Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 19.151

Verš

brahmāṇḍa bhramite kona bhāgyavān jīva
guru-kṛṣṇa-prasāde pāya bhakti-latā-bīja

Synonyma

brahmāṇḍa bhramite — putující tímto vesmírem; kona — některá; bhāgyavān — velice šťastná; jīva — živá bytost; guru — duchovního mistra; kṛṣṇa — Kṛṣṇy; prasāde — milostí; pāya — dostane; bhakti-latā — rostlinky oddané služby; bīja — semínko.

Překlad

„Všechny živé bytosti podle své karmy putují celým tímto vesmírem. Některé se dostávají na vyšší planetární soustavy a jiné klesají na nižší planetární soustavy. Z mnoha miliónů putujících živých bytostí dostane ta, která má velké štěstí, milostí Kṛṣṇy příležitost sdružovat se s pravým duchovním mistrem. Milostí Kṛṣṇy a duchovního mistra tato osoba obdrží semínko rostlinky oddané služby.“

Význam

Když mluvíme o brahmāṇḍě, myslíme tím buď celý tento vesmír, nebo shluk mnoha miliónů vesmírů. V každém vesmíru je nespočet planet a na nich nespočet živých bytostí – ve vzduchu, na souši a ve vodě. Všude jsou milióny a bilióny živých bytostí, které působením māyi život za životem trpí, nebo si užívají výsledků svých plodonosných činností. To je postavení hmotně podmíněných živých bytostí. Z mnoha těchto živých bytostí přijde ta, která má velké štěstí (bhāgyavān), Kṛṣṇovou milostí do styku s pravým duchovním mistrem.

Každý máme Kṛṣṇu ve svém srdci, a pokud si něco přejeme, Kṛṣṇa nám naši touhu splní. Když se stane, že shodou okolností nebo díky štěstí přijde živá bytost do styku s hnutím pro vědomí Kṛṣṇy a chce se s ním sdružovat, Kṛṣṇa, který je v jejím srdci, jí dá možnost potkat pravého duchovního mistra. Tomu se říká guru-kṛṣṇa-prasāda. Kṛṣṇa je připravený udělit svou milost všem živým bytostem, a jakmile po ní nějaká živá bytost zatouží, Pán jí dá okamžitě příležitost potkat pravého duchovního mistra. Tuto šťastnou osobu pak podporují Kṛṣṇa i duchovní mistr. Kṛṣṇa jí pomáhá zevnitř a duchovní mistr zvenčí. Oba jsou připraveni pomoci upřímné živé bytosti vysvobodit se z otroctví hmoty.

Jak může mít někdo takové štěstí, lze vidět na životě Śrīly Nārady Muniho. Ve svém předešlém životě byl synem služky. I když neměl urozený původ, jeho matka naštěstí sloužila nějakým vaiṣṇavům. Když tito vaiṣṇavové během cāturmāsyi odpočívali, chlapec Nārada využil příležitosti a sloužil jim. Vaiṣṇavové se nad chlapcem slitovali a nabízeli mu zbytky svého jídla. Protože vaiṣṇavům sloužil a řídil se jejich pokyny, získal si jejich soucit, a tak se nepochopitelnou milostí vaiṣṇavů postupně stal čistým oddaným. V dalším životě se potom stal Nāradou Munim, nejvznešenějším vaiṣṇavou a nejdůležitějším vaiṣṇavským guruem a ācāryou.

Toto hnutí pro vědomí Kṛṣṇy následuje příklad Nārady Muniho a slouží lidstvu tím, že každému dává možnost přijít do styku s Kṛṣṇou. Ten, kdo má štěstí, rozvine s tímto hnutím důvěrný vztah. Milostí Kṛṣṇy potom jeho život bude úspěšný. Každý vlastní neprojevenou kṛṣṇa-bhakti – lásku ke Kṛṣṇovi – a ve společnosti dobrých oddaných se tato láska projeví. V Caitanya-caritāmṛtě (Madhya 22.107) se uvádí:

nitya-siddha-kṛṣṇa-prema`sādhya' kabhu naya
śravaṇādi-śuddha-citte karaye udaya

Oddaná služba Kṛṣṇovi dříme v každém. Pouhé sdružování se s oddanými, poslouchání jejich dobrých pokynů a zpívání Hare Kṛṣṇa mantry tuto spící lásku ke Kṛṣṇovi probudí. To je způsob, jak člověk získá semínko oddané služby. Guru-kṛṣṇa-prasāde pāya bhakti-latā-bīja.