Skip to main content

TEXT 41

TEXT 41

Verš

Text

saṅkaro narakāyaiva
kula-ghnānāṁ kulasya ca
patanti pitaro hy eṣāṁ
lupta-piṇḍodaka-kriyāḥ
saṅkaro narakāyaiva
kula-ghnānāṁ kulasya ca
patanti pitaro hy eṣāṁ
lupta-piṇḍodaka-kriyāḥ

Synonyma

Synonyms

saṅkaraḥ — takové nežádoucí děti; narakāya — způsobují pekelný život; eva — jistě; kula-ghnānām — pro ty, kdo ničí rodinu; kulasya — pro rodinu; ca — také; patanti — poklesnou; pitaraḥ — předkové; hi — jistě; eṣām — jejich; lupta — zastavené; piṇḍa — obětí jídla; udaka — a vody; kriyāḥ — provádění.

saṅkaraḥ — such unwanted children; narakāya — make for hellish life; eva — certainly; kula-ghnānām — for those who are killers of the family; kulasya — for the family; ca — also; patanti — fall down; pitaraḥ — forefathers; hi — certainly; eṣām — of them; lupta — stopped; piṇḍa — of offerings of food; udaka — and water; kriyāḥ — performances.

Překlad

Translation

Přibývání nežádoucího obyvatelstva nutně způsobí pekelný život jak rodině, tak těm, kteří rodinnou tradici ničí. Předkové takových zkažených rodin poklesnou, protože se jim přestane obětovat jídlo a voda.

An increase of unwanted population certainly causes hellish life both for the family and for those who destroy the family tradition. The ancestors of such corrupt families fall down, because the performances for offering them food and water are entirely stopped.

Význam

Purport

Podle zásad jednání s touhou po plodech je třeba pravidelně obětovat jídlo a vodu předkům rodiny. Tato oběť se provádí skrze uctívání Viṣṇua, neboť jedením zbytků pokrmu obětovaného Viṣṇuovi se lze zbavit následků všemožných hříchů. Předkové mohou někdy trpět různými reakcemi za své hříšné činy a někteří dokonce ani nemohou dostat hrubohmotné tělo a jsou nuceni zůstat v subtilních tělech coby duchové. Když potomci svým předkům obětují zbytky jídla, které je prasādam, předkové jsou vysvobozeni z těl duchů či jiných nešťastných životních podmínek. Pomoc předkům je rodinnou tradicí a pro ty, kdo nevykonávají oddanou službu, jsou tyto obřady povinné. Oddaný je nemusí konat, protože samotnou oddanou službou může vysvobodit tisíce předků a zbavit je utrpení nejrůznějšího druhu. V Bhāgavatamu (11.5.41) je řečeno:

According to the rules and regulations of fruitive activities, there is a need to offer periodical food and water to the forefathers of the family. This offering is performed by worship of Viṣṇu, because eating the remnants of food offered to Viṣṇu can deliver one from all kinds of sinful reactions. Sometimes the forefathers may be suffering from various types of sinful reactions, and sometimes some of them cannot even acquire a gross material body and are forced to remain in subtle bodies as ghosts. Thus, when remnants of prasādam food are offered to forefathers by descendants, the forefathers are released from ghostly or other kinds of miserable life. Such help rendered to forefathers is a family tradition, and those who are not in devotional life are required to perform such rituals. One who is engaged in the devotional life is not required to perform such actions. Simply by performing devotional service, one can deliver hundreds and thousands of forefathers from all kinds of misery. It is stated in the Bhāgavatam (11.5.41):

devarṣi-bhūtāpta-nṛṇāṁ pitṝṇāṁ
na kiṅkaro nāyam ṛṇī ca rājan
sarvātmanā yaḥ śaraṇaṁ śaraṇyaṁ
gato mukundaṁ parihṛtya kartam
devarṣi-bhūtāpta-nṛṇāṁ pitṝṇāṁ
na kiṅkaro nāyam ṛṇī ca rājan
sarvātmanā yaḥ śaraṇaṁ śaraṇyaṁ
gato mukundaṁ parihṛtya kartam

“Ten, kdo se zřekl nejrůznějších povinností a přijal útočiště u lotosových nohou Mukundy, dárce osvobození, a vydal se touto cestou se vší vážností, není zavázán polobohům, mudrcům, dalším živým bytostem, rodině, lidstvu či předkům a nemá vůči nim žádné povinnosti.” Vykonáváním oddané služby Nejvyšší Osobnosti Božství jsou tyto povinnosti automaticky splněny.

“Anyone who has taken shelter of the lotus feet of Mukunda, the giver of liberation, giving up all kinds of obligation, and has taken to the path in all seriousness, owes neither duties nor obligations to the demigods, sages, general living entities, family members, humankind or forefathers.” Such obligations are automatically fulfilled by performance of devotional service to the Supreme Personality of Godhead.