Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 2.9.19

Verš

taṁ prīyamāṇaṁ samupasthitaṁ kaviṁ
prajā-visarge nija-śāsanārhaṇam
babhāṣa īṣat-smita-śociṣā girā
priyaḥ priyaṁ prīta-manāḥ kare spṛśan

Synonyma

tam — Pánu Brahmovi; prīyamāṇam — hoden náklonnosti; samupasthitam — přítomný před; kavim — velký učenec; prajā — živé bytosti; visarge — pro stvoření; nija — Jeho vlastní; śāsana — vláda; arhaṇam — vhodný; babhāṣe — oslovil; īṣat — jemný; smita — usmívající se; śociṣā — povzbudivá; girā — slova; priyaḥ — drahý; priyam — drahému; prīta-manāḥ — velice potěšen; kare — rukou; spṛśan — potřásl.

Překlad

Když Pán viděl Brahmu před Sebou, uznal, že je hoden stát se stvořitelem živých bytostí, kterým vládne Jeho vůlí, a jelikož s ním byl velice spokojen, potřásl Brahmovi rukou a s mírným úsměvem ho oslovil.

Význam

Stvoření hmotného světa není nahodilé ani bezmyšlenkovité. Věčně podmíněné živé bytosti (nitya-baddha) takto dostávají možnost se osvobodit pod vedením Pánova zástupce jako je Brahmā. Pán poučil Brahmu o védském poznání a chtěl, aby ho rozšířil mezi podmíněnými dušemi. Podmíněné duše zapomněly na svůj vztah k Pánu, a proto je potřeba, aby Pán stvořil hmotný svět a šířil védské poznání. Brahmā má velkou zodpovědnost za osvobození podmíněných duší, a proto je Pánu velice drahý.

Brahmā také plní svou povinnost velice dokonalým způsobem — nejen že tvoří živé bytosti, ale také zvětšuje počet svých následovníků, kteří se starají o nápravu pokleslých duší. Jeho škola se nazývá Brahma-sampradāya a všichni její členové se dodnes snaží vést pokleslé duše zpátky domů, k Bohu. Jak je uvedeno v Bhagavad-gītě, Pán velice touží po tom, aby se Jeho nedílné části vrátily. Nikdo Mu není dražší než ten, kdo se ujme tohoto úkolu a snaží se přivést pokleslé duše zpátky k Bohu.

Existuje mnoho odpadlíků od Brahma-sampradāyi, kteří pouze způsobují, že lidé stále více zapomínají na Pána a stále více se zaplétají do hmotné existence. Takové osoby svým jednáním Pána nikdy nepotěší. Pán je proto posílá stále hlouběji do temných oblastí hmotného světa, a tak těmto závistivým démonům znemožňuje poznat Jeho osobnost.

Všichni, kteří káží misi Pána v Brahma-sampradāyi, jsou Mu vždy velice drazí a Pán, který je s těmito kazateli autorizované bhakti spokojen, jim potěšeně potřásá rukou.