Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 8.5.15-16

Verš

śrī-śuka uvāca
yadā yuddhe ’surair devā
badhyamānāḥ śitāyudhaiḥ
gatāsavo nipatitā
nottiṣṭheran sma bhūriśaḥ
yadā durvāsaḥ śāpena
sendrā lokās trayo nṛpa
niḥśrīkāś cābhavaṁs tatra
neśur ijyādayaḥ kriyāḥ

Synonyma

śrī-śukaḥ uvāca — Śrī Śukadeva Gosvāmī pravil; yadā — když; yuddhe — v boji; asuraiḥ — démony; devāḥ — polobozi; badhyamānāḥ — obléhaní; śita-āyudhaiḥ — hadími zbraněmi; gata-āsavaḥ — téměř mrtví; nipatitāḥ — někteří z nich padli; na — ne; uttiṣṭheran — znovu vstali; sma — tak se stalo; bhūriśaḥ — většině; yadā — když; durvāsaḥ — Durvāsy Muniho; śāpena — kvůli prokletí; sa-indrāḥ — s Indrou; lokāḥ trayaḥ — tři světy; nṛpa — ó králi; niḥśrīkāḥ — bez jakéhokoliv hmotného bohatství; ca — také; abhavan — staly se; tatra — tehdy; neśuḥ — nemohly být konány; ijya-ādayaḥ — oběti; kriyāḥ — rituální obřady.

Překlad

Śukadeva Gosvāmī řekl: Když asurové svými hadími zbraněmi v bitvě ostře napadli polobohy, mnoho polobohů padlo a nebylo možné je přivést zpátky k životu. Ó králi, jelikož polobozi byli tehdy prokleti Durvāsou Munim, tři světy byly sužovány bídou, a proto nebylo možné konat obětní obřady. Mělo to vážné následky.

Význam

Je popsáno, že když Durvāsa Muni kráčel po cestě, uviděl Indru jedoucího na svém slonu a s potěšením mu nabídl girlandu, která mu visela na krku. Indra byl však příliš pyšný — girlandu vzal a bez úcty k Durvāsovi Munimu ji pověsil na chobot svého slona. Zvíře nechápalo její hodnotu, hodilo si ji pod nohy a rozdupalo ji. Když Durvāsa Muni viděl toto urážlivé chování, okamžitě Indru proklel, že bude chudý a přijde o všechno své hmotné bohatství. Polobozi, trpící na jedné straně kvůli útočícím démonům a na druhé kvůli kletbě Durvāsy Muniho, tak ztratili všechno hmotné bohatství ve třech světech.

Získat díky materialistickému pokroku nesmírné bohatství je někdy velice nebezpečné. Hmotně bohatý člověk na nikoho nedbá, a tak se dopouští přestupků vůči vznešeným osobnostem, jako jsou oddaní a velcí světci. To je výsledek hmotného bohatství. Śukadeva Gosvāmī prohlásil, dhana-durmadāndha — příliš velké jmění člověka zaslepí. To se stává dokonce i Indrovi v jeho nebeském království, co tedy říci o ostatních obyvatelích tohoto hmotného světa? Ten, kdo je po hmotné stránce bohatý, by se měl naučit být vážný a dobře se chovat k vaiṣṇavům a světcům; jinak poklesne.