Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 6.16.41

Verš

viṣama-matir na yatra nṛṇāṁ
tvam aham iti mama taveti ca yad anyatra
viṣama-dhiyā racito yaḥ
sa hy aviśuddhaḥ kṣayiṣṇur adharma-bahulaḥ

Synonyma

viṣama — rozlišující (tvoje náboženství, moje náboženství - tvoje víra, moje víra); matiḥ — vědomí; na — ne; yatra — v němž; nṛṇām — lidské společnosti; tvam — ty; aham — já; iti — takto; mama — moje; tava — tvoje; iti — takto; ca — také; yat — co; anyatra — jinde (v jiných náboženských systémech, než je bhāgavata-dharma); viṣama-dhiyā — touto rozlišující inteligencí; racitaḥ — vytvořený; yaḥ — ten, který; saḥ — ten náboženský systém; hi — vskutku; aviśuddhaḥ — nečistý; kṣayiṣṇuḥ — dočasný; adharma-bahulaḥ — plný bezbožnosti.

Překlad

Všechny podoby náboženství kromě bhāgavata-dharmy jsou plné protikladů a staví na plodonosných výsledcích a rozdílech “ty a já” a “tvoje a moje”. Následovníci Śrīmad-Bhāgavatamu takové vědomí nemají. Jsou si vědomi Kṛṣṇy; uvažují tak, že jsou Kṛṣṇovi a Kṛṣṇa je jejich. Existují ještě jiné, podřadné náboženské systémy, zaměřené na zabíjení nepřátel nebo dosažení mystických sil, ale tato náboženství — plná vášně a zášti—jsou nečistá a dočasná. Jelikož je v nich mnoho nepřátelství, jsou plná bezbožnosti.

Význam

V bhāgavata-dharmě neexistují žádné protiklady. Pojetí “tvoje náboženství” a “moje náboženství” v ní nemá místo. Bhāgavata-dharma znamená následování pokynů Nejvyššího Pána, Bhagavāna, jak uvádí Bhagavad-gītā: sarva-dharmān parityajya mām ekaṁ śaraṇaṁ vraja. Bůh je jeden a je pro každého. Každý se tedy musí odevzdat Bohu. To je čisté pojetí náboženství. Náboženství tvoří vše, co nařizuje Bůh (dharmaṁ tu sākṣād bhagavat-praṇītam). V bhāgavata-dharmě nepřipadá v úvahu diskuse o tom “čemu ty věříš” a “čemu já věřím”. Každý musí věřit v Nejvyššího Pána a vykonávat Jeho příkazy. Ānukūlyena kṛṣṇānuśīlanam—cokoliv Kṛṣṇa řekne, cokoliv Bůh řekne, je třeba vykonat. To je dharma, náboženství.

Je-li si člověk skutečně vědom Kṛṣṇy, nemůže mít nepřátele. Jak by mohl mít nepřátele, když jeho jediným zaměstnáním je vést druhé k tomu, aby se odevzdali Kṛṣṇovi, Bohu? Pokud někdo zastává hinduistické náboženství, náboženství muslimů, křesťanů, to nebo ono náboženství, bude docházet ke střetům. Dějiny ukazují, že stoupenci náboženských systémů postrádajících jasné pojetí Boha spolu navzájem bojují. To dokládá mnoho příkladů v lidské historii. Náboženské systémy, které se nesoustřeďují na službu Nejvyššímu, jsou dočasné a nemohou mít dlouhého trvání, protože jsou plné zášti. Proti takovým náboženským systémům se zdvíhá vlna odporu. Proto je třeba se vzdát představy “mé víry” a “tvé víry”; každý má věřit v Boha a odevzdat se Mu. To je bhāgavata-dharma.

Bhāgavata-dharma není žádná smyšlená sektářská víra, neboť zahrnuje výzkum toho, jak je vše spojené s Kṛṣṇou (īśāvāsyam idaṁ sarvam). Ve Vedách je řečeno: sarvaṁ khalv idaṁ brahma — Brahman, Nejvyšší, je přítomný ve všem. Bhāgavata-dharma tuto přítomnost Nejvyššího zachycuje a v žádném případě nepovažuje vše na světě za neskutečné. Jelikož vše pochází z Nejvyššího, nic nemůže být neskutečné; vše je možné nějak využít ve službě Nejvyššímu. Nyní například diktujeme do mikrofonu a nahráváme na diktafon; tak zjišťujeme, jak lze tento přístroj spojit s Nejvyšším Brahmanem. Jelikož ho používáme ve službě Pánu, je to také Brahman. To je význam výroku sarvaṁ khalv idaṁ brahma. Vše je Brahman, neboť vše lze použít ve službě Nejvyššímu Pánu. Nic není mithyā, iluzorní; vše je skutečné.

Bhāgavata-dharma se nazývá sarvokṛṣṭa, nejlepší ze všech náboženských systémů, neboť ti, kdo ji následují, nechovají vůči nikomu zášť. Čistí bhāgavatové, čistí oddaní, zvou bez nepřátelství každého, aby se připojil k hnutí pro vědomí Kṛṣṇy. Oddaný je tedy právě takový jako Nejvyšší Osobnost Božství. Suhṛdaṁ sarva-bhūtānām — je přítelem všech živých bytostí. Proto je tento náboženský systém nejlepší. Zatímco takzvaná náboženství jsou určena pro určitý druh lidí, kteří věří určitým způsobem, ve vědomí Kṛṣṇy neboli bhāgavata-dharmě takové rozlišování nemá místo. Budeme-li zkoumat náboženské systémy určené k uctívání polobohů nebo kohokoliv jiného než Nejvyšší Osobnosti Božství, zjistíme, že jsou plné zášti, a tudíž nečisté.