Skip to main content

Text 16

Sloka 16

Devanagari

Dévanágarí

सोत्सृज्य धैर्यं विललाप शोक
दावाग्निना दावलतेव बाला ।
वाक्यं सपत्‍न्या: स्मरती सरोज
श्रिया द‍ृशा बाष्पकलामुवाह ॥ १६ ॥

Text

Verš

sotsṛjya dhairyaṁ vilalāpa śoka-
dāvāgninā dāva-lateva bālā
vākyaṁ sapatnyāḥ smaratī saroja-
śriyā dṛśā bāṣpa-kalām uvāha
sotsṛjya dhairyaṁ vilalāpa śoka-
dāvāgninā dāva-lateva bālā
vākyaṁ sapatnyāḥ smaratī saroja-
śriyā dṛśā bāṣpa-kalām uvāha

Synonyms

Synonyma

— she; utsṛjya — giving up; dhairyam — patience; vilalāpa — lamented; śoka-dāva-agninā — by the fire of grief; dāva-latā iva — like burnt leaves; bālā — the woman; vākyam — words; sa-patnyāḥ — spoken by her co-wife; smaratī — remember; saroja-śriyā — a face as beautiful as a lotus; dṛśā — by looking; bāṣpa-kalām — weeping; uvāha — said.

— ona; utsṛjya — pozbyla; dhairyam — trpělivosti; vilalāpa — naříkala; śoka-dāva-agninā — v plamenech smutku; dāva-latā iva — jako spálené listy; bālā — žena; vākyam — slova; sa-patnyāḥ — vyslovená její spolumanželkou; smaratī — vzpomínala; saroja-śriyā — obličej půvabný jako lotos; dṛśā — pohledem; bāṣpa-kalām — s pláčem; uvāha — řekla.

Translation

Překlad

This incident was unbearable to Sunīti’s patience. She began to burn as if in a forest fire, and in her grief she became just like a burnt leaf and so lamented. As she remembered the words of her co-wife, her bright, lotuslike face filled with tears, and thus she spoke.

Tato událost přesáhla meze její trpělivosti a Sunīti vzplanula, jako kdyby se ocitla v lesním požáru. Horoucně naříkala a ve svém zármutku vypadala jako spálený list. Když si připomínala slova své spolumanželky, její jasný lotosový obličej zaplavily slzy. V tomto rozpoložení začala hovořit.

Purport

Význam

When a man is aggrieved, he feels exactly like a burnt leaf in a forest fire. Sunīti’s position was like that. Although her face was as beautiful as a lotus flower, it dried up because of the burning fire caused by the harsh words of her co-wife.

Bědující člověk se cítí jako list spálený v lesním požáru. Sunīti byla právě v takovém stavu. Její obličej, krásný jako lotosový květ, vyschl vlivem požáru způsobeného ostrými slovy její spolumanželky.