Skip to main content

Kapitola první

Pozorování vojsk na Kuruovském bitevním poli

Verš

dhṛtarāṣṭra uvāca
dharma-kṣetre kuru-kṣetre
samavetā yuyutsavaḥ
māmakāḥ pāṇḍavāś caiva
kim akurvata sañjaya

Synonyma

dhṛtarāṣṭraḥ uvāca — král Dhṛtarāṣṭra řekl; dharma-kṣetre — na poutním místě; kuru-kṣetre — na místě jménem Kurukṣetra; samavetāḥ — shromáždění; yuyutsavaḥ — toužící po boji; māmakāḥ — moji (synové); pāṇḍavāḥ — synové Pāṇḍua; ca — a; eva — zajisté; kim — co; akurvata — udělali; sañjaya — ó Sañjayo.

Překlad

Dhṛtarāṣṭra pravil: Ó Sañjayo, co učinili moji a Pāṇḍuovi synové potom, co se s touhou bojovat shromáždili na poutním místě Kurukṣetře?

Význam

Bhagavad-gītā, která se čte na celém světě, je dílo teistické vědy, shrnuté v eposu Gītā-mahātmya (Oslava Gīty). V něm se dočteme, že Bhagavad-gītu je třeba velmi důkladně studovat s pomocí osoby oddané Śrī Kṛṣṇovi a snažit se ji pochopit, aniž bychom se uchylovali k osobně motivovaným výkladům. Příklad, jak správně pochopit Bhagavad-gītu, najdeme v Gītě samotné — v tom, jak její učení pochopil Arjuna, který ji vyslechl přímo od Pána. Pokud se někomu poštěstí porozumět Bhagavad-gītě touto cestou učednické posloupnosti, bez osobně motivovaných výkladů, překonává tím veškeré studium védského poznání a všech písem světa. V Gītě čtenář najde vše, co obsahují jiná písma, ale i údaje, které se jinde nevyskytují. To je její specifický rys. Je to dílo dokonalé teistické vědy, protože ji přednesl přímo Pán Kṛṣṇa, Nejvyšší Osobnost Božství.

Náměty rozhovoru mezi Dhṛtarāṣṭrou a Sañjayou, vylíčeného v Mahābhāratě, jsou podkladem této vznešené filozofie. Ta byla vyjevena na bitevním poli Kurukṣetry, která je již od dávných védských dob posvátným poutním místem. Tuto filozofii přednesl samotný Pán, když byl osobně přítomen na planetě Zemi, aby poskytl vedení celému lidstvu.

Slovo dharma-kṣetra (místo, kde se konají náboženské obřady), je důležité, neboť na Kuruovském bitevním poli stál Nejvyšší Pán, Osobnost Božství, na Arjunově straně. Otec Kuruovců Dhṛtarāṣṭra o budoucím vítězství svých synů velmi pochyboval a otázal se svého tajemníka Sañjayi: “Co udělali?” Byl si jistý, že jak jeho synové, tak i synové jeho mladšího bratra Pāṇḍua se shromáždili na Kuruovském poli rozhodnuti bojovat, nicméně jeho otázka je významná. Dhṛtarāṣṭra nestál o kompromis mezi bratranci a bratry a chtěl s jistotou vědět o osudu svých synů na bitevním poli. Jelikož k bitvě mělo dojít na Kurukṣetře, která je na jiném místě ve Vedách označena za místo uctívání — dokonce i pro obyvatele nebeských planet — Dhṛtarāṣṭra se začal velmi bát vlivu svatého místa na výsledek bitvy. Dobře věděl, že tento vliv by byl výhodný pro Arjunu a Pāṇḍuovy syny, neboť byli všichni svou povahou ctnostní. Sañjaya byl žákem Vyāsy a jeho milostí byl schopen toho, že i když seděl v Dhṛtarāṣṭrově komnatě, mohl vidět, co se na Kurukṣetře odehrávalo. Proto se ho Dhṛtarāṣṭra dotazoval na situaci na bitevním poli.

Pāṇḍuovci i synové Dhṛtarāṣṭry pocházeli ze stejného rodu, ale v tomto verši jsou odhaleny Dhṛtarāṣṭrovy myšlenky — za Kuruovce úmyslně prohlásil pouze své syny, zatímco Pāṇḍuovy syny vydědil. Z toho lze pochopit Dhṛtarāṣṭrovo postavení ve vztahu k jeho synovcům, synům Pāṇḍua. Tak jako se z rýžového pole vytrhává plevel, zde se již od samého počátku událostí očekává, že nežádoucí rostliny, kterými jsou Dhṛtarāṣṭrův syn Duryodhana a ostatní, by měly být na posvátném Kuruovském poli v přítomnosti otce náboženství Śrī Kṛṣṇy zničeny a že Pán prosadí práva veskrze zbožných osob v čele s Yudhiṣṭhirou. To je význam slov dharma-kṣetre a kuru-kṣetre vedle jejich důležitosti z hlediska historie a védské kultury.

Verš

sañjaya uvāca
dṛṣṭvā tu pāṇḍavānīkaṁ
vyūḍhaṁ duryodhanas tadā
ācāryam upasaṅgamya
rājā vacanam abravīt

Synonyma

sañjayaḥ uvāca — Sañjaya pravil; dṛṣṭvā — poté, co zhlédl; tu — avšak; pāṇḍava-anīkam — vojáky Pāṇḍuovců; vyūḍham — seřazené do vojenského šiku; duryodhanaḥ — král Duryodhana; tadā — tehdy; ācāryam — k učiteli; upasaṅgamya — přistoupil; rājā — král; vacanam — slova; abravīt — pronesl.

Překlad

Sañjaya pravil: Ó králi, po zhlédnutí vojska seřazeného syny Pāṇḍua do vojenského šiku přistoupil král Duryodhana ke svému učiteli a pronesl následující slova.

Význam

Dhṛtarāṣṭra byl od narození slepý a nedostávalo se mu bohužel ani duchovního pohledu. Dobře věděl, že stejnou slepotou v otázkách náboženství trpí i jeho synové, a byl přesvědčen, že se s Pāṇḍuovci, kteří byli od narození zbožní, nikdy neshodnou. Přesto měl obavy z vlivu poutního místa, a z toho Sañjaya vyrozuměl, proč se ptá na situaci na bojišti. Chtěl skleslého krále povzbudit, a proto ho ujistil, že jeho synové nepřistoupí pod vlivem posvátného místa na žádný kompromis. Z toho důvodu mu oznámil, že jeho syn Duryodhana se poté, co zhlédl vojsko Pāṇḍuovců, neprodleně odebral k vrchnímu veliteli Droṇācāryovi, aby ho informoval o jejich skutečném postavení. I když je Duryodhana uveden jako král, přesto byl nucen se vzhledem k závažnosti situace obrátit na vrchního velitele. To svědčí o tom, že byl opravdu způsobilý být politikem. Jeho maska diplomata však nemohla zakrýt strach, který se ho zmocnil při pohledu na rozestavení vojsk Pāṇḍuovců.

Verš

paśyaitāṁ pāṇḍu-putrānām
ācārya mahatīṁ camūm
vyūḍhāṁ drupada-putreṇa
tava śiṣyeṇa dhīmatā

Synonyma

paśya — pohleď; etām — toto; pāṇḍu-putrāṇām — synů Pāṇḍua; ācārya — ó učiteli; mahatīm — veliké; camūm — vojsko; vyūḍhām — seřazené; drupada-putreṇa — synem Drupady; tava — tvým; śiṣyeṇa — žákem; dhī-matā — inteligentním.

Překlad

Ó můj učiteli, pohleď na mohutné vojsko Pāṇḍuových synů, které tak zkušeně seřadil tvůj inteligentní žák, syn Drupady.

Význam

Zkušený diplomat Duryodhana chtěl poukázat na chyby velkého brāhmaṇy Droṇācāryi, který byl vrchním velitelem. Droṇācārya se kdysi dostal do politického sporu s králem Drupadou, otcem Arjunovy ženy Draupadī. Výsledkem této pře bylo, že Drupada vykonal velkou oběť, díky níž byl požehnán synem, který bude schopen Droṇācāryu zabít. Droṇācārya si toho byl dobře vědom, ale přesto jakožto velkorysý brāhmaṇa neváhal předat všechna svá vojenská tajemství Drupadovu synu Dhṛṣṭadyumnovi, který mu byl svěřen, aby se od něho učil vojenství. Na Kuruovském bitevním poli se Dhṛṣṭadyumna postavil na stranu Pāṇḍuovců a byl to právě on, kdo seřadil jejich vojenský šik poté, co se tomuto umění naučil od Droṇācāryi. Duryodhana poukázal na tuto Droṇācāryovu chybu proto, aby ho přiměl k ostražitosti a neúprosnosti v boji. Zároveň tím chtěl Droṇācāryu upozornit, aby nebyl podobně shovívavý i v bitvě proti Pāṇḍuovcům, kteří byli také jeho oblíbenými žáky. Zvláště Arjuna byl jeho velmi drahým a vynikajícím žákem. Duryodhana varoval, že taková shovívavost v boji by vedla k porážce.

Verš

atra śūrā maheṣv-āsā
bhīmārjuna-samā yudhi
yuyudhāno virāṭaś ca
drupadaś ca mahā-rathaḥ

Synonyma

atra — zde; śūrāḥ — hrdinové; mahā-iṣu-āsāḥ — velmi mocní lučištníci; bhīma-arjuna — Bhīmovi a Arjunovi; samāḥ — rovni; yudhi — v boji; yuyudhānaḥ — Yuyudhāna; virāṭaḥ — Virāṭa; ca — rovněž; drupadaḥ — Drupada; ca — také; mahā-rathaḥ — velký bojovník.

Překlad

V této armádě je mnoho hrdinných lučištníků, kteří se v boji vyrovnají Bhīmovi a Arjunovi — velcí bojovníci, jako například Yuyudhāna, Virāṭa a Drupada.

Význam

Třebaže Dhṛṣṭadyumna nebyl tváří v tvář Droṇācāryovu vynikajícímu válečnickému umění příliš velkou překážkou, bylo zde mnoho jiných, kteří naháněli strach. Duryodhana se o nich zmiňuje jako o velkých překážkách na cestě k vítězství, protože každý z nich byl stejně nebezpečným soupeřem jako Bhīma a Arjuna. Jelikož znal Bhīmovu a Arjunovu sílu, srovnával ostatní právě s nimi.

Verš

dhṛṣṭaketuś cekitānaḥ
kāśirājaś ca vīryavān
purujit kuntibhojaś ca
śaibyaś ca nara-puṅgavaḥ

Synonyma

dhṛṣṭaketuḥ — Dhṛṣṭaketu; cekitānaḥ — Cekitāna; kāśirājaḥ — Kāśirāja; ca — rovněž; vīrya-vān — velice mocní; purujit — Purujit; kuntibhojaḥ — Kuntibhoja; ca — a; śaibyaḥ — Śaibya; ca — a; nara-puṅgavaḥ — hrdina mezi lidmi.

Překlad

Jsou zde také odvážní a mocní bojovníci, jako je Dhṛṣṭaketu, Cekitāna, Kāśirāja, Purujit, Kuntibhoja a Śaibya.

Verš

yudhāmanyuś ca vikrānta
uttamaujāś ca vīryavān
saubhadro draupadeyāś ca
sarva eva mahā-rathāḥ

Synonyma

yudhāmanyuḥ — Yudhāmanyu; ca — rovněž; vikrāntaḥ — mocný; uttamaujāḥ — Uttamaujā; ca — a; vīrya-vān — velmi mocný; saubhadraḥ — syn Subhadry; draupadeyāḥ — synové Draupadī; ca — a; sarve — všichni; eva — jistě; mahā-rathāḥ — velcí bojovníci na válečných vozech.

Překlad

Je tu mocný Yudhāmanyu, velice silný Uttamaujā, syn Subhadry a synové Draupadī. Ti všichni jsou velkými bojovníky na válečných vozech.

Verš

asmākaṁ tu viśiṣṭā ye
tān nibodha dvijottama
nāyakā mama sainyasya
saṁjñārthaṁ tān bravīmi te

Synonyma

asmākam — naši; tu — ale; viśiṣṭāḥ — zvláště mocní; ye — kteří; tān — těch; nibodha — zaznamenej, věz; dvija-uttama — ó nejlepší z brāhmaṇů; nāyakāḥ — velitelé; mama — mých; sainyasya — vojáků; saṁjñā-artham — pro informaci; tān — je; bravīmi — říkám; te — tobě.

Překlad

Ó nejlepší z brāhmaṇů, dovol mi však, abych tě zpravil o velitelích, kteří jsou zvláště způsobilí k vedení mých vojsk.

Verš

bhavān bhīṣmaś ca karṇaś ca
kṛpaś ca samitiṁ-jayaḥ
aśvatthāmā vikarṇaś ca
saumadattis tathaiva ca

Synonyma

bhavān — ty, ctihodný; bhīṣmaḥ — praotec Bhīṣma; ca — také; karṇaḥ — Karṇa; ca — a; kṛpaḥ — Kṛpa; ca — a; samitim-jayaḥ — vždy vítězní v boji; aśvatthāmā — Aśvatthāmā; vikarṇaḥ — Vikarṇa; ca — jakož i; saumadattiḥ — syn Somadatty; tathā — jakož i; eva — jistě; ca — také.

Překlad

Jsou zde osobnosti, jako například ty sám, Bhīṣma, Karṇa, Kṛpa, Aśvatthāmā, Vikarṇa a Somadattův syn Bhūriśravā, jež vycházejí z boje vždy vítězně.

Význam

Duryodhana jmenuje výjimečné, vždy vítězné hrdiny bitev. Vikarṇa je Duryodhanův bratr, Aśvatthāmā je synem Droṇācāryi a Saumadatti neboli Bhūriśravā je synem krále Bāhlīků. Karṇa je nevlastním bratrem Arjuny, neboť se narodil Kuntī ještě před tím, než se provdala za krále Pāṇḍua. Kṛpācāryova sestra (z dvojčat) se stala ženou Droṇācāryi.

Verš

anye ca bahavaḥ śūrā
mad-arthe tyakta-jīvitāḥ
nānā-śastra-praharaṇāḥ
sarve yuddha-viśāradāḥ

Synonyma

anye — jiní; ca — také; bahavaḥ — ve velkém počtu; śūrāḥ — hrdinové; mat-arthe — v mém zájmu; tyakta-jīvitāḥ — připraveni obětovat svůj život; nānā — mnoha; śastra — zbraněmi; praharaṇāḥ — vyzbrojeni; sarve — všichni; yuddha-viśāradāḥ — znalí vojenství.

Překlad

Je tu i mnoho jiných hrdinů, kteří jsou připraveni za mne položit život. Všichni jsou vyzbrojeni nejrůznějšími zbraněmi a výborně ovládají vojenskou vědu.

Význam

Pokud se týče ostatních, jako například Jayadrathy, Kṛtavarmy a Śalyi, všichni jsou připraveni položit za Duryodhanu život. Jinými slovy, je zde již vyvozen závěr, že všichni v bitvě na Kurukṣetře zemřou za to, že se přidali na stranu hříšného Duryodhany. Ten byl ovšem vzhledem k výše zmíněné spojené síle přátel přesvědčen o svém vítězství.

Verš

aparyāptaṁ tad asmākaṁ
balaṁ bhīṣmābhirakṣitam
paryāptaṁ tv idam eteṣāṁ
balaṁ bhīmābhirakṣitam

Synonyma

aparyāptam — nezměrná; tat — ta; asmākam — naše; balam — vojenská síla; bhīṣma — praotcem Bhīṣmou; abhirakṣitam — dokonale chráněná; paryāptam — omezená; tu — ovšem; idam — veškerá tato; eteṣām — Pāṇḍuovců; balam — vojenská síla; bhīma — Bhīmou; abhirakṣitam — pečlivě chráněná.

Překlad

Naše síla je nezměrná a dokonale nás chrání praotec Bhīṣma, zatímco síla Pāṇḍuovců, pečlivě chráněných Bhīmou, je omezená.

Význam

Duryodhana zde porovnává obě armády. Domnívá se, že síla jeho vojska, které chrání nejzkušenější generál, praotec Bhīṣma, je nezměrná a že síly Pāṇḍuovců, které chrání méně zkušený generál Bhíma—jenž není v Bhīṣmově přítomnosti nikým — jsou omezené. Duryodhana choval vůči Bhīmovi trvalou zášť, neboť dobře věděl, že má-li zahynout, padne jedině rukou Bhīmy. Zároveň si však byl jistý vítězstvím díky přítomnosti Bhīṣmy, který byl mnohem zkušenějším vojevůdcem. Jeho přesvědčení, že vyjde z bitvy vítězně, se zakládalo na uváženém propočtu.

Verš

ayaneṣu ca sarveṣu
yathā-bhāgam avasthitāḥ
bhīṣmam evābhirakṣantu
bhavantaḥ sarva eva hi

Synonyma

ayaneṣu — na strategických místech; ca — také; sarveṣu — všude; yathā-bhāgam — jak jste rozmístěni; avasthitāḥ — nacházející se; bhīṣmam — praotce Bhīṣmu; eva — jistě; abhirakṣantu — musíte podpořit; bhavantaḥ — vy; sarve — všichni; eva hi — jistě.

Překlad

Vy všichni, jak tu stojíte na svých příslušných strategických místech, ze kterých hrozí proniknutí do vojenského šiku, musíte nyní praotce Bhīṣmu ze všech sil podpořit.

Význam

Duryodhana chválil Bhīṣmovu sílu, ale potom si pomyslel, že ostatní by se mohli cítit nedoceněni. Proto se svým obvyklým diplomatickým způsobem snažil urovnat situaci výše uvedenými slovy. Zdůraznil, že Bhīṣmadeva je nepochybně největším hrdinou, ale je již starý, a proto musí všichni myslet na to, aby měl na všech stranách zajištěnou ochranu. Mohl by se plně soustředit na boj na jedné straně a nepřátelé by toho mohli využít. Proto bylo důležité, aby ostatní hrdinové neopouštěli strategické rozestavení a nedovolili tak nepříteli prolomit jejich šik. Duryodhana cítil, že vítězství Kuruovců závisí na Bhīṣmadevově přítomnosti. Byl přesvědčený o tom, že Bhīṣmadeva a Droṇācārya ho v boji plně podpoří, neboť dobře věděl, že neřekli ani slovo, když měla být Arjunova žena Draupadī na shromáždění v přítomnosti všech velkých generálů svlečena do naha a v bezmocném postavení se u nich dovolávala spravedlnosti. I když věděl, že oba generálové chovali k Pāṇḍuovcům určitou náklonnost, doufal, že se jí nyní zcela zřeknou, tak jako to učinili při oněch hazardních hrách.

Verš

tasya sañjanayan harṣaṁ
kuru-vṛddhaḥ pitāmahaḥ
siṁha-nādaṁ vinadyoccaiḥ
śaṅkhaṁ dadhmau pratāpavān

Synonyma

tasya — jeho; sañjanayan — zvyšující; harṣam — radost; kuru-vṛddhaḥ — praotec kuruovské dynastie (Bhīṣma); pitāmahaḥ — praotec; siṁha-nādam — burácivý zvuk podobný řevu lva; vinadya — znějící; uccaiḥ — velmi hlasitě; śaṅkham — do lastury; dadhmau — zadul; pratāpa-vān — statečný.

Překlad

Bhīṣma, mocný a statečný praotec kuruovské dynastie, potom hlasitě zatroubil na svou lasturu. Vydal zvuk podobný řevu lva, působící Duryodhanovi radost.

Význam

Praotec kuruovské dynastie chápal, co se odehrává v srdci jeho vnuka Duryodhany. Z přirozeného soucitu k němu se ho tedy snažil povzbudit hlasitým zatroubením na lasturu, jež bylo hodné jeho postavení lva. Nepřímo — symbolikou lastury — tak svému sklíčenému vnukovi oznámil, že na vítězství v bitvě nemá naději, protože Nejvyšší Pán Kṛṣṇa stojí na opačné straně. Přesto však bylo vedení boje Bhīṣmovou povinností a on udělá vše, co bude v jeho silách.

Verš

tataḥ śaṅkhāś ca bheryaś ca
paṇavānaka-gomukhāḥ
sahasaivābhyahanyanta
sa śabdas tumulo ’bhavat

Synonyma

tataḥ — poté; śaṅkhāḥ — lastury; ca — také; bheryaḥ — velké bubny; ca — a; paṇava-ānaka — malé bubny a kotle; go-mukhāḥ — rohy; sahasā — náhle; eva — jistě; abhyahanyanta — byly současně rozezněny; saḥ — tento; śabdaḥ — výsledný zvuk; tumulaḥ — burácivý; abhavat — stal se.

Překlad

Poté ostatní najednou rozezněli své lastury, bubny, polnice, trumpety a rohy, které dohromady vytvořily burácivý zvuk.

Verš

tataḥ śvetair hayair yukte
mahati syandane sthitau
mādhavaḥ pāṇḍavaś caiva
divyau śaṅkhau pradadhmatuḥ

Synonyma

tataḥ — potom; śvetaiḥ — s bílými; hayaiḥ — koňmi; yukte — zapřaženými; mahati — na velkém; syandane — voze; sthitau — nacházející se; mādhavaḥ — Kṛṣṇa (manžel bohyně štěstí); pāṇḍavaḥ — Arjuna (syn Pāṇḍua); ca — také; eva — zajisté; divyau — transcendentální; śaṅkhau — lastury; pradadhmatuḥ — rozezněli.

Překlad

Na opačné straně, na velkém válečném voze taženém bílými koňmi, zatroubili na své transcendentální lastury Pán Śrī Kṛṣṇa s Arjunou.

Význam

Lastury v rukách Kṛṣṇy a Arjuny jsou na rozdíl od Bhīṣmovy lastury popisovány jako transcendentální. Jejich zvuk dal jasně najevo, že druhá strana neměla naději na vítězství, protože Kṛṣṇa stál na straně Pāṇḍuovců. Jayas tu pāṇḍu-putrāṇāṁ yeṣāṁ pakṣe janārdanaḥ — vítězství je vždy na straně osob, jako jsou Pāṇḍuovi synové, jelikož s nimi je Pán Kṛṣṇa. A všude tam, kde je Pán, je i bohyně štěstí, protože ta svého manžela nikdy neopouští. Arjunu tedy očekávalo vítězství i štěstí, jak naznačil transcendentální zvuk Viṣṇuovy neboli Kṛṣṇovy lastury. Kromě toho válečný vůz, na kterém byli oba přátelé, věnoval Arjunovi bůh ohně Agni, což znamenalo, že s ním bylo možné dobýt všechny světové strany všude ve třech planetárních systémech.

Verš

pāñcajanyaṁ hṛṣīkeśo
devadattaṁ dhanañ-jayaḥ
pauṇḍraṁ dadhmau mahā-śaṅkhaṁ
bhīma-karmā vṛkodaraḥ

Synonyma

pāñcajanyam — lastura Pāñcajanya; hṛṣīka-īśaḥ — Hṛṣīkeśa (Kṛṣṇa, Pán, který řídí smysly oddaných); devadattam — lastura Devadatta; dhanam-jayaḥ — Dhanañjaya (Arjuna, uchvatitel bohatství); pauṇḍram — lastura Pauṇḍra; dadhmau — zaduli; mahā-śaṅkham — hrozivá lastura; bhīma-karmā — ten, který koná skutky vyžadující obrovskou sílu; vṛka-udaraḥ — nenasytný jedlík (Bhīma).

Překlad

Pán Kṛṣṇa zadul do své lastury zvané Pāñcajanya, Arjuna do své Devadatty a Bhīma, nenasytný jedlík konající skutky, jež vyžadují obrovskou sílu, zatroubil na svou hrozivou lasturu jménem Pauṇḍra.

Význam

Pán Kṛṣṇa je zde nazýván Hṛṣīkeśa, neboť je vlastníkem všech smyslů. Živé bytosti jsou Jeho nedílnými částmi, a proto jsou jejich smysly také nedílnými částmi Jeho smyslů. Impersonalisté nedovedou vysvětlit, proč mají živé bytosti smysly, a proto se neustále snaží popisovat všechny živé bytosti tak, že jsou beze smyslů neboli neosobní. Pán dlí v srdcích všech živých bytostí a řídí jejich smysly. Řídí je však podle toho, jak se Mu kdo odevzdává, a smysly svých čistých oddaných řídí přímo. Na Kuruovském bitevním poli Pán přímo řídí Arjunovy transcendentální smysly, a z toho pochází Jeho jméno Hṛṣīkeśa. Pán má různá jména podle svých rozmanitých činností — Madhusūdana, protože zabil démona Madhua; Govinda, protože přináší radost kravám a smyslům; Vāsudeva, protože se zjevil jako syn Vasudevy; Devakī-nandana, protože přijal Devakī za svou matku; Yaśodā-nandana, protože věnoval Yaśodě své dětské zábavy ve Vṛṇdāvanu, či Pārtha-sārathi, protože svému příteli Arjunovi sloužil jako vozataj. Hṛṣīkeśa je tedy dalším Jeho jménem, které naznačuje, že svými pokyny vedl Arjunu na Kuruovském bitevním poli.

Arjuna je zde nazýván Dhanañjaya, protože svému staršímu bratrovi pomohl uchvátit bohatství, které tento král potřeboval ke konání různých obětí. Bhīma je zase známý pod jménem Vṛkodara, protože jeho chuť k jídlu byla stejně úžasná jako jeho skutky, například zabití démona Hiḍimby. Lastury, na které troubily různé osobnosti na straně Pāṇḍuovců, počínaje Pánem, tedy vojáky velmi povzbudily. Jejich protivníci postrádali všechny tyto klady, přítomnost Pána Kṛṣṇy, který je nejvyšším vůdcem, i přítomnost bohyně štěstí. Byli tedy předem odsouzeni k porážce. To bylo poselství, které oznámily zvuky lastur.

Verš

anantavijayaṁ rājā
kuntī-putro yudhiṣṭhiraḥ
nakulaḥ sahadevaś ca
sughoṣa-maṇipuṣpakau
kāśyaś ca parameṣv-āsaḥ
śikhaṇḍī ca mahā-rathaḥ
dhṛṣṭadyumno virāṭaś ca
sātyakiś cāparājitaḥ
drupado draupadeyāś ca
sarvaśaḥ pṛthivī-pate
saubhadraś ca mahā-bāhuḥ
śaṅkhān dadhmuḥ pṛthak pṛthak

Synonyma

ananta-vijayam — lastura jménem Anantavijaya; rājā — král; kuntī-putraḥ — syn Kuntī; yudhiṣṭhiraḥ — Yudhiṣṭhira; nakulaḥ — Nakula; sahadevaḥ — Sahadeva; ca — a; sughoṣa-maṇipuṣpakau — lastury jménem Sughoṣa a Maṇipuṣpaka; kāśyaḥ — král Kāśī (Vārāṇasī); ca — a; parama-iṣu-āsaḥ — velký lučištník; śikhaṇḍī — Śikhaṇḍī; ca — také; mahā-rathaḥ — ten, kdo dokáže sám bojovat proti tisícům; dhṛṣṭadyumnaḥ — Dhṛṣṭadyumna (syn krále Drupady); virāṭaḥ — Virāṭa (princ, který poskytl Pāṇḍuovcům útočiště v době, kdy se skrývali v přestrojení); ca — také; sātyakiḥ — Sātyaki (neboli Yuyudhāna, vozataj Pána Kṛṣṇy); ca — a; aparājitaḥ — který nebyl nikdy zdolán; drupadaḥ — Drupada, král Pāñcāly; draupadeyāḥ — synové Draupadī; ca — také; sarvaśaḥ — všichni; pṛthivī-pate — ó králi; saubhadraḥ — Abhimanyu, syn Subhadry; ca — rovněž; mahā-bāhuḥ — mocných paží; śaṅkhān — do lastur; dadhmuḥ — zaduli; pṛthak pṛthak — jednotlivě.

Překlad

Král Yudhiṣṭhira, syn Kuntī, zatroubil na svou lasturu jménem Anantavijaya, a Nakula se Sahadevem zaduli do lastur zvaných Sughoṣa a Maṇipuṣpaka. Ó králi, velký lučištník, kterým byl král Kāśī, mocný bojovník Śikhaṇḍī, Dhṛṣṭadyumna, Virāṭa, neporazitelný Sātyaki, Drupada, synové Draupadī a další, jako například syn Subhadry, válečník mocných paží — ti všichni zaduli do svých lastur.

Význam

Sañjaya krále Dhṛtarāṣṭru taktně upozornil, že jeho nerozumná politika spočívající v podvádění Pāṇḍuových synů a snaze dosadit na královský trůn své vlastní syny nebyla příliš chvályhodná. Určitá znamení již jasně naznačovala, že v tomto boji bude vyhlazena celá Kuruovská dynastie. Byli tam všichni — od praotce Bhīṣmy až po vnuky, jako byl Abhimanyu, a další, včetně králů mnoha zemí světa — a všichni byli odsouzeni k záhubě. Zodpovědnost za celé neštěstí nesl král Dhṛtarāṣṭra, neboť podporoval politiku svých synů.

Verš

sa ghoṣo dhārtarāṣṭrāṇāṁ
hṛdayāni vyadārayat
nabhaś ca pṛthivīṁ caiva
tumulo ’bhyanunādayan

Synonyma

saḥ — ta; ghoṣaḥ — vibrace; dhārtarāṣṭrāṇām — Dhṛtarāṣṭrových synů; hṛdayāni — srdce; vyadārayat — otřásala; nabhaḥ — nebe; ca — také; pṛthivīm — zemský povrch; ca — rovněž; eva — zajisté; tumulaḥ — ohlušující; abhyanunādayan — znějící.

Překlad

Troubení těchto lastur bylo ohlušující. Znělo nebem i zemí a otřásalo srdci Dhṛtarāṣṭrových synů.

Význam

Když na své lastury zatroubili Bhīṣma a ostatní na Duryodhanově straně, srdce Pāṇḍuovců se nezachvěla. O tom není nikde ani zmínky; zato v tomto verši je řečeno, že troubení Pāṇḍuovců otřásalo srdci Dhṛtarāṣṭrových synů. To způsobila velikost Pāṇḍuovců a jejich naprostá důvěra v Pána Kṛṣṇu. Ten, kdo vyhledá útočiště u Nejvyššího Pána, se nemá čeho obávat ani uprostřed té největší pohromy.

Verš

atha vyavasthitān dṛṣṭvā
dhārtarāṣṭrān kapi-dhvajaḥ
pravṛtte śastra-sampāte
dhanur udyamya pāṇḍavaḥ
hṛṣīkeśaṁ tadā vākyam
idam āha mahī-pate

Synonyma

atha — potom; vyavasthitān — seřazené; dṛṣṭvā — hledící na; dhārtarāṣṭrān — Dhṛtarāṣṭrovy syny; kapi-dhvajaḥ — ten, jehož vlajka nesla znak Hanumāna; pravṛtte — když se chystal; śastra-sampāte — vystřelit šípy; dhanuḥ — luk; udyamya — pozvedající; pāṇḍavaḥ — syn Pāṇḍua (Arjuna); hṛṣīkeśam — Pánu Kṛṣṇovi; tadā — v tu chvíli; vākyam — slova; idam — tato; āha — řekl; mahī-pate — ó králi.

Překlad

Na válečném voze s vlajkou nesoucí znak Hanumāna tehdy Arjuna, syn Pāndua, pozvedl svůj luk a připravil se vyslat šípy. Ó králi, Arjuna pohlédl na Dhṛtarāṣṭrovy syny seřazené ve vojenském šiku a poté řekl Pánu Kṛṣṇovi následující slova.

Význam

Bitva měla právě začít. Z předchozího údaje vyplývá, že neočekávané uspořádání vojska Pāṇḍuovců, vedených na bitevním poli přímo pokyny Pána Kṛṣṇy, téměř vzalo Dhṛtarāṣṭrovým synům odvahu. Znak Hanumāna na Arjunově vlajce je dalším znamením vítězství, neboť Hanumān pomáhal Pánu Rāmovi v Jeho boji proti Rāvaṇovi, ze kterého Pán Rāma vyšel vítězně. Nyní byli Rāma i Hanumān přítomni na voze Arjuny, aby mu pomáhali. Pán Kṛṣṇa je samotný Rāmacandra a všude tam, kde je Rāma, jsou i Jeho věčný služebník Hanumān a věčná družka Sītā, bohyně štěstí. Arjuna tedy neměl důvod se obávat jakýchkoliv nepřátel. Navíc s ním byl osobně Kṛṣṇa, Pán smyslů, aby ho vedl. Tak mohl Arjuna v bitvě dostávat veškeré dobré rady. Tyto příznivé okolnosti, které Pán připravil svému věčnému oddanému, předznamenávaly jisté vítězství.

Verš

arjuna uvāca
senayor ubhayor madhye
rathaṁ sthāpaya me ’cyuta
yāvad etān nirīkṣe ’haṁ
yoddhu-kāmān avasthitān
kair mayā saha yoddhavyam
asmin raṇa-samudyame

Synonyma

arjunaḥ uvāca — Arjuna prohlásil; senayoḥ — vojska; ubhayoḥ — obě; madhye — mezi; ratham — válečný vůz; sthāpaya — prosím postav; me — můj; acyuta — ó Neselhávající; yāvat — dokud; etān — všechny tyto; nirīkṣe — mohu zhlédnout; aham — já; yoddhu-kāmān — toužící po boji; avasthitān — sešikované na bitevním poli; kaiḥ — s nimiž; mayā — mnou; saha — společně; yoddhavyam — musím bojovat; asmin — v tomto; raṇa — střetnutí; samudyame — v úsilí.

Překlad

Arjuna řekl: Ó Neselhávající, zajeď prosím s mým vozem mezi obě vojska, abych mohl spatřit bojechtivé přítomné, s nimiž v tomto velkém střetnutí zbraní musím válčit.

Význam

Přestože je Śrī Kṛṣṇa Nejvyšší Osobností Božství, ze své bezpříčinné milosti sloužil svému příteli. Arjuna Ho zde oslovuje Neselhávající, neboť Pán ve své náklonnosti ke svým oddaným nikdy nezklame. Jako vozataj musel plnit Arjunovy rozkazy, a protože tak neváhal učinit, je nazván Neselhávající. Pro svého oddaného přijal úlohu vozataje, a přesto Jeho svrchované postavení nebylo nijak ohroženo. Za všech okolností zůstává Nejvyšší Osobností Božství, Hṛṣīkeśou, Pánem smyslů všech. Vztah mezi Pánem a Jeho služebníkem je transcendentální a nesmírně lahodný. Služebník je neustále připraven sloužit Pánu a Pán vždy hledá příležitost ke službě oddanému. Pánu přináší větší potěšení, když Jeho čistý oddaný přijme výhodné postavení, ze kterého Mu dává pokyny, než když má sám nařizovat. Jelikož je to Pán, každý podléhá Jeho nařízením a nikdo nestojí nad Ním, aby Mu rozkazoval. Jakmile však zjistí, že Mu dává pokyny čistý oddaný, prožívá transcendentální radost, i když za všech okolností zůstává neselhávajícím Pánem.

Arjuna jakožto čistý oddaný Pána nechtěl bojovat proti svým bratrancům a bratrům, ale Duryodhanova umíněnost a neochota přistoupit na jakékoliv mírové jednání ho donutila přijet na bitevní pole. Následně si velmi přál zhlédnout přítomné vůdčí osobnosti. I když na bojišti mírová jednání nepřipadala v úvahu, chtěl tyto vůdce vidět a zjistit, do jaké míry jsou rozhodnuti vymáhat nežádoucí válku.

Verš

yotsyamānān avekṣe ’haṁ
ya ete ’tra samāgatāḥ
dhārtarāṣṭrasya durbuddher
yuddhe priya-cikīrṣavaḥ

Synonyma

yotsyamānān — ty, kteří budou bojovat; avekṣe — ať mohu vidět; aham — já; ye — kteří; ete — ti; atra — zde; samāgatāḥ — shromážděni; dhārtarāṣṭrasya — Dhṛtarāṣṭrovu synovi; durbuddheḥ — zlomyslnému; yuddhe — v boji; priya — dobro; cikīrṣavaḥ — přející.

Překlad

Chci vidět ty, kteří sem přišli bojovat s přáním potěšit zlovolného Dhṛtarāṣṭrova syna.

Význam

Bylo veřejným tajemstvím, že Duryodhana připravoval spolu se svým otcem Dhṛtarāṣṭrou nekalé plány, aby se zmocnil království Pāṇḍuovců. Všichni, kteří se přidali na jeho stranu, tedy museli být stejného ražení, neboť “vrána k vráně sedá”. Arjuna je chtěl na bojišti před zahájením bitvy vidět, aby zjistil, o koho se jedná; neměl v úmyslu jim nabízet mírové jednání. Chtěl je vidět také proto, aby odhadl sílu, které musel čelit — přestože si byl jistý vítězstvím, neboť Kṛṣṇa seděl po jeho boku.

Verš

sañjaya uvāca
evam ukto hṛṣīkeśo
guḍākeśena bhārata
senayor ubhayor madhye
sthāpayitvā rathottamam

Synonyma

sañjayaḥ uvāca — Sañjaya řekl; evam — tak; uktaḥ — osloven; hṛṣīkeśaḥ — Pán Kṛṣṇa; guḍākeśena — Arjunou; bhārata — ó potomku Bharaty; senayoḥ — vojska; ubhayoḥ — obě; madhye — mezi; sthāpayitvā — umístil; ratha-uttamam — nejlepší z vozů.

Překlad

Sañjaya řekl: Ó potomku Bharaty, Pán Kṛṣṇa, jehož Arjuna takto oslovil, zajel s jejich skvělým vozem mezi vojska obou soupeřů.

Význam

V tomto verši je Arjuna nazván Guḍākeśa. Guḍākā znamená spánek a ten, kdo dovede přemoci spánek, je guḍākeśa. Spánek také znamená nevědomost. Arjuna přemohl jak spánek, tak nevědomost díky svému přátelství s Kṛṣṇou. Jakožto Kṛṣṇův velký oddaný nemohl na Kṛṣṇu ani na okamžik zapomenout. Taková je povaha oddaného — nikdy nemůže přestat myslet na Kṛṣṇovo jméno, podobu, vlastnosti a zábavy; ani po dobu bdění, ani když spí. Dovede přemoci spánek i nevědomost jednoduše tím, že neustále myslí na Kṛṣṇu. Tento stav se nazývá vědomí Kṛṣṇy neboli samādhi. Kṛṣṇa jakožto Hṛṣīkeśa, Pán smyslů a mysli každé živé bytosti, chápal, proč chce Arjuna postavit vůz mezi obě vojska. Udělal to tedy a pak pronesl následující slova.

Verš

bhīṣma-droṇa-pramukhataḥ
sarveṣāṁ ca mahī-kṣitām
uvāca pārtha paśyaitān
samavetān kurūn iti

Synonyma

bhīṣma — praotec Bhīṣma; droṇa — učitel Droṇa; pramukhataḥ — před; sarveṣām — všemi; ca — také; mahī-kṣitām — vládci světa; uvāca — pravil; pārtha — ó synu Pṛthy; paśya — jen pohleď; etān — na všechny tyto; samavetān — shromážděné; kurūn — členy Kuruovské dynastie; iti — tak.

Překlad

V přítomnosti Bhīṣmy, Dṛony a všech ostatních vládců světa Pán pravil: “Jen pohleď, Pārtho, na všechny shromážděné Kuruovce.”

Význam

Pán Kṛṣṇa jakožto Nadduše všech živých bytostí chápal, co se odehrávalo v Arjunově mysli. Slovo Hṛṣīkeśa v této souvislosti naznačuje, že věděl všechno. To, že Arjunu oslovil Pārtho (synu Kuntī, Pṛthy), je také důležité. Chtěl mu jakožto přítel oznámit, že přijal úlohu jeho vozataje z toho důvodu, že Arjuna byl synem Pṛthy, sestry Jeho otce Vasudevy. A co tím Kṛṣṇa mínil, když Arjunovi řekl “pohleď na Kuruovce”? Chtěl Arjuna v tu chvíli se vším přestat a nebojovat? Něco takového by Kṛṣṇa od syna své tety Pṛthy naprosto neočekával. Přátelským žertem tak předpověděl Arjunovo rozpoložení mysli.

Verš

tatrāpaśyat sthitān pārthaḥ
pitṝn atha pitāmahān
ācāryān mātulān bhrātṝn
putrān pautrān sakhīṁs tathā
śvaśurān suhṛdaś caiva
senayor ubhayor api

Synonyma

tatra — tam; apaśyat — mohl vidět; sthitān — stojící; pārthaḥ — Arjuna; pitṝn — otce; atha — také; pitāmahān — dědy; ācāryān — učitele; mātulān — strýce z matčiny strany; bhrātṝn — bratry; putrān — syny; pautrān — vnuky; sakhīn — přátele; tathā — rovněž; śvaśurān — tchány; suhṛdaḥ — příznivce; ca — také; eva — jistě; senayoḥ — vojsk; ubhayoḥ — obou stran; api — včetně.

Překlad

V řadách obou vojsk Arjuna spatřil své otce, dědy, učitele, strýce z matčiny strany, bratry, syny, vnuky, přátele a také tchány a příznivce.

Význam

Arjuna spatřil na bojišti nejrůznější příbuzné: Bhūriśravu a další vrstevníky jeho otce; dědy Bhīṣmu a Somadattu; učitele, jako byli Droṇācārya a Kṛpācārya; strýce z matčiny strany, jako například Śalyu a Śakuniho; Duryodhanu a další bratry; syny, jako byl Lakṣmana; přátele, mezi nimiž byl Aśvatthāmā; příznivce, jako například Kṛtavarmu, a tak dále. Viděl také armády s mnoha svými přáteli.

Verš

tān samīkṣya sa kaunteyaḥ
sarvān bandhūn avasthitān
kṛpayā parayāviṣṭo
viṣīdann idam abravīt

Synonyma

tān — tyto; samīkṣya — když uviděl; saḥ — on; kaunteyaḥ — syn Kuntī; sarvān — všeho druhu; bandhūn — příbuzné; avasthitān — nacházející se; kṛpayā — soucitem; parayā — intenzívním; āviṣṭaḥ — přemožen; viṣīdan — naříkající; idam — takto; abravīt — promluvil.

Překlad

Když Arjuna, syn Kuntī, uviděl všechny tyto přátele a příbuzné, přemohl ho soucit a promluvil následovně.

Verš

arjuna uvāca
dṛṣṭvemaṁ sva-janaṁ kṛṣṇa
yuyutsuṁ samupasthitam
sīdanti mama gātrāṇi
mukhaṁ ca pariśuṣyati

Synonyma

arjunaḥ uvāca — Arjuna pravil; dṛṣṭvā — po zhlédnutí; imam — těchto; sva-janam — příbuzných; kṛṣṇa — ó Kṛṣṇo; yuyutsum — všech v bojovné náladě; samupasthitam — přítomných; sīdanti — chvějí se; mama — mé; gātrāṇi — údy mého těla; mukham — ústa; ca — rovněž; pariśuṣyati — vysychají.

Překlad

Arjuna řekl: Ó Kṛṣṇo, při pohledu na mé přátele a příbuzné, kteří přede mnou stojí v tak bojovné náladě, cítím, jak se chvějí údy mého těla a vysychá mi v ústech.

Význam

Člověk s ryzí oddaností Pánu má všechny dobré vlastnosti božských osob či polobohů, zatímco neoddaný božské vlastnosti postrádá — bez ohledu na to, jak je hmotně pokročilý na základě vzdělání a kultury. Proto když Arjuna na bojišti spatřil své příbuzné a přátele, kteří se rozhodli spolu bojovat, přemohl ho soucit. Ke svým vojákům choval soucit již od začátku, ale měl jej i s vojáky na opačné straně, neboť předvídal, že jejich smrt se blíží. A jak takto uvažoval, údy jeho těla se začaly chvět a vyschlo mu v ústech. Téměř užasl, když uviděl bojechtivost přítomných. K boji s ním se shromáždili takřka všichni jeho pokrevní příbuzní. To tak laskavý oddaný, jakým byl Arjuna, nemohl snést. Přestože se o tom zde nemluví, můžeme si snadno představit, že se mu nejen chvěly údy jeho těla a vysychala ústa, ale že také ze soucitu naříkal. To nebyly známky jeho slabosti, ale naopak jeho cítění s druhými, které je charakteristické pro čistého oddaného Pána. Je řečeno:

yasyāsti bhaktir bhagavaty akiñcanā
sarvair guṇais tatra samāsate surāḥ
harāv abhaktasya kuto mahad-guṇā
mano-rathenāsati dhāvato bahiḥ

“Ten, kdo je neochvějně oddán Osobnosti Božství, má všechny dobré vlastnosti polobohů. Naopak ten, kdo není oddaným Pána, má pouze hmotné klady, které mnoho neznamenají. Je tomu tak proto, že setrvává na mentální úrovni a nevyhnutelně ho bude přitahovat lesk hmotné energie.” (Bhāg. 5.18.12)

Verš

vepathuś ca śarīre me
roma-harṣaś ca jāyate
gāṇḍīvaṁ sraṁsate hastāt
tvak caiva paridahyate

Synonyma

vepathuḥ — třesení; ca — a; śarīre — po těle; me — mém; roma-harṣaḥ — ježení chlupů na těle; ca — také; jāyate — nastává; gāṇḍīvam — Arjunův luk; sraṁsate — padá; hastāt — z ruky; tvak — kůže; ca — také; eva — jistě; paridahyate — pálí.

Překlad

Třesu se po celém těle, ježí se mi chlupy, luk Gāṇḍīva mi padá z ruky a kůže mě pálí.

Význam

Jsou dva druhy třesení těla a dva druhy ježení chlupů. K obojímu dochází buď při velké duchovní extázi, nebo z velkého hmotného strachu. Při transcendentální realizaci strach neexistuje. Arjunovy příznaky v této situaci pocházejí z hmotného strachu, strachu o život. Tomu nasvědčují i ostatní symptomy — byl tak neklidný, že mu jeho slavný luk Gāṇḍīva padal z rukou, a jelikož jeho srdce planulo, pociťoval pálení kůže. Všechny tyto příznaky jsou důsledkem hmotného pojetí života.

Verš

na ca śaknomy avasthātuṁ
bhramatīva ca me manaḥ
nimittāni ca paśyāmi
viparītāni keśava

Synonyma

na — ani; ca — také; śaknomi — jsem schopen; avasthātum — zůstat; bhramati — zapomíná se; iva — jako; ca — a; me — moje; manaḥ — mysl; nimittāni — příčiny; ca — a; paśyāmi — vidím; viparītāni — pouze opačné; keśava — ó hubiteli démona Keśīho (Kṛṣṇo).

Překlad

Nemohu zde již déle stát. Zapomínám se a má mysl je zcela vyvedena z míry. Ó Kṛṣṇo, hubiteli démona Keśīho, vidím před sebou jen příčiny neštěstí.

Význam

Arjuna byl tak neklidný, že již nemohl na bojišti déle vydržet, a vinou této slabosti mysli zapomínal, kdo je. Do takové zmatenosti člověka uvádí přílišná připoutanost k hmotným věcem. Bhayaṁ dvitīyābhiniveśataḥ syāt (Bhāg. 11.2.37) — takový strach a ztráta mentální rovnováhy se projevují u osob příliš ovlivněných hmotnými podmínkami. Arjuna předvídal, že bitva přinese pouze bolestivé prohry — nebude šťastný, ani pokud zvítězí. Důležitá jsou slova nimittāni a viparītāni. Když člověk předvídá pouze zklamání, uvažuje: “Proč tady vlastně jsem?” Každý jeví zájem jen o sebe samotného a o svoje blaho a nikdo se nezajímá o Nejvyšší Já. Z Kṛṣṇovy vůle Arjuna projevuje známky neznalosti skutečného vlastního zájmu. Skutečný vlastní zájem každého spočívá ve Viṣṇuovi neboli Kṛṣṇovi. Podmíněná duše na to zapomíná, a proto trpí hmotnými bolestmi. Arjuna si myslel, že vítězství v bitvě mu přinese pouze zármutek.

Verš

na ca śreyo ’nupaśyāmi
hatvā sva-janam āhave
na kāṅkṣe vijayaṁ kṛṣṇa
na ca rājyaṁ sukhāni ca

Synonyma

na — ani; ca — také; śreyaḥ — dobro; anupaśyāmi — vidím; hatvā — zabitím; sva-janam — vlastních příbuzných; āhave — v boji; na — ani; kāṅkṣe — přeji si; vijayam — vítězství; kṛṣṇa — ó Kṛṣṇo; na — ani; ca — také; rājyam — království; sukhāni — z toho pocházející štěstí; ca — také.

Překlad

Nevím, jak může vzejít něco dobrého z toho, když v této bitvě zabiji své vlastní příbuzné, a nemohu si ani přát následné vítězství, království či štěstí, můj milý Kṛṣṇo.

Význam

Podmíněné duše nevědí o tom, že jejich vlastní zájem spočívá ve Viṣṇuovi (Kṛṣṇovi), a následně jsou přitahovány vztahy na úrovni těla a doufají, že tak budou šťastné. S těmito scestnými představami o životě zapomínají dokonce i na to, co vede k hmotnému štěstí. Zdá se, že Arjuna zapomněl i na mravní zásady kṣatriyů. Je řečeno, že dva druhy lidí, kṣatriya, který zahyne přímo na bojišti, když plní nařízení samotného Kṛṣṇy, a osoba žijící ve stavu odříkání, plně oddaná duchovnímu životu, mohou vstoupit na Slunce, které je tak mocné a oslnivé. Arjuna se zdráhá zabíjet dokonce i své nepřátele, o příbuzných ani nemluvě. Myslí si, že kdyby je zabil, nenašel by v životě žádné štěstí. A tak stejně jako sytý člověk nemá zájem vařit, Arjuna nechce bojovat. Nyní se rozhoduje, že odejde do lesa a bude žít zklamán v ústraní. Jakožto kṣatriya ale k životu potřebuje království, protože kṣatriyové nemohou dělat nic jiného než vládnout. Arjuna však žádné království nemá. Jeho jedinou možností, jak ho získat, je bojovat se svými bratranci a bratry a vydobýt zpět království zděděné po otci. To se mu však příčí. Myslí si tedy, že udělá nejlépe, když odejde do lesa a bude tam žít v osamění se svým zklamáním.

Verš

kiṁ no rājyena govinda
kiṁ bhogair jīvitena vā
yeṣām arthe kāṅkṣitaṁ no
rājyaṁ bhogāḥ sukhāni ca
ta ime ’vasthitā yuddhe
prāṇāṁs tyaktvā dhanāni ca
ācāryāḥ pitaraḥ putrās
tathaiva ca pitāmahāḥ
mātulāḥ śvaśurāḥ pautrāḥ
śyālāḥ sambandhinas tathā
etān na hantum icchāmi
ghnato ’pi madhusūdana
api trailokya-rājyasya
hetoḥ kiṁ nu mahī-kṛte
nihatya dhārtarāṣṭrān naḥ
kā prītiḥ syāj janārdana

Synonyma

kim — k čemu; naḥ — nám; rājyena — je království; govinda — ó Kṛṣṇo; kim — jaký; bhogaiḥ — požitek; jīvitena — žití; — nebo; yeṣām — koho; arthe — v zájmu; kāṅkṣitam — je chtěné; naḥ — námi; rājyam — království; bhogāḥ — hmotný požitek; sukhāni — veškeré štěstí; ca — také; te — ti všichni; ime — tito; avasthitāḥ — nacházející se; yuddhe — na tomto bojišti; prāṇān — životy; tyaktvā — obětující; dhanāni — bohatství; ca — také; ācāryāḥ — učitelé; pitaraḥ — otcové; putrāḥ — synové; tathā — jakož i; eva — jistě; ca — také; pitāmahāḥ — dědové; mātulāḥ — strýcové z matčiny strany; śvaśurāḥ — tcháni; pautrāḥ — vnuci; śyālāḥ — švagři; sambandhinaḥ — příbuzní; tathā — jakož i; etān — všechny tyto; na — nikdy; hantum — zabít; icchāmi — přeji si; ghnataḥ — být zabit; api — dokonce; madhusūdana — ó hubiteli démona Madhua (Kṛṣṇo); api — i kdyby; trailokya — tří světů; rājyasya — za království; hetoḥ — výměnou; kim nu — nemluvě o; mahī-kṛte — kvůli této zemi; nihatya — zabitím; dhārtarāṣṭrān — synů Dhṛtarāṣṭry; naḥ — naše; — jaké; prītiḥ — potěšení; syāt — bude; janārdana — ó udržovateli všech živých bytostí.

Překlad

Ó Govindo, k čemu nám bude království, štěstí či dokonce sám život, když všichni, pro něž si je můžeme přát, jsou nyní seřazeni na bojišti? Ó Madhusūdano, stojí přede mnou učitelé, otcové, synové, dědové, strýcové ze strany matky, tcháni, vnuci, švagři a ostatní příbuzní, připravení obětovat své životy a majetek — proč bych je měl chtít zabít, třebaže jinak mohou oni zabít mě? Ó udržovateli všech živých bytostí, nejsem připraven s nimi bojovat ani výměnou za tři světy, o této zemi ani nemluvě. Jaké potěšení získáme, když zabijeme Dhṛtarāṣṭrovy syny?

Význam

Arjuna oslovuje Pána Kṛṣṇu Govindo, protože Kṛṣṇa je zdrojem veškeré radosti krav a smyslů. Použitím tohoto důležitého slova Arjuna naznačuje, že Kṛṣṇa by měl pochopit, co uspokojí Arjunovy smysly. Govinda tu však není proto, aby uspokojoval naše smysly. Když se ovšem my snažíme uspokojovat smysly Govindy, jsou naše smysly automaticky uspokojeny. Každý si přeje hmotným způsobem uspokojovat své smysly a chce, aby mu k tomu Bůh dodával vše potřebné. Pán uspokojí smysly živých bytostí natolik, nakolik si to zaslouží, ale ne do takové míry, jakou mohou požadovat. Bude-li však živá bytost postupovat opačným způsobem — snažit se uspokojit Govindovy smysly bez touhy po vlastním smyslovém uspokojení — pak budou Jeho milostí ukojeny všechny její touhy. Arjunova hluboká náklonnost ke členům společnosti a vlastní rodiny se zde projevuje částečně kvůli tomu, že s nimi má přirozený soucit. Proto také nechce bojovat. Každý si přeje pochlubit se svým bohatstvím přátelům a příbuzným; Arjuna se ovšem obává, že budou všichni na bitevním poli zabiti a on se s nimi nebude moci o vítězstvím nabyté bohatství podělit. To je uvažování typické pro hmotný život. Transcendentální život je však jiný. Oddaný se snaží vyplnit přání Pána, a tak je-li to Pánova vůle, může pro službu Jemu přijmout nejrůznější bohatství. A když si to Pán nepřeje, oddaný nepřijme nic. Arjuna nechtěl zabít své příbuzné, a byla-li jejich smrt nutná, přál si, aby je Kṛṣṇa zabil osobně. V tuto chvíli ještě nevěděl, že Kṛṣṇa je zabil již předtím, než přišli na bitevní pole, a že on se má při této příležitosti stát pouze Kṛṣṇovým nástrojem. Tato skutečnost vyjde najevo v následujících kapitolách. Arjuna jakožto rozený oddaný Pána se nechtěl mstít svým ničemným bratrancům a bratrům; bylo však Pánovým plánem, že musí být zabiti. Oddaný Pána se provinilcovi nemstí, ale Pán nestrpí žádné ničemné jednání namířené proti oddanému. Pán může odpustit osobě, která se provinila proti Němu, ale neodpouští nikomu, kdo ublížil Jeho oddaným. Proto byl pevně rozhodnutý darebáky zabít, přestože jim Arjuna chtěl odpustit.

Verš

pāpam evāśrayed asmān
hatvaitān ātatāyinaḥ
tasmān nārhā vayaṁ hantuṁ
dhārtarāṣṭrān sa-bāndhavān
sva-janaṁ hi kathaṁ hatvā
sukhinaḥ syāma mādhava

Synonyma

pāpam — poskvrna; eva — jistě; āśrayet — musí přijít na; asmān — nás; hatvā — zabitím; etān — všech těchto; ātatāyinaḥ — agresoři; tasmāt — proto; na — nikdy; arhāḥ — mající; vayam — my; hantum — zabít; dhārtarāṣṭrān — syny Dhṛtarāṣṭry; sa-bāndhavān — spolu s přáteli; sva-janam — příbuzné; hi — zajisté; katham — jak; hatvā — zabitím; sukhinaḥ — šťastní; syāma — staneme se; mādhava — ó Kṛṣṇo, manželi bohyně štěstí.

Překlad

Jestliže zabijeme takové agresory, dolehne na nás hřích. Pobít Dhṛtarāṣṭrovy syny a naše přátele proto není správné. Co bychom tím získali, Kṛṣṇo, manželi bohyně štěstí, a jak bychom mohli být šťastní, když zabijeme vlastní příbuzné?

Význam

Vedy definují šest druhů agresorů: 1. ten, kdo podá jed; 2. ten, kdo zapálí dům; 3. ten, kdo zaútočí smrtonosnou zbraní; 4. ten, kdo plení majetek; 5. ten, kdo zabere cizí zem, a 6. ten, kdo unese vdanou ženu. Tyto agresory je třeba neprodleně zabít. Nepřivodí se tím žádný hřích. Každý obyčejný člověk by je zabil, ale Arjuna nebyl obyčejný člověk. Měl povahu světce, a podle toho s nimi chtěl také jednat. Taková svatost ale kṣatriyovi nepřísluší. Zodpovědný státosprávce sice má být svatý, ale nikoliv zbabělý. Pán Rāma byl například takový světec, že i dnes lidé chtějí žít v Rāmově království (rāma-rājya) — přitom však nikdy neprojevil známky zbabělosti. Rāvaṇa byl agresor, protože unesl Rāmovu manželku Sītu, a Pán Rāma mu za to dal ponaučení, jaké nemá ve světové historii obdoby. Nicméně pokud jde o Arjunu, musíme vzít v úvahu, že nešlo o běžné agresory, ale o jeho děda, učitele, přátele, syny, vnuky a tak dále. Arjuna proto uvažoval následujícím způsobem. Myslel si, že by s nimi neměl jednat tak tvrdě, jak je to nutné u obyčejných agresorů; kromě toho má světec odpouštět a takové náboženské pokyny pro světce jsou důležitější než jakákoliv mimořádná politická situace. Arjuna považoval za lepší, když svým příbuzným na základě náboženství a svatého chování odpustí, než aby je z politických důvodů zabíjel. Neviděl zabíjení pro pouhé dočasné štěstí spojené s tělem jako prospěšné. Velká království ani radosti, které skýtají, koneckonců nejsou věčné. Proč by tedy měl zabíjením vlastních příbuzných riskovat svůj život a věčné osvobození? To, že Arjuna oslovil Kṛṣṇu Mādhavo (manželi bohyně štěstí), je v této souvislosti také významné. Chtěl tak Pána upozornit na to, že by ho jakožto manžel bohyně štěstí neměl pobízet do něčeho, co nakonec přinese neštěstí. Kṛṣṇa však nepřináší neštěstí nikomu, ani nemluvě o svých oddaných.

Verš

yady apy ete na paśyanti
lobhopahata-cetasaḥ
kula-kṣaya-kṛtaṁ doṣaṁ
mitra-drohe ca pātakam
kathaṁ na jñeyam asmābhiḥ
pāpād asmān nivartitum
kula-kṣaya-kṛtaṁ doṣaṁ
prapaśyadbhir janārdana

Synonyma

yadi — když; api — dokonce; ete — oni; na — ne; paśyanti — vidí; lobha — chamtivostí; upahata — přemožena; cetasaḥ — jejich srdce; kula-kṣaya — ve zničení rodiny; kṛtam — učiněnou; doṣam — chybu; mitra-drohe — v roztržkách s přáteli; ca — také; pātakam — reakce za hříšné činy; katham — proč; na — nemělo by; jñeyam — být věděno; asmābhiḥ — námi; pāpāt — od hříchů; asmāt — těchto; nivartitum — upustit; kula-kṣaya — ve zničení dynastie; kṛtam — spáchaný; doṣam — zločin; prapaśyadbhiḥ — těmi, kteří mohou vidět; janārdana — ó Kṛṣṇo.

Překlad

Ó Janārdano, třebaže tito muži se srdci podmaněnými chamtivostí nevidí nic špatného ve zničení svého rodu a v roztržkách se svými přáteli, proč bychom my, kteří zločin ve zničení rodu vidíme, měli spáchat takové hříchy?

Význam

Kṣatriya nikdy neodmítá výzvu k boji či k hazardní hře. Arjuna tedy nemohl boj odmítnout, protože ho k němu Duryodhanova strana vyzvala. Když k tomu došlo, uvažoval následujícím způsobem. Jeho soupeři mohou být slepí pokud jde o následky této výzvy, ale on dokáže zlé následky předvídat a nemůže takovou výzvu přijmout; povinnost je závazná jen tehdy, pokud je její výsledek prospěšný. Po zvážení všech pro a proti se Arjuna rozhodl nebojovat.

Verš

kula-kṣaye praṇaśyanti
kula-dharmāḥ sanātanāḥ
dharme naṣṭe kulaṁ kṛtsnam
adharmo ’bhibhavaty uta

Synonyma

kula-kṣaye — když dojde ke zničení rodu; praṇaśyanti — jsou zničeny; kula-dharmāḥ — rodové tradice; sanātanāḥ — věčné; dharme — náboženství; naṣṭe — když je zničené; kulam — rodina; kṛtsnam — celá; adharmaḥ — bezbožnost; abhibhavati — změní se; uta — je řečeno.

Překlad

Se zničením dynastie zaniká věčná rodová tradice, a zbytek rodiny tak propadá bezbožnosti.

Význam

Součástí společenského zřízení zvaného varṇāśrama je mnoho postupů tvořících náboženskou tradici, které mají napomáhat tomu, aby se všichni v rodině správně vyvíjeli a docílili duchovních hodnot. Za zachování takových očistných obřadů, které začínají zrozením a končí smrtí, zodpovídají starší členové rodiny. Když však zemřou, hrozí nebezpečí, že tyto rodinné tradice očisty budou přerušeny a zbývající mladší členové rodiny si osvojí bezbožné návyky, čímž pozbydou naděje na duchovní osvobození. Starší členové rodiny proto nesmí být za žádných okolností zabiti.

Verš

adharmābhibhavāt kṛṣṇa
praduṣyanti kula-striyaḥ
strīṣu duṣṭāsu vārṣṇeya
jāyate varṇa-saṅkaraḥ

Synonyma

adharma — bezbožnost; abhibhavāt — když převládne; kṛṣṇa — ó Kṛṣṇo; praduṣyanti — znečistí se; kula-striyaḥ — ženy v rodině; strīṣu — prostřednictvím žen; duṣṭāsu — takto znečištěných; vārṣṇeya — potomku Vṛṣṇiho; jāyate — přijde na svět; varṇa-saṅkaraḥ — nežádoucí potomstvo.

Překlad

Ó Kṛṣṇo, potomku Vṛṣṇiho, když v rodině převládá bezbožnost, dochází k mravnímu úpadku žen a následkem znečištění žen přichází na svět nežádoucí potomstvo.

Význam

Dobré obyvatelstvo v lidské společnosti je základem míru, blahobytu a duchovního pokroku v životě. Náboženské zásady varṇāśramy byly sestaveny tak, aby ve společnosti převládali lidé s dobrými vlastnostmi. To zajišťuje celkový duchovní pokrok státu a komunity. Takové obyvatelstvo závisí na mravní bezúhonnosti a věrnosti žen. Tak jako jsou děti lehce svedeny na scestí, ženy jsou náchylné k poklesnutí. Děti i ženy proto potřebují, aby jim starší členové rodiny zajistili ochranu. Když budou ženy zaměstnány různými náboženskými činnostmi, nebudou sváděny k cizoložství. Podle Cāṇakyi Paṇḍita nejsou ženy všeobecně příliš inteligentní, a proto se jim nedá věřit. Mají se tedy neustále věnovat náboženským činnostem podle různých rodinných tradicí, a tak jejich počestnost a oddanost umožní zrození lidí s dobrými vlastnostmi, způsobilých zapojit se do varṇāśramy. Když se však tato varṇāśrama-dharma zhroutí, ženy mohou přirozeně začít jednat nezávisle a volně se stýkat s muži, čímž se šíří cizoložství s rizikem zrodu nežádoucího potomstva. Cizoložství ve společnosti vyvolávají také nezodpovědní muži, a záplava nežádoucích dětí tak vede k nebezpečí války a nemocí.

Verš

saṅkaro narakāyaiva
kula-ghnānāṁ kulasya ca
patanti pitaro hy eṣāṁ
lupta-piṇḍodaka-kriyāḥ

Synonyma

saṅkaraḥ — takové nežádoucí děti; narakāya — způsobují pekelný život; eva — jistě; kula-ghnānām — pro ty, kdo ničí rodinu; kulasya — pro rodinu; ca — také; patanti — poklesnou; pitaraḥ — předkové; hi — jistě; eṣām — jejich; lupta — zastavené; piṇḍa — obětí jídla; udaka — a vody; kriyāḥ — provádění.

Překlad

Přibývání nežádoucího obyvatelstva nutně způsobí pekelný život jak rodině, tak těm, kteří rodinnou tradici ničí. Předkové takových zkažených rodin poklesnou, protože se jim přestane obětovat jídlo a voda.

Význam

Podle zásad jednání s touhou po plodech je třeba pravidelně obětovat jídlo a vodu předkům rodiny. Tato oběť se provádí skrze uctívání Viṣṇua, neboť jedením zbytků pokrmu obětovaného Viṣṇuovi se lze zbavit následků všemožných hříchů. Předkové mohou někdy trpět různými reakcemi za své hříšné činy a někteří dokonce ani nemohou dostat hrubohmotné tělo a jsou nuceni zůstat v subtilních tělech coby duchové. Když potomci svým předkům obětují zbytky jídla, které je prasādam, předkové jsou vysvobozeni z těl duchů či jiných nešťastných životních podmínek. Pomoc předkům je rodinnou tradicí a pro ty, kdo nevykonávají oddanou službu, jsou tyto obřady povinné. Oddaný je nemusí konat, protože samotnou oddanou službou může vysvobodit tisíce předků a zbavit je utrpení nejrůznějšího druhu. V Bhāgavatamu (11.5.41) je řečeno:

devarṣi-bhūtāpta-nṛṇāṁ pitṝṇāṁ
na kiṅkaro nāyam ṛṇī ca rājan
sarvātmanā yaḥ śaraṇaṁ śaraṇyaṁ
gato mukundaṁ parihṛtya kartam

“Ten, kdo se zřekl nejrůznějších povinností a přijal útočiště u lotosových nohou Mukundy, dárce osvobození, a vydal se touto cestou se vší vážností, není zavázán polobohům, mudrcům, dalším živým bytostem, rodině, lidstvu či předkům a nemá vůči nim žádné povinnosti.” Vykonáváním oddané služby Nejvyšší Osobnosti Božství jsou tyto povinnosti automaticky splněny.

Verš

doṣair etaiḥ kula-ghnānāṁ
varṇa-saṅkara-kārakaiḥ
utsādyante jāti-dharmāḥ
kula-dharmāś ca śāśvatāḥ

Synonyma

doṣaiḥ — takovými chybami; etaiḥ — všemi těmito; kula-ghnānām — těch, kdo ničí rodinu; varṇa-saṅkara — nežádoucích dětí; kārakaiḥ — které jsou příčinou; utsādyante — jsou zmařeny; jāti-dharmāḥ — plány společnosti; kula-dharmāḥ — rodinné tradice; ca — a; śāśvatāḥ — věčné.

Překlad

Špatným jednáním osob ničících rodinnou tradici, jež způsobuje rození nežádoucích dětí, jsou zmařeny společenské plány i činnosti pro blaho rodiny.

Význam

Povinnosti neboli plány čtyř tříd lidské společnosti a činnosti pro blaho rodiny — což je obojí ustanoveno zřízením zvaným sanātana-dharma neboli varṇāśrama-dharma — jsou dány tak, aby člověku umožnily nakonec dosáhnout osvobození. Když tedy nezodpovědné vůdčí osobnosti ničí tradici sanātana-dharmy, způsobí to ve společnosti chaos, jehož výsledkem je, že lidé zapomínají na cíl života — na Viṣṇua. O takových vůdcích je řečeno, že jsou slepí, a lidé, kteří je následují, budou nevyhnutelně uvedeni ve zmatek.

Verš

utsanna-kula-dharmāṇāṁ
manuṣyāṇāṁ janārdana
narake niyataṁ vāso
bhavatīty anuśuśruma

Synonyma

utsanna — zničené; kula-dharmāṇām — těch, jejichž rodinné tradice; manuṣyāṇām — takových lidí; janārdana — ó Kṛṣṇo; narake — v pekle; niyatam — vždy; vāsaḥ — sídlo; bhavati — stává se; iti — tak; anuśuśruma — slyšel jsem prostřednictvím učednické posloupnosti.

Překlad

Ó Kṛṣṇo, udržovateli lidstva, od členů učednické posloupnosti jsem slyšel, že ti, kdo ničí rodinné tradice, vždy obývají peklo.

Význam

Arjuna nezakládá svůj argument na vlastní zkušenosti, ale na tom, co vyslechl od autorit. To je způsob, jak nabýt pravého poznání. Skutečného poznání nelze dosáhnout bez pomoci správné osoby, která ho již dosáhla. Varṇāśrama zahrnuje systém, podle něhož je nutné před smrtí odčinit své hříchy. Ten, kdo neustále jedná hříšně, musí podstoupit proces odčinění zvaný prāyaścitta. Pokud jej nepodstoupí, dostane se za své hříšné činnosti na pekelné planety a bude prožívat životy plné utrpení.

Verš

aho bata mahat pāpaṁ
kartuṁ vyavasitā vayam
yad rājya-sukha-lobhena
hantuṁ sva-janam udyatāḥ

Synonyma

aho — běda; bata — jak je to podivné; mahat — velké; pāpam — hříchy; kartum — spáchat; vyavasitāḥ — rozhodli jsme se; vayam — my; yat — protože; rājya-sukha-lobhena — hnáni chtivou touhou po královském štěstí; hantum — zabít; sva-janam — příbuzné; udyatāḥ — snažící se.

Překlad

Ó, jak je podivné, že se chystáme spáchat tak velké hříchy. Hnáni touhou po královském štěstí chceme zabíjet vlastní příbuzné.

Význam

Ten, kdo je hnaný sobeckými pohnutkami, může chtít spáchat i takové hříšné činy, jako je zabití vlastního bratra, otce či matky. Ve světových dějinách najdeme mnoho takových případů. Arjuna jakožto svatý oddaný Pána si je však vždy vědom morálních zásad, a proto si dává pozor, aby se takovým činům vyhnul.

Verš

yadi mām apratīkāram
aśastraṁ śastra-pāṇayaḥ
dhārtarāṣṭrā raṇe hanyus
tan me kṣema-taraṁ bhavet

Synonyma

yadi — i když; mām — mě; apratīkāram — bez odporu; aśastram — nevyzbrojeného; śastra-pāṇayaḥ — ti se zbraní v ruce; dhārtarāṣṭrāḥ — synové Dhṛtarāṣṭry; raṇe — na bojišti; hanyuḥ — mohou zabít; tat — to; me — pro mě; kṣema-taram — lepší; bhavet — bylo by.

Překlad

Bylo by pro mě lépe, kdyby mne Dhṛtarāṣṭrovi synové se zbraněmi v rukách zabili na bojišti neozbrojeného a nekladoucího odpor.

Význam

Podle bojových zásad kṣatriyů je zvykem, že na neozbrojeného a na úmyslně nebojujícího nepřítele se neútočí. Arjuna se však rozhodl, že nebude bojovat, i kdyby ho v takovém stavu nepřítel přesto napadl. Nebral v úvahu, jak dalece byli jeho protivníci odhodláni k boji. To vše svědčí o tom, že měl dobré srdce, což je příznačné pro velkého oddaného Pána.

Verš

sañjaya uvāca
evam uktvārjunaḥ saṅkhye
rathopastha upāviśat
visṛjya sa-śaraṁ cāpaṁ
śoka-saṁvigna-mānasaḥ

Synonyma

sañjayaḥ uvāca — Sañjaya řekl; evam — tak; uktvā — když promluvil; arjunaḥ — Arjuna; saṅkhye — na bitevním poli; ratha — válečného vozu; upasthe — na sedadlo; upāviśat — znovu usedl; visṛjya — odkládající; sa-śaram — spolu s šípy; cāpam — luk; śoka — nářkem; saṁvigna — sklíčený; mānasaḥ — v mysli.

Překlad

Sañjaya řekl: Když Arjuna na bitevním poli takto promluvil, odložil luk a šípy a s myslí zaplavenou zármutkem usedl do válečného vozu.

Význam

Arjuna vstal, když ve válečném voze pozoroval postavení svého nepřítele, ale potom se ho zmocnil takový žal, že opět usedl a odložil luk s šípy. Taková laskavá osoba, jež má dobré srdce a prokazuje oddanou službu Pánu, je způsobilá obdržet poznání o vlastním já.

Takto končí Bhaktivedantovy výklady k první kapitole Śrīmad Bhagavad-gīty, pojednávající o pozorování vojsk na Kuruovském bitevním poli.