Skip to main content

Text 17

Sloka 17

Devanagari

Dévanágarí

दीर्घं श्वसन्ती वृजिनस्य पार-
मपश्यती बालकमाह बाला ।
मामङ्गलं तात परेषु मंस्था
भुङ्क्ते जनो यत्परदु:खदस्तत् ॥ १७ ॥

Text

Verš

dīrghaṁ śvasantī vṛjinasya pāram
apaśyatī bālakam āha bālā
māmaṅgalaṁ tāta pareṣu maṁsthā
bhuṅkte jano yat para-duḥkhadas tat
dīrghaṁ śvasantī vṛjinasya pāram
apaśyatī bālakam āha bālā
māmaṅgalaṁ tāta pareṣu maṁsthā
bhuṅkte jano yat para-duḥkhadas tat

Synonyms

Synonyma

dīrgham — heavy; śvasantī — breathing; vṛjinasya — of the danger; pāram — limitation; apaśyatī — without finding; bālakam — to her son; āha — said; bālā — the lady; — let there not be; amaṅgalam — ill fortune; tāta — my dear son; pareṣu — unto others; maṁsthāḥ — desire; bhuṅkte — suffered; janaḥ — person; yat — that which; para-duḥkhadaḥ — who is apt to inflict pains upon others; tat — that.

dīrgham — těžce; śvasantī — dýchala; vṛjinasya — nebezpečí; pāram — zmírnění; apaśyatī — nenacházela; bālakam — synovi; āha — řekla; bālā — žena; — nechť není; amaṅgalam — nepříznivý osud; tāta — můj drahý synu; pareṣu — jiným; maṁsthāḥ — touha; bhuṅkte — utrpení; janaḥ — osoba; yat — která; para-duḥkhadaḥ — způsobuje jiným utrpení; tat — ta.

Translation

Překlad

She also was breathing very heavily, and she did not know the factual remedy for the painful situation. Not finding any remedy, she said to her son: My dear son, don’t wish for anything inauspicious for others. Anyone who inflicts pains upon others suffers himself from that pain.

I ona těžce dýchala a nevěděla, jak zmírnit vzniklou bolest. Když nenacházela žádnou pomoc, řekla svému synovi: Můj milý synu, nepřej nikomu nic zlého. Ten, kdo ubližuje ostatním, za to sám trpí.