Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 9.8.21

Verš

aṁśumān uvāca
na paśyati tvāṁ param ātmano ’jano
na budhyate ’dyāpi samādhi-yuktibhiḥ
kuto ’pare tasya manaḥ-śarīra-dhī-
visarga-sṛṣṭā vayam aprakāśāḥ

Synonyma

aṁśumān uvāca — Aṁśumān pravil; na — ne; paśyati — vidí; tvām — Tebe; param — transcendentálního; ātmanaḥ — nás, živých bytostí; ajanaḥ — Pán Brahmā; na — ne; budhyate — chápe; adya api — ani dnes; samādhi — meditací; yuktibhiḥ — či mentální spekulací; kutaḥ — jak; apare — jiní; tasya — jeho; manaḥ-śarīra-dhī — kdo považuje tělo či mysl za vlastní já; visarga-sṛṣṭāḥ — stvořené bytosti v hmotném světě; vayam — my; aprakāśāḥ — bez transcendentálního poznání.

Překlad

Aṁśumān řekl: “Můj Pane, ani Pán Brahmā pomocí meditace či myšlenkové spekulace stále nechápe Tvé postavení, kterým ho dalece převyšuješ. Co potom říci o ostatních, jako jsme my, jimž dal Brahmā různé podoby polobohů, zvířat, lidských bytostí, ptáků a šelem? Toneme v naprosté nevědomosti. Jak můžeme znát Tebe, jenž jsi Transcendencí?”

Význam

icchā-dveṣa-sammutthena
dvandva-mohena bhārata
sarva-bhūtāni sammohaṁ
sarge yānti parantapa

“Ó potomku Bharaty, přemožiteli nepřátel! Všechny živé bytosti se rodí do klamu, zmateny protiklady, jež vyvstávají z touhy a nenávisti.” (Bg. 7.27). Všechny živé bytosti v tomto hmotném světě podléhají třem kvalitám hmotné přírody. Dokonce i Pán Brahmā je ovlivněn kvalitou dobra. Polobozi jsou většinou ovládáni kvalitou vášně a živé bytosti na nižší úrovni, například lidé a zvířata, podléhají kvalitě nevědomosti nebo smíšenému vlivu dobra, vášně a nevědomosti. Aṁśumān se proto snažil vysvětlit, že jeho strýci, kteří shořeli na popel, nemohli chápat postavení Pána Kapiladevy, jelikož byli v zajetí kvalit hmotné přírody. Svou modlitbou naznačoval: “Jsi dokonce i mimo dosah přímé či nepřímé inteligence Pána Brahmy. Nemůžeme Ti proto porozumět, dokud nás sám nedovedeš k osvícení.”

athāpi te deva padāmbuja-dvaya-
prasāda-leśānugṛhīta eva hi
jānāti tattvaṁ bhagavan-mahimno
na cānya eko 'pi ciraṁ vicinvan

“Můj Pane, pokud je někdo poctěn byť jen náznakem milosti Tvých lotosových nohou, může porozumět vznešenosti Tvého postavení. Ale ti, kdo spekulují, aby pochopili Nejvyšší Osobnost Božství, Tě nemohou poznat, ani když budou studovat Védy po mnoho let.” (Bhāg. 10.14.29). Pánu, Nejvyšší Osobnosti Božství, může porozumět jedině ten, koho Pán sám obdaří svou přízní. Pro ostatní zůstává nepochopitelným.