Skip to main content

KAPITOLA OSMÁ

Pán Nṛsiṁhadeva zabíjí krále démonů

V této kapitole se dozvídáme, že Hiraṇyakaśipu byl připraven zabít vlastního syna, Prahlāda Mahārāje, ale Nejvyšší Pán, Osobnost Božství, se před démonem zjevil jako Śrī Nṛkeśarī, napůl lev a napůl člověk, a připravil ho o život.

Všichni synové démonů následovali pokyny, které jim dal Prahlāda Mahārāja, a tak vyvinuli pouto k Pánu Viṣṇuovi, Nejvyšší Osobnosti Božství. Když to začalo být očividné, jejich učitelé Ṣaṇḍa a Amarka dostali velký strach, že chlapci budou stále více oddáni Pánu. Bezmocně se obrátili na Hiraṇyakaśipua a podrobně mu popsali důsledky Prahlādova kázání. Jakmile to Hiraṇyakaśipu slyšel, rozhodl se, že svého syna zabije. Byl tak rozhněvaný, že Prahlāda mu padl k nohám a pronesl mnoho uklidňujících slov, ale démonského otce se mu přesto nepodařilo upokojit. Hiraṇyakaśipu se jako typický démon začal vyvyšovat nad Nejvyšší Osobnost Božství, ale Prahlāda Mahārāja mu odporoval; řekl, že Hiraṇyakaśipu není Bůh, a začal oslavovat Nejvyššího Pána. Prohlásil, že Pán je všudypřítomný, ovládá vše a nikdo Ho nepředčí ani se Mu nevyrovná. Požádal proto svého otce, aby se všemocnému Nejvyššímu Pánu podrobil.

Čím více Prahlāda Mahārāja oslavoval Nejvyšší Osobnost Božství, tím více byl démon rozhněvaný a pobouřený. Hiraṇyakaśipu se zeptal svého syna-vaiṣṇavy, zda je jeho Bůh ve sloupech paláce, a Prahlāda Mahārāja okamžitě přisvědčil, že Pán je všude, tedy i v každém sloupu. Když Hiraṇyakaśipu slyšel od svého malého syna tuto filozofii, vysmál se jeho slovům jako nerozumné dětské řeči a mocně udeřil do sloupu pěstí.

V tom okamžiku zazněl burácivý zvuk. Král démonů nejprve viděl pouze sloup, ale na důkaz pravdivosti Prahlādových slov ze z něho vynořil Pán ve své úžasné inkarnaci zvané Narasiṁha, napůl lev a napůl člověk. Hiraṇyakaśipu si okamžitě uvědomil, že neobyčejná, úžasná inkarnace Pána mu jistě přinese smrt, a připravil se k boji. Pán pro zábavu nějakou dobu s démonem bojoval a večer, na rozhraní dne a noci, ho chytil, hodil si ho na klín a zabil ho tak, že mu rozerval břicho svými drápy. Zabil nejen Hiraṇyakaśipua, krále démonů, ale i mnoho jeho stoupenců. Když nebylo již s kým bojovat, Pán s hněvivým řevem usedl na Hiraṇyakaśipuův trůn.

Celý vesmír tak byl zbaven Hiraṇyakaśipuovy vlády a všichni jásali, plni transcendentální blaženosti. Před Pána poté předstoupili všichni polobozi v čele s Brahmou, včetně velkých světců, Pitů, Siddhů, Vidyādharů, Nāgů, Manuů, Prajāpatiů, Gandharvů, Cāraṇů, Yakṣů, Kimpuruṣů, Vaitāliků, Kinnarů a také mnoha dalších bytostí s lidskou podobou. Všichni stáli poblíž Nejvyšší Osobnosti Božství a začali Pánu, který seděl na trůnu a vydával oslnivou záři, přednášet své modlitby.

Verš

śrī-nārada uvāca
atha daitya-sutāḥ sarve
śrutvā tad-anuvarṇitam
jagṛhur niravadyatvān
naiva gurv-anuśikṣitam

Synonyma

śrī-nāradaḥ uvāca — Śrī Nārada Muni pravil; atha — pak; daitya-sutāḥ — synové démonů (Prahlādovi spolužáci); sarve — všichni; śrutvā — když slyšeli; tat — od něho (Prahlāda); anuvarṇitam — výroky o oddané službě; jagṛhuḥ — přijali; niravadyatvāt — vzhledem k tomu, že toto učení bylo nanejvýš užitečné; na — ne; eva — zajisté; guru-anuśikṣitam — to, co učili jejich učitelé.

Překlad

Nārada Muni pokračoval: Všichni synové démonů si uvědomili hodnotu Prahlādova transcendentálního učení, vzali ho velmi vážně a zavrhli materialistické pokyny svých učitelů Ṣaṇḍy a Amarky.

Význam

Toto je účinek kázání čistého oddaného, jako je Prahlāda Mahārāja. Je-li oddaný způsobilý a upřímný, bere-li vědomí Kṛṣṇy vážně a následuje-li pokyny pravého duchovního učitele — jako Prahlāda Mahārāja, který předával to, co vyslechl od Nārady Muniho — jeho kázání je účinné. Śrīmad-Bhāgavatam (3.25.25) uvádí:

satāṁ prasaṅgān mama vīrya-saṁvido
bhavanti hṛt-karṇa-rasāyanāḥ kathāḥ

Pokud se člověk snaží porozumět rozhovorům čistých oddaných (sat), bude jejich učení velmi lahodit uchu a vyvolá příznivou odezvu v srdci. Je-li inspirovaný začít rozvíjet vědomí Kṛṣṇy a uplatňuje-li tento proces ve svém životě, má zajištěno, že dosáhne úspěchu a vrátí se domů, zpátky k Bohu. Milostí Prahlāda Mahārāje se všichni jeho spolužáci, synové démonů, stali vaiṣṇavy. Nelíbilo se jim naslouchat takzvaným učitelům, Ṣaṇḍovi a Amarkovi, kteří měli jediný zájem — učit je o diplomacii, politice, hospodářském rozvoji a podobných námětech zaměřených výhradně na smyslový požitek.

Verš

athācārya-sutas teṣāṁ
buddhim ekānta-saṁsthitām
ālakṣya bhītas tvarito
rājña āvedayad yathā

Synonyma

atha — pak; ācārya-sutaḥ — syn Śukrācāryi; teṣām — jejich (synů démonů); buddhim — inteligence; ekānta-saṁsthitām — soustředěná na jeden námět, oddanou službu; ālakṣya — když poznali či viděli; bhītaḥ — se strachem; tvaritaḥ — co nejrychleji; rājñe — králi (Hiraṇyakaśipuovi); āvedayat — přednesli; yathā — odpovídajícím způsobem.

Překlad

Když Śukrācāryovi synové Ṣaṇḍa a Amarka viděli, že všichni studenti, synové démonů, díky styku s Prahlādem Mahārājem rozvíjejí vědomí Kṛṣṇy, dostali strach. Přišli za králem démonů a podrobně mu popsali vzniklou situaci.

Význam

Slova buddhim ekānta-saṁsthitām vyjadřují, že studenti, kteří naslouchali Prahlādovi Mahārājovi, vlivem jeho kázání nabyli pevného přesvědčení, že vědomí Kṛṣṇy je jediným cílem lidského života. Ten, kdo se stýká s čistým oddaným a následuje jeho pokyny, upevní své vědomí Kṛṣṇy a materialistické vědomí ho nebude znepokojovat. Právě to pozorovali učitelé u svých žáků, a proto dostali strach — všichni studenti si postupně začínali být vědomi Kṛṣṇy.

Verš

kopāveśa-calad-gātraḥ
putraṁ hantuṁ mano dadhe
kṣiptvā paruṣayā vācā
prahrādam atad-arhaṇam
āhekṣamāṇaḥ pāpena
tiraścīnena cakṣuṣā
praśrayāvanataṁ dāntaṁ
baddhāñjalim avasthitam
sarpaḥ padāhata iva
śvasan prakṛti-dāruṇaḥ

Synonyma

kopa-āveśa — nesmírným hněvem; calat — třesoucí se; gātraḥ — celé tělo; putram — svého syna; hantum — zabít; manaḥ — mysl; dadhe — upřená; kṣiptvā — plísnící; paruṣayā — velmi hrubými; vācā — slovy; prahrādam — Prahlāda; a-tat-arhaṇam — který si nezasluhoval potrestání (vzhledem k jeho vznešenému charakteru a útlému věku); āha — řekl; īkṣamāṇaḥ — hleděl na něho plný hněvu; pāpena — kvůli hříšným činnostem; tiraścīnena — úkosem; cakṣuṣā — očima; praśraya-avanatam — vlídného a mírného; dāntam — ovládajícího se; baddha-añjalim — se sepjatýma rukama; avasthitam — v postavení; sarpaḥ — had; pada-āhataḥ — na něhož někdo šlápl; iva — jako; śvasan — syčící; prakṛti — od přírody; dāruṇaḥ — velmi zlý.

Překlad

Když Hiraṇyakaśipu pochopil, co se stalo, rozhněval se natolik, že se celé jeho tělo začalo třást. Rozhodl se, že svého syna zabije. Byl od přírody velmi krutý a nyní, když se cítil uražen, začal syčet jako had, na kterého někdo šlápl. Jeho syn Prahlāda byl klidný, mírný a vlídný, ovládal své smysly a stál před ním se sepjatýma rukama. Vzhledem ke svému věku a chování neměl být trestán, ale Hiraṇyakaśipu, který na něho úkosem upřeně hleděl, ho přesto začal plísnit hrubými slovy.

Význam

Chová-li se někdo nestoudně vůči zmocněnému oddanému, potrestají ho zákony přírody. Jeho život se zkrátí, přijde o požehnání od výše postavených osob a o výsledky zbožných činností. Například Hiraṇyakaśipu získal v hmotném světě tak velkou moc, že si dokázal podrobit prakticky všechny planetární soustavy ve vesmíru, včetně nebeských planet (Svargaloky). Kvůli špatnému zacházení s takovým vaiṣṇavou, jako byl Prahlāda Mahārāja, však nyní všechny výsledky jeho tapasyi pozbyly hodnoty. Śrīmad-Bhāgavatam (10.4.46) uvádí:

āyuḥ śriyaṁ yaśo dharmaṁ
lokān āśiṣa eva ca
hanti śreyāṁsi sarvāṇi
puṁso mahad-atikramaḥ

“Když se někdo chová nepřístojně k velkým duším, pozbude délky svého života, bohatství, slávy, zbožnosti, vlastnictví a veškerého štěstí.”

Verš

śrī-hiraṇyakaśipur uvāca
he durvinīta mandātman
kula-bheda-karādhama
stabdhaṁ mac-chāsanodvṛttaṁ
neṣye tvādya yama-kṣayam

Synonyma

śrī-hiraṇyakaśipuḥ uvāca — požehnaný Hiraṇyakaśipu řekl; he — ó; durvinīta — neskonale drzý; manda-ātman — hlupáku; kula-bheda-kara — který způsobuješ rozvrat v rodině; adhama — nejnižší z lidí; stabdham — zatvrzelý; mat-śāsana — od mé autority; udvṛttam — odvracíš se; neṣye — přivedu; tvā — tebe; adya — dnes; yama-kṣayam — do sídla Yamarāje, vládce smrti.

Překlad

Hiraṇyakaśipu řekl: Ty drzé hloupé dítě! Rozvracíš rodinu a jsi nejnižší z lidí. Nejsi nic jiného než zatvrzelý hlupák, jelikož se vzpíráš mé autoritě. Dnes tě pošlu do sídla Yamarāje!

Význam

Hiraṇyakaśipu zavrhoval svého syna-vaiṣṇavu jako nevychovaného a necivilizovaného či drzého (durvinīta). Śrīla Viśvanātha Cakravartī Ṭhākura ovšem milostí Sarasvatī, bohyně vzdělanosti, odvodil z tohoto slova jiný význam. Říká, že duḥ označuje tento hmotný svět. To v Bhagavad-gītě potvrzuje Pán Kṛṣṇa, když učí, že tento svět se vyznačuje hmotným podmíněním (duḥkhālayam). Vi značí viśeṣa, “zvláště”, a nīta znamená “přivedený do”. Prahlāda Mahārāja byl milostí Nejvyššího Pána přiveden do tohoto hmotného světa, aby učil lidi, jak se vymanit z hmotného podmínění. Pán Kṛṣṇa říká: yadā yadā hi dharmasya glānir bhavati bhārata—když veškeré obyvatelstvo nebo jeho část zapomíná na svou povinnost, Kṛṣṇa přichází. Není-li přítomný Kṛṣṇa, je zde oddaný, ale poslání zůstává stejné — vysvobozovat nebohé podmíněné duše ze zajetí māyi, která je trestá.

Śrīla Viśvanātha Cakravartī Ṭhākura dále vysvětluje, že manda ve slově mandātman znamená “špatný” či “velmi pomalý v duchovním chápání”. Ve Śrīmad-Bhāgavatamu (1.1.10) stojí: mandāḥ sumanda-matayo manda-bhāgyā. Prahlāda Mahārāja poskytuje vedení všem mandům, zkaženým živým bytostem pod vlivem māyi. Je dobrodincem dokonce i pošetilých a zkažených živých bytostí v tomto hmotném světě. Kula-bheda-karādhama — svým jednáním zastínil velké osobnosti, které založily mocné rody. Každý věnuje pozornost vlastní rodině a chce proslavit svou dynastii, ale Prahlāda Mahārāja byl tak velkomyslný, že nedělal rozdíly mezi jednou a druhou živou bytostí. Proto byl větší než vznešení Prajāpatiové, kteří založili vlastní dynastie. Slovo stabdham znamená “umíněný”. Oddaný nedbá na pokyny asurů. Když začnou poučovat, oddaný mlčí. Dbá na pokyny, které pocházejí od Kṛṣṇy, ne od démonů či neoddaných. Démonovi neprokazuje žádnou úctu, ani kdyby se jednalo o jeho vlastního otce. Prahlāda Mahārāja příkazy svého démonského otce neposlouchal (mac-chāsanodvṛttam). Yama-kṣayam — každá podmíněná duše podléhá Yamarājovi, ale Hiraṇyakaśipu řekl, že považuje syna za svého vysvoboditele, neboť Prahlāda ukončí jeho koloběh zrození a smrti. Protože Prahlāda Mahārāja byl jakožto velký oddaný lepší než kterýkoliv yogī, měl být Hiraṇyakaśipu uveden do společnosti bhakti-yogīnů. Śrīla Viśvanātha Cakravartī Ṭhākura vysvětlil slova tohoto verše velice zajímavým způsobem — tak, jak mohou být vyložena z pohledu Sarasvatī, matky vzdělanosti.

Verš

kruddhasya yasya kampante
trayo lokāḥ saheśvarāḥ
tasya me ’bhītavan mūḍha
śāsanaṁ kiṁ balo ’tyagāḥ

Synonyma

kruddhasya — když je rozhněvaný; yasya — ten, kdo; kampante — třesou se; trayaḥ lokāḥ — tři světy; saha-īśvarāḥ — s jejich vládci; tasya — toho; me — mě (Hiraṇyakaśipua); abhīta-vat — beze strachu; mūḍha — darebák; śāsanam — vládní nařízení; kim — jaká; balaḥ — síla; atyagāḥ — přestoupil.

Překlad

Prahlāde, ty ničemný synu! Víš, že když se zlobím, všechny planety tří světů se třesou i s jejich vládci. Od koho pochází síla, díky které může být darebák jako ty tak opovážlivý, že se zdá, jako bys neměl strach, a stavíš se proti mé autoritě?

Význam

Vztah mezi čistým oddaným a Nejvyšší Osobností Božství je nesmírně lahodný. Oddaný sám o sobě nikdy neprohlašuje, že je mocný; jen se zcela odevzdává lotosovým nohám Kṛṣṇy s důvěrou, že Nejvyšší Pán svého oddaného ve všech nebezpečných situacích ochrání. V Bhagavad-gītě (9.31) Kṛṣṇa sám říká: kaunteya pratijānīhi na me bhaktaḥ praṇaśyati — “Ó synu Kuntī, směle vyhlas, že Můj oddaný nebude nikdy zničen.” Pán požádal Arjunu, aby to vyhlásil místo Něho, neboť Kṛṣṇa někdy mění své stanovisko, a lidé by Mu tedy nemuseli věřit. Proto vyzval Arjunu, aby vyhlásil, že oddaný Pána není nikdy ztracen.

Hiraṇyakaśipu znejistěl — jak mohl být pětiletý chlapec tak nebojácný, že nedbal nařízení svého mocného otce? Oddaný nemůže plnit příkazy nikoho jiného než Nejvyšší Osobnosti Božství. Hiraṇyakaśipu si uvědomoval, že tento hoch musí být velmi mocný, když neposlouchá jeho pokyny, a zeptal se ho: kiṁ balaḥ — “Jak můžeš porušovat mé nařízení? Kdo ti k tomu dává sílu?”

Verš

śrī-prahrāda uvāca
na kevalaṁ me bhavataś ca rājan
sa vai balaṁ balināṁ cāpareṣām
pare ’vare ’mī sthira-jaṅgamā ye
brahmādayo yena vaśaṁ praṇītāḥ

Synonyma

śrī-prahrādaḥ uvāca — Prahlāda Mahārāja odpověděl; na — ne; kevalam — pouze; me — mne; bhavataḥ — tebe; ca — a; rājan — ó velký králi; saḥ — On; vai — skutečně; balam — síla; balinām — silných; ca — a; apareṣām — ostatních; pare — vznešení; avare — podřízení; amī — ti; sthira-jaṅgamāḥ — pohyblivé či nehybné živé bytosti; ye — které; brahma-ādayaḥ — počínaje Pánem Brahmou; yena — kým; vaśam — pod kontrolu; praṇītāḥ — přivedené.

Překlad

Prahlāda Mahārāja řekl: Můj milý králi, zdroj mé síly, na který se ptáš, je i zdrojem tvé síly. Veškerá síla má ve skutečnosti jeden původní zdroj. Ten je nejen tvou nebo mou silou, ale jedinou silou všech. Nikdo nemůže získat žádnou sílu bez Něho. Všechny bytosti, pohyblivé či nehybné, výše či níže postavené — dokonce i Pána Brahmu — ovládá síla Nejvyšší Osobnosti Božství.

Význam

V Bhagavad-gītě (10.41) Pán Kṛṣṇa říká:

yad yad vibhūtimat sattvaṁ
śrīmad ūrjitam eva vā
tat tad evāvagaccha tvaṁ
mama tejo-'ṁśa-sambhavam

“Věz, že všechny vznešené, krásné a působivé výtvory povstávají z pouhého zlomku Mé záře.” To zde potvrzuje Prahlāda Mahārāja. Vždy, když vidíme neobyčejnou sílu či moc, pochází od Nejvyšší Osobnosti Božství. Známe například různé formy ohně, ale všechny získávají teplo a světlo ze slunce. Právě tak všechny živé bytosti, velké i malé, závisí na milosti Nejvyšší Osobnosti Božství. Naší jedinou povinností je odevzdat se, neboť jsme služebníci a nemůžeme nezávisle dosáhnout postavení pána. Takové postavení je dostupné jedině pánovou milostí. Dokud člověk nepochopí tuto filozofii, zůstává mūḍhou; to znamená, že není příliš inteligentní. Mūḍhové neboli osli, kteří nejsou inteligentní, se nedokáží odevzdat Nejvyšší Osobnosti Božství.

Živé bytosti trvá milióny životů, než pochopí své podřízené postavení. Když je skutečně moudrá, odevzdá se Nejvyšší Osobnosti Božství. V Bhagavad-gītě (7.19) Pán říká:

bahūnāṁ janmanām ante
jñānavān māṁ prapadyate
vāsudevaḥ sarvam iti
sa mahātmā sudurlabhaḥ

“Ten, kdo má opravdu poznání, po mnoha zrozeních a smrtích, se Mi odevzdá — ví, že jsem příčinou všech příčin a vším, co existuje. Taková velká duše je nesmírně vzácná.” Prahlāda Mahārāja byl velkou duší, mahātmou, a proto se zcela odevzdal lotosovým nohám Pána. Byl si jistý, že ho Kṛṣṇa za všech okolností ochrání.

Verš

sa īśvaraḥ kāla urukramo ’sāv
ojaḥ sahaḥ sattva-balendriyātmā
sa eva viśvaṁ paramaḥ sva-śaktibhiḥ
sṛjaty avaty atti guṇa-trayeśaḥ

Synonyma

saḥ — On (Nejvyšší Pán, Osobnost Božství); īśvaraḥ — svrchovaný vládce; kālaḥ — čas; urukramaḥ — Pán, jehož každý čin je neobyčejný; asau — ten; ojaḥ — síla smyslů; sahaḥ — síla mysli; sattva — stálá existence; bala — síla těla; indriya — a samotných smyslů; ātmā — vlastní já; saḥ — On; eva — zajisté; viśvam — celý vesmír; paramaḥ — nejvyšší; sva-śaktibhiḥ — svými rozmanitými transcendentálními energiemi; sṛjati — tvoří; avati — udržuje; atti — ukončuje; guṇa-traya-īśaḥ — vládce hmotných kvalit.

Překlad

Nejvyšší Osobnost Božství, Pán, který je svrchovaný vládce a čas, je silou smyslů, mysli a těla a také vlastní životaschopností smyslů. Jeho vliv je neomezený. Je nejvyšší živou bytostí a vládne třem kvalitám hmotné přírody. Vlastní silou tvoří, udržuje a také ničí tento vesmírný projev.

Význam

Jelikož hmotný svět je v pohybu díky třem hmotným kvalitám a jelikož Pán je jejich vládcem, On je tím, kdo může hmotný svět tvořit, udržovat a ničit.

Verš

jahy āsuraṁ bhāvam imaṁ tvam ātmanaḥ
samaṁ mano dhatsva na santi vidviṣaḥ
ṛte ’jitād ātmana utpathe sthitāt
tad dhi hy anantasya mahat samarhaṇam

Synonyma

jahi — vzdej se; āsuram — démonské; bhāvam — povahy; imam — této; tvam — ty (můj drahý otče); ātmanaḥ — vlastní; samam — rovnocenně přijímající; manaḥ — mysl; dhatsva — učiň; na — ne; santi — jsou; vidviṣaḥ — nepřátelé; ṛte — kromě; ajitāt — neovládnuté; ātmanaḥ — mysli; utpathe — na špatné cestě nežádoucích sklonů; sthitāt — nacházející se; tat hi — ta (mentalita); hi — zajisté; anantasya — neomezeného Pána; mahat — nejlepší; samarhaṇam — metoda uctívání.

Překlad

Prahlāda Mahārāja pokračoval: Můj milý otče, vzdej se prosím démonské mentality. Nerozlišuj v srdci na nepřátele a přátele; přijímej v mysli všechny rovnocenně. V tomto světě neexistuje žádný nepřítel kromě neovládnuté a svedené mysli. Když vidíme všechny stejně, dostáváme se na úroveň dokonalého uctívání Pána.

Význam

Mysl nelze ovládnout, dokud ji neupřeme na lotosové nohy Pána. V Bhagavad-gītě (6.34) Arjuna říká:

cañcalaṁ hi manaḥ kṛṣṇa
pramāthi balavad dṛḍham
tasyāhaṁ nigrahaṁ manye
vāyor iva suduṣkaram

“Ó Kṛṣṇo, mysl je neklidná, bouřlivá, umíněná a velice silná. Myslím, že zkrotit ji je těžší než ovládnout vítr.” K ovládnutí mysli existuje jediný autorizovaný proces, služba Pánu. Podle pokynů mysli si vytváříme nepřátele a přátele, ale ve skutečnosti žádní nepřátelé a přátelé neexistují. Paṇḍitāḥ sama-darśinaḥ. Samaḥ sarveṣu bhūteṣu mad-bhaktiṁ labhate parām — pochopení tohoto závěru je podmínkou, jejíž splnění předchází vstupu do království oddané služby.

Verš

dasyūn purā ṣaṇ na vijitya lumpato
manyanta eke sva-jitā diśo daśa
jitātmano jñasya samasya dehināṁ
sādhoḥ sva-moha-prabhavāḥ kutaḥ pare

Synonyma

dasyūn — lupiče; purā — na počátku; ṣaṭ — šest; na — ne; vijitya — porážející; lumpataḥ — kteří kradou veškerý majetek; manyante — považují; eke — někteří; sva-jitāḥ — dobytých; diśaḥ daśa — deset světových stran; jita-ātmanaḥ — ten, kdo přemohl smysly; jñasya — učený; samasya — s rovnocenným přístupem; dehinām — ke všem živým bytostem; sādhoḥ — takového světce; sva-moha-prabhavāḥ — stvoření sebeklamem; kutaḥ — kde; pare — protivníci.

Překlad

V minulosti žilo mnoho hlupáků, jako jsi ty, kteří neporazili šest nepřátel, jež kradou bohatství těla. Tito hlupáci byli plní pýchy a mysleli si: “Porazil jsem všechny nepřátele na všech deseti světových stranách.” Zvítězí-li však někdo nad šesti nepřáteli a vnímá všechny živé bytosti rovnocenně, žádní nepřátelé pak pro něho neexistují. Nepřátelé jsou pouze výplodem představivosti toho, kdo je pod vlivem nevědomosti.

Význam

Zde v hmotném světě si všichni myslí, že porazili své nepřátele, a nechápou, že jejich nepřáteli jsou neovládnutá mysl a pět smyslů (manaḥ ṣaṣṭhānīndriyāṇi prakṛti-sthāni karṣati). V tomto světě se všichni stávají služebníky smyslů. Původně je každý služebníkem Kṛṣṇy, ale živá bytost na to pod vlivem nevědomosti zapomíná, a tak prostřednictvím chtíče, hněvu, chamtivosti, iluze, šílenství a žárlivosti slouží māyi. Ve skutečnosti závisí na reakcích hmotných zákonů, ale přesto se považuje za nezávislou a myslí si, že si podmanila všechny světové strany. Ten, kdo si myslí, že má mnoho nepřátel, je nevědomý, zatímco ten, kdo si je vědom Kṛṣṇy, ví, že neexistují jiní nepřátelé než ti, kteří jsou v něm samotném—neovládnutá mysl a smysly.

Verš

śrī-hiraṇyakaśipur uvāca
vyaktaṁ tvaṁ martu-kāmo ’si
yo ’timātraṁ vikatthase
mumūrṣūṇāṁ hi mandātman
nanu syur viklavā giraḥ

Synonyma

śrī-hiraṇyakaśipuḥ uvāca — požehnaný Hiraṇyakaśipu pravil; vyaktam — zjevně; tvam — ty; martu-kāmaḥ — toužící zemřít; asi — jsi; yaḥ — ten, kdo; atimātram — bez omezení; vikatthase — chvástáš se (jako bys přemohl své smysly, zatímco tvůj otec to nedokázal); mumūrṣūṇām — těch, které čeká bezodkladná smrt; hi — zajisté; manda-ātman — ty neinteligentní darebáku; nanu — jistě; syuḥ — stávají se; viklavāḥ — zmatená; giraḥ — slova.

Překlad

Hiraṇyakaśipu odpověděl: Ty darebáku, snažíš se snižovat mou důležitost, jako bys ovládal smysly lépe než já. Jsi nějak moc chytrý. Je mi tedy jasné, že chceš zemřít mou rukou, neboť takové nesmyslné řeči vedou ti, jejichž smrt se blíží.

Význam

V Hitopadeśe je řečeno: upadeśo hi mūrkhāṇāṁ prakopāya na śāntaye — když hlupák dostává dobré rady, místo aby jich využil, začne se vztekat. Hiraṇyakaśipu nepřijal Prahlādovy autorizované pokyny za pravdivé; naopak se na svého vznešeného syna, který byl čistým oddaným, rozhněval. K takovým potížím dochází vždy, když oddaný káže o vědomí Kṛṣṇy lidem, jako byl Hiraṇyakaśipu, které zajímají především peníze a ženy. (Slovo hiraṇya znamená “zlato” a kaśipu je “měkké lože”.) Navíc otec, zvláště je-li démon, nemá rád, když ho poučuje vlastní syn. Prahlādovo vaišnavské kázání démonskému otci mělo nepřímý účinek, neboť Hiraṇyakaśipu svou bezmeznou záští vůči Kṛṣṇovi a Jeho oddanému vyzýval Nṛsiṁhadeva, aby ho rychle zabil. Přivolával svou smrt z rukou samotného Pána. I když to byl démon, je mu v tomto verši dán titul śrī. Proč? Odpovědí je, že měl to štěstí mít za syna tak vznešeného oddaného, jako byl Prahlāda Mahārāja. Díky němu mohl i jako démon dosáhnout osvobození a vrátit se domů, zpátky k Bohu.

Verš

yas tvayā manda-bhāgyokto
mad-anyo jagad-īśvaraḥ
kvāsau yadi sa sarvatra
kasmāt stambhe na dṛśyate

Synonyma

yaḥ — ten, kdo; tvayā — tebou; manda-bhāgya — ty nešťastníku; uktaḥ — popisovaný; mat-anyaḥ — jiný než já; jagat-īśvaraḥ — nejvyšší vládce vesmíru; kva — kde; asau — ten; yadi — jestliže; saḥ — On; sarvatra — všude (všudypřítomný); kasmāt — proč; stambhe — ve sloupu přede mnou; na dṛśyate — není vidět.

Překlad

Ó ty nešťastníku Prahlāde, stále jsi mluvil o nějaké svrchované bytosti, jiné než jsem já, která je nade vším, vládne každému a je všudypřítomná. Ale kde je? Jestliže je všude, proč není přede mnou v tomto sloupu?

Význam

Démoni někdy tvrdí oddanému, že nemohou uznat existenci Boha, jelikož Ho nevidí. Démon ale neví, co v Bhagavad-gītě (7.25) prohlašuje sám Pán: nāhaṁ prakāśaḥ sarvasya yoga-māyā-samāvṛtaḥ—“Nikdy se nevyjevuji pošetilým a neinteligentním lidem. Pro ně jsem zahalen yogamāyou.” Pán dovoluje, aby Ho mohli vidět oddaní, ale neoddaní Ho vidět nemohou. Předpoklad, který musí člověk splnit, aby mohl spatřit Boha, je uveden v Brahma-saṁhitě (5.38): premāñjana-cchurita-bhakti-vilocanena santaḥ sadaiva hṛdayeṣu vilokayanti — oddaný, který vyvinul ryzí lásku ke Kṛṣṇovi, vždy vidí Kṛṣṇu všude; zatímco démon, postrádající jasné porozumění Nejvyššímu Pánu, Ho vidět nemůže. Když Hiraṇyakaśipu hrozil Prahlādovi Mahārājovi smrtí, Prahlāda viděl sloup, který před nimi stál, a viděl také, že Pán je ve sloupu přítomný a tím ho povzbuzuje, aby se nebál slov svého démonského otce. Pán byl přítomen, aby ho ochránil. Hiraṇyakaśipu si všiml Prahlādova pohledu a otázal se: “Kde je tvůj Bůh?” Prahlāda Mahārāja odpověděl: “Je všude.” Pak se Hiraṇyakaśipu zeptal: “Proč není v tomto sloupu přede mnou?” Oddaný tedy vidí Pána za všech okolností, zatímco neoddaný nikoliv.

Prahlādův otec zde svého syna nazývá největším nešťastníkem. Hiraṇyakaśipu se považoval za velkého šťastlivce, protože mu patřil celý vesmír. Prahlāda Mahārāja měl jako jeho syn tento rozsáhlý majetek zdědit, ale za jeho opovážlivost ho čekala smrt otcovou rukou. Démonský otec tedy svého syna považoval za největšího nešťastníka, neboť chlapec nemohl zdědit jeho majetek. Nevěděl, že Prahlāda Mahārāja byl tím největším šťastlivcem ve všech třech světech, jelikož ho chránil Nejvyšší Pán, Osobnost Božství. Taková je nevědomost démonů — nevědí, že oddaný je za všech okolností pod Pánovou ochranou (kaunteya pratijānīhi na me bhaktaḥ praṇaśyati).

Verš

so ’haṁ vikatthamānasya
śiraḥ kāyād dharāmi te
gopāyeta haris tvādya
yas te śaraṇam īpsitam

Synonyma

saḥ — on; aham — já; vikatthamānasya — který říká tolik nesmyslů; śiraḥ — hlavu; kāyāt — od těla; harāmi — odejmu; te — tvoji; gopāyeta — nechť ochrání; hariḥ — Nejvyšší Osobnost Božství; tvā — tebe; adya — nyní; yaḥ — ten, kdo; te — tvůj; śaraṇam — ochránce; īpsitam — vytoužený.

Překlad

Mluvíš jen nesmysly, a proto ti nyní oddělím hlavu od těla. Teď mi ukaž, jak tě tvůj Bůh, kterého tolik uctíváš, přijde ochránit. Chci to vidět.

Význam

Démoni se vždy domnívají, že Bůh oddaných je fiktivní. Myslí si, že žádný Bůh není a že takzvané náboženské cítění oddanosti Bohu je pouhým opiátem, určitou iluzí podobnou iluzím vyvolaným LSD a opiem. Když Prahlāda Mahārāja tvrdil, že jeho Pán je všude, Hiraṇyakaśipu mu nevěřil. Jako typický démon byl přesvědčen, že Bůh neexistuje a že chlapce nemůže nikdo ochránit, a to ho povzbuzovalo, aby svého syna zabil. Zpochybňoval skutečnost, že oddaného neustále chrání Nejvyšší Pán.

Verš

evaṁ duruktair muhur ardayan ruṣā
sutaṁ mahā-bhāgavataṁ mahāsuraḥ
khaḍgaṁ pragṛhyotpatito varāsanāt
stambhaṁ tatāḍātibalaḥ sva-muṣṭinā

Synonyma

evam — takto; duruktaiḥ — hrubými slovy; muhuḥ — neustále; ardayan — plísnící; ruṣā — se zbytečným hněvem; sutam — svého syna; mahā-bhāgavatam — který byl velice vznešeným oddaným; mahā-asuraḥ — velký démon Hiraṇyakaśipu; khaḍgam — meč; pragṛhya — tasil; utpatitaḥ — když vstával; vara-āsanāt — z honosného trůnu; stambham — sloup; tatāḍa — udeřil; ati-balaḥ — velmi silný; sva-muṣṭinā — svou pěstí.

Překlad

Hiraṇyakaśipu, který měl nesmírnou sílu, byl posedlý hněvem a napadal svého syna Prahlāda, vznešeného oddaného, hrubými slovy. Neustále ho proklínaje tasil meč, vstal z královského trůnu a rozzuřeně udeřil do sloupu pěstí.

Verš

tadaiva tasmin ninado ’tibhīṣaṇo
babhūva yenāṇḍa-kaṭāham asphuṭat
yaṁ vai sva-dhiṣṇyopagataṁ tv ajādayaḥ
śrutvā sva-dhāmātyayam aṅga menire

Synonyma

tadā — tehdy; eva — právě; tasmin — uvnitř (sloupu); ninadaḥ — zvuk; ati-bhīṣaṇaḥ — hrůzostrašný; babhūva — byl; yena — jehož působením; aṇḍa-kaṭāham — obal vesmíru; asphuṭat — zdálo se, že praská; yam — který; vai — skutečně; sva-dhiṣṇya-upagatam — dosahující jejich sídel; tu — ale; aja-ādayaḥ — polobozi v čele s Pánem Brahmou; śrutvā — když slyšeli; sva-dhāma-atyayam — zkáza jejich sídel; aṅga — můj milý Yudhiṣṭhire; menire — mysleli si.

Překlad

Můj milý Yudhiṣṭhire, tehdy se ze sloupu ozval strašlivý zvuk — zdálo se, že jeho silou puká obal vesmíru. Dospěl i k sídlům polobohů, jako je Pán Brahmā, kteří si mysleli: “Naše planety postihuje zkáza!”

Význam

Tak jako my někdy dostaneme velký strach při zaslechnutí hromu a může nás napadnout, že naše domy budou zničeny, i velcí polobozi, jako je Pán Brahmā, se báli, když slyšeli hřmění vycházející ze sloupu před Hiraṇyakaśipuem.

Verš

sa vikraman putra-vadhepsur ojasā
niśamya nirhrādam apūrvam adbhutam
antaḥ-sabhāyāṁ na dadarśa tat-padaṁ
vitatrasur yena surāri-yūtha-pāḥ

Synonyma

saḥ — on (Hiraṇyakaśipu); vikraman — ukazující svou sílu; putra-vadha-īpsuḥ — toužící zabít vlastního syna; ojasā — s velkou silou; niśamya — když slyšel; nirhrādam — pronikavý zvuk; apūrvam — nikdy dříve neslyšený; adbhutam — úžasný; antaḥ-sabhāyām — uprostřed velké sněmovny; na — ne; dadarśa — viděl; tat-padam — zdroj toho burácení; vitatrasuḥ — začali se bát; yena — jehož vlivem (toho zvuku); sura-ari-yūtha-pāḥ — ostatní vůdci démonů (nejen Hiraṇyakaśipu).

Překlad

Když Hiraṇyakaśipu, toužící zabít vlastního syna, předváděl svou neobyčejnou sílu, uslyšel tento úžasný, burácivý, dosud nikdy neslyšený zvuk. Když ho slyšeli ostatní vůdci démonů, začali se bát. Nikdo z nich nedokázal najít zdroj tohoto zvuku ve shromáždění.

Význam

V Bhagavad-gītě (7.8) o sobě Kṛṣṇa říká:

raso 'ham apsu kaunteya
prabhāsmi śaśi sūryayoḥ
praṇavaḥ sarva-vedeṣu
śabdaḥ khe pauruṣaṁ nṛṣu

“Jsem chuť vody, ó synu Kuntī (Arjuno), jsem světlo slunce a měsíce, slabika oṁ ve védských mantrách, zvuk v éteru a schopnost v člověku.” Zde Pán projevil svou všudypřítomnost burácivým zvukem v nebi (śabdaḥ khe). Hřmění bylo důkazem, že je přítomný. Démoni jako Hiraṇyakaśipu nyní mohli poznat Pánovu svrchovanou moc, a Hiraṇyakaśipu se začal bát. Člověk, ať je jakkoliv mocný, se vždy bojí zvuku hromu. Hiraṇyakaśipu a všichni démoni, kteří byli jeho společníky, měli z přítomnosti Nejvyššího Pána v podobě zvuku nesmírný strach, i když nedokázali zjistit, odkud tento zvuk pochází.

Verš

satyaṁ vidhātuṁ nija-bhṛtya-bhāṣitaṁ
vyāptiṁ ca bhūteṣv akhileṣu cātmanaḥ
adṛśyatātyadbhuta-rūpam udvahan
stambhe sabhāyāṁ na mṛgaṁ na mānuṣam

Synonyma

satyam — pravdivá; vidhātum — dokázat; nija-bhṛtya-bhāṣitam — slova Jeho služebníka (Prahlāda Mahārāje, který řekl, že jeho Pán je všude); vyāptim — proniknutí; ca — a; bhūteṣu — mezi živými bytostmi a prvky; akhileṣu — všemi; ca — také; ātmanaḥ — Jeho; adṛśyata — bylo vidět; ati — velice; adbhuta — úžasnou; rūpam — podobu; udvahan — přijímající; stambhe — ve sloupu; sabhāyām — uprostřed shromáždění; na — ne; mṛgam — zvíře; na — ani; mānuṣam — lidská bytost.

Překlad

Hari, Nejvyšší Osobnost Božství, chtěl dokázat, že tvrzení Jeho služebníka Prahlāda Mahārāje (že Nejvyšší Pán je všude, dokonce i ve sloupu sněmovny) bylo pravdivé, a proto projevil podobu, kterou dosud nikdo nikdy nespatřil — nebyl to ani člověk, ani lev. V této úžasné podobě se zjevil v sále.

Význam

Když se Hiraṇyakaśipu svého syna zeptal: “Kde je tvůj Pán? Je v tomto sloupu?” Prahlāda Mahārāja nebojácně odpověděl: “Ano, můj Pán je všude.” Pán se pak zjevil ze sloupu, aby Hiraṇyakaśipua přesvědčil, že Prahlādova slova byla neklamnou pravdou. Zjevil se jako napůl lev a napůl člověk, a Hiraṇyakaśipu tak nemohl poznat, zda je tento obr lvem nebo lidskou bytostí. Aby Pán potvrdil to, co Prahlāda řekl, prokázal, že Jeho oddaný není nikdy zničen, což je vyhlášeno v Bhagavad-gītě (kaunteya pratijānīhi na me bhaktaḥ praṇaśyati). Prahlādův démonský otec svému synovi opakovaně vyhrožoval, že ho zabije, ale Prahlāda si byl jistý, že se to nemůže stát, protože byl pod ochranou Nejvyššího Pána. Tím, že se Pán zjevil ze sloupu, povzbudil svého oddaného; v podstatě říkal: “Neboj se. Jsem tady.” Projevením své podoby Nṛsiṁhadeva také zachoval Brahmův slib, že Hiraṇyakaśipua nezabije žádné zvíře ani lidská bytost. Zjevil se v podobě, o které nebylo možné říci, že je to zcela člověk či lev.

Verš

sa sattvam enaṁ parito vipaśyan
stambhasya madhyād anunirjihānam
nāyaṁ mṛgo nāpi naro vicitram
aho kim etan nṛ-mṛgendra-rūpam

Synonyma

saḥ — on (Hiraṇyakaśipu, král Daityů); sattvam — živou bytost; enam — tu; paritaḥ — všude kolem; vipaśyan — hledící; stambhasya — sloupu; madhyāt — zprostředka; anunirjihānam — vycházející; na — ne; ayam — toto; mṛgaḥ — zvíře; na — ne; api — skutečně; naraḥ — lidská bytost; vicitram — nanejvýš úžasná; aho — běda; kim — co; etat — toto; nṛ-mṛga-indra-rūpam — podoba jak člověka, tak krále zvířat, lva.

Překlad

Zatímco se Hiraṇyakaśipu rozhlížel na všechny strany, aby nalezl původ onoho zvuku, ze sloupu vystoupil Pán v této úžasné podobě, o které se nedalo říci, zda je to člověk či lev. Ohromený Hiraṇyakaśipu přemýšlel: “Co je to za bytost, napůl člověk a napůl lev?”

Význam

Démon nedokáže postihnout neomezenou moc Nejvyššího Pána. Ve Védách stojí: parāsya śaktir vividhaiva śrūyate svābhāvikī jñāna-bala-kriyā ca — různé energie Pána působí neustále jako přirozený projev Jeho poznání. Démonovi připadá úžasné, že se podoba lva a podoba člověka mohou spojit v jednu, jelikož nemá zkušenosti s nepochopitelnou mocí, na základě které je Nejvyšší Pán nazýván “všemocný”. Démoni nemohou Pánovu všemohoucnost pochopit; považují Ho za jednoho z nich (avajānanti māṁ mūḍhā mānuṣīṁ tanum āśritam). Mūḍhové, darebáci, si myslí, že Kṛṣṇa je obyčejný člověk, který přichází pro dobro jiných lidí. Paraṁ bhāvam ajānantaḥ — hlupáci, darebáci a démoni si nedokáží svrchovanou moc Pána uvědomit. Pán však může vše — může dělat, cokoliv chce. Když Hiraṇyakaśipu dostal od Pána Brahmy požehnání, myslel si, že je v bezpečí, jelikož měl slíbeno, že ho nezabije zvíře ani lidská bytost. Nikdy nepomyslel na to, že by zvíře a člověk mohli tvořit jednu bytost, aby taková podoba zmátla démony, jako je on. To je význam všemohoucnosti Nejvyšší Osobnosti Božství.

Verš

mīmāṁsamānasya samutthito ’grato
nṛsiṁha-rūpas tad alaṁ bhayānakam
pratapta-cāmīkara-caṇḍa-locanaṁ
sphurat saṭā-keśara-jṛmbhitānanam
karāla-daṁṣṭraṁ karavāla-cañcala-
kṣurānta-jihvaṁ bhrukuṭī-mukholbaṇam
stabdhordhva-karṇaṁ giri-kandarādbhuta-
vyāttāsya-nāsaṁ hanu-bheda-bhīṣaṇam
divi-spṛśat kāyam adīrgha-pīvara-
grīvoru-vakṣaḥ-sthalam alpa-madhyamam
candrāṁśu-gauraiś churitaṁ tanūruhair
viṣvag bhujānīka-śataṁ nakhāyudham
durāsadaṁ sarva-nijetarāyudha-
praveka-vidrāvita-daitya-dānavam

Synonyma

mīmāṁsamānasya — Hiraṇyakaśipua, který přemítal nad úžasnou podobou Pána; samutthitaḥ — zjevila se; agrataḥ — před; nṛsiṁha-rūpaḥ — podoba Nṛsiṁhy (napůl lev a napůl člověk); tat — ta; alam — neobyčejně; bhayānakam — hrozivá; pratapta — jako roztavené; cāmīkara — zlato; caṇḍa-locanam — probodávající očima; sphurat — blýskající se; saṭā-keśara — Jeho hřívou; jṛmbhita-ānanam — jehož tvář byla rozšířena; karāla — strašných; daṁṣṭram — s řadou zubů; karavāla-cañcala — míhající se jako ostrý meč; kṣura-anta — a ostrý jako břitva; jihvam — jehož jazyk; bhrukuṭī-mukha — vzhledem k Jeho zamračené tváři; ulbaṇam — strašlivý; stabdha — nehybné; ūrdhva — vztyčené; karṇam — jehož uši; giri-kandara — jako jeskyně v hoře; adbhuta — úžasné; vyāttāsya — s doširoka rozevřenou tlamou; nāsam — a nozdrami; hanu-bheda-bhīṣaṇam — vyvolávající strach rozevřenými čelistmi; divi-spṛśat — dotýkající se nebe; kāyam — jehož tělo; adīrgha — krátký; pīvara — silný; grīva — krk; uru — široká; vakṣaḥ-sthalam — hruď; alpa — útlý; madhyamam — pas; candra-aṁśu — jako paprsky měsíce; gauraiḥ — bělavé; churitam — pokrytý; tanūruhaiḥ — chlupy; viṣvak — na všechny strany; bhuja — paží; anīka-śatam — stovkami řad; nakha — s drápy; āyudham — jako smrtícími zbraněmi; durāsadam — nesmírně obtížné přemoci; sarva — všechny; nija — vlastních; itara — a dalších; āyudha — zbraní; praveka — použitím nejlepších; vidrāvita — zahnáni na útěk; daitya — jímž démoni; dānavam — a darebáci (ateisté).

Překlad

Hiraṇyakaśipu pozoroval Pána, který před ním stál ve své podobě Nṛsiṁhadeva, a snažil se zjistit, kdo to vlastně je. Pánova podoba byla nesmírně hrozivá — v Jeho očích, připomínajících tekoucí zlato, se zračil hněv; hříva zvětšující velikost Jeho hrůzostrašné tváře zářila; měl děsivé zuby a Jeho jazyk, pohybující se ze strany na stranu jako meč při souboji, byl ostrý jako břitva. Měl vztyčené, nehybné uši a Jeho nozdry a doširoka rozevřená tlama vypadaly jako horské jeskyně. Čelisti se děsivě rozevíraly a celé Jeho tělo se dotýkalo nebe. Měl krátký a silný krk, širokou hruď, útlý pas a chlupy na těle bílé jako měsíční paprsky. Jeho paže připomínaly šiky vojáků a rozpínaly se na všechny strany, když svou lasturou, diskem, kyjem, lotosem a dalšími osobními zbraněmi zabíjel démony, darebáky a ateisty.

Verš

prāyeṇa me ’yaṁ hariṇorumāyinā
vadhaḥ smṛto ’nena samudyatena kim
evaṁ bruvaṁs tv abhyapatad gadāyudho
nadan nṛsiṁhaṁ prati daitya-kuñjaraḥ

Synonyma

prāyeṇa — pravděpodobně; me — mě; ayam — toto; hariṇā — Nejvyšším Pánem; uru-māyinā — který oplývá mystickou mocí; vadhaḥ — smrt; smṛtaḥ — plánovaná; anena — s touto; samudyatena — snahou; kim — co; evam — takto; bruvan — mumlající; tu — ovšem; abhyapatat — napadl; gadā-āyudhaḥ — ozbrojen svou zbraní, kyjem; nadan — řvoucí; nṛ-siṁham — Pánu, jenž se zjevil jako napůl lev a napůl člověk; prati — proti; daitya-kuñjaraḥ — Hiraṇyakaśipu, který byl jako slon.

Překlad

Hiraṇyakaśipu si pro sebe mumlal: “Pán Viṣṇu, který vládne velkou mystickou silou, přichystal tento plán, aby mě zabil, ale k čemu je takový pokus dobrý? Kdo se mnou může bojovat?” S těmito myšlenkami pozdvihl svůj kyj a zaútočil na Pána jako slon.

Význam

V džungli někdy dochází k bojům mezi lvy a slony. Zde se Pán zjevil jako lev a Hiraṇyakaśipu na Něho nebojácně zaútočil jako slon. Přirovnání v tomto verši je příhodné, neboť lev slona obvykle přemůže.

Verš

alakṣito ’gnau patitaḥ pataṅgamo
yathā nṛsiṁhaujasi so ’suras tadā
na tad vicitraṁ khalu sattva-dhāmani
sva-tejasā yo nu purāpibat tamaḥ

Synonyma

alakṣitaḥ — neviditelný; agnau — do ohně; patitaḥ — spadlý; pataṅgamaḥ — hmyz; yathā — stejně jako; nṛsiṁha — Pána Nṛsiṁhy; ojasi — v záři; saḥ — on; asuraḥ — Hiraṇyakaśipu; tadā — tehdy; na — ne; tat — to; vicitram — úžasné; khalu — opravdu; sattva-dhāmani — Nejvyšší Osobnosti Božství, na úrovni čistého dobra; sva-tejasā — svou září; yaḥ — ten, kdo (Pán); nu — zajisté; purā — dříve; apibat — pohltil; tamaḥ — temnotu hmotného stvoření.

Překlad

Když Hiraṇyakaśipu napadl Pána, který neobyčejně zářil, přestal být vidět, stejně jako když nepatrný hmyz vlétne do ohně a zmizí z očí. To není nic zvláštního, neboť Pán neustále setrvává na úrovni čistého dobra. Dříve, během tvoření, vstoupil do temného vesmíru a celý ho osvětlil svou duchovní září.

Význam

Pánovo postavení je transcendentální, na úrovni čistého dobra. Hmotný svět obvykle ovládá tamo-guṇa, kvalita nevědomosti, ale duchovní svět je díky přítomnosti Pána a Jeho záře prostý veškerého znečištění temnotou, vášní či poskvrněným dobrem. Přestože v hmotném světě najdeme stopy dobra v podobě bráhmanských vlastností, ty se někdy vlivem silně převládajících kvalit vášně a nevědomosti stávají neviditelnými. Pán je však neustále v transcendentálním postavení, a proto se Ho kvality vášně a nevědomosti nemohou dotknout. Žádná temnota, tvořená kvalitou nevědomosti, nemůže v přítomnosti Pána existovat. V Caitanya-caritāmṛtě (Madhya 22.31) stojí:

kṛṣṇa—sūrya-sama, māyā haya andhakāra
yāhāṅ kṛṣṇa, tāhāṅ nāhi māyāra adhikāra

“Bůh je světlo. Nevědomost je temnota. Kde je Bůh, tam není nevědomost.” Hmotný svět je plný temnoty a neznalosti duchovního života, ale tuto nevědomost rozptýlí bhakti-yoga. Pán se zjevil díky tomu, že Prahlāda Mahārāja byl zaměstnán bhakti-yogou, a tehdy byl potlačen vliv Hiraṇyakaśipuovy vášně a nevědomosti, neboť se výrazně projevila Pánova kvalita čistého dobra, záře Brahmanu. V tak velké záři přestal být Hiraṇyakaśipu vidět — jeho vliv se vytratil. Śāstra uvádí příklad znázorňující vítězství nad temnotou hmotného světa. Když byl z lotosového stonku vyrůstajícího z břicha Garbhodakaśāyī Viṣṇua stvořen Pán Brahmā, viděl všude tmu, ale jakmile obdržel poznání od Nejvyšší Osobnosti Božství, vše bylo najednou jasné, stejně jako je vše jasné, když se člověk dostane z temnoty noci na sluneční světlo. Důležité je vědět, že dokud se nacházíme pod vlivem hmotných kvalit přírody, jsme neustále v temnotě. Tu není možné rozptýlit bez přítomnosti Nejvyššího, které lze dosáhnout bhakti-yogou. Bhakti-yoga představuje transcendentální stav, zcela prostý hmotného znečištění.

Verš

tato ’bhipadyābhyahanan mahāsuro
ruṣā nṛsiṁhaṁ gadayoruvegayā
taṁ vikramantaṁ sagadaṁ gadādharo
mahoragaṁ tārkṣya-suto yathāgrahīt

Synonyma

tataḥ — pak; abhipadya — útočící; abhyahanat — udeřil; mahā-asuraḥ — velký démon (Hiraṇyakaśipu); ruṣā — hněvivě; nṛsiṁham — Pána Nṛsiṁhadeva; gadayā — svým kyjem; uru-vegayā — mocně mávající; tam — jeho (Hiraṇyakaśipua); vikramantam — předvádějícího svou udatnost; sa-gadam — s jeho kyjem; gadā-dharaḥ — Pán Nṛsiṁhadeva, jenž také třímá v ruce kyj; mahā-uragam — velkého hada; tārkṣya-sutaḥ — Garuḍa, syn Tārkṣyi; yathā — stejně jako; agrahīt — chytil.

Překlad

Velký démon Hiraṇyakaśipu, který byl nesmírně rozhněvaný, pak rychle napadl Pána Nṛsiṁhadeva a začal Ho bít kyjem. Pán však démona i s jeho kyjem chytil, jako když Garuḍa chytí velkého hada.

Verš

sa tasya hastotkalitas tadāsuro
vikrīḍato yadvad ahir garutmataḥ
asādhv amanyanta hṛtaukaso ’marā
ghana-cchadā bhārata sarva-dhiṣṇya-pāḥ

Synonyma

saḥ — on (Hiraṇyakaśipu); tasya — Jeho (Pána Nṛsiṁhadeva); hasta — z rukou; utkalitaḥ — vyklouzl; tadā — tehdy; asuraḥ — král démonů, Hiraṇyakaśipu; vikrīḍataḥ — hrající si; yadvat — přesně jako; ahiḥ — had; garutmataḥ — Garuḍy; asādhu — nepříliš dobré; amanyanta — považovali; hṛta-okasaḥ — jimž Hiraṇyakaśipu zabral jejich sídla; amarāḥ — polobozi; ghana-cchadāḥ — zůstávající za mraky; bhārata — ó vznešený synu Bharaty; sarva-dhiṣṇya-pāḥ — vládci nebeských planet.

Překlad

Ó Yudhiṣṭhire, vznešený synu Bharaty! Když dal Pán Nṛsiṁhadeva Hiraṇyakaśipuovi příležitost vyklouznout Mu z rukou, stejně jako si Garuḍa někdy hraje s hadem a pustí ho ze zobáku, polobozi, kteří přišli o svá sídla a ve strachu z démona se skrývali za mraky, to nepovažovali za příliš dobré znamení. Byli tím vyvedeni z klidu.

Význam

Když Pán Nṛsiṁhadeva zabíjel Hiraṇyakaśipua, dal démonovi příležitost vyklouznout z Jeho sevření. To polobohy příliš nepotěšilo, jelikož se Hiraṇyakaśipua velice báli. Věděli, že kdyby se nějak dostal z Nṛsiṁhadevových rukou a viděl by, že s velkým potěšením očekávají jeho smrt, krutě by se jim pomstil. Proto se tolik strachovali.

Verš

taṁ manyamāno nija-vīrya-śaṅkitaṁ
yad dhasta-mukto nṛhariṁ mahāsuraḥ
punas tam āsajjata khaḍga-carmaṇī
pragṛhya vegena gata-śramo mṛdhe

Synonyma

tam — o Něm (Pánu Nṛsiṁhadevovi); manyamānaḥ — myslel si; nija-vīrya-śaṅkitam — obávající se jeho síly; yat — jelikož; hasta-muktaḥ — vysvobozen ze spárů Pána; nṛ-harim — Pána Nṛsiṁhadeva; mahā-asuraḥ — velký démon; punaḥ — znovu; tam — Jeho; āsajjata — napadl; khaḍga-carmaṇī — svůj meč a štít; pragṛhya — vzal; vegena — s velkou silou; gata-śramaḥ — když pominula jeho únava; mṛdhe — v boji.

Překlad

Když byl Hiraṇyakaśipu vysvobozen z Nṛsiṁhadevových rukou, mylně se domníval, že se Pán bojí jeho síly. Proto poté, co si na chvíli odpočinul od boje, vzal svůj meč a štít a znovu na Něho velkou silou zaútočil.

Význam

Když si hříšný člověk užívá hmotných vymožeností, hloupí lidé si někdy myslí: “Jak je možné, že si tento hříšník užívá, zatímco zbožný člověk trpí?” Z vůle Nejvyššího dostává někdy hříšník šanci užívat si hmotného světa, jako by nebyl v zajetí hmotné přírody — jen proto, aby mohl být ošálen. Hříšný člověk, který jedná proti zákonům přírody, musí být potrestán; někdy však dostává příležitost si hrát, stejně jako Hiraṇyakaśipu, když ho Nṛsiṁhadeva pustil z rukou. Hiraṇyakaśipuovi bylo souzeno, že ho Nṛsiṁhadeva nakonec zabije, ale Pán se chtěl pobavit, a proto mu ještě dovolil uniknout.

Verš

taṁ śyena-vegaṁ śata-candra-vartmabhiś
carantam acchidram upary-adho hariḥ
kṛtvāṭṭa-hāsaṁ kharam utsvanolbaṇaṁ
nimīlitākṣaṁ jagṛhe mahā-javaḥ

Synonyma

tam — jeho (Hiraṇyakaśipua); śyena-vegam — rychlostí sokola; śata-candra-vartmabhiḥ — pohyby svého meče a štítu, který byl ozdoben stovkou znaků podobných měsíci; carantam — pohybujícího se; acchidram — bez jediné slabiny; upari-adhaḥ — nahoru a dolů; hariḥ — Nejvyšší Osobnost Božství; kṛtvā — vydávající; aṭṭa-hāsam — hlasitý smích; kharam — pronikavý; utsvana-ulbaṇam — plný strachu z tohoto hlasitého zvuku; nimīlita — zavřené; akṣam — oči; jagṛhe — chytil; mahā-javaḥ — velice mocný Pán.

Překlad

Nārāyaṇa, Nejvyšší Osobnost Božství, jenž je nesmírně silný a mocný, se hlasitě, pronikavě smál. Chytil Hiraṇyakaśipua, který se chránil mečem a štítem, žádné místo nenechával nekryté a rychlostí sokola se pohyboval chvílemi po nebi a chvílemi po zemi. Bál se Nṛsiṁhadevova smíchu, a tak měl zavřené oči.

Verš

viṣvak sphurantaṁ grahaṇāturaṁ harir
vyālo yathākhuṁ kuliśākṣata-tvacam
dvāry ūrum āpatya dadāra līlayā
nakhair yathāhiṁ garuḍo mahā-viṣam

Synonyma

viṣvak — na všechny strany; sphurantam — pohybující svými údy; grahaṇa-āturam — soužený tím, že byl chycen; hariḥ — Nejvyšší Osobnost Božství, Nṛsiṁhadeva; vyālaḥ — had; yathā — stejně jako; ākhum — myš; kuliśa-akṣata — neporaněná ani bleskem vrženým králem Indrou; tvacam — jehož kůže; dvāri — na prahu dveří; ūrum — na své stehno; āpatya — pokládající; dadāra — probodl; līlayā — hravě; nakhaiḥ — drápy; yathā — stejně jako; ahim — hada; garuḍaḥ — Garuḍa, jenž nosí Pána Viṣṇua; mahā-viṣam — prudce jedovatého.

Překlad

Pán Nṛsiṁhadeva chytil Hiraṇyakaśipua, jehož nemohl zranit ani blesk krále Indry, jako když had chytí myš nebo Garuḍa uchvátí prudce jedovatého hada. Démon, vyděšený tím, že byl chycen, házel svými údy na všechny strany. Pán si ho položil na klín, podepřel ho svými stehny a ve vchodu do sněmovny ho svými drápy hravě roztrhal na kusy.

Význam

Hiraṇyakaśipu získal od Pána Brahmy požehnání, že nezemře na zemi ani na nebi. Aby tedy Nṛsiṁhadeva zachoval Brahmův slib, položil si Hiraṇyakaśipuovo tělo na klín, což nebyla země ani nebe. Další požehnání, které Hiraṇyakaśipu dostal, mu zaručovalo, že nezemře ani ve dne, ani v noci. V zájmu dodržení tohoto Brahmova slibu ho tedy Pán zabil večer, což je konec dne a začátek noci, ale není to ani den ani noc. Dále si Hiraṇyakaśipu od Pána Brahmy vyžádal, aby nezemřel zásahem žádné zbraně a aby ho nezabila žádná osoba, mrtvá ani živá. Aby Pán Nṛsiṁhadeva dodržel slovo Pána Brahmy, roztrhal Hiraṇyakaśipuovo tělo svými drápy, což nebyly zbraně a nebyly ani živé ani mrtvé. O drápech lze říci, že jsou mrtvé, ale zároveň je lze označit za živé. Pán Nṛsiṁhadeva chtěl zachovat všechna Brahmova požehnání, a tak zabil velkého démona Hiraṇyakaśipua nepředvídatelným způsobem, ale zároveň velmi snadno.

Verš

saṁrambha-duṣprekṣya-karāla-locano
vyāttānanāntaṁ vilihan sva-jihvayā
asṛg-lavāktāruṇa-keśarānano
yathāntra-mālī dvipa-hatyayā hariḥ

Synonyma

saṁrambha — kvůli velkému hněvu; duṣprekṣya — velice obtížné pohlédnout do; karāla — strašné; locanaḥ — oči; vyātta — rozšířené; ānana-antam — koutek úst; vilihan — olizující; sva-jihvayā — svým jazykem; asṛk-lava — kapkami krve; ākta — potřísněná; aruṇa — načervenalá; keśara — hříva; ānanaḥ — a tvář; yathā — jako; antra-mālī — ověnčený girlandou ze střev; dvipa-hatyayā — když zabije slona; hariḥ — lev.

Překlad

Tvář a hříva Pána Nṛsiṁhadeva byly potřísněné kapkami krve a do Jeho strašných očí plných hněvu nebylo možné pohlédnout. Nejvyšší Osobnost Božství, Nṛsiṁhadeva, si jazykem olizoval koutek úst a zdobila Ho girlanda ze střev vyrvaných z Hiraṇyakaśipuova břicha. Připomínal tak lva, který právě zabil slona.

Význam

Chlupy lemující tvář Pána Nṛsiṁhadeva, potřísněné kapkami krve, byly načervenalé a vypadaly překrásně. Śrī Nṛsiṁhadeva svými drápy roztrhl Hiraṇyakaśipuovo břicho, vytáhl démonova střeva a pověsil si je na krk jako girlandu. To ještě umocnilo Jeho krásu. Pán tak naháněl velkou hrůzu, podobně jako lev, který zápasí se slonem.

Verš

nakhāṅkurotpāṭita-hṛt-saroruhaṁ
visṛjya tasyānucarān udāyudhān
ahan samastān nakha-śastra-pāṇibhir
dordaṇḍa-yūtho ’nupathān sahasraśaḥ

Synonyma

nakha-aṅkura — ostrými drápy; utpāṭita — vyrvané; hṛt-saroruham — jehož srdce, které vypadalo jako květ lotosu; visṛjya — nechávající stranou; tasya — jeho; anucarān — stoupence (vojáky a tělesnou stráž); udāyudhān — tasící zbraně; ahan — zabil; samastān — všechny; nakha-śastra-pāṇibhiḥ — drápy a jinými zbraněmi ve svých rukách; dordaṇḍa-yūthaḥ — s neomezeně mnoha pažemi; anupathān — Hiraṇyakaśipuovy následovníky; sahasraśaḥ — po tisících.

Překlad

Nejvyšší Pán, Osobnost Božství, který měl obrovské množství paží, nejprve vyrval Hiraṇyakaśipuovo srdce a poté odhodil démona stranou a obrátil se proti tisícům jeho vojáků. Tito věrní následovníci Hiraṇyakaśipua tasili zbraně, aby s Ním bojovali, ale On je všechny zabil pouhými špičkami svých drápů.

Význam

Od stvoření hmotného světa existují dva druhy živých bytostí: devové a asurové. Devové jsou vždy věrní Nejvyšší Osobnosti Božství, zatímco asurové jsou ateisté, kteří popírají Pánovu svrchovanost. V současné době je na celém světě obrovské množství ateistů, kteří se snaží dokázat, že žádný Bůh neexistuje a že ke všemu dochází na základě kombinací a permutací hmotných prvků. Tak se hmotný svět stává stále bezbožnějším, a následkem toho je všude narušen pořádek. Pokud to bude pokračovat, Nejvyšší Pán bezpochyby zasáhne, tak jako to učinil v případě Hiraṇyakaśipua. Zůstane-li tato civilizace bezbožnou, bude zničena během okamžiku, pouhým pohybem prstu Nejvyšší Osobnosti Božství, stejně jako byli v okamžiku zničeni Hiraṇyakaśipu a jeho stoupenci. Démoni by si proto měli dát pozor a zastavit bezbožnost ve své civilizaci. Měli by využít přítomnosti hnutí pro vědomí Kṛṣṇy a stát se oddanými Nejvyšší Osobnosti Božství; jinak jsou odsouzeni k záhubě. Hiraṇyakaśipu byl zabit během jediného okamžiku a stejně může být kdykoliv zničena i bezbožná civilizace.

Verš

saṭāvadhūtā jaladāḥ parāpatan
grahāś ca tad-dṛṣṭi-vimuṣṭa-rociṣaḥ
ambhodhayaḥ śvāsa-hatā vicukṣubhur
nirhrāda-bhītā digibhā vicukruśuḥ

Synonyma

saṭā — díky hřívě Pána Nṛsiṁhadeva; avadhūtāḥ — chvějící se; jaladāḥ — oblaka; parāpatan — rozehnaná; grahāḥ — zářící planety; ca — a; tat-dṛṣṭi — Jeho planoucím pohledem; vimuṣṭa — odebraná; rociṣaḥ — jejichž záře; ambhodhayaḥ — voda oceánů a moří; śvāsa-hatāḥ — bičovaná Nṛsiṁhadevovým dechem; vicukṣubhuḥ — rozbouřila se; nirhrāda-bhītāḥ — vystrašení Nṛsiṁhadevovým řevem; digibhāḥ — všichni sloni střežící světové strany; vicukruśuḥ — sténali.

Překlad

Hříva Pána Nṛsiṁhadeva rozvířila oblaka a rozehnala je do všech stran. Pánovy planoucí oči zbavily svítící nebeská tělesa záře a Jeho dech rozbouřil moře a oceány. Všichni sloni na světě začali strachem z Jeho řevu sténat.

Význam

V Bhagavad-gītě (10.41) Pán říká:

yad yad vibhūtimat sattvaṁ
śrīmad ūrjitam eva vā
tat tad evāvagaccha tvaṁ
mama tejo-'ṁśa-sambhavam

“Věz, že všechny vznešené, krásné a působivé výtvory povstávají z pouhého zlomku Mé záře.” Světlo planet a hvězd na nebi je jen částečným projevem Pánovy záře. Různé živé bytosti mají mnoho úžasných vlastností, ale všechno neobyčejné je pouze částí Pánova jasu či lesku (tejas). Když Pán ve své jedinečné podobě sestoupí do tohoto hmotného světa, obrovské vlny moří a oceánů a mnoho dalších divů Jeho stvoření ztrácí na významu. Ve srovnání s Jeho osobními transcendentálními vlastnostmi, které překonávají vše, je všechno ostatní zanedbatelné.

Verš

dyaus tat-saṭotkṣipta-vimāna-saṅkulā
protsarpata kṣmā ca padābhipīḍitā
śailāḥ samutpetur amuṣya raṁhasā
tat-tejasā khaṁ kakubho na rejire

Synonyma

dyauḥ — meziplanetární prostor; tat-saṭā — Jeho hřívou; utkṣipta — vymrštěných do výšky; vimāna-saṅkulā — plný letadel; protsarpata — vychýlená ze svého postavení; kṣmā — planeta Země; ca — také; pada-abhipīḍitā — drcena velkou tíhou Pánových lotosových nohou; śailāḥ — kopce a hory; samutpetuḥ — zvedaly se; amuṣya — toho (Pána); raṁhasā — vlivem nesnesitelné síly; tat-tejasā — vlivem Jeho záře; kham — nebe; kakubhaḥ — deset světových stran; na rejire — pozbyly jasu.

Překlad

Nṛsiṁhadevova hříva vymrštila letadla do meziplanetárního prostoru a vyšších planetárních soustav. Zdálo se, že Země se pod tlakem Pánových lotosových nohou vychyluje ze svého postavení, a Jeho nesnesitelná síla způsobila, že se zvedaly všechny kopce a hory. Záře Pánova těla potlačila přirozený jas nebe a všech světových stran.

Význam

Z tohoto verše lze vyrozumět, že letadla létala po nebi již v dávných dobách. Śrīmad-Bhāgavatam byl přednesen před pěti tisíci lety a údaje v tomto verši dokazují, že znaky vysoce pokročilé civilizace tehdy existovaly na vyšších i nižších planetárních soustavách. Moderní vědci a filozofové pošetile vykládají, že před třemi tisíci lety žádná civilizace neexistovala, ale tvrzení tohoto verše vyvrací takové nepodložené úsudky. Védská civilizace existovala již před mnoha milióny let, od stvoření tohoto světa. Moderní vymoženosti zajišťující pohodlí obyvatel a mnoho dalšího bylo možné najít po celém vesmíru.

Verš

tataḥ sabhāyām upaviṣṭam uttame
nṛpāsane sambhṛta-tejasaṁ vibhum
alakṣita-dvairatham atyamarṣaṇaṁ
pracaṇḍa-vaktraṁ na babhāja kaścana

Synonyma

tataḥ — poté; sabhāyām — ve sněmovně; upaviṣṭam — usazený; uttame — na nejlepším; nṛpa-āsane — trůnu (na kterém sedával král Hiraṇyakaśipu); sambhṛta-tejasam — v plném lesku; vibhum — Nejvyšší Pán; alakṣita-dvairatham — jehož vyzývatele či nepřítele nebylo vidět; ati — velkou; amarṣaṇam — nahánějící hrůzu (svým hněvem); pracaṇḍa — děsivý; vaktram — obličej; na — ne; babhāja — uctíval; kaścana — kdokoliv.

Překlad

Pán Nṛsiṁhadeva, v plném lesku a s hrůzostrašným vzezřením, byl nesmírně rozhněvaný, a když nenašel soupeře, který by se postavil Jeho moci a vznešenosti, usedl ve sněmovně na honosný královský trůn. Ze strachu a pocitu podřízenosti nikdo nedokázal přistoupit, aby Mu osobně sloužil.

Význam

Když Pán usedl na démonův trůn, nebylo nikoho, kdo by protestoval; žádný nepřítel nepřišel za Hiraṇyakaśipua s Pánem bojovat. Démoni tedy okamžitě uznali Pánovu svrchovanost. Dále je důležité, že i když se Hiraṇyakaśipu k Pánovi choval jako ke svému největšímu nepříteli, byl Jeho věrným služebníkem z Vaikuṇṭhy, a Pán proto neváhal usednout na trůn, který Hiraṇyakaśipu tak pracně vytvořil. Śrīla Viśvanātha Cakravartī Ṭhākura v této souvislosti poznamenává, že velcí světci a ṛṣiové někdy s velkou pozorností nabízejí Pánu drahocenné trůny, posvěcené védskými mantrami a tantrami, ale Pán na ně přesto neusedne. Hiraṇyakaśipu však byl dříve Jaya, vrátný u vaikunthské brány, a přestože kvůli kletbě bráhmanů poklesl a měl povahu démona a přestože jako Hiraṇyakaśipu Pánovi nikdy nic neobětoval, Pán je ke svému oddanému a služebníkovi natolik laskavý, že Mu i tak činilo potěšení sedět na trůnu, který byl jeho výtvorem. Z toho by mělo být zřejmé, že oddaný je požehnaný za všech okolností.

Verš

niśāmya loka-traya-mastaka-jvaraṁ
tam ādi-daityaṁ hariṇā hataṁ mṛdhe
praharṣa-vegotkalitānanā muhuḥ
prasūna-varṣair vavṛṣuḥ sura-striyaḥ

Synonyma

niśāmya — když slyšely; loka-traya — tří světů; mastaka-jvaram — bolest hlavy; tam — jeho; ādi — původního; daityam — démona; hariṇā — Nejvyšší Osobností Božství; hatam — zabitého; mṛdhe — v boji; praharṣa-vega — výbuchem extáze; utkalita-ānanāḥ — jejichž tváře rozkvetly; muhuḥ — znovu a znovu; prasūna-varṣaiḥ — deštěm květů; vavṛṣuḥ — zaplavovaly; sura-striyaḥ — manželky polobohů.

Překlad

Hiraṇyakaśipu byl jako horečnatý zánět mozkových blan v hlavě tří světů. Proto když manželky polobohů na nebeských planetách uviděly, že tento velký démon byl zabit rukou Nejvyšší Osobnosti Božství, tváře jim rozkvetly velkou radostí. Znovu a znovu Pána Nṛsiṁhadeva zasypávaly z nebes deštěm květů.

Verš

tadā vimānāvalibhir nabhastalaṁ
didṛkṣatāṁ saṅkulam āsa nākinām
surānakā dundubhayo ’tha jaghnire
gandharva-mukhyā nanṛtur jaguḥ striyaḥ

Synonyma

tadā — tehdy; vimāna-āvalibhiḥ — s různými druhy letadel; nabhastalam — nebe; didṛkṣatām — toužících vidět; saṅkulam — zaplněné; āsa — stalo se; nākinām — polobohů; sura-ānakāḥ — bubny polobohů; dundubhayaḥ — kotle; atha — jakož i; jaghnire — byly rozezněny; gandharva-mukhyāḥ — vůdci Gandharvů; nanṛtuḥ — začaly tančit; jaguḥ — zpívali; striyaḥ — andělské ženy.

Překlad

Nebe tehdy zaplnila letadla polobohů toužících vidět činy Nejvyššího Pána, Nārāyaṇa. Polobozi rozezněli bubny a kotle, andělské ženy, které to slyšely, začaly tancovat a nejpřednější z Gandharvů krásně zpívali.

Verš

tatropavrajya vibudhā
brahmendra-giriśādayaḥ
ṛṣayaḥ pitaraḥ siddhā
vidyādhara-mahoragāḥ
manavaḥ prajānāṁ patayo
gandharvāpsara-cāraṇāḥ
yakṣāḥ kimpuruṣās tāta
vetālāḥ saha-kinnarāḥ
te viṣṇu-pārṣadāḥ sarve
sunanda-kumudādayaḥ
mūrdhni baddhāñjali-puṭā
āsīnaṁ tīvra-tejasam
īḍire nara-śārdulaṁ
nātidūracarāḥ pṛthak

Synonyma

tatra — tam (na nebi); upavrajya — blížící se (ve svých letadlech); vibudhāḥ — nejrůznější polobozi; brahma-indra-giriśa-ādayaḥ — v čele s Pánem Brahmou, králem Indrou a Pánem Śivou; ṛṣayaḥ — svatí mudrci; pitaraḥ — obyvatelé Pitṛloky; siddhāḥ — obyvatelé Siddhaloky; vidyādhara — obyvatelé Vidyādhara-loky; mahā-uragāḥ — obyvatelé planet velkých hadů; manavaḥ — Manuové; prajānām — živých bytostí (na různých planetách); patayaḥ — vůdčí představitelé; gandharva — obyvatelé Gandharvaloky; apsara — obyvatelé planet andělů; cāraṇāḥ — obyvatelé Cāraṇaloky; yakṣāḥ — Yakṣové; kimpuruṣāḥ — Kimpuruṣové; tāta — ó můj milý; vetālāḥ — Vetālové; saha-kinnarāḥ — společně s Kinnary; te — oni; viṣṇu-pārṣadāḥ — důvěrní společníci Pána Viṣṇua (na Vaikuṇṭhalokách); sarve — všichni; sunanda-kumuda-ādayaḥ — v čele se Sunandou a Kumudou; mūrdhni — na svých hlavách; baddha-añjali-puṭāḥ — se sepjatýma rukama; āsīnam — jenž seděl na trůnu; tīvra-tejasam — vydávající pronikavou duchovní záři; īḍire — s úctou velebili; nara-śārdulam — Pána, který se zjevil jako napůl člověk a napůl lev; na ati-dūracarāḥ — přistupující blíže; pṛthak — jednotlivě.

Překlad

Můj milý králi Yudhiṣṭhire, nato se polobozi přiblížili k Pánu. Vedli je Pán Brahmā, král Indra a Pán Śiva a doprovázeli je velcí světci a obyvatelé Pitṛloky, Siddhaloky, Vidyādhara-loky a planety hadů. Přišli Manuové a rovněž vůdčí osobnosti různých jiných planet, andělské tanečnice a také Gandharvové, Cāraṇové, Yakṣové, obyvatelé Kinnaraloky, Vetālové, obyvatelé Kimpuruṣa-loky a důvěrní služebníci Viṣṇua, jako například Sunanda a Kumuda. Ti všichni přistoupili k Pánu, jenž pronikavě zářil, a jednotlivě Mu skládali poklony a přednášeli modlitby s rukama sepjatýma u svých hlav.

Verš

śrī-brahmovāca
nato ’smy anantāya duranta-śaktaye
vicitra-vīryāya pavitra-karmaṇe
viśvasya sarga-sthiti-saṁyamān guṇaiḥ
sva-līlayā sandadhate ’vyayātmane

Synonyma

śrī-brahmā uvāca — Pán Brahmā řekl; nataḥ — klanící se; asmi — jsem; anantāya — neomezenému Pánu; duranta — jejichž konec je velice obtížné nalézt; śaktaye — který vlastní různé energie; vicitra-vīryāya — jenž má různé síly; pavitra-karmaṇe — jehož činnosti nepřinášejí reakce (i když dělá rozporuplné věci, neznečistí se hmotnými kvalitami); viśvasya — vesmíru; sarga — stvoření; sthiti — udržování; saṁyamān — a zničení; guṇaiḥ — prostřednictvím hmotných kvalit; sva-līlayā — hravě; sandadhate — uskutečňuje; avyaya-ātmane — jehož osobnosti nikdy neubývá.

Překlad

Pán Brahmā se modlil: Můj Pane, jsi neomezený a vlastníš nekonečné energie. Nikdo není schopen odhadnout Tvou moc a úžasný vliv, neboť Tvé činy nejsou nikdy znečištěné hmotnou energií. Prostřednictvím hmotných kvalit hravě tvoříš, udržuješ a opět ničíš celý vesmír, a přesto sám zůstáváš stále stejný; Tvé osobnosti nikdy neubývá. Proto Ti skládám uctivé poklony.

Význam

Činnosti Pána jsou vždy úžasné. Jeho služebníci Jaya a Vijaya byli Pánovými důvěrnými přáteli, a přesto byli prokleti a přijali těla démonů. Dále bylo předurčeno, aby se v rodině jednoho z nich narodil Prahlāda Mahārāja a projevil chování vznešeného oddaného. Poté Pán přijal tělo Nṛsiṁhadeva, aby zabil téhož démona, který se podle Jeho vlastního přání narodil v démonském rodě. Kdo tedy může porozumět Pánovým transcendentálním činnostem? Nikdo nechápe ani činnosti Jeho služebníků, o transcendentálních činnostech samotného Pána nemluvě. V Caitanya-caritāmṛtě (Madhya 23.39) stojí: tāṅra vākya, kriyā, mudrā vijñeha nā bhujhaya — činnosti Pánových služebníků nemůže nikdo pochopit. A což teprve činnosti Pána? Kdo je schopen pochopit, jak Kṛṣṇa přináší prospěch celému světu? Pán je zde osloven jako duranta-śakti, jelikož nikdo nedokáže porozumět Jeho energiím a způsobu, jakým jedná.

Verš

śrī-rudra uvāca
kopa-kālo yugāntas te
hato ’yam asuro ’lpakaḥ
tat-sutaṁ pāhy upasṛtaṁ
bhaktaṁ te bhakta-vatsala

Synonyma

śrī-rudraḥ uvāca — Pán Śiva přednesl svou modlitbu; kopa-kālaḥ — pravý čas pro Tvou zlobu (s cílem zničení vesmíru); yuga-antaḥ — konec věku; te — Tebou; hataḥ — zabitý; ayam — tento; asuraḥ — velký démon; alpakaḥ — nicotný; tat-sutam — jeho syna (Prahlāda); pāhi — ochraň; upasṛtam — který je odevzdaný a stojí poblíž; bhaktam — oddaného; te — Tvého; bhakta-vatsala — ó můj Pane, který máš tak rád své oddané.

Překlad

Pán Śiva řekl: Konec věku je doba pro Tvou zlobu. Ó můj Pane, jenž jsi přirozeně nakloněn svému oddanému, když je nyní tento nicotný démon Hiraṇyakaśipu zabit, poskytni prosím ochranu jeho synu Prahlādu Mahārājovi, který stojí poblíž a je Tvým zcela odevzdaným oddaným.

Význam

Nejvyšší Osobnost Božství je stvořitelem hmotného světa. Ve stvoření probíhají tři procesy: tvoření, udržování a nakonec ničení. Při zničení na konci každého věku se Pán rozzlobí a úlohu zloby pak sehraje Pán Śiva, který je díky tomu zvaný Rudra. Když se Pán zjevil, aby zabil Hiraṇyakaśipua, všichni měli strach z Jeho běsnění, ale Pán Śiva, který dobře věděl, že zloba Nejvyššího je také Pánova līlā, se nebál. Śiva věděl, že bude muset pro Pána sehrát úlohu zloby. Kāla poukazuje na Pána Śivu (Bhairavu) a kopa značí Pánův hněv. Tato slova, dohromady spojená jako kopa-kāla, se vztahují na konec každého věku. Pán je vždy příznivě nakloněn svým oddaným, i když může vypadat velice rozhněvaně. Jelikož je avyayātmā — nikdy nepoklesne — je ke svým oddaným laskavý dokonce i tehdy, když se hněvá. Pán Śiva Mu proto připomněl, aby s Prahlādem Mahārājem — vznešeným, zcela odevzdaným oddaným, který stál vedle Něho — jednal jako milující otec.

Verš

śrī-indra uvāca
pratyānītāḥ parama bhavatā trāyatā naḥ sva-bhāgā
daityākrāntaṁ hṛdaya-kamalaṁ tad-gṛhaṁ pratyabodhi
kāla-grastaṁ kiyad idam aho nātha śuśrūṣatāṁ te
muktis teṣāṁ na hi bahumatā nārasiṁhāparaiḥ kim

Synonyma

śrī-indraḥ uvāca — nebeský král Indra řekl; pratyānītāḥ — získané zpět; parama — ó Nejvyšší; bhavatā — díky Tobě; trāyatā — který chráníš; naḥ — nás; sva-bhāgāḥ — podíly na obětích; daitya-ākrāntam — soužená démonem; hṛdaya-kamalam — nitra našich srdcí podobná lotosu; tat-gṛham — která jsou ve skutečnosti Tvým sídlem; pratyabodhi — byla osvícena; kāla-grastam — pohlcený časem; kiyat — zanedbatelný; idam — tento (svět); aho — běda; nātha — ó Pane; śuśrūṣatām — pro ty, kdo neustále slouží; te — Tobě; muktiḥ — vysvobození z pout hmoty; teṣām — jich (čistých oddaných); na — ne; hi — ovšem; bahumatā — považované za příliš důležité; nāra-siṁha — ó Pane Nṛsiṁhadeve, který jsi napůl lev a napůl člověk; aparaiḥ kim — k čemu je potom jiné vlastnictví.

Překlad

Král Indra řekl: Ó Nejvyšší Pane, jsi náš vysvoboditel a ochránce. Získal jsi od démona zpět naše obětní podíly, které ve skutečnosti patří Tobě. Démonský král Hiraṇyakaśipu naháněl všem velkou hrůzu, a tak se zmocnil našich srdcí, jež jsou Tvým trvalým sídlem. Tvá přítomnost nyní rozptýlila temnotu, kterou byla naše srdce prostoupená. Ó Pane, pro ty, kdo se neustále věnují službě Tobě, jež je vznešenější než osvobození, je veškeré hmotné bohatství bezvýznamné. Tito oddaní nestojí ani o osvobození, natož pak o výhody, které přinášejí kāma, artha a dharma.

Význam

V tomto hmotném světě žijí dva druhy lidí: devatové (polobozi) a asurové (démoni). Polobozi sice lpí na hmotném požitku, ale jsou to oddaní Pána, kteří jednají podle védských zásad. Za vlády Hiraṇyakaśipua se nikdo nemohl v klidu pravidelně věnovat svým povinnostem, které stanovuje védská civilizace. Po jeho zabití pocítili všichni polobozi, které Hiraṇyakaśipu neustále sužoval, velkou úlevu.

Vláda v Kali-yuze je plná démonů, a tak jsou životní podmínky oddaných neustále narušovány. Oddaní nemohou vykonávat yajñu, a proto nemohou jíst jídlo obětované v yajñi pro uctívání Pána Viṣṇua. Polobozi nemohou v srdci myslet na Nejvyšší Osobnost Božství — což jinak vždy dělají — jelikož jsou jejich srdce stále plná strachu z démonů. V Bhagavad-gītě (6.47) Pán říká:

yoginām api sarveṣāṁ
mad gatenāntarātmanā
śraddhāvān bhajate yo māṁ
sa me yuktatamo mataḥ

“Ten z yogīnů, který se ke Mně s velkou vírou neustále upíná, v nitru na Mě myslí a prokazuje Mi transcendentální láskyplnou službu, je se Mnou nejdůvěrněji spojen yogou a stojí ze všech nejvýše. To je můj názor.” Polobozi jsou plně pohrouženi do meditace o Nejvyšší Osobnosti Božství, aby se stali dokonalými yogīny, ale vlivem přítomnosti démonů jejich srdce zaplňují činnosti, které démoni provádějí. Tak se démoni prakticky zmocňují jejich srdcí, která mají být sídlem Nejvyššího Pána. Když byl Hiraṇyakaśipu mrtev, všichni polobozi pocítili úlevu, neboť mohli snadno myslet na Pána, přijímat výsledky obětí a být šťastní i přesto, že byli v hmotném světě.

Verš

śrī-ṛṣaya ūcuḥ
tvaṁ nas tapaḥ paramam āttha yad ātma-tejo
yenedam ādi-puruṣātma-gataṁ sasarktha
tad vipraluptam amunādya śaraṇya-pāla
rakṣā-gṛhīta-vapuṣā punar anvamaṁsthāḥ

Synonyma

śrī-ṛṣayaḥ ūcuḥ — velcí mudrci řekli; tvam — Ty; naḥ — naše; tapaḥ — askeze; paramam — nejvyšší; āttha — poučil jsi; yat — která; ātma-tejaḥ — Tvá duchovní síla; yena — kterou; idam — tento (hmotný svět); ādi-puruṣa — ó svrchovaná původní Osobnosti Božství; ātma-gatam — ponořený v Tobě; sasarktha — stvořil jsi; tat — tento proces askeze; vipraluptam — ukradený; amunā — tím démonem (Hiraṇyakaśipuem); adya — nyní; śaraṇya-pāla — ó svrchovaný zaopatřovateli těch, kteří potřebují útočiště; rakṣā-gṛhīta-vapuṣā — svým tělem, které přijímáš, abys poskytoval ochranu; punaḥ — znovu; anvamaṁsthāḥ — potvrdil jsi.

Překlad

Všichni přítomní světci přednesli následující modlitby: Ó Pane, svrchovaný zaopatřovateli těch, kteří přijali útočiště u Tvých lotosových nohou! Ó původní Osobnosti Božství, proces askeze, do něhož jsi nás dříve zasvětil, je Tvou osobní duchovní silou. Právě prostřednictvím askeze tvoříš hmotný svět, který v Tobě leží skrytý. Tento démon askezi téměř vymýtil, ale Ty jsi svým nynějším zjevením v podobě Nṛsiṁhadeva, jež nám poskytuje ochranu, a zabitím Hiraṇyakaśipua platnost tohoto procesu znovu potvrdil.

Význam

Živé bytosti, které procházejí 8 400 000 formami života, dostávají v lidské a postupně v dalších vznešených podobách — v tělech polobohů, Kinnarů a Cāraṇů — příležitost k seberealizaci. Na vyšších úrovních, počínaje lidským životem, je nejdůležitější povinností tapasya, askeze. Ṛṣabhadeva radil svým synům: tapo divyaṁ putrakā yena sattvaṁ śuddhyet. K nápravě naší hmotné existence je tapasya naprosto nezbytná. Když ale lidi začne ovládat nějaký démon či démonská vláda, zapomínají na tento proces a postupně si také osvojují démonské vlastnosti. Poté, co Pán v podobě Nṛsiṁhadeva zabil Hiraṇyakaśipua, všichni světci, kteří běžně askezi podstupovali, pocítili velkou úlevu. Poznali, že Pán jeho zabitím potvrdil platnost původního pokynu týkajícího se lidského života—že je určen k podstupování askeze za účelem seberealizace.

Verš

śrī-pitara ūcuḥ
śrāddhāni no ’dhibubhuje prasabhaṁ tanūjair
dattāni tīrtha-samaye ’py apibat tilāmbu
tasyodarān nakha-vidīrṇa-vapād ya ārcchat
tasmai namo nṛharaye ’khila-dharma-goptre

Synonyma

śrī-pitaraḥ ūcuḥ — obyvatelé Pitṛloky pravili; śrāddhāni — konání obřadu śrāddha (předepsané obětování obilí zemřelým předkům); naḥ — naše; adhibubhuje — užívané; prasabham — násilím; tanūjaiḥ — našich synů a vnuků; dattāni — obětovanou; tīrtha-samaye — v době koupele na svatých místech; api — dokonce; apibat — pil; tila-ambu — obětovanou vodu se sezamovými semínky; tasya — démona; udarāt — z břicha; nakha-vidīrṇa — roztrženého drápy; vapāt — povrch jehož vnitřností; yaḥ — ten, kdo (Osobnost Božství); ārcchat — získal; tasmai — Jemu (Nejvyšší Osobnosti Božství); namaḥ — s úctou se klaníme; nṛ-haraye — který se zjevil jako napůl lev a napůl člověk (Nṛhari); akhila — vesmírné; dharma — náboženské zásady; goptre — kdo udržuje.

Překlad

Obyvatelé Pitṛloky se modlili: S úctou se klaníme Pánu Nṛsiṁhadevovi, udržovateli náboženských zásad vesmíru. Zabil Hiraṇyakaśipua—démona, který používal násilí, aby si užíval všech obětin z obřadů śrāddha, konaných našimi syny a vnuky k výročí naší smrti, a který pil vodu se sezamovými semínky obětovanou na svatých poutních místech. Ó Pane, zabitím tohoto démona jsi všechno toto ukradené vlastnictví získal zpět z jeho břicha, které jsi rozerval svými drápy. Chceme Ti proto složit uctivé poklony.

Význam

Všichni hospodáři jsou povinni obětovat obilí svým zemřelým předkům. Za časů Hiraṇyakaśipua však byla tato činnost zastavena — nikdo neobětoval s úctou předkům obilí při obřadu śrāddha. Když vládnou démoni, je vše, co se týká védských zásad, převrácené naruby, všechny náboženské obřady (yajñi) jsou zastaveny, démonská vláda zabavuje prostředky určené pro yajñu, všude nastává chaos a celý svět se tak stává peklem. Když jsou díky přítomnosti Nṛsiṁhadeva démoni zabiti, obyvatelé všech planet se cítí spokojeně.

Verš

śrī-siddhā ūcuḥ
yo no gatiṁ yoga-siddhām asādhur
ahārṣīd yoga-tapo-balena
nānā darpaṁ taṁ nakhair vidadāra
tasmai tubhyaṁ praṇatāḥ smo nṛsiṁha

Synonyma

śrī-siddhāḥ ūcuḥ — obyvatelé Siddhaloky řekli; yaḥ — ten, kdo; naḥ — naši; gatim — dokonalost; yoga-siddhām — dosaženou díky mystické yoze; asādhuḥ — naprosto necivilizovaný a nečestný; ahārṣīt — ukradl; yoga — mystiky; tapaḥ — a askeze; balena — silou; nānā darpam — zpychl z majetku, vznešenosti a síly; tam — jeho; nakhaiḥ — drápy; vidadāra — roztrhal; tasmai — jemu; tubhyam — Tobě; praṇatāḥ — klanící se; smaḥ — jsme; nṛsiṁha — ó Pane Nṛsiṁhadeve.

Překlad

Obyvatelé Siddhaloky se modlili: Ó Pane Nṛsiṁhadeve, díky tomu, že pocházíme ze Siddhaloky, přirozeně oplýváme dokonalostí ve všech osmi druzích mystické síly. Hiraṇyakaśipu však byl tak zlotřilý, že nám prostřednictvím své moci a askeze naše schopnosti odebral. V důsledku toho začal být nesmírně pyšný na svou mystickou moc. Jelikož jsi nyní tohoto darebáka zabil svými drápy, skládáme Ti uctivé poklony.

Význam

Na zemi žije mnoho yogīnů, kteří dokáží předvést jisté nepatrné mystické schopnosti tím, že vytvářejí kousky zlata. Mystická moc obyvatel Siddhaloky je však nesmírná. Umějí létat z jedné planety na druhou bez letadel; to se nazývá laghimā-siddhi. Dokáží se stát velice lehkými a létat po nebi. Hiraṇyakaśipu ovšem tvrdou askezí všechny obyvatele Siddhaloky předčil a způsoboval jim potíže. I oni byli poraženi jeho mocí. Nyní, když Pán Hiraṇyakaśipua zabil, i obyvatelé Siddhaloky pocítili úlevu.

Verš

śrī-vidyādharā ūcuḥ
vidyāṁ pṛthag dhāraṇayānurāddhāṁ
nyaṣedhad ajño bala-vīrya-dṛptaḥ
sa yena saṅkhye paśuvad dhatas taṁ
māyā-nṛsiṁhaṁ praṇatāḥ sma nityam

Synonyma

śrī-vidyādharāḥ ūcuḥ — obyvatelé Vidyādhara-loky se modlili; vidyām — mystické formule (které umožňují objevovat se a mizet); pṛthak — odděleně; dhāraṇayā — různými druhy meditace v mysli; anurāddhām — získané; nyaṣedhat — ukončil; ajñaḥ — tento hlupák; bala-vīrya-dṛptaḥ — pyšný na sílu svého těla a schopnost každého porazit; saḥ — on (Hiraṇyakaśipu); yena — jímž; saṅkhye — v bitvě; paśu-vat — jako zvíře; hataḥ — zabit; tam — Jemu; māyā-nṛsiṁham — jenž se působením své energie zjevil v podobě Pána Nṛsiṁhadeva; praṇatāḥ — klanící se; sma — jistě; nityam — věčně.

Překlad

Obyvatelé Vidyādhara-loky se modlili: Pošetilý Hiraṇyakaśipu nám z pýchy na svou mimořádnou sílu a schopnost porážet druhé zakázal používat naše umění objevovat se a mizet různými způsoby podle různých druhů meditace. Nejvyšší Pán, Osobnost Božství, teď tohoto démona zabil jako zvíře. Této svrchované podobě Pána Nṛsiṁhadeva, který projevuje své zábavy, věčně skládáme uctivé poklony.

Verš

śrī-nāgā ūcuḥ
yena pāpena ratnāni
strī-ratnāni hṛtāni naḥ
tad-vakṣaḥ-pāṭanenāsāṁ
dattānanda namo ’stu te

Synonyma

śrī-nāgāḥ ūcuḥ — obyvatelé Nāgaloky, kteří vypadají jako hadi, pravili; yena — kým; pāpena — nejhříšnějším (Hiraṇyakaśipuem); ratnāni — drahokamy na našich hlavách; strī-ratnāni — krásné manželky; hṛtāni — odebrány; naḥ — naše; tat — jeho; vakṣaḥ-pāṭanena — rozerváním hrudi; āsām — všech žen (které byly uneseny); datta-ānanda — ó Pane, jenž jsi zdrojem radosti; namaḥ — uctivé poklony; astu — nechť jsou; te — Tobě.

Překlad

Obyvatelé Nāgaloky pravili: Tento Hiraṇyakaśipu, největší hříšník, vzal z našich kápí všechny drahokamy a unesl všechny naše krásné manželky. Nyní, když jsi svými drápy rozerval jeho hruď, přinášíš našim ženám nesmírnou radost. S úctou se Ti tedy společně klaníme.

Význam

Nikdo nezůstane klidný, pokud ho někdo násilím připravil o bohatství a o manželku. Všechny obyvatele Nāgaloky, která se nachází pod zemskou planetární soustavou, naplňovala velká úzkost, protože jim Hiraṇyakaśipu ukradl jejich bohatství i manželky. Když nyní Pán Hiraṇyakaśipua zabil, získali obojí zpět, a ženy se cítily spokojeně. Obyvatelé různých lok (planet) skládali Pánovi uctivé poklony, jelikož jim Hiraṇyakaśipuova smrt přinesla úlevu. K potížím podobným těm, které způsoboval Hiraṇyakaśipu, nyní vinou démonských vlád dochází na celém světě. Dvanáctý zpěv Śrīmad-Bhāgavatamu uvádí, že vládci v Kali-yuze nebudou o nic lepší než ničemové a lupiči. Obyvatelstvo tak bude jednak sužováno nedostatkem potravy a jednak vládou a jejími vysokými daněmi. Jinými slovy, ve většině oblastí světa lidi tohoto věku sužují praktiky, na základě kterých vládl Hiraṇyakaśipu.

Verš

śrī-manava ūcuḥ
manavo vayaṁ tava nideśa-kāriṇo
ditijena deva paribhūta-setavaḥ
bhavatā khalaḥ sa upasaṁhṛtaḥ prabho
karavāma te kim anuśādhi kiṅkarān

Synonyma

śrī-manavaḥ ūcuḥ — všichni Manuové vzdali úctu těmito slovy; manavaḥ — vládci vesmírného dění (zvláště v souvislosti s učením lidstva, jak žít podle zákonů pod ochranou Nejvyšší Osobnosti Božství); vayam — my; tava — Tvých; nideśa-kāriṇaḥ — vykonavatelé příkazů; diti-jena — Hiraṇyakaśipuem, synem Diti; deva — ó Pane; paribhūta — znevážené; setavaḥ — jejichž morální zákony týkající se varṇāśramy ve společnosti; bhavatā — Tebou; khalaḥ — nejpodlejší darebák; saḥ — on; upasaṁhṛtaḥ — zabitý; prabho — ó Pane; karavāma — budeme dělat; te — Tvoji; kim — co; anuśādhi — prosíme urči; kiṅkarān — Tvoji věční služebníci.

Překlad

Všichni Manuové přednesli následující modlitby: Ó Pane, my Manuové jako vykonavatelé Tvých příkazů dáváme lidstvu zákony, ale kvůli dočasné nadvládě démona Hiraṇyakaśipua byly naše zákony pro zachovávání varṇāśrama-dharmy zničeny. Ó Pane, když jsi teď tohoto velkého démona zabil, nastaly opět normální poměry. Prosíme nařiď nám, svým věčným služebníkům, co máme dělat nyní.

Význam

Na mnoha místech Bhagavad-gīty se Nejvyšší Pán Kṛṣṇa zmiňuje o varṇāśrama-dharmě, systému čtyř vareṇ a čtyř āśramů. Učí o něm proto, aby celá společnost mohla pokojně žít díky dodržování zásad čtyř společenských tříd a čtyř duchovních stavů (vareṇ a āśramů), a tak rozvíjet duchovní poznání. Manuové sestavili Manu-saṁhitu — slovo saṁhitā znamená “védské poznání” a manu vyjadřuje, že toto poznání pochází od Manua. Manuové jsou někdy inkarnacemi Nejvyššího Pána a jindy zmocněnými živými bytostmi. Kdysi Pán Kṛṣṇa učil boha Slunce a Manuové jsou obvykle syny tohoto poloboha. Proto Kṛṣṇa řekl Arjunovi, když mu vykládal o významu Bhagavad-gīty: imaṁ vivasvate yogaṁ proktavān aham avyayam vivasvān manave prāha — “Toto učení jsem předal Vivasvānovi, bohu Slunce, jenž pak poučil svého syna Manua.” Manu nám dal zákon zvaný Manu-saṁhitā, který obsahuje pravidla, jež se týkají vareṇ a āśramů a udávají, jak žít jako člověk. Jedná se o vysoce vědecké zásady života, ale pod vládou démonů, jako je Hiraṇyakaśipu, lidská společnost všechny tyto systémy zákona a řádu porušuje a postupně stále více upadá. Proto není na světě mír. Chceme-li ve společnosti skutečný mír a řád, musíme se řídit zásadami danými v Manu-saṁhitě a potvrzenými Kṛṣṇou, Nejvyšší Osobností Božství.

Verš

śrī-prajāpataya ūcuḥ
prajeśā vayaṁ te pareśābhisṛṣṭā
na yena prajā vai sṛjāmo niṣiddhāḥ
sa eṣa tvayā bhinna-vakṣā nu śete
jagan-maṅgalaṁ sattva-mūrte ’vatāraḥ

Synonyma

śrī-prajāpatayaḥ ūcuḥ — velké osobnosti, které stvořily různé živé bytosti, přednesly své modlitby; prajā-īśāḥ — Prajāpatiové stvoření Pánem Brahmou, kteří stvořili pokolení živých bytostí; vayam — my; te — z Tebe; para-īśa — ó Nejvyšší Pane; abhisṛṣṭāḥ — narození; na — ne; yena — kým (Hiraṇyakaśipuem); prajāḥ — živé bytosti; vai — skutečně; sṛjāmaḥ — tvoříme; niṣiddhāḥ — když nám to bylo zakázáno; saḥ — on (Hiraṇyakaśipu); eṣaḥ — tento; tvayā — Tebou; bhinna-vakṣāḥ — jehož hruď byla roztržena; nu — zajisté; śete — leží; jagat-maṅgalam — pro zajištění přízně celému světu; sattva-mūrte — v této transcendentální podobě čistého dobra; avatāraḥ — tato inkarnace.

Překlad

Prajāpatiové přednesli následující modlitby: Ó Nejvyšší, jenž jsi pánem dokonce i Brahmy a Śivy, stvořil jsi nás, abychom plnili Tvé příkazy, ale Hiraṇyakaśipu nám zakázal tvořit další řádné potomstvo. Nyní před námi tento démon leží mrtvý, s hrudí rozervanou Tvými drápy. Skládáme proto uctivé poklony Tobě, jehož inkarnace v této podobě čistého dobra přináší blaho celému vesmíru.

Verš

śrī-gandharvā ūcuḥ
vayaṁ vibho te naṭa-nāṭya-gāyakā
yenātmasād vīrya-balaujasā kṛtāḥ
sa eṣa nīto bhavatā daśām imāṁ
kim utpathasthaḥ kuśalāya kalpate

Synonyma

śrī-gandharvāḥ ūcuḥ — obyvatelé Gandharvaloky (kteří jsou obvykle hudebníky na nebeských planetách) pravili; vayam — my; vibho — ó Pane; te — Tvoji; naṭa-nāṭya-gāyakāḥ — tanečníci a zpěváci v divadelních představeních; yena — kým; ātmasāt — do poddanství; vīrya — jeho udatnosti; bala — a síly těla; ojasā — vlivem; kṛtāḥ — učinil (uvrhl); saḥ — on (Hiraṇyakaśipu); eṣaḥ — tento; nītaḥ — přivedený; bhavatā — Tebou; daśām imām — do tohoto stavu; kim — zdali; utpathasthaḥ — kdokoliv zpupný; kuśalāya — příznivého výsledku; kalpate — je schopný.

Překlad

Obyvatelé Gandharvaloky se modlili: Pane, vždy Ti sloužíme jako tanečníci a zpěváci v divadelních představeních, ale Hiraṇyakaśipu si nás svou silou a udatností podrobil. Teď jsi ho přivedl do tohoto potupného stavu. Čím mohou být prospěšné činnosti takového povýšence, jako je Hiraṇyakaśipu?

Význam

Ten, kdo je poslušným služebníkem Nejvyššího Pána, získá velkou sílu a vliv a jeho tělo září, zatímco zpupné démony nakonec čeká pád tak jako Hiraṇyakaśipua. Hiraṇyakaśipu a jemu podobní mohou být po nějakou dobu velice mocní, ale poslušní služebníci Nejvyšší Osobnosti Božství, jako jsou polobozi, zůstávají mocní neustále. Milostí Nejvyššího Pána vítězí nad Hiraṇyakaśipuovým vlivem.

Verš

śrī-cāraṇā ūcuḥ
hare tavāṅghri-paṅkajaṁ
bhavāpavargam āśritāḥ
yad eṣa sādhu-hṛc-chayas
tvayāsuraḥ samāpitaḥ

Synonyma

śrī-cāraṇāḥ ūcuḥ — obyvatelé Cāraṇaloky pravili; hare — ó Pane; tava — Tvoje; aṅghri-paṅkajam — lotosové nohy; bhava-apavargam — jediné útočiště zbavující znečištění hmotné existence; āśritāḥ — ukryti u; yat — protože; eṣaḥ — tento; sādhu-hṛt-śayaḥ — kůl vražený do srdcí všech čestných lidí; tvayā — Tebou; asuraḥ — démon (Hiraṇyakaśipu); samāpitaḥ — zcela zničen.

Překlad

Obyvatelé Cāraṇaloky prohlásili: Ó Pane, jelikož jsi zničil démona Hiraṇyakaśipua, který byl kůlem vraženým do srdcí všech čestných lidí, ulevilo se nám a navěky přijímáme útočiště u Tvých lotosových nohou, které zbavují podmíněnou duši hmotného znečištění.

Význam

Nejvyšší Pán ve své transcendentální podobě Narahariho, Nṛsiṁhadeva, je neustále připraven zabít démony, kteří soustavně vyvolávají neklid v mysli čestných oddaných. Při šíření hnutí pro vědomí Kṛṣṇy musí oddaní na celém světě čelit mnoha nebezpečím a překážkám, ale věrný služebník, který s velkou oddaností káže, si musí být vědom toho, že Pán Nṛsiṁhadeva je vždy jeho ochráncem.

Verš

śrī-yakṣā ūcuḥ
vayam anucara-mukhyāḥ karmabhis te mano-jñais
ta iha diti-sutena prāpitā vāhakatvam
sa tu jana-paritāpaṁ tat-kṛtaṁ jānatā te
narahara upanītaḥ pañcatāṁ pañca-viṁśa

Synonyma

śrī-yakṣāḥ ūcuḥ — obyvatelé planety Yakṣaloky se modlili; vayam — my; anucara-mukhyāḥ — nejpřednější z mnoha Tvých služebníků; karmabhiḥ — službami; te — Tobě; mano-jñaiḥ — velmi příjemnými; te — oni; iha — nyní; diti-sutena — Hiraṇyakaśipuem, synem Diti; prāpitāḥ — donucení jednat jako; vāhakatvam — nosiči královských nosítek; saḥ — on; tu — ale; jana-paritāpam — utrpení všech; tat-kṛtam — jím způsobené; jānatā — znajícím; te — Tebou; nara-hara — ó Pane v podobě Nṛsiṁhy; upanītaḥ — přiveden ke; pañcatām — smrti; pañca-viṁśa — ó dvacátý pátý principe (vládce ostatních dvaceti čtyř prvků).

Překlad

Obyvatelé Yakṣaloky se modlili: Ó vládce dvaceti čtyř prvků! Jelikož vykonáváme služby, které Ti přinášejí potěšení, jsme považováni za nejlepší z Tvých služebníků, ale z nařízení Hiraṇyakaśipua, syna Diti, jsme byli přinuceni stát se nosiči královských nosítek. Ó Pane v podobě Nṛsiṁhadeva, Ty víš, jak tento démon každého sužoval; nyní jsi ho však zabil a jeho tělo se mísí s pěti hmotnými prvky.

Význam

Nejvyšší Pán je vládcem deseti smyslů, pěti hmotných prvků, pěti objektů smyslového vnímání, mysli, inteligence, falešného ega a duše. Proto je osloven pañca-viṁśa, což znamená “dvacátý pátý princip”. Obyvatelé Yakṣaloky jsou pokládáni za nejlepší ze všech služebníků, ale Hiraṇyakaśipu z nich udělal nosiče královských nosítek. Přivedl do nesnází celý vesmír, ale v tomto okamžiku, když se jeho tělo mísilo s pěti hmotnými prvky (zemí, vodou, ohněm, vzduchem a éterem), pocítil každý úlevu. Po jeho smrti se Yakṣové vrátili ke své původní službě Nejvyšší Osobnosti Božství. Cítili se proto Pánu zavázáni a přednesli Mu své modlitby.

Verš

śrī-kimpuruṣā ūcuḥ
vayaṁ kimpuruṣās tvaṁ tu
mahā-puruṣa īśvaraḥ
ayaṁ kupuruṣo naṣṭo
dhik-kṛtaḥ sādhubhir yadā

Synonyma

śrī-kimpuruṣāḥ ūcuḥ — obyvatelé Kimpuruṣa-loky pravili; vayam — my; kimpuruṣāḥ — obyvatelé Kimpuruṣa-loky, nepatrné živé bytosti; tvam — Ty; tu — však; mahā-puruṣaḥ — Nejvyšší Osobnost Božství; īśvaraḥ — svrchovaný vládce; ayam — tato; ku-puruṣaḥ — velice hříšná osoba, Hiraṇyakaśipu; naṣṭaḥ — zabitá; dhik-kṛtaḥ — odsouzená; sādhubhiḥ — světci; yadā — když.

Překlad

Obyvatelé Kimpuruṣa-loky pravili: My jsme nepatrné živé bytosti a Ty jsi Nejvyšší Osobnost Božství, svrchovaný vládce. Jak Ti tedy můžeme přednést vhodné modlitby? Když byli oddaní tímto démonem znechuceni a odsoudili ho, Ty jsi ho zabil.

Význam

V Bhagavad-gītě (4.7-8) Pán sám uvádí důvod ke svému zjevení na této Zemi:

yadā yadā hi dharmasya
glānir bhavati bhārata
abhyutthānam adharmasya
tadātmānaṁ sṛjāmy aham
paritrāṇāya sādhūnāṁ
vināśāya ca duṣkṛtām
dharma-saṁsthāpanārthāya
sambhavāmi yuge yuge

“Kdykoliv a kdekoliv nastává úpadek náboženského života a začíná převládat bezbožnost, v té době osobně sestupuji. Abych osvobodil zbožné a vyhladil ničemy a abych znovu nastolil zásady náboženství, zjevuji se věk za věkem.” Pán se zjevuje, aby předvedl jednání dvojího druhu—zabíjení démonů a ochraňování oddaných. Když jsou oddaní příliš sužováni démony, Pán přichází v různých inkarnacích, aby je ochránil. Oddaní kráčející v Prahlādových stopách by neměli být znepokojeni démonským jednáním neoddaných. Jako upřímní služebníci Pána se musí držet svých zásad a být si jisti, že démonské činnosti zaměřené proti nim nebudou moci zastavit jejich oddanou službu.

Verš

śrī-vaitālikā ūcuḥ
sabhāsu satreṣu tavāmalaṁ yaśo
gītvā saparyāṁ mahatīṁ labhāmahe
yas tām anaiṣīd vaśam eṣa durjano
dviṣṭyā hatas te bhagavan yathāmayaḥ

Synonyma

śrī-vaitālikāḥ ūcuḥ — obyvatelé Vaitālika-loky pravili; sabhāsu — na velkých shromážděních; satreṣu — v obětních arénách; tava — Tvoji; amalam — bez jediné známky hmotného znečištění; yaśaḥ — dobrou pověst; gītvā — opěvující; saparyām — úctyhodné postavení; mahatīm — velké; labhāmahe — získali jsme; yaḥ — ten, kdo; tām — to (úctyhodné postavení); anaiṣīt — přivedl pod; vaśam — svou vládu; eṣaḥ — tato; durjanaḥ — podlá osoba; dviṣṭyā — naštěstí; hataḥ — zabita; te — Tebou; bhagavan — ó Pane; yathā — stejně jako; āmayaḥ — nemoc.

Překlad

Obyvatelé Vaitālika-loky prohlásili: Drahý Pane, díky tomu, že jsme na velkých shromážděních a v obětních arénách opěvovali Tvou neposkvrněnou slávu, zvykli jsme si na to, že nám všichni projevovali hlubokou úctu. Tento démon si však násilím přivlastnil naše postavení. Máme tedy velké štěstí, že jsi ho zabil — je to stejné, jako když se člověk zbaví chronické nemoci.

Verš

śrī-kinnarā ūcuḥ
vayam īśa kinnara-gaṇās tavānugā
ditijena viṣṭim amunānukāritāḥ
bhavatā hare sa vṛjino ’vasādito
narasiṁha nātha vibhavāya no bhava

Synonyma

śrī-kinnarāḥ ūcuḥ — obyvatelé Kinnaraloky pravili; vayam — my; īśa — ó Pane; kinnara-gaṇāḥ — obyvatelé Kinnaraloky; tava — Tvoji; anugāḥ — věrní služebníci; diti-jena — synem Diti; viṣṭim — službu bez odměny; amunā — tím; anukāritāḥ — nuceni vykonávat; bhavatā — Tebou; hare — ó Pane; saḥ — on; vṛjinaḥ — velmi hříšný; avasāditaḥ — zničen; narasiṁha — ó Pane Nṛsiṁhadeve; nātha — ó vládce; vibhavāya — pro štěstí a bohatství; naḥ — nás; bhava — prosíme buď.

Překlad

Kinnarové pravili: Ó svrchovaný vládce, jsme Tvoji věční služebníci, ale místo abychom sloužili Tobě, museli jsme neustále a bez odměny sloužit tomuto démonovi. Ó Pane Nṛsiṁhadeve, náš vládce, Ty jsi tohoto hříšného muže teď zabil, a proto Ti skládáme uctivé poklony. Prosíme, buď i nadále naším ochráncem a příznivcem.

Verš

śrī-viṣṇu-pārṣadā ūcuḥ
adyaitad dhari-nara-rūpam adbhutaṁ te
dṛṣṭaṁ naḥ śaraṇada sarva-loka-śarma
so ’yaṁ te vidhikara īśa vipra-śaptas
tasyedaṁ nidhanam anugrahāya vidmaḥ

Synonyma

śrī-viṣṇu-pārṣadāḥ ūcuḥ — společníci Pána Viṣṇua na Vaikuṇṭhaloce pravili; adya — dnes; etat — tato; hari-nara — napůl lva a napůl člověka; rūpam — podoba; adbhutam — úžasná; te — Tvoje; dṛṣṭam — viděná; naḥ — nás; śaraṇa-da — věčný dárce útočiště; sarva-loka-śarma — která přináší štěstí všem planetám; saḥ — on; ayam — tento; te — Tebe; vidhikaraḥ — vykonavatel příkazů (služebník); īśa — ó Pane; vipra-śaptaḥ — prokletý brāhmaṇy; tasya — jeho; idam — toto; nidhanam — zabití; anugrahāya — s cílem projevit zvláštní přízeň; vidmaḥ — chápeme.

Překlad

Společníci Pána Viṣṇua na Vaikuṇṭě přednesli tuto modlitbu: Ó Pane, náš svrchovaný dárce útočiště, dnes Tě vidíme v úžasné podobě Pána Nṛsiṁhadeva, která přináší blaho celému světu. Víme, že Hiraṇyakaśipu nebyl nikdo jiný než Jaya, který Ti sloužil, ale následkem kletby brāhmaṇů dostal tělo démona. Chápeme, že když jsi ho nyní zabil, je to Tvoje zvláštní milost vůči němu.

Význam

To, že Hiraṇyakaśipu přijde na tuto Zemi v roli Pánova nepřítele, bylo předem připraveno. Jaya a Vijaya byli prokleti brāhmaṇy Sanakou, Sanat-kumārou, Sanandanou a Sanātanou za to, že se těmto čtyřem Kumārům postavili do cesty. Pán prokletí svých služebníků přijal — souhlasil, že budou muset jít do hmotného světa a poté, co se naplní doba vymezená prokletí, se vrátí na Vaikuṇṭhu. Jaya a Vijaya tím byli velice znepokojeni, ale Pán jim doporučil, aby jednali jako Jeho nepřátelé. Pak se budou moci vrátit po třech životech, zatímco jinak, za normálních okolností, by se museli narodit sedmkrát. S tímto pověřením vystupovali Jaya a Vijaya jako Pánovi nepřátelé. Nyní, když byli oba mrtví, všichni Viṣṇudūtové chápali, že zabití Hiraṇyakaśipua bylo projevem Pánovy zvláštní milosti.

Takto končí Bhaktivedantovy výklady k osmé kapitole sedmého zpěvu Śrīmad-Bhāgavatamu, nazvané “Pán Nṛsiṁhadeva zabíjí krále démonů”.