — ne; śauri-cintā — vědomí Kṛṣṇy nebo myšlenek na Kṛṣṇu; vimukha — bez; jana — osob; saṁvāsa — společnosti; vaiśasam — pohroma.

Překlad

„  ,Lepší je být zavřený v kleci a snášet utrpení způsobené ze všech stran šlehajícími plameny, než se sdružovat s těmi, kdo si nejsou vědomi Kṛṣṇy. Taková společnost je nesmírnou trýzní.̀  “

Význam

Toto je citát z Kātyāyana-saṁhity.

Verš

mā drākṣīḥ kṣīṇa-puṇyān kvacid api bhagavad-bhakti-hīnān manuṣyān

Synonyma

— ne; drākṣīḥ — dívej se; kṣīṇa-puṇyān — na ty, kteří postrádají veškerou zbožnost; kvacit api — kdykoliv; bhagavat-bhakti-hīnān — kdo postrádají vědomí Kṛṣṇy a oddaně neslouží; manuṣyān — osoby.

Překlad

„  ,Člověk by se neměl ani podívat na ty, kdo oddaně neslouží s vědomím Kṛṣṇy, a tudíž neprovádějí žádné zbožné činnosti.̀  “

Verš

eta saba chāḍi’ āra varṇāśrama-dharma
akiñcana hañā laya kṛṣṇaika-śaraṇa

Synonyma

eta saba — toho všeho; chāḍi' — zanechávající; āra — a; varṇa-āśrama-dharma — usměrňujících zásad čtyř varen a āśramů; akiñcana — bez připoutanosti k čemukoliv hmotnému; hañā — stávající se; laya — přijme; kṛṣṇa-eka-śaraṇa — útočiště výhradně u lotosových nohou Pána.

Překlad

„Člověk by měl bez váhání přijmout útočiště výhradně u Pána Kṛṣṇy, s plnou důvěrou se vzdát špatné společnosti, a dokonce zanedbat i usměrňující zásady čtyř vareṇ a čtyř āśramů. Měl by se zkrátka vzdát veškeré hmotné připoutanosti.“

Verš

sarva-dharmān parityajya
mām ekaṁ śaraṇaṁ vraja
ahaṁ tvāṁ sarva-pāpebhyo
mokṣayiṣyāmi mā śucaḥ

Synonyma

sarva-dharmān — všech druhů předepsaných povinností; parityajya — vzdávající se; mām ekam — pouze ke Mně; śaraṇam — jako útočišti; vraja — jdi; aham — Já; tvām — tebe; sarva-pāpebhyaḥ — ode všech následků hříšného života; mokṣayiṣyāmi — osvobodím; — ne; śucaḥ — obávej se.

Překlad

„  ,Pokud se vzdáš všech druhů náboženských a předepsaných povinností a přijdeš ke Mně, Nejvyšší Osobnosti Božství, abys u Mne vyhledal útočiště, ochráním Tě před všemi následky tvých hříchů. Neboj se.̀  “

Význam

Tento verš, vyslovený Pánem Kṛṣṇou, je citátem z Bhagavad-gīty (18.66). Vysvětlení lze nalézt v Madhya-līle 8.63.

Verš

bhakta-vatsala, kṛtajña, samartha, vadānya
hena kṛṣṇa chāḍi’ paṇḍita nāhi bhaje anya

Synonyma

bhakta-vatsala — velice laskavý k oddaným; kṛta-jña — vděčný; samartha — oplývající všemi schopnostmi; vadānya — velkodušný; hena — tak; kṛṣṇa — Pána Kṛṣṇy; chāḍi' — vzdávající se; paṇḍita — učený člověk; nāhi — ne; bhaje — uctívá; anya — kohokoliv jiného.

Překlad

„Pán Kṛṣṇa je ke svým oddaným velice laskavý. Je vždy vděčný a velkodušný a má veškeré schopnosti. Učený člověk se Kṛṣṇy nikdy nevzdá, aby uctíval někoho jiného.“

Význam

Inteligentní člověk se zříká společnosti těch, kdo jsou připoutaní k ženám a postrádají vědomí Kṛṣṇy. Měl by být oproštěný od všech druhů hmotné připoutanosti a zcela přijmout útočiště u lotosových nohou Kṛṣṇy. Kṛṣṇa je ke svým oddaným velice laskavý. Je vždy vděčný a na službu jakéhokoliv oddaného nikdy nezapomene. Vlastní také veškeré bohatství a moc. Z jakého důvodu by měl tedy člověk opouštět útočiště u Pána Kṛṣṇy a hledat ho u nějakého poloboha? Ten, kdo opustí Kṛṣṇu a uctívá nějakého poloboha, musí být považován za nejnižšího hlupáka.

Verš

kaḥ paṇḍitas tvad-aparaṁ śaraṇaṁ samīyād
bhakta-priyād ṛta-giraḥ suhṛdaḥ kṛtajñāt
sarvān dadāti suhṛdo bhajato ’bhikāmān
ātmānam apy upacayāpacayau na yasya

Synonyma

kaḥ — jaký; paṇḍitaḥ — učenec; tvat-aparam — jiné než u Tebe, Pane; śaraṇam — útočiště; samīyāt — přijal by; bhakta-priyāt — jenž chováš náklonnost ke svým oddaným; ṛta-giraḥ — jenž jsi pravdomluvný k oddaným; suhṛdaḥ — jenž jsi přítel oddaných; kṛta-jñāt — jenž jsi vděčný oddaným; sarvān — všechny; dadāti — dáváš; suhṛdaḥ — svým příznivcům; bhajataḥ — kteří Tě uctívají oddanou službou; abhikāmān — touhy; ātmānam — sebe; api — dokonce; upacaya — nárůst; apacayau — a úbytek; na — ne; yasya — koho.

Překlad

„  ,Můj drahý Pane, Ty ke svým oddaným chováš velkou náklonnost. Jsi také pravdomluvný a vděčný přítel. Který učenec by se Tě vzdal a odevzdal se někomu jinému? Naplňuješ všechny touhy svých oddaných až do té míry, že jim někdy dáváš i sám sebe. Přesto Tě při takovém jednání nepřibývá ani neubývá.̀  “

Význam

Verš

vijña-janera haya yadi kṛṣṇa-guṇa-jñāna
anya tyaji’, bhaje, tāte uddhava — pramāṇa

Synonyma

vijña-janera — zkušeného člověka; haya — je; yadi — když; kṛṣṇa-guṇa-jñāna — poznání o Kṛṣṇových transcendentálních vlastnostech; anya — jiných; tyaji' — zanechávající; bhaje — věnuje se oddané službě; tāte — v této souvislosti; uddhava — Uddhava; pramāṇa — důkaz.

Překlad

„Kdykoliv nějaká zkušená osoba rozvine skutečné poznání o Kṛṣṇovi a Jeho transcendentálních vlastnostech, vzdá se přirozeně všech ostatních činností a slouží Pánu. Uddhava je toho důkazem.“

Verš

aho bakī yaṁ stana-kāla-kūṭaṁ
jighāṁsayāpāyayad apy asādhvī
lebhe gatiṁ dhātry-ucitāṁ tato ’nyaṁ
kaṁ vā dayāluṁ śaraṇaṁ vrajema

Synonyma

aho — jak úžasné; bakī — Pūtanā, sestra Bakāsury; yam — jehož; stana — na dvou ňadrech; kāla-kūṭam — smrtící jed; jighāṁsayā — s touhou zabít; apāyayat — přinutila vypít; api — i když; asādhvī — nebezpečně nepřátelská vůči Kṛṣṇovi; lebhe — dosáhla; gatim — cíle; dhātrī — chůvy; ucitām — vhodného; tataḥ — než u Něho; anyam — jiného; kam — u koho; — nebo; dayālum — nejmilostivějšího; śaraṇam — útočiště; vrajema — přijmeme.

Překlad

„  ,Ó jak je to úžasné! Pūtanā, sestra Bakāsury, chtěla Kṛṣṇu zabít tím, že si potřela prsní bradavky prudkým jedem a přiměla Kṛṣṇu, aby ho pozřel. Pán Kṛṣṇa ji však přijal jako svou matku, a ona tak dosáhla stejného postavení jako Kṛṣṇova matka. Komu jinému než nejmilostivějšímu Kṛṣṇovi bych se měl odevzdat?̀  “

Význam

Verš

śaraṇāgatera, akiñcanera — eka-i lakṣaṇa
tāra madhye praveśaye ‘ātma-samarpaṇa’

Synonyma

śaraṇāgatera — osoby, která se plně odevzdala Kṛṣṇovi; akiñcanera — toho, kdo je prostý všech hmotných tužeb; eka-i lakṣaṇa — příznaky jsou stejné; tāra madhye — jich všech; praveśaye — vstupuje; ātma-samarpaṇa — úplné odevzdání se.

Překlad

„Jsou dva druhy oddaných – ti, kteří jsou naprosto spokojení a nemají žádné hmotné touhy, a ti, kteří se plně odevzdali u lotosových nohou Pána. Jejich vlastnosti jsou stejné, ale ti, kdo se zcela odevzdali Kṛṣṇovým lotosovým nohám, mají ještě další transcendentální vlastnost, a tou je ātma-samarpaṇa neboli naprosté a bezvýhradné odevzdání se.“

Verš

ānukūlyasya saṅkalpaḥ
prātikūlyasya varjanam
rakṣiṣyatīti viśvāso
goptṛtve varaṇaṁ tathā
ātma-nikṣepa-kārpaṇye
ṣaḍ-vidhā śaraṇāgatiḥ

Synonyma

ānukūlyasya — všeho, co pomáhá v oddané službě Pánu; saṅkalpaḥ — přijímání; prātikūlyasya — všeho, co brání v oddané službě; varjanam — naprosté zavržení; rakṣiṣyati — ochrání; iti — tak; viśvāsaḥ — silné přesvědčení; goptṛtve — že je ochránce jako otec či manžel, pán nebo živitel; varaṇam — přijetí; tathā — jakož i; ātma-nikṣepa — naprostá odevzdanost; kārpaṇye — a pokora; ṣaṭ-vidhā — šesterý; śaraṇa-āgatiḥ — způsob odevzdání se.

Překlad

„  ,Přijetí toho, co je příznivé pro oddanou službu, zamítnutí věcí nepříznivých, přesvědčení, že mě Kṛṣṇa ochrání, přijetí Pána jako svého ochránce či pána, naprostá odevzdanost a pokora je šest způsobů odevzdání se.̀  “

Význam

Toho, kdo se zcela odevzdal, charakterizuje následujících šest vlastností: (1) Oddaný musí přijmout vše, co je příznivé pro transcendentální láskyplnou službu Pánu. (2) Musí odmítnout vše, co je pro službu Pánu nepříznivé. Tomu se také říká odříkání. (3) Oddaný musí být pevně přesvědčený, že ho Kṛṣṇa ochrání. Nikdo jiný nás ve skutečnosti ochránit nemůže, a být o tom pevně přesvědčený, se nazývá víra. Tato víra je jiná než víra impersonalisty, který chce splynout se září Brahmanu, aby ukončil opakované rození a umírání. Oddaný chce navždy sloužit Pánu. Díky tomu je Kṛṣṇa ke svému oddanému milostivý a poskytuje mu veškerou ochranu před různými druhy nebezpečí na cestě oddané služby. (4) Oddaný by měl Kṛṣṇu přijmout jako svého svrchovaného živitele a pána. Neměl by si myslet, že ho ochraňuje nějaký polobůh. Měl by záviset pouze na Kṛṣṇovi a považovat Ho za svého jediného ochránce. Oddaný musí být pevně přesvědčený o tom, že ve třech světech nemá jiného ochránce a živitele než Kṛṣṇu. (5) Odevzdání se znamená, neustále si být vědom toho, že naše činnosti a touhy nejsou nezávislé. Oddaný zcela závisí na Kṛṣṇovi a jedná a uvažuje tak, jak si Kṛṣṇa přeje. (6) Oddaný je mírný a pokorný.

Pán Kṛṣṇa v Bhagavad-gītě (15.15) říká:

sarvasya cāhaṁ hṛdi sanniviṣṭo
mattaḥ smṛtir jñānam apohanaṁ ca
vedaiś ca sarvair aham eva vedyo
vedānta-kṛd veda-vid eva cāham

„Sídlím v srdcích všech a ode Mne pochází paměť, poznání i zapomnění. Všechny Védy jsou určeny k poznání Mě. To Já jsem sestavil Vedāntu a Já jsem také znalcem Véd.“ Kṛṣṇa dlí v srdcích všech živých bytostí a s každou jedná jinak v závislosti na jejím postavení. Živá bytost je buď pod ochranou klamné energie, nebo pod osobní ochranou Kṛṣṇy. Pokud je zcela odevzdaná, je pod přímou Kṛṣṇovou ochranou a Kṛṣṇa jí dává veškerou inteligenci potřebnou k pokroku v duchovní realizaci. Neoddaný je však pod ochranou klamné energie a na svůj vztah s Kṛṣṇou čím dál více zapomíná. Někdy slyšíme otázku, jak Kṛṣṇa způsobí, že někdo zapomene? Kṛṣṇa osobně zařizuje, aby Jeho oddaný zapomněl na hmotné činnosti, a prostřednictvím māyi způsobuje, že neoddaný zapomíná na službu Pánu. Tomu se říká apohana.

Verš

tavāsmīti vadan vācā
tathaiva manasā vidan
tat-sthānam āśritas tanvā
modate śaraṇāgataḥ

Synonyma

tava — Tvůj; asmi — jsem; iti — tak; vadan — říkající; vācā — slovy; tathā — tak; eva — zajisté; manasā — s myslí; vidan — vědoucí; tat-sthānam — Jeho místa; āśritaḥ — přijal útočiště; tanvā — tělem; modate — užívá si; śaraṇa-āgataḥ — plně odevzdaný.

Překlad

„  ,Ten, kdo plně odevzdal své tělo, se uchýlí na svaté místo, kde Kṛṣṇa prováděl své zábavy, a modlí se k Pánu: „Můj Pane, jsem Tvůj.“ S tímto pochopením si vychutnává transcendentální blaženost.̀  “

Význam

Poslední dva verše se nacházejí v knize Hari-bhakti-vilāsa (11.417–18).

Verš

śaraṇa lañā kare kṛṣṇe ātma-samarpaṇa
kṛṣṇa tāre kare tat-kāle ātma-sama

Synonyma

śaraṇa lañā — přijímající útočiště; kare — činí; kṛṣṇe — Kṛṣṇovi; ātma-samarpaṇa — úplné odevzdání se; kṛṣṇa — Pán Kṛṣṇa; tāre — jeho; kare — učiní; tat-kāle — okamžitě; ātma-sama — jedním ze svých důvěrných společníků.

Překlad

„Jakmile se oddaný takto plně odevzdá Kṛṣṇovým lotosovým nohám, Kṛṣṇa ho učiní jedním ze svých důvěrných společníků.“

Verš

martyo yadā tyakta-samasta-karmā
niveditātmā vicikīrṣito me
tadāmṛtatvaṁ pratipadyamāno
mayātma-bhūyāya ca kalpate vai

Synonyma

martyaḥ — živá bytost podléhající zrození a smrti; yadā — jakmile; tyakta — odřeknuté; samasta — všechny; karmā — plodonosné činnosti; nivedita-ātmā — plně odevzdaná duše; vicikīrṣitaḥ — chce jednat; me — podle Mne; tadā — tehdy; amṛtatvam — nesmrtelnost; pratipadyamānaḥ — dosažení; mayā — se Mnou; ātma-bhūyāya — k nabytí stejné povahy; ca — také; kalpate — je způsobilá; vai — určitě.

Překlad

„  ,Živá bytost podléhající zrození a smrti dosáhne nesmrtelnosti, když se vzdá všech hmotných činností a zasvětí svůj život vykonávání Mých nařízení. Pokud jedná podle Mých pokynů, je způsobilá zakoušet duchovní blaženost plynoucí z výměn láskyplných nálad se Mnou.̀  “

Význam

Toto je citát ze Śrīmad-Bhāgavatamu (11.29.34). Kṛṣṇa poučoval svého důvěrného služebníka Uddhavu o tom, co je sambandha, abhidheya a prayojana. Jedná se o vztah s Nejvyšší Osobností Božství, činnosti v rámci tohoto vztahu a dokonalost života. Pán také popsal vlastnosti důvěrných oddaných.

Verš

ebe sādhana-bhakti-lakṣaṇa śuna, sanātana
yāhā haite pāi kṛṣṇa-prema-mahā-dhana

Synonyma

ebe — nyní; sādhana-bhakti — usměrňující zásady oddané služby; lakṣaṇa — příznaky; śuna — prosím vyslechni; sanātana — Můj drahý Sanātano; yāhā haite — na základě čeho; pāi — člověk může získat; kṛṣṇa-prema-mahā-dhana — nejvzácnější poklad, lásku ke Kṛṣṇovi.

Překlad

„Můj drahý Sanātano, prosím naslouchej nyní o usměrňujících zásadách oddané služby. Tímto postupem lze dospět k nejvyšší dokonalosti lásky k Bohu, která je tím nejkýženějším pokladem.“

Verš

kṛti-sādhyā bhavet sādhya-
bhāvā sā sādhanābhidhā
nitya-siddhasya bhāvasya
prākaṭyaṁ hṛdi sādhyatā

Synonyma

kṛti-sādhyā — která se má vykonávat smysly; bhavet — měla by být; sādhya-bhāvā — kterou lze získat lásku k Bohu; — ta; sādhana-abhidhā — nazývaná sādhana-bhakti neboli praktická oddaná služba; nitya-siddhasya — která je věčně přítomná; bhāvasya — lásky k Bohu; prākaṭyam — probuzení; hṛdi — v srdci; sādhyatā — možnost.

Překlad

„  ,Když se transcendentální oddaná služba, kterou se dosahuje lásky ke Kṛṣṇovi, vykonává prostřednictvím smyslů, nazývá se sādhana-bhakti neboli usměrněná oddaná služba. Oddanost existuje věčně v srdci každé živé bytosti. Probuzení této věčné oddanosti je v moci praktické oddané služby.̀  “

Význam

Tento verš se nachází v Bhakti-rasāmṛta-sindhu (1.2.2). Protože jsou živé bytosti nepatrné, atomické částečky Pána, mají oddanou službu již v sobě ve spícím stavu. Oddaná služba začíná śravaṇaṁ kīrtanam, nasloucháním a zpíváním. Když člověk spí, je možné ho probudit zvukem, a proto by měla každá podmíněná duše dostat příležitost slyšet Hare Kṛṣṇa mantru zpívanou čistým vaiṣṇavou. Ten, kdo takto uslyší Hare Kṛṣṇa mantru, se probudí k duchovnímu vědomí, vědomí Kṛṣṇy, a jeho mysl se tak postupně očistí, jak říká Śrī Caitanya Mahāprabhu (ceto-darpaṇa-mārjanam). Spolu s myslí se očistí i smysly. Probuzený oddaný své smysly již nezaměstnává smyslovým požitkem, ale transcendentální láskyplnou službou Pánu. To je proces, kterým se spící láska ke Kṛṣṇovi probudí.

Verš

śravaṇādi-kriyā — tāra ‘svarūpa’-lakṣaṇa
‘taṭastha’-lakṣaṇe upajāya prema-dhana

Synonyma

śravaṇa-ādi-kriyā — procesy naslouchání, zpívání a tak dále; tāra — toho; svarūpa-lakṣaṇa — příznaky povahy; taṭastha-lakṣaṇe — okrajové příznaky; upajāya — probudí; prema-dhana — lásku k Bohu.

Překlad

„Duchovní činnosti jako naslouchání, opěvování, vzpomínání a tak dále jsou přirozenými rysy oddané služby. Jejím okrajovým rysem je, že probouzí čistou lásku ke Kṛṣṇovi.“

Verš

nitya-siddha kṛṣṇa-prema ‘sādhya’ kabhu naya
śravaṇādi-śuddha-citte karaye udaya

Synonyma

nitya-siddha — věčně zakotvená; kṛṣṇa-prema — láska ke Kṛṣṇovi; sādhya — něco, co je třeba získat; kabhu — kdykoliv; naya — ne; śravaṇa-ādi — nasloucháním a tak dále; śuddha — očištěném; citte — v srdci; karaye udaya — probouzí se.

Překlad

„Čistá láska ke Kṛṣṇovi je věčně zakotvená v srdcích živých bytostí. Není to nic, co by se mělo získat odjinud. Tato láska se přirozeně probouzí, když je srdce očištěné nasloucháním a zpíváním.“

Verš

ei ta sādhana-bhakti — dui ta’ prakāra
eka ‘vaidhī bhakti’, ‘rāgānugā-bhakti’ āra

Synonyma

ei ta — tento; sādhana-bhakti — proces oddané služby; dui ta' prakāra — dva druhy; eka — jeden; vaidhī bhakti — usměrněná oddaná služba; rāgānugā-bhakti — spontánní oddaná služba; āra — a.

Překlad

„Praktická oddaná služba je dvou druhů. Jedním je usměrněná oddaná služba a druhým je spontánní oddaná služba.“

Verš

rāga-hīna jana bhaje śāstrera ājñāya
‘vaidhī bhakti’ bali’ tāre sarva-śāstre gāya

Synonyma

rāga-hīna — ti, kdo postrádají spontánní pouto ke Kṛṣṇovi; jana — osoby; bhaje — vykonávají oddanou službu; śāstrera ājñāya — podle usměrňujících zásad popsaných ve zjevených písmech; vaidhī bhakti — usměrněná oddaná služba; bali' — nazývající se; tāre — to; sarva-śāstre — všechna zjevená písma; gāya — zpívají.

Překlad

„Ti, kdo ještě nedosáhli úrovně spontánní připoutanosti v oddané službě, slouží pod vedením pravého duchovního mistra podle usměrňujících zásad popsaných ve zjevených písmech. Tento druh oddané služby písma označují jako vaidhī bhakti.“

Význam

Na začátku musí člověk naslouchat pravému duchovnímu mistrovi. To je příznivé pro pokrok v oddané službě. V rámci tohoto procesu oddaný pod vedením duchovního mistra naslouchá, zpívá, vzpomíná a věnuje se uctívání Božstev. To jsou prvotní nejdůležitější činnosti oddané služby. Oddaná služba se nesmí vykonávat pro nějaký hmotný cíl. Člověk by ani neměl toužit po splynutí s Absolutní Pravdou. Taková služba musí být vykonávána pouze z lásky. Ahaitukī, apratihatā. Oddaná služba musí být prostá vedlejších motivů. Pokud tomu tak je, žádné hmotné okolnosti ji nezastaví a oddaný může postupně dospět až na úroveň spontánní láskyplné služby. Dítě se posílá do školy přes jeho nevoli, aby získalo vzdělání, ale když ho to začne v dalších letech trochu bavit, zapojí se samo od sebe a stane se učencem. Nikoho nelze donutit, aby se stal učencem, ale na začátku se někdy nátlak používá. Dítě je donuceno chodit do školy a učit se číst a psát podle pokynů svých učitelů. To je rozdíl mezi vaidhī bhakti a spontánní bhakti. Spící láska ke Kṛṣṇovi, která se nachází v srdci každé bytosti, se pouze musí probudit usměrňujícím procesem oddané služby. Psaní na stroji se učíme podle zásad učebnice strojopisu. Musíme se naučit správnému prstokladu a cvičit. Když to zvládneme, můžeme psát rychle a bez chyb, aniž bychom se vůbec dívali na klávesnici. Stejné je to s usměrňujícími zásadami oddané služby. Pokud je následujeme tak, jak je předkládá duchovní mistr, můžeme dosáhnout spontánní láskyplné služby, kterou už má každý v srdci (nitya-siddha kṛṣṇa-prema).

Spontánní služba není nic umělého. Musíme pouze na tuto úroveň dospět vykonáváním oddané služby podle usměrňujících zásad. Je tedy třeba praktikovat naslouchání a zpívání a následovat další usměrňující zásady, jako je čištění chrámu, osobní hygiena, vstávat časně ráno, zúčastňovat se maṅgala-ārati a tak dále. Pokud od začátku nejsme na úrovni spontánní služby, musíme přijmout usměrněnou službu podle pokynů duchovního mistra. Této usměrněné službě se říká vaidhī bhakti.

Verš

tasmād bhārata sarvātmā
bhagavān harir īśvaraḥ
śrotavyaḥ kīrtitavyaś ca
smartavyaś cecchatābhayam

Synonyma

tasmāt — proto; bhārata — ó potomku Bharaty; sarva-ātmā — všudypřítomný Pán, jenž sídlí v srdcích všech; bhagavān — Nejvyšší Osobnost Božství; hariḥ — Hari, který odstraňuje veškeré strastiplné podmínky hmotné existence; īśvaraḥ — nejvyšší vládce; śrotavyaḥ — o němž má být nasloucháno (z pravých zdrojů); kīrtitavyaḥ — jenž má být opěvován (tak, jak jsme vyslechli); ca — také; smartavyaḥ — na něhož má být vzpomínáno; ca — a; icchatā — tím, kdo touží po; abhayam — vysvobození z děsivých podmínek hmotné existence.

Překlad

„  ,Ó potomku Bharaty! Ó Mahārāji Parīkśite! Nejvyšší Pán, Osobnost Božství, sídlí v srdcích všech jako Paramātmā, je nejvyšším vládcem a neustále zbavuje živé bytosti utrpení. O Něm musí ten, kdo se chce zbavit strachu, neustále naslouchat z důvěryhodných zdrojů, Jeho musí opěvovat a na Něho musí vzpomínat.̀  “

Význam

Toto je citát ze Śrīmad-Bhāgavatamu (2.1.5). Naší povinností je prostřednictvím naslouchání porozumět Nejvyšší Osobnosti Božství. Tomu se říká śrotavyaḥ. Pokud někdo o Nejvyšší Osobnosti Božství správně naslouchal, je povinen Pána opěvovat a kázat Jeho slávu. Tomu se říká kīrtitavyaḥ. Ten, kdo o Pánu naslouchá a opěvuje Ho, na Něho přirozeně myslí. To se nazývá smartavyaḥ. Tomu všemu se člověk musí věnovat, pokud chce být imunní vůči strachu.

Verš

mukha-bāhūru-pādebhyaḥ
puruṣasyāśramaiḥ saha
catvāro jajñire varṇā
guṇair viprādayaḥ pṛthak

Synonyma

mukha — ústa; bāhu — paže; ūru — stehna; pādebhyaḥ — z nohou; puruṣasya — nejvyšší osoby; āśramaiḥ — různé duchovní stavy; saha — s; catvāraḥ — čtyři; jajñire — objevily se; varṇāḥ — společenské třídy; guṇaiḥ — s příslušnými kvalifikacemi; vipra-ādayaḥbrāhmaṇové atd.; pṛthak — odděleně.

Překlad

„  ,Z Pánových úst vzešla třída brāhmaṇů, z jeho paží kṣatriyové, ze stehen vaiśyové a z nohou śūdrové. Tyto čtyři třídy spolu se svými duchovními protějšky (brahmacārī, gṛhastha, vanāprastha a sannyās) vytvářejí úplnou lidskou společnost.̀  “

Význam

Tento a další verš jsou ze Śrīmad-Bhāgavatamu (11.5.2–3).

Verš

ya eṣāṁ puruṣaṁ sākṣād
ātma-prabhavam īśvaram
na bhajanty avajānanti
sthānād bhraṣṭāḥ patanty adhaḥ

Synonyma

ye — ti, kdo; eṣām — těchto společenských a duchovních tříd; puruṣam — Nejvyšší Osobnost Božství; sākṣāt — přímo; ātma-prabhavam — zdroj všech; īśvaram — nejvyššího vládce; na — ne; bhajanti — uctívají; avajānanti — nebo neberou na vědomí; sthānāt — ze svého místa; bhraṣṭāḥ — pokleslí; patanti — spadnou; adhaḥ — dolů do pekelných podmínek.

Překlad

„  ,Pokud někdo jen udržuje své formální postavení ve čtyřech varṇách a āśramech, ale neuctívá Nejvyššího Pána Viṣṇua, poklesne ze svého pyšného postavení do pekelných podmínek.̀  “

Verš

smartavyaḥ satataṁ viṣṇur
vismartavyo na jātucit
sarve vidhi-niṣedhāḥ syur
etayor eva kiṅkarāḥ

Synonyma

smartavyaḥ — má být vzpomínán; satatam — neustále; viṣṇuḥ — Pán Viṣṇu; vismartavyaḥ — být zapomenut; na — ne; jātucit — kdykoliv; sarve — všechny; vidhi-niṣedhāḥ — usměrňující zásady popsané v písmech nebo dané duchovním mistrem; syuḥ — měly by být; etayoḥ — těchto dvou zásad (neustále vzpomínat na Kṛṣṇu neboli Viṣṇua a nikdy na Něho nezapomenout); eva — zajisté; kiṅkarāḥ — služebníci.

Překlad

„  ,Kṛṣṇa je původem Pána Viṣṇua. Měli bychom na Něho neustále vzpomínat a nikdy na Něho nezapomenout. Všechna pravidla a zákazy śāster by měly být služebníky těchto dvou zásad.̀  “

Význam

Tento verš je citátem z Padma Purāṇy. Existuje mnoho usměrňujících zásad písem a pokynů od duchovního mistra. To vše by mělo sloužit základnímu principu – neustále vzpomínat na Kṛṣṇu a nikdy na Něho nezapomenout. To je možné, když člověk zpívá Hare Kṛṣṇa mahā-mantru. Proto je nutné striktně zpívat Hare Kṛṣṇa mahā-mantru dvacet čtyři hodin denně. Oddaný může mít i jiné povinnosti, které pod vedením duchovního mistra vykonává, ale v první řadě musí splnit pokyn duchovního mistra zpívat určitý počet kol denně. V našem hnutí pro vědomí Kṛṣṇy jsme doporučili, aby začátečníci zpívali alespoň šestnáct kol. Zpívat těchto šestnáct kol je absolutně nezbytné, pokud chce oddaný vzpomínat na Kṛṣṇu a nezapomenout na Něho. Ze všech usměrňujících zásad je pokyn duchovního mistra zpívat alespoň šestnáct kol nejdůležitější.

Někdo může prodávat knihy, získávat doživotní členy nebo dělat nějakou jinou službu, ale tyto povinnosti nejsou obyčejné. Pomáhají při vzpomínání na Kṛṣṇu. Pokud jde někdo se saṅkīrtanovou skupinou nebo prodává knihy, přirozeně myslí na to, že jde prodávat Kṛṣṇovy knihy, a tak vzpomíná na Kṛṣṇu. Když jde získat podporu nového doživotního člena, mluví o Kṛṣṇovi, a tak na Něho vzpomíná. Smartavyaḥ satataṁ viṣṇur vismartavyo na jātucit. Závěrem je, že člověk musí jednat takovým způsobem, aby neustále vzpomínal na Kṛṣṇu, a musí upustit od věcí, které způsobují zapomnění na Kṛṣṇu. Tyto dvě zásady tvoří základ vědomí Kṛṣṇy.

Verš

vividhāṅga sādhana-bhaktira bahuta vistāra
saṅkṣepe kahiye kichu sādhanāṅga-sāra

Synonyma

vividha-aṅga — různá odvětví (usměrňující zásady); sādhana-bhaktira — usměrněné oddané služby; bahuta — mnoho; vistāra — expanzí; saṅkṣepe — v krátkosti; kahiye — promluvím; kichu — něco; sādhana-aṅga-sāra — podstatné části praxe oddané služby.

Překlad

„Nyní se zmíním o různých formách oddané služby, která se expanduje mnoha způsoby. Krátce promluvím o základních činnostech.“

Verš

guru-pādāśraya, dīkṣā, gurura sevana
sad-dharma-śikṣā-pṛcchā, sādhu-mārgānugamana

Synonyma

guru-pāda-āśraya — útočiště u nohou pravého duchovního mistra; dīkṣā — zasvěcení duchovním mistrem; gurura sevana — služba duchovnímu mistrovi; sat-dharma-śikṣā — pokyny ohledně transcendentálního procesu oddané služby; pṛcchā — a dotazy; sādhu-mārga — cesta transcendentální oddané služby; anugamana — přísné následování.

Překlad

„Na cestě usměrněné oddané služby musí člověk dodržovat následující zásady: (1) Musí přijmout pravého duchovního mistra. (2) Musí od něho přijmout zasvěcení. (3) Musí mu sloužit. (4) Musí od duchovního mistra přijímat pokyny a dotazovat se, aby se seznámil s oddanou službou. (5) Musí kráčet ve stopách předchozích ācāryů a následovat pokyny dané duchovním mistrem.“

Verš

kṛṣṇa-prītye bhoga-tyāga, kṛṣṇa-tīrthe vāsa
yāvan-nirvāha-pratigraha, ekādaśy-upavāsa

Synonyma

kṛṣṇa-prītye — pro uspokojení Kṛṣṇy; bhoga-tyāga — něco přijímat a odmítat; kṛṣṇa-tīrthe vāsa — žít tam, kde sídlí Kṛṣṇa; yāvat-nirvāha — tolik, kolik je potřeba, abychom udrželi duši v těle; pratigraha — přijímání dárků; ekādaśī-upavāsa — dodržování půstu na Ekādaśī.

Překlad

„Další kroky jsou: (6) Člověk musí být připravený vzdát se všeho pro potěšení Kṛṣṇy a také vše pro potěšení Kṛṣṇy přijmout. (7) Musí žít na místě, kde je Kṛṣṇa přítomný – ve městech, jako je Vrindávan či Mathura, nebo v Kṛṣṇově chrámu. (8) Měl by si shánět obživu, jen co stačí k udržení duše v těle. (9) Musí držet půst na Ekādaśī.“

Verš

dhātry-aśvattha-go-vipra-vaiṣṇava-pūjana
sevā-nāmāparādhādi dūre visarjana

Synonyma

dhātrī — druh stromu; aśvattha — banyánů; go — krav; viprabrāhmaṇů; vaiṣṇava — oddaných Pána Viṣṇua; pūjana — uctívání; sevā — v oddané službě; nāma — při zpívání svatého jména; aparādha-ādi — přestupků; dūre — daleko; visarjana — odvržení.

Překlad

„(10) Člověk by měl uctívat stromy dhātrī, banyány, krávy, brāhmaṇy a oddané Pána Viṣṇua. (11) Měl by se vyhýbat přestupkům v oddané službě a při zpívání svatého jména.“

Význam

Na začátku oddané služby je deset zásad, až po uctívání stromů dhātrī, banyánů, krav, brāhmaṇů a oddaných Pána Viṣṇua. Jedenáctou je vyhýbat se přestupkům při oddané službě a zpívání svatého jména.

Verš

avaiṣṇava-saṅga-tyāga, bahu-śiṣya nā kariba
bahu-grantha-kalābhyāsa-vyākhyāna varjiba

Synonyma

avaiṣṇava — toho, kdo není oddaným Pána; saṅga — společnosti; tyāga — vzdání se; bahu-śiṣya — neomezené množství žáků; kariba — neměl by přijímat; bahu-grantha — z mnoha různých druhů písem; kalā-abhyāsa — studování části; vyākhyāna — a vysvětlování; varjiba — měl by se vzdát.

Překlad

„Dvanáctou zásadou je vzdát se společnosti neoddaných. (13) Nepřijímat neomezené množství žáků. (14) Neměli bychom povrchně studovat mnoho různých písem jen proto, abychom byli schopní předkládat odkazy a rozšiřovat výklady.“

Význam

Pro toho, kdo nekáže, je přijímání neomezeného množství žáků velmi nebezpečné. Kazatel podle Śrīly Jīvy Gosvāmīho přijímat mnoho žáků musí, aby šířil učení Śrī Caitanyi Mahāprabhua. To je ale nebezpečné, protože přijetím žáka duchovní mistr přirozeně přebírá žákovy hříšné činnosti a jejich následky. Pokud není velmi mocný, nebude schopný všechny hříšné reakce svých žáků vstřebat a bude kvůli nim trpět. Přijímat mnoho žáků je proto obecně zakázáno.

Člověk by neměl povrchně studovat nějakou knihu jen proto, aby se pak předváděl jako velký učenec odkazující se na písma. V našem hnutí pro vědomí Kṛṣṇy jsme proto studium védské literatury omezili na Bhagavad-gītu, Śrīmad-Bhāgavatam, Caitanya-caritāmṛtu a Bhakti-rasāmṛta-sindhu. Tyto čtyři knihy pro kázání stačí. Stačí k pochopení filosofie a šíření misionářských činností po celém světě. Pokud někdo studuje určitou knihu, musí to dělat zevrubně. Taková je zásada. Důkladným studiem omezeného počtu knih lze pochopit celou filosofii.

Verš

hāni-lābhe sama, śokādira vaśa nā ha-iba
anya-deva, anya-śāstra nindā nā kariba

Synonyma

hāni — při ztrátě; lābhe — při zisku; sama — stejný; śoka-ādira — nářku a tak dále; vaśa — pod vlivem; ha-iba — neměli bychom být; anya-deva — jiných polobohů; anya-śāstra — jiných písem; nindā — kritizování; kariba — neměli bychom dělat.

Překlad

„(15) Oddaný by měl snášet stejně ztrátu i zisk. (16) Oddaný by neměl podléhat nářku. (17) Oddaný by neměl uctívat polobohy ani je chovat v neúctě, a neměl by studovat ani kritizovat jiná písma.

Verš

viṣṇu-vaiṣṇava-nindā, grāmya-vārtā nā śuniba
prāṇi-mātre mano-vākye udvega nā diba

Synonyma

viṣṇu-vaiṣṇava-nindā — pomlouvání Pána Viṣṇua nebo Jeho oddaného; grāmya-vārtā — obyčejné řeči; śuniba — nemáme poslouchat; prāṇi-mātre — žádné živé bytosti, byť sebenepatrnější; manaḥ-vākye — myslí či slovy; udvega — úzkost; diba — nemáme způsobovat.

Překlad

„(18) Oddaný by neměl poslouchat pomlouvání Pána Viṣṇua nebo Jeho oddaných. (19) Oddaný by se měl vyhýbat čtení či poslouchání novin nebo světských knih, které obsahují milostné příběhy mužů a žen nebo témata lahodící smyslům. (20) Oddaný by svou myslí ani slovy neměl způsobovat úzkost žádné živé bytosti, bez ohledu na to, jak je nepatrná.“

Význam

Prvních deset zásad jsou příkazy a druhých deset jsou zákazy. Prvních deset tedy předkládá přímé činnosti a druhých deset nepřímé.

Verš

śravaṇa, kīrtana, smaraṇa, pūjana, vandana
paricaryā, dāsya, sakhya, ātma-nivedana

Synonyma

śravaṇa — naslouchání; kīrtana — opěvování; smaraṇa — vzpomínání; pūjana — uctívání; vandana — modlení se; paricaryā — sloužení; dāsya — přijetí služebnického postavení; sakhya — přátelství; ātma-nivedana — naprosté odevzdání se.

Překlad

„Pozitivní činnosti oddané služby jsou: (1) naslouchání, (2) opěvování, (3) vzpomínání, (4) uctívání, (5) modlení se, (6) sloužení, (7) stát se služebníkem, (8) stát se přítelem a (9) zcela se odevzdat.“

Verš

agre nṛtya, gīta, vijñapti, daṇḍavan-nati
abhyutthāna, anuvrajyā, tīrtha-gṛhe gati

Synonyma

agre nṛtya — tančení před Božstvem; gīta — písně; vijñapti — otvírání mysli; daṇḍavat-nati — klanění se; abhyutthāna — vstávat; anuvrajyā — následování; tīrtha-gṛhe gati — navštěvování chrámů a poutních míst.

Překlad

„Oddaný by také měl (10) tančit před Božstvem, (11) zpívat před Božstvem, (12) vyjevovat Božstvu svou mysl, (13) klanět se Božstvu, (14) povstat před Božstvem a duchovním mistrem na projev úcty, (15) následovat Božstvo nebo duchovního mistra a (16) navštěvovat různá poutní místa nebo Božstvo v chrámu.“

Verš

parikramā, stava-pāṭha, japa, saṅkīrtana
dhūpa-mālya-gandha-mahāprasāda-bhojana

Synonyma

parikramā — obcházení; stava-pāṭha — přednášení různých modliteb; japa — polohlasné pronášení; saṅkīrtana — společné zpívání; dhūpa — vonných tyčinek; mālya — květinových girland; gandha — vůní; mahā-prasāda — zbytků jídla obětovaného Viṣṇuovi; bhojana — jedení nebo vychutnávání.

Překlad

„Oddaný by měl (17) obcházet chrám, (18) přednášet různé modlitby, (19) polohlasně pronášet mantry, (20) účastnit se společného zpívání, (21) čichat k vonným tyčinkám a květinovým girlandám obětovaným Božstvu a (22) jíst zbytky jídla obětovaného Božstvu.“

Verš

ārātrika-mahotsava-śrīmūrti-darśana
nija-priya-dāna, dhyāna, tadīya-sevana

Synonyma

ārātrikaārati; mahotsava — slavnosti; śrīmūrti-darśana — zhlížení Božstva; nija-priya-dāna — dávat Pánu něco, co je nám drahé; dhyāna — meditování; tadīya-sevana — sloužení těm, kdo mají s Pánem vztah.

Překlad

„Oddaný by měl (23) navštěvovat ārati a slavnosti, (24) dívat se na Božstvo, (25) dávat Božstvu něco, co je mu velmi drahé, (26) meditovat o Božstvu a (27–30) sloužit těm, kdo mají s Pánem vztah.“

Verš

‘tadīya’ — tulasī, vaiṣṇava, mathurā, bhāgavata
ei cārira sevā haya kṛṣṇera abhimata

Synonyma

tadīya — se vztahem s Pánem; tulasī — lístky tulasī; vaiṣṇava — oddaní; mathurā — Kṛṣṇovo rodiště; bhāgavataŚrīmad-Bhāgavatam; ei cārira — těmto čtyřem; sevā — služba; haya — je; kṛṣṇera abhimata — Kṛṣṇova touha.

Překlad

„Tadīya znamená lístky tulasī, oddaní Kṛṣṇy, Kṛṣṇovo rodiště (Mathura) a védský text Śrīmad-Bhāgavatam. Kṛṣṇa velmi dychtí vidět své oddané sloužit tulasī, vaiṣṇavům, Mathuře a Bhāgavatamu.“

Význam

Po dvacáté šesté zásadě (meditaci) je dvacátou sedmou sloužení tulasī, dvacátou osmou je sloužit vaiṣṇavům, dvacátou devátou je žít v Mathuře, rodišti Pána Kṛṣṇy, a třicátou je pravidelně číst Śrīmad-Bhāgavatam.

Verš

kṛṣṇārthe akhila-ceṣṭā, tat-kṛpāvalokana
janma-dinādi-mahotsava lañā bhakta-gaṇa

Synonyma

kṛṣṇa-arthe — pro Kṛṣṇu; akhila-ceṣṭā — veškeré činnosti; tat-kṛpā-avalokana — očekávání Jeho milosti; janma-dina-ādi — den zjevení a tak dále; mahotsava — slavnosti; lañā bhakta-gaṇa — s oddanými.

Překlad

„(31) Člověk by měl všechno dělat pro Kṛṣṇu. (32) Měl by očekávat Jeho milost. (33) Měl by se společně s oddanými podílet na oslavách různých svátků, jako jsou narozeniny Pána Kṛṣṇy nebo Rāmacandry.“

Verš

sarvathā śaraṇāpatti, kārtikādi-vrata
‘catuḥ-ṣaṣṭi aṅga’ ei parama-mahattva

Synonyma

sarvathā — ve všech ohledech; śaraṇa-āpatti — odevzdání se; kārtika-ādi-vrata — dodržovat zvláštní sliby v měsíci Kārtiku; catuḥ-ṣaṣṭi aṅga — šedesát čtyři částí; ei — toto; parama-mahattva — velmi důležité zásady.

Překlad

„(34) Oddaný by se měl odevzdat Kṛṣṇovi ve všech ohledech. (35) Měl by dodržovat zvláštní sliby, jako je Kārtik-vrata. To jsou některé ze šedesáti čtyř důležitých zásad oddané služby.“

Verš

sādhu-saṅga, nāma-kīrtana, bhāgavata-śravaṇa
mathurā-vāsa, śrī-mūrtira śraddhāya sevana

Synonyma

sādhu-saṅga — společnost oddaných; nāma-kīrtana — zpívání svatého jména; bhāgavata-śravaṇa — naslouchání Śrīmad-Bhāgavatamu; mathurā-vāsa — žití v Mathuře; śrī-mūrtira śraddhāya sevana — uctívání Božstva s vírou a úctou.

Překlad

„Člověk by se měl sdružovat s oddanými, zpívat svaté jméno Pána, naslouchat Śrīmad-Bhāgavatamu, žít v Mathuře a uctívat Božstvo s vírou a úctou.“

Verš

sakala-sādhana-śreṣṭha ei pañca aṅga
kṛṣṇa-prema janmāya ei pāṅcera alpa saṅga

Synonyma

sakala-sādhana — ze všech zásad oddané služby; śreṣṭha — nejlepší; ei pañca aṅga — těchto pět odnoží; kṛṣṇa-prema — láska ke Kṛṣṇovi; janmāya — probudí se; ei — těchto; pāṅcera — pěti; alpa saṅga — nepatrným stykem či vykonáváním.

Překlad

„Těchto pět forem oddané služby je ze všech nejlepších. Dokonce i když jsou vykonávány v nepatrné míře, probudí v člověku lásku ke Kṛṣṇovi.“

Význam

Śrīla Bhaktivinoda Ṭhākura poukazuje na to, že až po dodržování zvláštních slibů v měsíci Kārtiku se jedná o třicet pět zásad. K těm jsou přidány další čtyři, jmenovitě značení si různých částí těla tilakem, psaní Pánových jmen po celém těle, přijímání girland od Božstva a přijímání caraṇāmṛty. Rozumí se, že Kavirāja Gosvāmī tyto čtyři zásady zahrnuje do arcany neboli uctívání Božstev. I když zde o nich není zmínka, patří k předešlým třiceti pěti. Celkový počet je tedy třicet devět, a k němu má být přidáno pět dalších: sdružování se s oddanými, zpívání Hare Kṛṣṇa mahā-mantry, pravidelné čtení Śrīmad-Bhāgavatamu, žití v Mathuře, Kṛṣṇově rodišti, a uctívání Božstva s velkou úctou. Třicet devět zásad plus těchto pět je dohromady čtyřicet čtyři. Přidáme-li k nim předchozích dvacet, dostaneme celkový počet šedesát čtyři. Pět výše zmíněných zásad opakuje některé již dříve popsané. V Bhakti-rasāmṛta-sindhu Śrīla Rūpa Gosvāmī píše:

aṅgānāṁ pañcakasyāsya
pūrva-vilikhitasya ca
nikhila-śraiṣṭhya-bodhāya
punar apy atra śaṁsanam

„Těchto pět činností oddané služby (sdružování se s oddanými, zpívání svatého jména a tak dále) je opěvováno proto, aby byla jasná jejich naprostá svrchovanost.“

Těchto šedesát čtyři forem oddané služby zahrnuje veškeré činnosti těla, mysli a smyslů, takže zaměstnávají člověka oddanou službou ve všech ohledech.

Verš

śraddhā viśeṣataḥ prītiḥ
śrī-mūrter aṅghri-sevane

Synonyma

śraddhā — víra; viśeṣataḥ — zvláště; prītiḥ — láska; śrī-mūrteḥ — Pána v podobě Božstva; aṅghri-sevane — ve službě lotosovým nohám.

Překlad

„  ,S láskou a naprostou vírou by měl oddaný uctívat lotosové nohy Božstva.̀  “

Význam

Tento a následující dva verše jsou z Bhakti-rasāmṛta-sindhu (1.2.90–92).

Verš

śrīmad-bhāgavatārthānām
āsvādo rasikaiḥ saha
sajātīyāśaye snigdhe
sādhau saṅgaḥ svato vare

Synonyma

śrīmad-bhāgavataŚrīmad-Bhāgavatamu; arthānām — významů; āsvādaḥ — vychutnává si chuť; rasikaiḥ saha — s oddanými; sa-jātīya — podobnou; āśaye — s touhou; snigdhe — pokročilým v oddané náklonnosti; sādhau — s oddaným; saṅgaḥ — společnost; svataḥ — než je člověk sám; vare — lepším.

Překlad

„  ,Člověk by si měl vychutnávat význam Śrīmad-Bhāgavatamu ve společnosti čistých oddaných a měl by se sdružovat s oddanými, kteří jsou pokročilejší než on a kteří mají k Pánu podobnou náklonnost.̀  “

Význam

Slova sajātiyaśaye snigdhe sādhau saṅgaḥ svato vare jsou velmi důležitá. Nikdo by se neměl sdružovat s profesionálními přednašeči Bhāgavatamu. Profesionální přednašeč Bhāgavatamu je ten, kdo nepatří k učednické posloupnosti nebo nemá zálibu v bhakti-yoze. Profesionální přednašeči čtou Śrīmad-Bhāgavatam jen na základě gramatických znalostí a žonglování se slovy a tak živí svá těla a své touhy po uspokojování smyslů. Vyhnout bychom se také měli těm, kdo se staví proti Pánu Viṣṇuovi a Jeho oddaným, dále māyāvādīm, těm, kdo kritizují zpívání Hare Kṛṣṇa mahā-mantry, těm, kdo se jen oblékají jako vaiṣṇavové nebo takzvaní gosvāmī, a těm, kteří si vydělávají prodejem védských manter a přednášením Śrīmad-Bhāgavatamu, aby uživili své rodiny. Od těchto materialistických lidí bychom se neměli snažit porozumět Śrīmad-Bhāgavatamu. Védské pokyny praví: yasya deve parā bhaktiḥ. Śrīmad-Bhāgavatam může přednášet jedině ten, kdo má neochvějnou víru v lotosové nohy Kṛṣṇy a Jeho oddaného, duchovního mistra. Každý by se měl snažit pochopit Śrīmad-Bhāgavatam od duchovního mistra. Védské nařízení říká: bhaktyā bhāgavataṁ grāhyaṁ na buddhyā na ca ṭīkayā. Śrīmad-Bhāgavatamu máme porozumět prostřednictvím oddané služby a poslouchání přednášek čistého oddaného. To jsou pokyny védské literatury – śruti a smṛti. Ti, kdo nepatří k učednické posloupnosti a nejsou čistými oddanými, nemohou chápat tajemný pravý cíl Śrīmad-Bhāgavatamu a Śrīmad Bhagavad-gīty.

Verš

nāma-saṅkīrtanaṁ śrīman-
mathurā-maṇḍale sthitiḥ

Synonyma

nāma-saṅkīrtanam — zpívání Hare Kṛṣṇa mahā-mantry; śrīman-mathurā-maṇḍale — v Mathuře, kde Kṛṣṇa zvláště provádí své zábavy; sthitiḥ — sídlo.

Překlad

„  ,Oddaný by se měl zúčastňovat společného zpívání svatého jména Pána a měl by sídlit ve Vrindávanu.̀  “

Význam

Śrīla Narottama dāsa Ṭhākura zpíval:

śrī gauḍa-maṇḍala-bhūmi,

yeba jāne cintāmaṇi,
tāra haya vrajabhūmi vāsa

„Ten, kdo pochopí transcendentální povahu Navadvípu a jeho okolí, kde Śrī Caitanya Mahāprabhu prováděl své zábavy, sídlí vždy ve Vrindávanu.“ Stejně dobrý jako pobyt ve Vrindávanu je i pobyt v Džagannáth Purí. Závěr tedy je, že Navadvíp-dhám, Džagannáth Purí-dhám a Vrindávan-dhám jsou totožné.

Jestliže však někdo odejde do Mathura-mandala-bhúmi za účelem uspokojování smyslů nebo kvůli živobytí, dopouští se přestupku a je zavržen. Každý, kdo to udělá, musí být potrestán tím, že se v příštím životě stane ve Vrindávan-dhámu prasetem nebo opicí. Po zrození v tomto těle je provinilec v dalším životě osvobozen. Śrīla Bhaktisiddhānta Sarasvatī Ṭhākura poznamenává, že život ve Vrindávanu s cílem užívat si uspokojování smyslů zajisté přivede takzvaného oddaného v příštím životě do nižších životních druhů.

Verš

durūhādbhuta-vīrye ’smin
śraddhā dūre ’stu pañcake
yatra sv-alpo ’pi sambandhaḥ
sad-dhiyāṁ bhāva-janmane

Synonyma

dur-ūha — těžko pochopitelnou; adbhuta — úžasnou; vīrye — v sílu; asmin — tuto; śraddhā — víra; dūre — daleko; astu — nechť je; pañcake — ve výše zmíněných pět zásad; yatra — se kterými; su-alpaḥ — nepatrné; api — dokonce; sambandhaḥ — spojení; sat-dhiyām — těch, kdo jsou inteligentní a nedělají přestupky; bhāva-janmane — probudit spící lásku ke Kṛṣṇovi.

Překlad

„  ,Moc těchto pěti zásad je úžasná a je těžké jí porozumět. Člověk, který se nedopouští přestupků, může probudit svou spící lásku ke Kṛṣṇovi i nepatrným stykem s nimi i tehdy, když v ně nevěří.̀  “

Význam

Tento verš se také nachází v Bhakti-rasāmṛta-sindhu (1.2.238).

Verš

‘eka’ aṅga sādhe, keha sādhe ‘bahu’ aṅga
‘niṣṭhā’ haile upajaya premera taraṅga

Synonyma

eka — jednu; aṅga — část; sādhe — vykonává; keha — někdo; sādhe — vykonává; bahu — mnoho; aṅga — částí; niṣṭhā — pevná víra; haile — pokud je; upajaya — probudí; premera — lásky k Bohu; taraṅga — vlny.

Překlad

„Pokud je oddaný ve své oddané službě neochvějný, probudí se v něm vlny lásky k Bohu, ať praktikuje jeden, nebo mnoho způsobů oddané služby.“

Význam

Devíti způsoby oddané služby jsou śravaṇaṁ kīrtanaṁ viṣṇoḥ smaraṇaṁ pāda-sevanam  /  arcanaṁ vandanaṁ dāsyaṁ sakhyam ātma-nivedanam. (Viz text 121 této kapitoly.)

Verš

‘eka’ aṅge siddhi pāila bahu bhakta-gaṇa
ambarīṣādi bhaktera ‘bahu’ aṅga-sādhana

Synonyma

eka aṅge — jednou částí; siddhi — dokonalosti; pāila — dosáhlo; bahu — mnoho; bhakta-gaṇa — oddaných; ambarīṣa-ādi — král Ambarīṣa Mahārāja a další; bhaktera — oddaných; bahu aṅga-sādhana — vykonávání mnoha způsobů oddané služby.

Překlad

„Je mnoho oddaných, kteří vykonávají jen jeden způsob oddané služby, a přesto dosáhnou konečného úspěchu. Oddaní jako Mahārāja Ambarīṣa vykonávají všech devět způsobů a dosahují konečného úspěchu také.“

Verš

śrī-viṣṇoḥ śravaṇe parīkṣid abhavad vaiyāsakiḥ kīrtane
prahlādaḥ smaraṇe tad-aṅghri-bhajane lakṣmīḥ pṛthuḥ pūjane
akrūras tv abhivandane kapi-patir dāsye ’tha sakhye ’rjunaḥ
sarva-svātma-nivedane balir abhūt kṛṣṇāptir eṣāṁ parā

Synonyma

śrī-viṣṇoḥ — Pána Śrī Viṣṇua; śravaṇe — nasloucháním; parīkṣit — král Parīkṣit známý také jako Viṣṇurāta neboli ten, koho chrání Pán Viṣṇu; abhavat — byl; vaiyāsakiḥ — Śukadeva Gosvāmī; kīrtane — přednášením Śrīmad-Bhāgavatamu; prahlādaḥ — Mahārāja Prahlāda; smaraṇe — vzpomínáním; tat-aṅghri — lotosových nohou Pána Viṣṇua; bhajane — sloužením; lakṣmīḥ — bohyně štěstí; pṛthuḥ — Mahārāja Pṛthu; pūjane — uctíváním Božstva Pána; akrūraḥ — Akrūra; tu — ale; abhivandane — přednášením modliteb; kapi-patiḥ — Hanumānjī neboli Vajrāṅgajī; dāsye — službou Pánu Rāmacandrovi; atha — kromě toho; sakhye — přátelstvím; arjunaḥ — Arjuna; sarva-sva-ātma-nivedane — naprostým odevzdáním se; baliḥ — Mahārāja Bali; abhūt — bylo; kṛṣṇa-āptiḥ — dosažení lotosových nohou Pána Kṛṣṇy; eṣām — jich všech; parā — transcendentální.

Překlad

„  ,Mahārāja Parīkṣit dosáhl nejvyšší dokonalosti, útočiště u lotosových nohou Pána Kṛṣṇy, pouhým nasloucháním o Pánu Viṣṇuovi. Śukadeva Gosvāmī dosáhl dokonalosti pouhým přednesem Śrīmad-Bhāgavatamu. Prahlāda Mahārāja dosáhl dokonalosti vzpomínáním na Pána a bohyně štěstí masírováním transcendentálních nohou Mahā-Viṣṇua. Mahārāja Pṛthu dosáhl dokonalosti uctíváním Božstva a Akrūra přednášením modliteb k Pánu. Vajrāṅgajī (Hanumān) dosáhl dokonalosti sloužením Pánu Rāmacandrovi a Arjuna jednoduše tím, že byl Kṛṣṇův přítel. Bali Mahārāja dosáhl dokonalosti tím, že všechno odevzdal lotosovým nohám Kṛṣṇy.̀  “

Význam

Tento verš se nachází v Padyāvalī (53) a v Bhakti-rasāmṛta-sindhu (1.2.265).

Verš

sa vai manaḥ kṛṣṇa-padāravindayor
vacāṁsi vaikuṇṭha-guṇānuvarṇane
karau harer mandira-mārjanādiṣu
śrutiṁ cakārācyuta-sat-kathodaye
mukunda-liṅgālaya-darśane dṛśau
tad-bhṛtya-gātra-sparaśe ’ṅga-saṅgamam
ghrāṇaṁ ca tat-pāda-saroja-saurabhe
śrīmat-tulasyā rasanāṁ tad-arpite
pādau hareḥ kṣetra-padānusarpaṇe
śiro hṛṣīkeśa-padābhivandane
kāmaṁ ca dāsye na tu kāma-kāmyayā
yathottamaḥśloka-janāśrayā ratiḥ

Synonyma

saḥ — on (Mahārāja Ambarīṣa); vai — jistě; manaḥ — mysl; kṛṣṇa-pada-aravindayoḥ — na lotosové nohy Kṛṣṇy; vacāṁsi — slova; vaikuṇṭha-guṇa-anuvarṇane — popisováním Kṛṣṇovy transcendentální povahy; karau — dvě ruce; hareḥ — Pána Kṛṣṇy neboli Viṣṇua; mandira-mārjana-ādiṣu — čištěním chrámu Hariho a dalšími podobnými povinnostmi; śrutim — uši; cakāra — zaměstnával; acyuta — Pána; sat-kathā-udaye — při zaznívání transcendentálních témat; mukunda-liṅga — Božstev Pána; ālaya — chrámů; darśane — při navštěvování; dṛśau — dvě oči; tat-bhṛtya — služebníků Pána; gātra — těl; sparaśe — k dotýkání se; aṅga-saṅgamam — tělesný styk, jako je dotýkání se lotosových nohou či objímání; ghrāṇam — čich; ca — a; tat-pāda-saroja — lotosových nohou Pána; saurabhe — vůni; śrīmat — nejpříznivější; tulasyāḥ — lístků tulasī; rasanām — jazyk; tat-arpite — jídlem obětovaným Pánu; pādau — dvě nohy; hareḥ — Pána; kṣetra — poutní místo; pada-anusarpaṇe — chozením na; śiraḥ — hlavu; hṛṣīkeśa — Pána smyslů, Osobnosti Božství; pada-abhivandane — modlení se u lotosových nohou; kāmam — všechny touhy; ca — a; dāsye — sloužením Pánu; na — ne; tu — ale; kāma-kāmyayā — s touhou po uspokojování smyslů; yathā — tolik, kolik; uttamaḥ-śloka — Pána, jenž je uctíván vybranými verši; jana — v oddaném; āśrayā — mající útočiště; ratiḥ — připoutanost.

Překlad

„  ,Mahārāja Ambarīśa svou mysl neustále upínal na lotosové nohy Kṛṣṇy, slova zaměstnával popisováním duchovního světa a Nejvyšší Osobnosti Božství, ruce čištěním a umýváním Pánova chrámu, uši nasloucháním hovorům o Nejvyšším Pánu, oči díváním se na Božstvo Pána Kṛṣṇy v chrámu, tělo objímáním vaiṣṇavů nebo dotýkáním se jejich lotosových nohou, nosní dírky čicháním vůně lístků tulasī, obětovaných lotosovým nohám Kṛṣṇy, jazyk sloužil jedením jídla obětovaného Kṛṣṇovi, nohy používal k navštěvování poutních míst, jako je Vrindávan a Mathura nebo Pánův chrám, hlavu k dotýkání se lotosových nohou Pána a klanění se Mu a své touhy zaměstnával věrnou službou Pánu. Tímto způsobem Mahārāja Ambarīṣa zapojoval své smysly do transcendentální láskyplné služby Pánu, a výsledkem bylo probuzení jeho láskyplného sklonu Pánovi sloužit.̀  “

Význam

Toto je citát ze Śrīmad-Bhāgavatamu (9.4.18–20).

Verš

kāma tyaji’ kṛṣṇa bhaje śāstra-ājñā māni’
deva-ṛṣi-pitrādikera kabhu nahe ṛṇī

Synonyma

kāma — hmotných tužeb; tyaji' — když se vzdá; kṛṣṇa — Pána Kṛṣṇu; bhaje — uctívá; śāstra-ājñā — vedení zjevených písem; māni' — když přijme; deva — polobohů; ṛṣi — velkých mudrců; piṭṛ-ādikera — předků a tak dále; kabhu — nikdy; nahe — není; ṛṇī — dlužníkem.

Překlad

„Ten, kdo se vzdá všech hmotných tužeb a v souladu s pokyny zjevených písem se zcela pohrouží do transcendentální láskyplné služby Kṛṣṇovi, nikdy nic nedluží polobohům, mudrcům ani předkům.“

Význam

Každý člověk je po narození v mnoha ohledech zadlužený. Polobohům za to, že dodávají nezbytnosti, jako je vzduch, světlo a voda. Pokud někdo využije védské literatury, je zadlužený velkým mudrcům, jako jsou Vyāsadeva, Nārada, Devala a Asita. Po narození v určité rodině je člověk zadlužený svým předkům. Dluh máme dokonce i u obyčejných živých bytostí, jako jsou krávy, protože si od nich bereme mléko. Jsme zadluženi mnoha zvířatům, od kterých si necháváme sloužit. Ale ten, kdo se zcela zapojí do oddané služby Pánu, je všech dluhů zbaven. To je potvrzeno v následujícím verši ze Śrīmad-Bhāgavatamu (11.5.41).

Verš

devarṣi-bhūtāpta-nṛṇāṁ pitṝṇāṁ
na kiṅkaro nāyam ṛṇī ca rājan
sarvātmanā yaḥ śaraṇaṁ śaraṇyaṁ
gato mukundaṁ parihṛtya kartam

Synonyma

deva — polobohů; ṛṣi — mudrců; bhūta — obyčejných živých bytostí; āpta — přátel a příbuzných; nṛṇām — obyčejných lidí; pitṝṇām — předků; na — ne; kiṅkaraḥ — služebník; na — ani; ayam — tento; ṛṇī — dlužník; ca — také; rājan — ó králi; sarva-ātmanā — celou svou bytostí; yaḥ — ten, kdo; śaraṇam — útočiště; śaraṇyam — k Nejvyšší Osobnosti Božství, jež poskytuje ochranu všem; gataḥ — přistoupil; mukundam — k Mukundovi; parihṛtya — zanechá; kartam — povinností.

Překlad

„  ,Ten, kdo se vzdal všech hmotných povinností a zcela se odevzdal lotosovým nohám Mukundy, jenž poskytuje útočiště všem, nic nedluží polobohům, velkým mudrcům, obyčejným živým bytostem, příbuzným, přátelům, lidstvu, a dokonce ani svým předkům, kteří již odešli.̀  “

Význam

Je řečeno:

adhyāpanaṁ brahma-yajñaḥ
piṭr-yajñas tu tarpaṇam
homo daivo balir bhauto
nṛ-yajño 'tithi-pūjanam

„Obětováním ghí člověk uspokojí polobohy. Studováním Véd koná brahma-yajñu, která uspokojí velké mudrce. Obětovat vodu svým předkům se nazývá pitṛ-yajña. Odevzdáváním obětních darů člověk koná bhūta-yajñu. Správným přijímáním hostů koná nṛ-yajñu.“ Těchto pět druhů yajñí odstraní pět dluhů – polobohům, velkým mudrcům, předkům, živým bytostem a obyčejným lidem, a proto je člověk musí vykonávat. Pokud však začne vykonávat saṅkīrtana-yajñu (zpívání Hare Kṛṣṇa mantry), už žádnou jinou yajñu konat nemusí. Ve Śrīmad-Bhāgavatamu se Nārada Muni vyjadřuje k systematickému následování bhāgavata-dharmy v souvislosti s předešlými výroky devíti Yogendrů před Mahārājem Nimim. Mudrc Karabhājana Ṛṣi vysvětlil čtyři inkarnace pro čtyři yugy a na konci (v tomto verši 141) vysvětlil postavení Kṛṣṇova čistého oddaného a jak je zbaven všech dluhů.

Verš

vidhi-dharma chāḍi’ bhaje kṛṣṇera caraṇa
niṣiddha pāpācāre tāra kabhu nahe mana

Synonyma

vidhi-dharma chāḍi' — když se vzdá všech usměrňujících zásad instituce varen a āśramů; bhaje — uctívá; kṛṣṇera caraṇa — lotosové nohy Pána Kṛṣṇy; niṣiddha — zakázaných; pāpa-ācāre — v hříšných činnostech; tāra — jeho; kabhu — kdykoliv; nahe — není; mana — mysl.

Překlad

„I když čistý oddaný nenásleduje všechny usměrňující zásady varṇāśramy, uctívá lotosové nohy Kṛṣṇy, a proto přirozeně nemá sklon dopouštět se hříchů.“

Význam

Varṇāśramskā instituce je zařízená takovým způsobem, aby se člověk nedopouštěl hříšných činností. Hmotná existence pokračuje kvůli hříšnému jednání. Když někdo v tomto životě jedná hříšně, dostane patřičné tělo pro příští život. Jedná-li znovu hříšně, dostane další hmotné tělo, a tak je neustále pod vlivem hmotné přírody.

puruṣaḥ prakṛti-stho hi
bhuṅkte prakṛti-jān guṇān
kāraṇaṁ guṇa-saṅgo 'sya
sad-asad-yoni-janmasu

„Živá bytost žije v hmotné přírodě a užívá si jejích tří kvalit. To je způsobeno jejím stykem s touto přírodou. Tak se setkává s dobrem a zlem v různých životních druzích.“ (Gītā 13.22)

Různé druhy dobrých a špatných těl dostáváme kvůli svému styku s kvalitami hmotné přírody. Nikdo nemůže být vysvobozen z koloběhu rození a umírání, známého jako převtělování duše, dokud není zcela oproštěný od všech hříšných činností. Nejlepším způsobem jednání je tedy začít rozvíjet vědomí Kṛṣṇy. Vědomí Kṛṣṇy však nelze rozvíjet, aniž bychom byli zbaveni všech hříšných činností. Ten, kdo bere vědomí Kṛṣṇy velmi vážně, se od všech hříšných činností přirozeně oprostí. Oddaný potom nikdy nemá sklon páchat hříchy. Pokud člověka k tomu, aby se vzdal hříšného jednání, nutí zákon či závazky, nebude toho schopný. Pokud však začne rozvíjet vědomí Kṛṣṇy, může se všech hříšných činností snadno vzdát. To je zde potvrzeno.

Verš

ajñāne vā haya yadi ‘pāpa’ upasthita
kṛṣṇa tāṅre śuddha kare, nā karāya prāyaścitta

Synonyma

ajñāne — z nevědomosti; — nebo; haya — jsou; yadi — jestliže; pāpa — hříšné činnosti; upasthita — přítomné; kṛṣṇa — Pán Kṛṣṇa; tāṅre — jeho (oddaného); śuddha kare — očistí; karāya — nezapříčiní; prāyaścitta — odčinění.

Překlad

„Pokud se však oddaný náhodně do nějaké hříšné činnosti zaplete, Kṛṣṇa ho očistí. Nemusí podstupovat běžný způsob odčinění.“

Význam

Kṛṣṇa očišťuje zevnitř jako caittya-guru, duchovní mistr v srdci. To je popsáno v následujícím verši ze Śrīmad-Bhāgavatamu (11.5.42).

Verš

sva-pāda-mūlaṁ bhajataḥ priyasya
tyaktānya-bhāvasya hariḥ pareśaḥ
vikarma yac cotpatitaṁ kathañcid
dhunoti sarvaṁ hṛdi sanniviṣṭaḥ

Synonyma

sva-pāda-mūlam — lotosové nohy Kṛṣṇy, útočiště oddaných; bhajataḥ — ten, kdo uctívá; priyasya — kdo je velmi drahý Kṛṣṇovi; tyakta — odložené; anya — k druhým; bhāvasya — toho, jehož povaha či sklon; hariḥ — Nejvyšší Osobnost Božství; para-īśaḥ — Nejvyšší Pán; vikarma — hříšné činnosti; yat — jakékoliv; ca — a; utpatitam — které se staly; kathañcit — nějak; dhunoti — odstraní; sarvam — vše; hṛdi — do srdce; sanniviṣṭaḥ — který vstoupil.

Překlad

„  ,Ten, kdo se všeho vzdal a zcela přijal útočiště u lotosových nohou Hariho, Nejvyšší Osobnosti Božství, je Kṛṣṇovi nesmírně drahý. A pokud se shodou okolností zaplete do nějaké hříšné činnosti, Nejvyšší Osobnost Božství, Pán sídlící v srdci každého, jeho hříchy snadno odstraní.̀  “

Verš

jñāna-vairāgyādi — bhaktira kabhu nahe ‘aṅga’
ahiṁsā-yama-niyamādi bule kṛṣṇa-bhakta-saṅga

Synonyma

jñāna — cesta poznání; vairāgya-ādi — cesta odříkání a tak dále; bhaktira — oddané služby; kabhu — kdykoliv; nahe — ne; aṅga — část; ahiṁsā — nenásilí; yama — ovládání smyslů a mysli; niyama-ādi — omezení a tak dále; bule — chodí; kṛṣṇa-bhakta-saṅga — ve společnosti oddaného Kṛṣṇy.

Překlad

„Cesta spekulativního poznání a odříkání není pro oddanou službu podstatná. Oddaného Pána Kṛṣṇy doprovázejí dobré vlastnosti, jako je nenásilí a ovládání mysli a smyslů, samy od sebe.“

Význam

Začínající oddaný nebo obyčejný člověk má někdy vysoké mínění o spekulativním poznání, askezi a odříkání a považuje je za jedinou cestu vedoucí k pokroku v oddané službě. To však není pravda. Cesta poznání, mystické yogy a odříkání nemá s čistou duší nic společného. Tomu, kdo je dočasně v hmotném světě, mohou tyto postupy trochu pomoci, ale čistý oddaný Kṛṣṇy je nepotřebuje. Tyto činnosti v hmotném světě končí hmotným požitkem nebo splynutím se září Nejvyššího. S věčnou láskyplnou službou Pánu nemají nic společného. Pokud se někdo vzdá spekulativního poznání a zapojí se do oddané služby, dosáhl dokonalosti. Oddaný spekulativní poznání, zbožné činnosti ani mystickou yogu nepotřebuje. To vše je automaticky přítomné, pokud Pánu prokazujeme transcendentální láskyplnou službu.

Verš

tasmān mad-bhakti-yuktasya
yogino vai mad-ātmanaḥ
na jñānaṁ na ca vairāgyaṁ
prāyaḥ śreyo bhaved iha

Synonyma

tasmāt — proto; mat-bhakti — Mé oddané službě; yuktasya — toho, kdo se věnuje; yoginaḥ — prvotřídní yogī či mystik; vai — zajisté; mat-ātmanaḥ — jehož mysl je vždy pohroužená ve Mně; na — ne; jñānam — spekulativní poznání; na — ne; ca — také; vairāgyam — suché odříkání; prāyaḥ — většinou; śreyaḥ — prospěšné; bhavet — bylo by; iha — v tomto světě.

Překlad

„  ,Pro toho, kdo se plně věnuje Mé oddané službě a mysl má zaměřenou na Mě v bhakti-yoze, není cesta spekulativního poznání a suchého odříkání příliš prospěšná.̀  “

Význam

Cesta oddané služby nikdy nezávisí na jiných činnostech. Cesta spekulativního poznání a mystické yogy může být na začátku trochu prospěšná, ale nedá se považovat za součást oddané služby. Tento verš ze Śrīmad-Bhāgavatamu (11.20.31) vyslovil Pán Kṛṣṇa, když hovořil s Uddhavou před svým odchodem z tohoto hmotného světa. Tyto důležité pokyny udělil přímo Pán Kṛṣṇa. Śrī Uddhava se Pána ptal na dva druhy pokynů daných ve Védách. Jeden se jmenuje pravṛtti-mārga a druhý se jmenuje nivṛtti-mārga. Jsou to pokyny, jak si užívat hmotného světa podle usměrňujících zásad a jak se ho potom vzdát pro vyšší duchovní pochopení. Někdy člověk neví, jestli by neměl v zájmu rozvoje duchovního poznání praktikovat spekulativní poznání a mystickou yogu. Kṛṣṇa vysvětluje Uddhavovi, že mechanický postup rozvíjení spekulativního poznání a mystické yogy není pro pokrok v oddané službě potřeba. Oddaná služba je zcela duchovní a nemá s hmotnými věcmi nic společného. Probouzí se nasloucháním a opěvováním ve společnosti oddaných. Oddaná služba je vždy transcendentální, a s hmotnými činnostmi proto nemá nic společného.

Verš

ete na hy adbhutā vyādha
tavāhiṁsādayo guṇāḥ
hari-bhaktau pravṛttā ye
na te syuḥ para-tāpinaḥ

Synonyma

ete — to vše; na — ne; hi — určitě; adbhutāḥ — úžasné; vyādha — ó lovče; tava — tvoje; ahiṁsā-ādayaḥ — nenásilí a další; guṇāḥ — vlastnosti; hari-bhaktau — v oddané službě; pravṛttāḥ — zapojení; ye — ti, kdo; na — ne; te — oni; syuḥ — jsou; para-tāpinaḥ — dychtiví ubližovat jiným živým bytostem.

Překlad

„  ,Ó lovče, není nic úžasného na tom, že se v tobě rozvinuly dobré vlastnosti, jako je nenásilí, protože ti, kdo jsou zaměstnaní oddanou službou Pánu, nikdy nechtějí ze zášti působit bolest druhým.̀  “

Význam

Toto je citát ze Skanda Purāṇy. Tak promluvil Nārada Muni k napravenému lovci Mṛgārimu.

Verš

vaidhī-bhakti-sādhanera kahiluṅ vivaraṇa
rāgānugā-bhaktira lakṣaṇa śuna, sanātana

Synonyma

vaidhī-bhakti — oddané služby podle usměrňujících zásad; sādhanera — vykonávání; kahiluṅ — učinil jsem; vivaraṇa — popis; rāgānugā-bhaktira — spontánní oddané služby; lakṣaṇa — příznaky; śuna — prosím poslouchej; sanātana — ó Sanātano.

Překlad

„Můj drahý Sanātano, podrobně jsem popsal oddanou službu podle usměrňujících zásad. Nyní poslouchej, jak popíši spontánní oddanou službu a její příznaky.“

Verš

rāgātmikā-bhakti — ‘mukhyā’ vraja-vāsi-jane
tāra anugata bhaktira ‘rāgānugā’-nāme

Synonyma

rāgātmikā-bhakti — spontánní oddaná služba; mukhyā — hlavní; vraja-vāsi-jane — u obyvatel Vradži neboli Vrindávanu; tāra — této; anugata — spočívající v následování; bhaktira — oddané služby; rāgānugā-nāme — zvané rāgānugā neboli následování spontánní oddané služby.

Překlad

„Původní obyvatelé Vrindávanu jsou ke Kṛṣṇovi spontánně připoutaní oddanou službou. Tato spontánní oddaná služba nazývaná rāgātmikā bhakti se nedá s ničím srovnávat. Když nějaký oddaný kráčí ve stopách oddaných z Vrindávanu, říká se jeho oddané službě rāgānugā bhakti.“

Význam

Jīva Gosvāmī ve své Bhakti-sandarbě píše:

tad evaṁ tat-tad-abhimāna-lakṣaṇa-bhāva-viśeṣeṇa svābhāvika-rāgasya vaiśiṣṭye sati tat-tad-rāga-prayuktā śravaṇa-kīrtana-smaraṇa-pāda-sevana-vandanātma-nivedana-prāyā bhaktis teṣāṁ rāgātmikā bhaktir ity ucyate....tatas tadīyaṁ rāgaṁ rucyānugacchantī sā rāgānugā.

Čistý oddaný, který kráčí ve stopách nějakého oddaného z Vrindávanu, rozvíjí rāgānugā bhakti.

Verš

iṣṭe svārasikī rāgaḥ
paramāviṣṭatā bhavet
tan-mayī yā bhaved bhaktiḥ
sātra rāgātmikoditā

Synonyma

iṣṭe — vytouženému životnímu cíli; svā-rasikī — hodící se k vlastnímu původnímu sklonu milovat; rāgaḥ — připoutanost; parama-āviṣṭatā — pohroužení do služby Pánu; bhavet — je; tat-mayī — obsahující tuto transcendentální připoutanost; — jež; bhavet — je; bhaktiḥ — oddaná služba; — tato; atra — zde; rāgātmikā-uditā — zvaná rāgātmikā neboli spontánní oddaná služba.

Překlad

„  ,Jakmile se člověk připoutá k Nejvyšší Osobnosti Božství na základě svého přirozeného sklonu milovat Pána a je zcela pohroužený v myšlenkách na Něho, říká se tomu transcendentální připoutanost. Oddaná služba vykonávaná s touto připoutaností se nazývá rāgātmikā neboli spontánní oddaná služba.̀  “

Význam

Tento verš se nachází v Bhakti-rasāmṛta-sindhu (1.2.272).

Verš

iṣṭe ‘gāḍha-tṛṣṇā’ — rāgera svarūpa-lakṣaṇa
iṣṭe ‘āviṣṭatā’ — ei taṭastha-lakṣaṇa

Synonyma

iṣṭe — k vytouženému cíli, Nejvyšší Osobnosti Božství; gāḍha-tṛṣṇā — hluboká připoutanost; rāgera — spontánní lásky; svarūpa-lakṣaṇa — hlavní příznak; iṣṭe — do Nejvyššího; āviṣṭatā — pohroužení; ei — toto; taṭastha-lakṣaṇa — okrajový příznak.

Překlad

„Hlavním rysem spontánní lásky je hluboká připoutanost k Nejvyššímu Pánu, Osobnosti Božství. Pohroužení do myšlenek na Něho je okrajový rys.“

Verš

rāgamayī-bhaktira haya ‘rāgātmikā’ nāma
tāhā śuni’ lubdha haya kona bhāgyavān

Synonyma

rāga-mayī — tvořená připoutaností; bhaktira — oddané služby; haya — je; rāgātmikā — spontánní láska; nāma — jméno; tāhā śuni' — když to uslyší; lubdha — žádostivá; haya — stane se; kona bhāgyavān — nějaká požehnaná osoba.

Překlad

„Oddaná služba tvořená rāgou (hlubokou připoutaností) se jmenuje rāgātmikā neboli spontánní oddaná služba. Jestliže oddaný dychtí po takovém postavení, je nanejvýš požehnaný.“

Verš

lobhe vraja-vāsīra bhāve kare anugati
śāstra-yukti nāhi māne — rāgānugāra prakṛti

Synonyma

lobhe — v této chtivosti; vraja-vāsīra bhāve — v náladách obyvatel Vrindávanu, Vradži; kare anugati — následuje; śāstra-yukti — nařízeními či úsudky śāster; nāhi māne — neřídí se; rāgānugāra — spontánní lásky; prakṛti — povaha.

Překlad

„Pokud někdo na základě takové transcendentální dychtivosti následuje obyvatele Vrindávanu, nestará se o nařízení nebo úsudky śāster. Tak vypadá spontánní láska.“

Význam

Śrīla Bhaktisiddhānta Sarasvatī Ṭhākura říká, že oddaného přitahuje služba obyvatel Vrindávanu – jmenovitě pastevců, Mahārāje Nandy, matky Yaśody, Rādhārāṇī, gopī, krav a telátek. Pokročilého oddaného přitahuje služba některého z věčných služebníků Pána. Této připoutanosti se říká spontánní připoutanost. Odborně se nazývá svarūpa-upalabdhi. Této úrovně se nedosahuje hned na začátku. Na začátku je nutné sloužit přesně podle usměrňujících zásad daných zjevenými písmy a duchovním mistrem. Neustálým sloužením na úrovni vaidhī bhakti se postupně probouzí přirozená náklonnost. Tomu se říká spontánní pouto neboli rāgānugā bhakti.

Pokročilý oddaný na spontánní úrovni je již zběhlý v pokynech śāster, logice a debatování. Když dosáhne věčné lásky ke Kṛṣṇovi, nikdo ho z tohoto postavení neodchýlí ani argumenty, ani důkazy ze śāster. Pokročilý oddaný zrealizoval svůj věčný vztah s Pánem, a tak nepřijímá logiku a argumenty druhých. Nemá nic společného se sahajiyi, kteří si vymýšlejí svou vlastní cestu, a přitom páchají hříchy v podobě nedovoleného sexu, požívání omamných látek a hazardování, ne-li jedení masa. Sahajiyové někdy napodobují pokročilé oddané, ale řídí se svými rozmary a nenásledují zásady dané ve zjevených písmech. Nikdo se nemůže stát pravým spontánním milovníkem Kṛṣṇy, aniž by následoval šest Gosvāmīch – Śrī Rūpu, Sanātanu, Raghunātha Bhaṭṭu, Śrī Jīvu, Gopāla Bhaṭṭu a Raghunātha dāse. Śrīla Narottama dāsa Ṭhākura v této souvislosti říká: rūpa-raghunātha-pade haibe ākuti kabe hāma bujhaba se yugala pirīti. Pochopení milostných zábav Rādhy a Kṛṣṇy, jaké mají sahajiyové, není správné, protože nenásledují zásady dané šesti Gosvāmīmi. Jejich nedovolené styky, oblékání se jako Rūpa Gosvāmī a vyhýbání se předepsaným postupům zjevených písem je přivede do těch nejnižších oblastí pekla. Tito napodobující sahajiyové jsou podvedení nešťastníci. S pokročilými oddanými (paramahaṁsy) se nemohou srovnávat. Smilníci a paramahaṁsové nejsou na stejné úrovni.

Verš

virājantīm abhivyaktāṁ
vraja-vāsi-janādiṣu
rāgātmikām anusṛtā
yā sā rāgānugocyate

Synonyma

virājantīm — silně zářící; abhivyaktām — plně vyjádřená; vraja-vāsi-jana-ādiṣu — mezi věčnými obyvateli Vrindávanu; rāga-ātmikām — oddaná služba tvořená spontánní láskou; anusṛtā — následující; — které; — to; rāga-anugā — oddaná služba následující spontánní lásku; ucyate — je řečeno.

Překlad

„  ,Oddanou službu se spontánní láskou plně vyjadřují a projevují obyvatelé Vrindávanu. Oddaná služba, která se slučuje s jejich oddanou službou, se nazývá rāgānugā bhakti neboli oddaná služba následující spontánní láskyplnou službu.̀  “

Význam

Tento verš se také nachází v Bhakti-rasāmṛta-sindhu (1.2.270).

Verš

tat-tad-bhāvādi-mādhurye
śrute dhīr yad apekṣate
nātra śāstraṁ na yuktiṁ ca
tal lobhotpatti-lakṣaṇam

Synonyma

tat-tat — příslušná; bhāva-ādi-mādhurye — sladkost láskyplných nálad obyvatel Vrindávanu (jmenovitě śānta-rasy, dāsya-rasy, sakhya-rasy, vātsalya-rasy a mādhurya-rasy); śrute — když slyší; dhīḥ — inteligence; yat — která; apekṣate — závisí na; na — ne; atra — zde; śāstram — zjevená písma; na — ne; yuktim — logika a argumenty; ca — také; tat — toto; lobha — dychtivosti následovat; utpatti-lakṣaṇam — příznaky probuzení.

Překlad

„  ,Když pokročilý a realizovaný oddaný slyší o jednání oddaných z Vrindávanu v náladách śānta, dāsya, sakhya, vātsalya a mādhurya, vyvine k jedné z nich náklonnost, jeho inteligence jí bude upoutána a začne po tomto druhu oddanosti přímo dychtit. Po probuzení takové dychtivosti už inteligence nezávisí na pokynech śāstry (zjeveného písma) nebo logice či argumentech.̀  “

Význam

Tento verš se také nachází v Bhakti-rasāmṛta-sindhu (1.2.292).

Verš

bāhya, antara, — ihāra dui ta’ sādhana
‘bāhye’ sādhaka-dehe kare śravaṇa-kīrtana
‘mane’ nija-siddha-deha kariyā bhāvana
rātri-dine kare vraje kṛṣṇera sevana

Synonyma

bāhya — navenek; antara — uvnitř; ihāra — této spontánní lásky k Bohu; dui — dva; ta' — ba; sādhana — takový způsob vykonávání; bāhye — navenek; sādhaka-dehe — s tělem pokročilého oddaného; kare — provádí; śravaṇa-kīrtana — naslouchání a opěvování; mane — mysl; nija — vlastní; siddha-deha — věčné tělo nebo seberealizované postavení; kariyā bhāvana — myslí na; rātri-dine — dnem i nocí; kare — vykonává; vraje — ve Vrindávanu; kṛṣṇera — Pána Kṛṣṇy; sevana — službu.

Překlad

„Jsou dva způsoby, jak rāgānugā bhakti vykonávat – vnější a vnitřní. Když je pokročilý oddaný seberealizovaný, navenek se chová jako začátečník a následuje veškeré pokyny śāster, hlavně ty, které se týkají naslouchání a opěvování. V mysli však ve svém původním, očištěném seberealizovaném postavení slouží svým osobitým způsobem Kṛṣṇovi ve Vrindávanu. Slouží Kṛṣṇovi dvacet čtyři hodin denně, ve dne v noci.“

Verš

sevā sādhaka-rūpeṇa
siddha-rūpeṇa cātra hi
tad-bhāva-lipsunā kāryā
vraja-lokānusārataḥ

Synonyma

sevā — služba; sādhaka-rūpeṇa — vnějším tělem jako oddaný praktikující usměrněnou oddanou službu; siddha-rūpeṇa — tělem vhodným k věčné, seberealizované službě; ca — také; atra — v tomto ohledu; hi — zajisté; tat — této; bhāva — nálady; lipsunā — toužící obdržet; kāryā — má se vykonávat; vraja-loka — určitého služebníka Kṛṣṇy ve Vrindávanu; anusārataḥ — následováním.

Překlad

„  ,Pokročilý oddaný se sklonem ke spontánní láskyplné službě by měl následovat činnosti určitého společníka Kṛṣṇy z Vrindávanu. Službu by měl vykonávat navenek jako usměrněný oddaný a vnitřně ze své seberealizované úrovně. Tak by měl vykonávat oddanou službu navenek i uvnitř.̀  “

Význam

Tento verš se také nachází v Bhakti-rasāmṛta-sindhu (1.2.295).

Verš

nijābhīṣṭa kṛṣṇa-preṣṭha pācheta’ lāgiyā
nirantara sevā kare antarmanā hañā

Synonyma

nija-abhīṣṭa — podle vlastního výběru; kṛṣṇa-preṣṭha — služebníka Kṛṣṇy; pācheta' lāgiyā — následující; nirantara — dvacet čtyři hodin denně; sevā — službu; kare — vykonává; antarmanā — v mysli; hañā — jsoucí.

Překlad

„Obyvatelé Vrindávanu jsou Kṛṣṇovi nesmírně drazí. Pokud chce někdo vykonávat spontánní oddanou službu, musí následovat obyvatele Vrindávanu a neustále prokazovat oddanou službu ve své mysli.“

Verš

kṛṣṇaṁ smaran janaṁ cāsya
preṣṭhaṁ nija-samīhitam
tat-tat-kathā-rataś cāsau
kuryād vāsaṁ vraje sadā

Synonyma

kṛṣṇam — na Pána Kṛṣṇu; smaran — myslící; janam — oddaný; ca — a; asya — Jeho; preṣṭham — velmi drahého; nija-samīhitam — vybraného; tat-tat-kathā — k příslušným tématům; rataḥ — připoutaný; ca — a; asau — to; kuryāt — měl by dělat; vāsam — žijící; vraje — ve Vrindávanu; sadā — neustále.

Překlad

„  ,Oddaný by měl neustále ve svém nitru myslet na Kṛṣṇu a měl by si vybrat nějakého velmi drahého oddaného, který slouží Kṛṣṇovi ve Vrindávanu. Neustále by se měl zabývat tématy, která se týkají tohoto služebníka a jeho láskyplného vztahu s Kṛṣṇou, a měl by žít ve Vrindávanu. Pokud nemůže jít do Vrindávanu fyzicky, měl by tam žít v mysli.̀  “

Význam

Tento verš je také z Bhakti-rasāmṛta-sindhu (1.2.294).

Verš

dāsa-sakhā-pitrādi-preyasīra gaṇa
rāga-mārge nija-nija-bhāvera gaṇana

Synonyma

dāsa — služebníci; sakhā — přátelé; pitṛ-ādi — rodiče; preyasīra gaṇa — milenky; rāga-mārge — na cestě spontánní láskyplné služby; nija-nija — podle vlastního výběru; bhāvera — extáze; gaṇana — počítání.

Překlad

„Kṛṣṇa má mnoho druhů oddaných. Někteří jsou služebníci, někteří přátelé, někteří rodiče a někteří milenky. Oddaní, kteří se podle svého výběru umístili v jednom z těchto postojů spontánní lásky, se nacházejí na cestě spontánní láskyplné služby.“

Verš

na karhicin mat-parāḥ śānta-rūpe
naṅkṣyanti no me ’nimiṣo leḍhi hetiḥ
yeṣām ahaṁ priya ātmā sutaś ca
sakhā guruḥ suhṛdo daivam iṣṭam

Synonyma

na — ne; karhicit — kdykoliv; mat-parāḥ — Moji oddaní; śānta-rūpe — ó matko, ztělesnění klidu; naṅkṣyanti — zaniknou; na u — ani; me — Moje; animiṣaḥ — čas; leḍhi — slízne (zničí); hetiḥ — zbraň; yeṣām — jehož; aham — Já; priyaḥ — drahý; ātmā — Nadduše; sutaḥ — syn; ca — a; sakhā — přítel; guruḥ — duchovní mistr; suhṛdaḥ — dobrodinec; daivam — Božstvo; iṣṭam — zvolené.

Překlad

„  ,Má drahá matko Devahūti! Ó ztělesnění klidu! Moje zbraň, disk času, nikdy nezničí ty, kterým jsem velmi drahý – pro něž jsem Nadduší, synem, přítelem, duchovním mistrem, dobrodincem, uctívaným Božstvem a vytouženým cílem. Oddaní jsou vždy připoutaní ke Mně, a proto je nikdy nezničí faktory času.̀  “

Význam

Toto řekl Kapiladeva své matce Devahūti. Je to zaznamenáno ve Śrīmad-Bhāgavatamu (3.25.38). Kapiladeva svou matku poučoval o sāṇkhya-yoze, ale zde je popsána důležitost bhakti-yogy. Sāṅkhya-yogu později začali napodobovat ateisté, jejichž systém založil jiný Kapiladeva, Ṛṣi Kapiladeva.

Verš

pati-putra-suhṛd-bhrātṛ-
pitṛvan mitravad dharim
ye dhyāyanti sadodyuktās
tebhyo ’pīha namo namaḥ

Synonyma

pati — manžel; putra — syn; suhṛt — přítel; bhrātṛ — bratr; pitṛ — otec; vat — jako; mitra — důvěrný přítel; vat — jako; harim — o Nejvyšší Osobnosti Božství; ye — všichni ti, kteří; dhyāyanti — meditují; sadā — vždy; udyuktāḥ — plni dychtivosti; tebhyaḥ — jim; api — také; iha — zde; namaḥ namaḥ — opakované uctivé poklony.

Překlad

„  ,Znovu a znovu se s úctou klaním těm, kdo neustále dychtivě meditují o Nejvyšší Osobnosti Božství jako o svém manželovi, synovi, příteli, bratru, otci nebo důvěrném příteli.̀  “

Význam

Tento verš se nachází v Bhakti-rasāmṛta-sindhu (1.2.308).

Verš

ei mata kare yebā rāgānugā-bhakti
kṛṣṇera caraṇe tāṅra upajaya ‘prīti’

Synonyma

ei mata — takto; kare — vykonává; yebā — každý kdo; rāgānugā-bhakti — spontánní oddanou službu Kṛṣṇovi; kṛṣṇera caraṇe — k lotosovým nohám Kṛṣṇy; tāṅra — jeho; upajaya — probudí se; prīti — náklonnost.

Překlad

„U toho, kdo vykonává spontánní láskyplnou službu Pánu, se postupně zvětšuje náklonnost k lotosovým nohám Kṛṣṇy.“

Verš

prīty-aṅkure ‘rati’, ‘bhāva’ — haya dui nāma
yāhā haite vaśa hana śrī-bhagavān

Synonyma

prīti-aṅkure — v semínku náklonnosti; rati — připoutanost; bhāva — emoce; haya — jsou; dui nāma — dvě jména; yāhā haite — kterými; vaśa — ovládaný; hana — je; śrī-bhagavān — Nejvyšší Pán, Osobnost Božství.

Překlad

„V semínku náklonnosti je obsažená připoutanost, která má dvě jména – rati a bhāva. Nejvyšší Pán, Osobnost Božství, se takovou připoutaností nechává ovládat.“

Význam

Śrīla Bhaktisiddhānta Sarasvatī Ṭhākura podává k tomu verši tento komentář. Oddaný navenek vykonává všechny formy oddané služby devíti různými způsoby, počínaje śravaṇa a kīrtaṇa, a ve své mysli neustále myslí na svůj věčný vztah s Kṛṣṇou, přičemž následuje příklad oddaných z Vrindávanu. Pokud se někdo tímto způsobem zapojí do služby Rādě a Kṛṣṇovi, může transcendovat usměrňující zásady śāster a prostřednictvím svého duchovního mistra se plně pohroužit do spontánní lásky ke Kṛṣṇovi. Tak vyvine náklonnost k lotosovým nohám Kṛṣṇy. Kṛṣṇa se ve skutečnosti nechává ovládat takovými spontánními pocity a oddaný může nakonec získat Pánovu společnost.

Verš

yāhā haite pāi kṛṣṇera prema-sevana
eita’ kahiluṅ ‘abhidheya’-vivaraṇa

Synonyma

yāhā haite — čím; pāi — mohu získat; kṛṣṇera — Pána Kṛṣṇy; prema-sevana — službu s náklonností; eita' — to; kahiluṅ — učinil jsem; abhidheya-vivaraṇa — podrobný popis způsobů (oddané služby).

Překlad

„To, čím lze dosáhnout láskyplné služby Pánu, jsem podrobně popsal jako prokazování oddané služby, zvané abhidheya.“

Verš

abhidheya, sādhana-bhakti ebe kahiluṅ sanātana
saṅkṣepe kahiluṅ, vistāra nā yāya varṇana

Synonyma

abhidheya — prostředky k dosažení vytouženého cíle; sādhana-bhakti — oddanou službu prováděnou tělem a smysly; ebe — nyní; kahiluṅ — popsal jsem; sanātana — Můj drahý Sanātano; saṅkṣepe — v krátkosti; kahiluṅ — popsal jsem; vistāra — rozšíření; yāya — není možný; varṇana — popis.

Překlad

„Můj drahý Sanātano, krátce jsem popsal proces praktické oddané služby, který je prostředkem k dosažení lásky ke Kṛṣṇovi. Obšírně to popsat nelze.“

Verš

abhidheya sādhana-bhakti śune yei jana
acirāt pāya sei kṛṣṇa-prema-dhana

Synonyma

abhidheya — nezbytná povinnost; sādhana-bhakti — praktická oddaná služba; śune — slyší; yei jana — každý, kdo; acirāt — velmi brzy; pāya — získá; sei — ten; kṛṣṇa-prema-dhana — poklad lásky ke Kṛṣṇovi.

Překlad

Každý, kdo naslouchá tomuto popisu praktické oddané služby, získá brzy útočiště v lásce a náklonnosti u lotosových nohou Kṛṣṇy.

Verš

śrī-rūpa-raghunātha-pade yāra āśa
caitanya-caritāmṛta kahe kṛṣṇadāsa

Synonyma

śrī-rūpa — Śrīly Rūpy Gosvāmīho; raghunātha — Śrīly Raghunātha dāse Gosvāmīho; pade — u lotosových nohou; yāra — jehož; āśa — očekávání; caitanya-caritāmṛta — knihu s názvem Caitanya-caritāmṛta; kahe — vypráví; kṛṣṇadāsa — Śrīla Kṛṣṇadāsa Kavirāja Gosvāmī.

Překlad

Já, Kṛṣṇadāsa, vyprávím Śrī Caitanya-caritāmṛtu po vzoru Śrī Rūpy a Śrī Raghunātha. A protože vždy toužím po jejich milosti, modlím se u jejich lotosových nohou.

Význam

Takto končí Bhaktivedantovy výklady dvacáté druhé kapitoly Madhya-līly Śrī Caitanya-caritāmṛty, popisující vykonávání oddané služby.