Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 5.18.31

Verš

yad-rūpam etan nija-māyayārpitam
artha-svarūpaṁ bahu-rūpa-rūpitam
saṅkhyā na yasyāsty ayathopalambhanāt
tasmai namas te ’vyapadeśa-rūpiṇe

Synonyma

yat — Jehož; rūpam — podoba; etat — tato; nija-māyayā arpitam — projevená Tvou osobní energií; artha-svarūpam — celý tento viditelný vesmírný projev; bahu-rūpa-rūpitam — projevený v různých podobách; saṅkhyā — míra; na — ne; yasya — čeho; asti — existuje; ayathā — nepravdivě; upalambhanāt — z vnímání; tasmai — Jemu (Nejvyššímu Pánu); namaḥ — s úctou se klaním; te — Tobě; avyapadeśa — nemůže být zjištěna mentální spekulací; rūpiṇe — Jehož skutečná podoba.

Překlad

Můj milý Pane, tento viditelný vesmírný projev je ukázkou Tvé tvůrčí energie. Jelikož nesčetné druhy podob v něm jsou pouze projevem Tvé vnější energie, tato virāṭ-rūpa (vesmírné tělo) není Tvou skutečnou podobou. Tu ovšem nedokáže vnímat nikdo jiný než oddaný, který má transcendentální vědomí. Proto Ti skládám uctivé poklony.

Význam

Māyāvādští filozofové považují vesmírnou podobu Pána za skutečnou a Jeho osobní podobu za iluzorní. Jejich omyl můžeme pochopit na jednoduchém příkladu. Oheň sestává ze tří prvků: tepla a světla, jež jsou jeho energiemi, a samotného ohně. Každý chápe, že původní oheň je realita a že teplo a světlo jsou pouze energie ohně. Teplo a světlo jsou jeho beztvaré energie, a z tohoto hlediska jsou neskutečné. Pouze oheň má podobu, a je proto skutečnou podobou tepla a světla. Kṛṣṇa říká v Bhagavad-gītě (9.4): mayā tatam idaṁ sarvaṁ jagad avyakta-mūrtinā — “Ve Své neprojevené podobě pronikám celým vesmírem.” Neosobní pojetí Pána je tedy jako expanze tepla a světla z ohně. V Bhagavad-gītě Pán dále říká: mat-sthāni sarva-bhūtāni na cāhaṁ teṣv avasthitaḥ — celé hmotné stvoření spočívá na Kṛṣṇově energii, buď hmotné, duchovní nebo okrajové, ale jelikož Samotná Jeho podoba se v expanzi Jeho energie nenachází, Kṛṣṇa není Osobně přítomný. Tato nepochopitelná expanze energie Nejvyššího Pána se nazývá acintya-śakti. Nikdo tedy nemůže pochopit skutečnou podobu Pána, aniž by se stal Jeho oddaným.