Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 3.5.14

Verš

tāñ chocya-śocyān avido ’nuśoce
hareḥ kathāyāṁ vimukhān aghena
kṣiṇoti devo ’nimiṣas tu yeṣām
āyur vṛthā-vāda-gati-smṛtīnām

Synonyma

tān — všichni ti; śocya — politováníhodní; śocyān — pro politováníhodné; avidaḥ — nevědomí; anuśoce — lituji; hareḥ — Pána; kathāyām — k vyprávěním, které se týkají; vimukhān — neochotný; aghena — kvůli hříšným činnostem; kṣiṇoti — mizící; devaḥ — Pán; animiṣaḥ — věčný čas; tu — ale; yeṣām — jejichž; āyuḥ — délka života; vṛthā — zbytečně; vāda — filozofické spekulace; gati — konečný cíl; smṛtīnām — těch, kteří provádějí různé rituály.

Překlad

Ó mudrci, lidé, kteří svými hříšnými činnostmi vyvinuli nechuť k vyprávění o Transcendenci, následkem čehož neznají smysl Mahābhāraty (kterým je Bhagavad-gītā), jsou litováni těmi, kteří sami zasluhují politování. Já je také lituji, protože vidím, jak jim věčný čas ukrajuje z délky života, zatímco se věnují filozofickým spekulacím, vymýšlení teorií o konečném cíli života a různým rituálům.

Význam

Podle kvalit hmotné přírody existují tři druhy vztahů mezi lidmi a Nejvyšší Osobností Božství. Ti, kteří jsou v kvalitách nevědomosti a vášně, neuznávají existenci Boha nebo Ho přijímají formálně jako toho, kdo jim pomáhá a slouží. Nad nimi jsou lidé v kvalitě dobra. Tato druhá skupina lidí věří, že Nejvyšší Brahman je neosobní. Rozvoj bhakti, v němž hraje prvořadou roli naslouchání kṛṣṇa-kathā, pokládají za prostředek, a nikoliv cíl. A nad nimi jsou čistí oddaní na transcendentální úrovni, nad kvalitou hmotného dobra. Čistí oddaní jsou pevně přesvědčeni o tom, že jméno, podoba, sláva, vlastnosti atd. Osobnosti Božství se od sebe navzájem neliší, neboť jsou absolutní. Naslouchat o Kṛṣṇovi pro ně znamená totéž jako se s Ním setkat tváří v tvář. Puruṣārtha, oddaná služba Pánu, je pro ně nejvyšším cílem lidského života a skutečným životním posláním. Impersonalisté, kteří se věnují mentálním spekulacím a nevěří v Osobnost Božství, nemají zájem naslouchat o Kṛṣṇovi. Tito lidé jsou pro prvotřídní čisté oddané Pána hodní politování. Politováníhodní impersonalisté litují ty, kteří jsou ovlivněni kvalitami nevědomosti a vášně, ale čistí oddaní Pána litují všechny, neboť obyčejní lidé i impersonalisté ztrácejí drahocenný čas v lidské podobě marnou honbou za smyslovým požitkem či mentální spekulací a vymýšlením různých teorií o cíli života.