Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 2.9.18

Verš

tad-darśanāhlāda-pariplutāntaro
hṛṣyat-tanuḥ prema-bharāśru-locanaḥ
nanāma pādāmbujam asya viśva-sṛg
yat pāramahaṁsyena pathādhigamyate

Synonyma

tat — tímto, shlédnutím Pána; darśana — audience; āhlāda — radost; paripluta — zaplaven; antaraḥ — v srdci; hṛṣyat — v extázi; tanuḥ — tělo; prema-bhara — díky transcendentální lásce; aśru — slzy; locanaḥ — v očích; nanāma — poklonil se; pāda-ambujam — u lotosových nohou; asya — Pána; viśva-sṛk — stvořitel vesmíru; yat — což; pāramahaṁsyena — velkou osvobozenou duší; pathā — cesta; adhigamyate — je následována.

Překlad

Když Brahmā takto spatřil Osobnost Božství se vším bohatstvím, jeho srdce zaplavila radost, díky transcendentální lásce a extázi se jeho oči naplnily slzami, a takto se poklonil před Pánem. To je cesta dokonalosti živé bytosti (paramahaṁsy).

Význam

Na začátku Śrīmad-Bhāgavatamu je řečeno, že toto velké písmo je určené pro paramahaṁsy. Paramo nirmatsarāṇāṁ satām — Śrīmad-Bhāgavatam je určen pro lidi, kteří neznají zlomyslnost. Počátkem veškeré zlomyslnosti v podmíněném životě je zlomyslnost vůči Nejvyšší Osobnosti Božství. Existence Osobnosti Božství je skutečností uznávanou ve všech zjevených písmech a zvláště Bhagavad-gītā pojednává o osobním rysu Nejvyššího Pána — v poslední části tohoto velkého díla je dokonce zdůrazněno, aby se člověk odevzdal Osobnosti Božství, chce-li se zbavit všeho utrpení. Lidé z bezbožných kruhů bohužel nevěří v Osobnost Božství a každý se chce stát Bohem sám, aniž by k tomu měl jakékoliv kvalifikace. Tato zlomyslná závist se v podmíněné duši stupňuje až do stádia, kdy chce člověk splynout s Pánem. Ani ti největší empiričtí filozofové, kteří spekulují o splynutí s Pánem, se tedy nemohou stát paramahaṁsy, jelikož jsou závistiví. Životního stádia paramahaṁsa mohou dosáhnout pouze ti, kteří jsou stálí ve vykonávání bhakti-yogy. Tato bhakti-yoga začíná pevným přesvědčením, že jednoduše vykonáváním oddané služby Pánu s transcendentální láskou a oddaností může být člověk povýšen do stádia nejvyšší životní dokonalosti. Brahmājī věřil v tuto moc bhakti-yogy; měl také důvěru v Pánův pokyn, aby vykonával tapasyu, a věnoval se velkému pokání, kterým dosáhl velikého úspěchu, neboť mohl osobně spatřit Vaikuṇṭhaloky a dokonce i Pána Samotného. Nikdo nemůže dospět do Pánova sídla mechanickými prostředky — pomocí mysli nebo nějakých strojů. Vaikuṇṭhalok je však možné dosáhnout jednoduše vykonáváním bhakti-yogy, jelikož Pána lze realizovat jedině pomocí bhakti-yogy. Brahmājī ve skutečnosti seděl na svém lotosovém květu a jelikož se věnoval bhakti-yoze, mohl spatřit veškerou rozmanitost Vaikuṇṭhalok, Nejvyššího Pána i Jeho společníky.

Podle vzoru Pána Brahmy může ještě i dnes kdokoliv dosáhnout stejné dokonalosti, bude-li následovat cestu paramahaṁsy, jak se doporučuje v tomto verši. Pán Caitanya rovněž doporučil tuto metodu seberealizace pro lidi současného věku. Nejprve by měl člověk s plným přesvědčením věřit v Osobnost Božství Śrī Kṛṣṇu, a potom by měl o Něm naslouchat ze Śrīmad Bhagavad-gīty a později ze Śrīmad-Bhāgavatamu, aniž by se Ho snažil poznat pomocí spekulativní filozofie. Má naslouchat od osobnosti, jejíž život je zosobněním Bhāgavatamu a nikoliv od profesionála nebo od karmīho, jñānīho či yogīna. To je tajemství, jak se naučit této vědě. Člověk nemusí být v životním stádiu odříkání; může zůstat ve svém současném životním postavení, ale musí vyhledat pomoc skutečného oddaného Pána a naslouchat od něho transcendentálnímu poselství Pána s vírou a přesvědčením. To je cesta paramahaṁsy, která je doporučena v tomto verši. Jedním z mnoha svatých jmen Pána je ajita neboli “ten, Jehož nikdy nikdo nepřemůže”. Nejvyššího Pána však může přemoci cesta paramahaṁsy, jak prakticky realizoval velký duchovní mistr Brahmā. Pán Brahmā tuto paramahaṁsa-panthāḥ osobně doporučil následujícími slovy:

jñāne prayāsam udapāsya namanta eva
jīvanti sanmukharitāṁ bhavadīya vārtām
sthāne sthitāḥ śruti-gatāṁ tanu-vāṅ-manobhir
ye prāyaśo 'jita jito 'py asi tais trilokyām

“Ó Kṛṣṇo, můj Pane, oddaný, který zavrhuje cestu empirické filozofické spekulace, zaměřenou ke splynutí s existencí Nejvyššího, který se zaměstnává nasloucháním o Tvé slávě a činnostech od pravého sādhua neboli světce a který žije čestným životem podle svého předepsaného zaměstnání ve společnosti, si může vydobýt Tvoje sympatie a milost, přestože jsi ajita neboli nepřemožitelný.” (Bhāg. 10.14.3) Taková je cesta paramahaṁsů, kterou osobně následoval Pán Brahmā a kterou později doporučil všem, kteří chtějí dosáhnout dokonalosti života.