Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 6.12.11

Verš

puruṣaḥ prakṛtir vyaktam
ātmā bhūtendriyāśayāḥ
śaknuvanty asya sargādau
na vinā yad-anugrahāt

Synonyma

puruṣaḥ — tvůrce celkové hmotné energie; prakṛtiḥ — hmotná energie či hmotná příroda; vyaktam — principy hmotného projevu (mahat-tattva); ātmā — falešné ego; bhūta — pět hmotných prvků; indriya — deset smyslů; āśayāḥ — mysl, inteligence a vědomí; śaknuvanti — jsou schopni; asya — tohoto vesmíru; sarga-ādau — ve stvoření atd.; na — ne; vinā — bez; yat — Jehož; anugrahāt — milosti.

Překlad

Tři puruṣové — Kāraṇodakaśāyī Viṣṇu, Garbhodakaśāyī Viṣṇu a Kṣīrodakaśāyī Viṣṇu — hmotná příroda, celková hmotná energie, falešné ego, pět hmotných prvků, hmotné smysly, mysl, inteligence a vědomí nemohou stvořit hmotný projev bez vedení Nejvyšší Osobnosti Božství.

Význam

Jak potvrzuje Viṣṇu Purāṇa: parasya brahmaṇaḥ śaktis tathedam akhilaṁ jagat — všechny projevy, s nimiž se setkáváme, nejsou nic jiného než různé energie Nejvyšší Osobnosti Božství. Tyto energie nemohou nic stvořit nezávisle. To rovněž potvrzuje Pán Osobně v Bhagavad-gītě (9.10): mayādhyakṣeṇa prakṛtiḥ sūyate sa-carācaram — “Tato hmotná příroda jedná pod Mým vedením, ó synu Kuntī, a vydává všechny pohyblivé a nehybné bytosti.” Jedině pod vedením Pána, Nejvyšší Osoby, může prakṛti, která je projevená jako dvacet čtyři prvků, vytvářet pro živou bytost různé situace. Ve Vedách Pán říká:

madīyaṁ mahimānaṁ ca
parabrahmeti śabditam
vetsyasy anugṛhītaṁ me
sampraśnair vivṛtaṁ hṛdi

“Jelikož je vše projevem Mé energie, jsem známý jako Parabrahman. Každý by měl proto ode Mne naslouchat o Mých slavných činnostech.” Pán také říká v Bhagavad-gītě (10.2): aham ādir hi devānām — “Jsem původem všech polobohů.” Nejvyšší Pán, Osobnost Božství, je tedy původem všeho a nikdo na Něm není nezávislý. Śrīla Madhvācārya rovněž říká: anīśa-jīva-rūpeṇa — živá bytost je anīśa; nikdy není vládce, ale je vždy ovládaná. Když tedy zpychne, že je nezávislým īśvarou či bohem, je to její pošetilost. Tuto pošetilost popisuje následující verš.