Skip to main content

Text 151

Text 151

Text

Verš

brahmāṇḍa bhramite kona bhāgyavān jīva
guru-kṛṣṇa-prasāde pāya bhakti-latā-bīja
brahmāṇḍa bhramite kona bhāgyavān jīva
guru-kṛṣṇa-prasāde pāya bhakti-latā-bīja

Synonyms

Synonyma

brahmāṇḍa bhramite — wandering in this universe; kona — some; bhāgyavān — most fortunate; jīva — living being; guru — of the spiritual master; kṛṣṇa — of Kṛṣṇa; prasāde — by the mercy; pāya — gets; bhakti-latā — of the creeper of devotional service; bīja — the seed.

brahmāṇḍa bhramite — putující tímto vesmírem; kona — některá; bhāgyavān — velice šťastná; jīva — živá bytost; guru — duchovního mistra; kṛṣṇa — Kṛṣṇy; prasāde — milostí; pāya — dostane; bhakti-latā — rostlinky oddané služby; bīja — semínko.

Translation

Překlad

“According to their karma, all living entities are wandering throughout the entire universe. Some of them are being elevated to the upper planetary systems, and some are going down into the lower planetary systems. Out of many millions of wandering living entities, one who is very fortunate gets an opportunity to associate with a bona fide spiritual master by the grace of Kṛṣṇa. By the mercy of both Kṛṣṇa and the spiritual master, such a person receives the seed of the creeper of devotional service.

„Všechny živé bytosti podle své karmy putují celým tímto vesmírem. Některé se dostávají na vyšší planetární soustavy a jiné klesají na nižší planetární soustavy. Z mnoha miliónů putujících živých bytostí dostane ta, která má velké štěstí, milostí Kṛṣṇy příležitost sdružovat se s pravým duchovním mistrem. Milostí Kṛṣṇy a duchovního mistra tato osoba obdrží semínko rostlinky oddané služby.“

Purport

Význam

When we speak of brahmāṇḍa, we refer to the whole universe, or to the cluster of many millions of universes. In all the universes there are innumerable planets, and there are innumerable living entities upon those planets — in the air, on land and in the water. There are millions and trillions of living entities everywhere, and they are engaged by māyā in suffering and enjoying the results of their fruitive activity, life after life. This is the position of the materially conditioned living entities. Out of many of these living entities, one who is actually fortunate (bhāgyavān) comes in contact with a bona fide spiritual master by Kṛṣṇa’s mercy.

Když mluvíme o brahmāṇḍě, myslíme tím buď celý tento vesmír, nebo shluk mnoha miliónů vesmírů. V každém vesmíru je nespočet planet a na nich nespočet živých bytostí – ve vzduchu, na souši a ve vodě. Všude jsou milióny a bilióny živých bytostí, které působením māyi život za životem trpí, nebo si užívají výsledků svých plodonosných činností. To je postavení hmotně podmíněných živých bytostí. Z mnoha těchto živých bytostí přijde ta, která má velké štěstí (bhāgyavān), Kṛṣṇovou milostí do styku s pravým duchovním mistrem.

Kṛṣṇa is situated in everyone’s heart, and if one desires something, Kṛṣṇa fulfills one’s desire. If the living entity by chance or fortune comes in contact with the Kṛṣṇa consciousness movement and wishes to associate with that movement, Kṛṣṇa, who is situated in everyone’s heart, gives him the chance to meet a bona fide spiritual master. This is called guru-kṛṣṇa-prasāda. Kṛṣṇa is prepared to bestow His mercy upon all living entities, and as soon as a living entity desires the Lord’s mercy, the Lord immediately gives him an opportunity to meet a bona fide spiritual master. Such a fortunate person is fortified by both Kṛṣṇa and the spiritual master. He is helped from within by Kṛṣṇa and from without by the spiritual master. Both are prepared to help the sincere living being become free from material bondage.

Každý máme Kṛṣṇu ve svém srdci, a pokud si něco přejeme, Kṛṣṇa nám naši touhu splní. Když se stane, že shodou okolností nebo díky štěstí přijde živá bytost do styku s hnutím pro vědomí Kṛṣṇy a chce se s ním sdružovat, Kṛṣṇa, který je v jejím srdci, jí dá možnost potkat pravého duchovního mistra. Tomu se říká guru-kṛṣṇa-prasāda. Kṛṣṇa je připravený udělit svou milost všem živým bytostem, a jakmile po ní nějaká živá bytost zatouží, Pán jí dá okamžitě příležitost potkat pravého duchovního mistra. Tuto šťastnou osobu pak podporují Kṛṣṇa i duchovní mistr. Kṛṣṇa jí pomáhá zevnitř a duchovní mistr zvenčí. Oba jsou připraveni pomoci upřímné živé bytosti vysvobodit se z otroctví hmoty.

How one can become this fortunate can be seen in the life of Śrīla Nārada Muni. In his previous life he was born of a maidservant. Although he was not born into a prestigious position, his mother was fortunately engaged in rendering service to some Vaiṣṇavas. When these Vaiṣṇavas were resting during the Cāturmāsya period, the boy Nārada took the opportunity to engage in their service. Taking compassion upon the boy, the Vaiṣṇavas offered him the remnants of their food. By serving these Vaiṣṇavas and obeying their orders, the boy became the object of their sympathy, and by the Vaiṣṇavas’ unknown mercy, he gradually became a pure devotee. In the next life he was Nārada Muni, the most exalted of Vaiṣṇavas and the most important guru and ācārya of Vaiṣṇavas.

Jak může mít někdo takové štěstí, lze vidět na životě Śrīly Nārady Muniho. Ve svém předešlém životě byl synem služky. I když neměl urozený původ, jeho matka naštěstí sloužila nějakým vaiṣṇavům. Když tito vaiṣṇavové během cāturmāsyi odpočívali, chlapec Nārada využil příležitosti a sloužil jim. Vaiṣṇavové se nad chlapcem slitovali a nabízeli mu zbytky svého jídla. Protože vaiṣṇavům sloužil a řídil se jejich pokyny, získal si jejich soucit, a tak se nepochopitelnou milostí vaiṣṇavů postupně stal čistým oddaným. V dalším životě se potom stal Nāradou Munim, nejvznešenějším vaiṣṇavou a nejdůležitějším vaiṣṇavským guruem a ācāryou.

Following in the footsteps of Nārada Muni, this Kṛṣṇa consciousness movement is rendering service to humanity by giving everyone a chance to come in contact with Kṛṣṇa. If one is fortunate, he becomes intimately related with this movement. Then, by the grace of Kṛṣṇa, one’s life becomes successful. Everyone has dormant kṛṣṇa-bhakti — love for Kṛṣṇa — and in the association of good devotees, that love is revealed. As stated in the Caitanya-caritāmṛta (Madhya 22.107):

Toto hnutí pro vědomí Kṛṣṇy následuje příklad Nārady Muniho a slouží lidstvu tím, že každému dává možnost přijít do styku s Kṛṣṇou. Ten, kdo má štěstí, rozvine s tímto hnutím důvěrný vztah. Milostí Kṛṣṇy potom jeho život bude úspěšný. Každý vlastní neprojevenou kṛṣṇa-bhakti – lásku ke Kṛṣṇovi – a ve společnosti dobrých oddaných se tato láska projeví. V Caitanya-caritāmṛtě (Madhya 22.107) se uvádí:

nitya-siddha-kṛṣṇa-prema ‘sādhya’ kabhu naya
śravaṇādi-śuddha-citte karaye udaya
nitya-siddha-kṛṣṇa-prema`sādhya' kabhu naya
śravaṇādi-śuddha-citte karaye udaya

Dormant devotional service to Kṛṣṇa is within everyone. Simply by associating with devotees, hearing their good instructions and chanting the Hare Kṛṣṇa mantra, dormant love for Kṛṣṇa is awakened. In this way one acquires the seed of devotional service. Guru-kṛṣṇa-prasāde pāya bhakti-latā-bīja.

Oddaná služba Kṛṣṇovi dříme v každém. Pouhé sdružování se s oddanými, poslouchání jejich dobrých pokynů a zpívání Hare Kṛṣṇa mantry tuto spící lásku ke Kṛṣṇovi probudí. To je způsob, jak člověk získá semínko oddané služby. Guru-kṛṣṇa-prasāde pāya bhakti-latā-bīja.