Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 6.8.32-33

Verš

yathaikātmyānubhāvānāṁ
vikalpa-rahitaḥ svayam
bhūṣaṇāyudha-liṅgākhyā
dhatte śaktīḥ sva-māyayā
tenaiva satya-mānena
sarva-jño bhagavān hariḥ
pātu sarvaiḥ svarūpair naḥ
sadā sarvatra sarva-gaḥ

Synonyma

yathā — stejně jako; aikātmya — co se týče jednoty projevené v rozmanitosti; anubhāvānām — těch, kdo uvažují; vikalpa-rahitaḥ — nepřítomnost rozdílu; svayam — On Sám; bhūṣaṇa — ozdoby; āyudha — zbraně; liṅga-ākhyāḥ — charakteristiky a různá jména; dhatte — vlastní; śaktīḥ — energie, jako je bohatství, vliv, moc, poznání, krása a odříkání; sva-māyayā — šířením Své duchovní energie; tena eva — tím; satya-mānena — správné pochopení; sarva-jñaḥ — vševědoucí; bhagavān — Nejvyšší Osobnost Božství; hariḥ — Jenž může odstranit veškerou iluzi živých bytostí; pātu — kéž chrání; sarvaiḥ — se všemi; sva-rūpaiḥ — Svými podobami; naḥ — nás; sadā — vždy; sarvatra — všude; sarva-gaḥ — Jenž je všeprostupující.

Překlad

Nejvyšší Osobnost Božství, živé bytosti, hmotná energie, duchovní energie a celé stvoření jsou individuálními substancemi, nicméně z konečného hlediska tvoří dohromady nejvyšší jednotu, Osobnost Božství. Ti, kdo jsou pokročilí v duchovním poznání, proto vidí jednotu v rozmanitosti. Pánovy ozdoby těla, Jeho jméno, sláva, vlastnosti, podoby a zbraně v Jeho rukách jsou pro takové pokročilé osoby projevy moci Jeho energie. Podle jejich vznešeného duchovního porozumění je vševědoucí Pán, Jenž projevuje různé podoby, všudypřítomný. Kéž nás vždy a všude chrání před všemi pohromami.

Význam

Ten, kdo je vysoce pokročilý v duchovním poznání, ví, že neexistuje nic než Nejvyšší Osobnost Božství. To rovněž potvrzuje Bhagavad-gītā (9.4), kde Pán Kṛṣṇa říká: mayā tatam idaṁ sarvam, čímž vyjadřuje, že vše, co vidíme, je expanzí Jeho energie. Totéž potvrzuje Viṣṇu Purāṇa (1.22.52):

ekadeśa-sthitasyāgner
jyotsnā vistāriṇī yathā
parasya brahmaṇaḥ śaktis
tathedam akhilaṁ jagat

Stejně jako oheň šíří své teplo a světlo všude, přestože se nachází na jednom místě, všemocný Pán, Nejvyšší Osobnost Božství, setrvává ve Svém duchovním sídle, ale přesto se šíří všude, po hmotném i duchovním světě, prostřednictvím Svých různých energií. Jelikož příčina i následek jsou Nejvyšší Pán, není mezi nimi rozdíl. Pánovy ozdoby a zbraně se jakožto expanze Jeho duchovní energie od Něho neliší. Mezi Pánem a Jeho různě projevenými energiemi není žádný rozdíl. To rovněž potvrzuje Padma Purāṇa:

nāma cintāmaṇiḥ kṛṣṇaś
caitanya-rasa-vigrahaḥ
pūrṇaḥ śuddho nitya-mukto
'bhinnatvān nāma-nāminoḥ

Svaté jméno Pána je s Pánem úplně totožné, nikoliv částečně. Slovo pūrṇa znamená “úplný”. Pán je všemocný a vševědoucí, a podobně Jeho jméno, podoba, vlastnosti, příslušenství a vše, co k Němu patří, je úplné, čisté, věčné a prosté hmotného znečištění. Modlitba k ozdobám a přepravcům Pána je oprávněná, neboť jsou na stejné úrovni jako Pán. Jelikož je Pán všeprostupující, existuje ve všem a vše existuje v Něm; proto má i uctívání Pánových zbraní či ozdob stejnou sílu jako uctívání Pána. Māyāvādīni odmítají uznat podobu Pána či říkají, že Pánova podoba je māyā, iluzorní. Je však třeba vědět, že tento názor je nepřijatelný. I když je Pánova původní podoba totožná s Jeho neosobní expanzí, Pán si Svou podobu, vlastnosti a sídlo věčně zachovává. Proto v této modlitbě stojí: pātu sarvaiḥ svarūpair naḥ sadā sarvatra sarva-gaḥ — “Kéž nás Pán, který ve Svých různých podobách prostupuje vším, všude chrání.” Pán je vždy všudypřítomný prostřednictvím Svého jména, podoby, vlastností a příslušenství, a to vše má stejnou moc chránit oddané. Śrīla Madhvācārya to vysvětluje následovně:

eka eva paro viṣṇur
bhūṣāheti dhvajeṣv ajaḥ
tat-tac-chakti-pradatvena
svayam eva vyavasthitaḥ
satyenānena māṁ devaḥ
pātu sarveśvaro hariḥ