Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 7.8.52

Verš

śrī-yakṣā ūcuḥ
vayam anucara-mukhyāḥ karmabhis te mano-jñais
ta iha diti-sutena prāpitā vāhakatvam
sa tu jana-paritāpaṁ tat-kṛtaṁ jānatā te
narahara upanītaḥ pañcatāṁ pañca-viṁśa

Synonyma

śrī-yakṣāḥ ūcuḥ — obyvatelé planety Yakṣaloky se modlili; vayam — my; anucara-mukhyāḥ — nejpřednější z mnoha Tvých služebníků; karmabhiḥ — službami; te — Tobě; mano-jñaiḥ — velmi příjemnými; te — oni; iha — nyní; diti-sutena — Hiraṇyakaśipuem, synem Diti; prāpitāḥ — donucení jednat jako; vāhakatvam — nosiči královských nosítek; saḥ — on; tu — ale; jana-paritāpam — utrpení všech; tat-kṛtam — jím způsobené; jānatā — znajícím; te — Tebou; nara-hara — ó Pane v podobě Nṛsiṁhy; upanītaḥ — přiveden ke; pañcatām — smrti; pañca-viṁśa — ó dvacátý pátý principe (vládce ostatních dvaceti čtyř prvků).

Překlad

Obyvatelé Yakṣaloky se modlili: Ó vládce dvaceti čtyř prvků! Jelikož vykonáváme služby, které Ti přinášejí potěšení, jsme považováni za nejlepší z Tvých služebníků, ale z nařízení Hiraṇyakaśipua, syna Diti, jsme byli přinuceni stát se nosiči královských nosítek. Ó Pane v podobě Nṛsiṁhadeva, Ty víš, jak tento démon každého sužoval; nyní jsi ho však zabil a jeho tělo se mísí s pěti hmotnými prvky.

Význam

Nejvyšší Pán je vládcem deseti smyslů, pěti hmotných prvků, pěti objektů smyslového vnímání, mysli, inteligence, falešného ega a duše. Proto je osloven pañca-viṁśa, což znamená “dvacátý pátý princip”. Obyvatelé Yakṣaloky jsou pokládáni za nejlepší ze všech služebníků, ale Hiraṇyakaśipu z nich udělal nosiče královských nosítek. Přivedl do nesnází celý vesmír, ale v tomto okamžiku, když se jeho tělo mísilo s pěti hmotnými prvky (zemí, vodou, ohněm, vzduchem a éterem), pocítil každý úlevu. Po jeho smrti se Yakṣové vrátili ke své původní službě Nejvyšší Osobnosti Božství. Cítili se proto Pánu zavázáni a přednesli Mu své modlitby.