Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 20.306

Verš

yasyāṅghri-paṅkaja-rajo ’khila-loka-pālair
mauly-uttamair dhṛtam upāsita-tīrtha-tīrtham
brahmā bhavo ’ham api yasya kalāḥ kalāyāḥ
śrīś codvahema ciram asya nṛpāsanaṁ kva

Synonyma

yasya — jehož; aṅghri-paṅkaja — lotosu podobné nohy; rajaḥ — prach; akhila-loka — planetárních soustav ve vesmíru; pālaiḥ — vládci; mauli-uttamaiḥ — s drahými turbany na hlavách; dhṛtam — přijímaný; upāsita — uctívaný; tīrtha-tīrtham — který posvěcuje posvátná místa; brahmā — Pán Brahmā; bhavaḥ — Pán Śiva; aham api — dokonce i Já; yasya — jehož; kalāḥ — části; kalāyāḥ — úplných částí; śrīḥ — bohyně štěstí; ca — a; udvahema — nosíme; ciram — věčně; asya — Jeho; nṛpa-āsanam — královský trůn; kva — kde.

Překlad

„  ,Co pro Pána Kṛṣṇu znamená trůn? Vždyť vládci různých planetárních soustav přijímají prach z Jeho lotosových nohou na své korunované hlavy. Tento prach posvěcuje i posvátná místa, a dokonce i Pán Brahmā, Pán Śiva, Lakṣmī i Já samotný, kteří jsme částmi Jeho úplné části, tento prach věčně neseme na svých hlavách.̀  “

Význam

Toto je citát ze Śrīmad-Bhāgavatamu (10.68.37). Když Kuruovci lichotili Baladevovi, aby se stal jejich spojencem, a vyjadřovali se špatně o Śrī Kṛṣṇovi, Pán Baladeva se rozzlobil a vyslovil tento verš.