Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 15.35

Verš

āmra, panasa, piyāla, jambu, kovidāra
tīrtha-vāsī sabe, kara para-upakāra

Synonyma

āmra — ó mangovníku; panasa — ó chlebovníku; piyāla — ó strome piyāla; jambu — ó strome jambu; kovidāra — ó strome kovidāra; tīrtha-vāsī — obyvatelé svatého místa; sabe — všichni; kara — prosím konejte; para-upakāra — prospěch druhým.

Překlad

Śrī Caitanya Mahāprabhu pokračoval: „  ,Ó mangovníku, ó chlebovníku, stromy piyāla, jambu a kovidāra, jste všichni obyvateli svatého místa. Jednejte proto laskavě ve prospěch druhých.̀  “