Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 3.15.47

Verš

taṁ tvāṁ vidāma bhagavan param ātma-tattvaṁ
sattvena samprati ratiṁ racayantam eṣām
yat te ’nutāpa-viditair dṛḍha-bhakti-yogair
udgranthayo hṛdi vidur munayo virāgāḥ

Synonyma

tam — Jej; tvām — Tebe; vidāma — známe; bhagavan — ó Nejvyšší Osobnosti Božství; param — Nejvyšší; ātma-tattvam — Absolutní Pravdu; sattvena — ve Tvé podobě čistého dobra; samprati — nyní; ratim — láska k Bohu; racayantam — tvořící; eṣām — jich všech; yat — kteří; te — Tvoji; anutāpa — milost; viditaiḥ — pochopili; dṛḍha — neochvějná; bhakti-yogaiḥ — prostřednictvím oddané služby; udgranthayaḥ — bez připoutanosti, osvobozeni z hmotného otroctví; hṛdi — v srdci; viduḥ — pochopili; munayaḥ — velcí mudrci; virāgāḥ — nezajímající se o hmotný život.

Překlad

Víme, že jsi Nejvyšší Absolutní Pravda, Osobnost Božství, a že projevuješ Svoji transcendentální podobu v neposkvrněné kvalitě čistého dobra. Tuto transcendentální, věčnou podobu Tvé osobnosti je možné pochopit jedině Tvou milostí prostřednictvím neochvějné oddané služby a chápou ji pouze velcí mudrci, kteří očistili svá srdce oddaností.

Význam

Absolutní Pravdu je možné chápat ve třech aspektech — jako neosobní Brahman, lokalizovanou Paramātmu a Bhagavāna, Nejvyšší Osobnost Božství. Za vrchol chápání Absolutní Pravdy je zde prohlášena Nejvyšší Osobnost Božství. Přestože čtyři Kumārové dostali pokyny od svého velkého učeného otce Brahmy, nemohli skutečně pochopit Absolutní Pravdu. Pochopili Nejvyšší Absolutní Pravdu, teprve když sami na vlastní oči viděli Osobnost Božství. Když člověk vidí nebo chápe Nejvyšší Osobnost Božství, pak také automaticky chápe zbývající dva aspekty Absolutní Pravdy, neosobní Brahman a lokalizovanou Paramātmu. Kumārové tedy potvrdili: “Ty jsi Nejvyšší Absolutní Pravda.” Impersonalisté mohou namítat, že když byl Nejvyšší Pán tak pěkně ozdobený, nemohl být Absolutní Pravda. Zde se však potvrzuje, že veškerou rozmanitost na absolutní úrovni tvoří śuddha-sattva, čisté dobro. V hmotném světě je každá kvalita — dobro, vášeň i nevědomost — znečištěná. Ani kvalita dobra neexistuje v hmotném světě bez příměsí vášně a nevědomosti. V transcendentálním světě ale existuje pouze čisté dobro bez jakékoliv příměsi vášně či nevědomosti, a proto jak podoba Nejvyšší Osobnosti Božství, tak rozmanité zábavy a příslušenství Pána patří k čisté sattva-guṇě. Pán věčně projevuje tuto rozmanitost v čistém dobru pro uspokojení Svého oddaného. Oddaný nechce vidět Nejvyšší Osobnost Absolutní Pravdy v prázdnotě nebo impersonalismu. V určitém smyslu je absolutní transcendentální rozmanitost určena pouze pro oddané, a nikoliv pro ostatní, protože tento výrazný aspekt transcendentální rozmanitosti je možné pochopit jedině milostí Nejvyššího Pána, nikoliv mentální spekulací nebo vzestupnou metodou. Je řečeno, že člověk může pochopit Nejvyšší Osobnost Božství, jedině prokáže-li mu Pán alespoň trochu Své přízně. Bez Jeho milosti může člověk spekulovat tisíce let, a přesto nepochopí, co je ve skutečnosti Absolutní Pravda. Tuto milost může vnímat oddaný, který se zcela zbavil znečištění. Proto je řečeno, že oddaný může přijmout milost Pána, když odstraní veškeré znečištění a zcela se odpoutá od svodů hmotného světa.