Skip to main content

KAPITOLA DVACÁTÁ

Pán Śrī Caitanya Mahāprabhu učí Sanātanu Gosvāmīho vědu o Absolutní Pravdě

Následující shrnutí předkládá Bhaktivinoda Ṭhākura ve své knize Amṛta-pravāha-bhāṣya. Během doby, kdy byl Śrīla Sanātana Gosvāmī ve vězení navába Husaina Šáha, dostal od Rūpy Gosvāmīho zprávu, že Śrī Caitanya Mahāprabhu odešel do Mathury. Sanātana Gosvāmī potom žalářníka uspokojil sladkými slovy a úplatkem. Poté, co mu dal sedm tisíc mincí, byl propuštěn. Potom se dostal na druhý břeh Gangy a utekl. Jeden z jeho služebníků, Īśāna, šel s ním a měl s sebou osm zlatých mincí. Sanātana Gosvāmī se svým služebníkem pak trávili noc v jednom malém hotelu na cestě do Váránasí. Majitel hotelu věděl, že s sebou Sanātana Gosvāmī a jeho služebník mají osm zlatých mincí, proto se rozhodl, že je zabije a oloupí. S tímto plánem je přivítal jako vzácné hosty. Sanātana Gosvāmī se však svého služebníka zeptal, kolik má s sebou peněz. Sedm zlatých mincí mu pak vzal a dal je hoteliérovi. Ten jim potom pomohl přejít hory a pokračovat do Váránasí. Na cestě v Hádžipuru potkal Sanātana Gosvāmī svého švagra Śrīkāntu, který si vyslechl jeho problémy a pomohl mu. Sanātana Gosvāmī tak nakonec dorazil do Váránasí a stanul přede dveřmi domu Candraśekhara. Caitanya Mahāprabhu ho zavolal dovnitř a nařídil mu změnit oblečení, aby vypadal slušně. Oblékl se tedy do starých šatů Tapany Miśry a později vyměnil svou drahou pokrývku za roztrhanou. Caitanya Mahāprabhu s ním byl tehdy nadmíru spokojený, a tak dostal Sanātana Gosvāmī poznání o Absolutní Pravdě od samotného Pána.

Nejprve spolu hovořili o přirozeném postavení živých bytostí a Śrī Caitanya Mahāprabhu Sanātanovi Gosvāmīmu vysvětlil, jak je živá bytost jednou z energií Pána Kṛṣṇy. Potom Pán vysvětlil, jak vykonávat oddanou službu. V rozhovoru o Absolutní Pravdě, Śrī Kṛṣṇovi, Pán rozebral Brahman, Paramātmu a Bhagavāna i Pánovy expanze známé jako svayaṁ-rūpa, tad-ekātma a āveśa, které se dělí na různé skupiny zvané vaibhava a prābhava. Pán tak popsal mnoho podob Nejvyšší Osobnosti Božství. Popsal také inkarnace Boha v tomto hmotném světě, jako jsou puruṣa-avatārové, manvantara-avatārové, guṇa-avatārové a śaktyāveśa-avatārové. Pán také hovořil o různých věcích Kṛṣṇy, jako jsou bālya a paugaṇḍa, a různých zábavách s nimi spojených. Vysvětlil, jak Kṛṣṇa dosáhl své trvalé podoby, když dospěl do mládí. Tímto způsobem Śrī Caitanya Mahāprabhu Sanātanovi Gosvāmīmu vše popsal a vysvětlil.

Verš

vande ’nantādbhutaiśvaryaṁ
śrī-caitanya-mahāprabhum
nīco ’pi yat-prasādāt syād
bhakti-śāstra-pravartakaḥ

Synonyma

vande — s úctou se klaním; ananta — neomezené; adbhuta — úžasné; aiśvaryam — vlastnícímu bohatství; śrī-caitanya-mahāprabhum — Śrī Caitanyovi Mahāprabhuovi; nīcaḥ api — dokonce i člověk na nejnižší úrovni života; yat-prasādāt — jehož milostí; syāt — může se stát; bhakti-śāstra — vědy o oddané službě; pravartakaḥ — šiřitelem.

Překlad

S úctou se klaním Śrī Caitanyovi Mahāprabhuovi, jenž vlastní neomezené a úžasné bohatství. Jeho milostí může dokonce i ten, kdo se narodil jako nejnižší z lidí, šířit vědu o oddané službě.

Verš

jaya jaya śrī-caitanya jaya nityānanda
jayādvaita-candra jaya gaura-bhakta-vṛnda

Synonyma

jaya jaya — sláva; śrī-caitanya — Pánu Śrī Caitanyovi Mahāprabhuovi; jaya — sláva; nityānanda — Nityānandovi; jaya — sláva; advaita-candra — Advaitovi Ācāryovi; jaya — sláva; gaura-bhakta-vṛnda — všem oddaným Pána Śrī Caitanyi Mahāprabhua.

Překlad

Sláva Śrī Caitanyovi Mahāprabhuovi! Sláva Nityānandovi Prabhuovi! Sláva Advaitovi Ācāryovi! Sláva všem oddaným Śrī Caitanyi Mahāprabhua!

Verš

ethā gauḍe sanātana āche bandi-śāle
śrī-rūpa-gosāñīra patrī āila hena-kāle

Synonyma

ethā — tady; gauḍe — v Bengálsku; sanātana — Sanātana Gosvāmī; āche — byl; bandi-śāle — ve vězení; śrī-rūpa-gosāñīra — Śrīly Rūpy Gosvāmīho; patrī — dopis; āila — přišel; hena-kāle — tehdy.

Překlad

Když byl Sanātana Gosvāmī uvězněný v Bengálsku, přišel mu dopis od Śrīly Rūpy Gosvāmīho.

Význam

Śrīla Bhaktivinoda Ṭhākura uvádí, že o tomto dopisu se zmiňuje komentátor Udbhaṭa-candriky. Śrīla Rūpa Gosvāmī napsal tento dopis Sanātanovi Gosvāmīmu v Bákle a psal v něm, že Śrī Caitanya Mahāprabhu přichází do Mathury. Napsal:

yadu-pateḥ kva gatā mathurā-purī
raghu-pateḥ kva gatottara-kośalā
iti vicintya kuruṣva manaḥ sthiraṁ
na sad idaṁ jagad ity avadhāraya

„Kam se podělo Yadupatiho Mathura-purí? Kam se poděla Raghupatiho severní Kóšala? Přemýšlením uklidni svou mysl a měj na paměti ,Tento vesmír není věčný.̀  “

Verš

patrī pāñā sanātana ānandita hailā
yavana-rakṣaka-pāśa kahite lāgilā

Synonyma

patrī pāñā — když dostal tento dopis; sanātana — Sanātana Gosvāmī; ānandita hailā — byl velice potěšen; yavana — pojídačem masa; rakṣaka — žalářníkem; pāśa — před; kahite lāgilā — promluvil.

Překlad

Sanātanu Gosvāmīho dopis od Rūpy Gosvāmīho velmi potěšil. Ihned šel za žalářníkem, který byl pojídačem masa, a promluvil k němu.

Verš

“tumi eka jindā-pīra mahā-bhāgyavān
ketāba-korāṇa-śāstre āche tomāra jñāna

Synonyma

tumi — ty; eka jindā-pīra — žijící světec; mahā-bhāgyavān — velmi požehnaný; ketāba — knihy; korāṇa — Korán; śāstre — v písmu; āche — je; tomāra — tvoje; jñāna — poznání.

Překlad

Sanātana Gosvāmī muslimskému žalářníkovi řekl: „Drahý pane, jste svatá a velmi požehnaná osoba. Máte plné poznání zjevených písem, jako je Korán a podobné knihy.“

Verš

eka bandī chāḍe yadi nija-dharma dekhiyā
saṁsāra ha-ite tāre mukta karena gosāñā

Synonyma

eka bandī — jednoho vězně; chāḍe — propustí; yadi — jestliže; nija-dharma — vlastnímu náboženství; dekhiyā — přihlížející k; saṁsāra ha-ite — z hmotných pout; tāre — jeho; mukta karena — vysvobodí; gosāñā — Nejvyšší Osobnost Božství.

Překlad

„Pokud někdo v souladu s náboženskými zásadami osvobodí nějakou podmíněnou duši nebo vězně, Nejvyšší Osobnost Božství ho také osvobodí z hmotného otroctví.“

Význam

Z tohoto výroku Sanātany Gosvāmīho, který byl původně navábovým ministrem, se zdá, že se snažil muslimského žalářníka podvést. Žalářník měl pouze obyčejné neboli téměř žádné vzdělání a zcela jistě nebyl pokročilý v duchovním poznání. Sanātana Gosvāmī ho vychvaloval jako velkého znalce písem jen proto, aby ho potěšil. Žalářník nemohl popřít, že je vzdělaný, protože každý člověk povýšený do vznešeného postavení si myslí, že je k tomu kvalifikovaný. Sanātana Gosvāmī správně vysvětlil výsledky duchovního jednání a žalářník si jeho výrok spojil s jeho propuštěním z vězení.

V hmotném světě hnije nespočet podmíněných duší uvězněných māyou kouzlem smyslového požitku. Živá bytost je kouzlem māyi tak uchvácená, že se v podmíněném životě i prase cítí šťastné. Māyā projevuje dva druhy pokrývajících sil. Jedné se říká prakṣepātmikā a druhé āvaraṇātmikā. Pokud se někdo odhodlá vymanit z hmotného otroctví, kouzlo rozptýlení, prakṣepātmikā-śakti, ho nutí zůstat v podmíněném životě plně spokojený se smyslovým požitkem. Díky druhé síle (āvaraṇātmikā) se podmíněná duše cítí spokojená i tehdy, když hnije v těle prasete nebo červa ve výkalech. Vysvobodit podmíněnou duši z hmotného otroctví je kvůli silnému vlivu māyi nesmírně těžké. Dokonce i když podmíněné duše přichází osvobodit samotný Nejvyšší Pán, Osobnost Božství, a žádá je, aby se Mu odevzdaly, ony na Pánův návrh nechtějí přistoupit. Śrī Sanātana Gosvāmī proto řekl: „Jestliže někdo někomu jinému nějak pomůže osvobodit se z pout māyi, jistě okamžitě získá uznání Nejvyšší Osobnosti Božství.“ Pán Kṛṣṇa v Bhagavad-gītě (18.69) říká:

na ca tasmān manuṣyeṣu
kaścin me priya-kṛttamaḥ
bhavitā na ca me tasmād
anyaḥ priyataro bhuvi

Tou největší službou, kterou lze pro Pána vykonat, je snažit se vštípit do srdce podmíněné duše oddanou službu, aby mohla být vysvobozena z podmíněného života. Śrīla Bhaktivinoda Ṭhākura řekl, že vaiṣṇava se pozná podle své kazatelské práce neboli toho, že přesvědčí podmíněnou duši o jejím věčném postavení, které je zde vysvětleno jako nija-dharma. Věčným postavením živé bytosti je sloužit Pánu. Pomoci někomu vysvobodit se z hmotného otroctví tedy znamená probudit jeho dřímající pochopení, že je věčným služebníkem Kṛṣṇy. Jīvera`svarūpa' haya – kṛṣṇera`nitya-dāsa'. Sanātanovi Gosvāmīmu to blíže vysvětlí samotný Pán.

Verš

pūrve āmi tomāra kariyāchi upakāra
tumi āmā chāḍi’ kara pratyupakāra

Synonyma

pūrve — dříve; āmi — já; tomāra — tvoje; kariyāchi — dělal jsem; upakāra — dobro; tumi — ty; āmā — mě; chāḍi' — propouštějící; kara — učiň; prati-upakāra — dobro na oplátku.

Překlad

Sanātana Gosvāmī pokračoval: „V minulosti jsem toho pro tebe hodně udělal. Nyní jsem v nesnázích, tak mi prosím mou dobrou vůli oplať a propusť mě.“

Verš

pāṅca sahasra mudrā tumi kara aṅgīkāra
puṇya, artha, — dui lābha ha-ibe tomāra”

Synonyma

pāṅca sahasra — pět tisíc; mudrā — zlatých mincí; tumi — ty; kara aṅgīkāra — prosím přijmi; puṇya — zbožná činnost; artha — hmotný zisk; dui lābha — dva výsledky; ha-ibe — budou; tomāra — tvoje.

Překlad

„Zde je pět tisíc zlatých mincí, vezmi si je prosím. Když mě propustíš, obdržíš výsledky zbožných činností a zároveň také hmotný prospěch. Přinese ti to tudíž dvojí prospěch najednou.“

Verš

tabe sei yavana kahe, — “śuna, mahāśaya
tomāre chāḍiba, kintu kari rāja-bhaya”

Synonyma

tabe — potom; sei — tento; yavana — pojídač masa; kahe — říká; śuna — poslouchejte; mahāśaya — můj drahý pane; tomāre — vás; chāḍiba — propustil bych; kintu — ale; kari rāja-bhaya — bojím se vlády.

Překlad

Sanātana Gosvāmī takto žalářníka přesvědčil a ten odpověděl: „Pane, prosím poslouchejte. Rád bych vás propustil, ale bojím se vlády.“

Verš

sanātana kahe, — “tumi nā kara rāja-bhaya
dakṣiṇa giyāche yadi leuṭi’ āoyaya
tāṅhāre kahio — sei bāhya-kṛtye gela
gaṅgāra nikaṭa gaṅgā dekhi’ jhāṅpa dila

Synonyma

sanātana kahe — Sanātana odpověděl; tumi — ty; — ne; kara — měj; rāja-bhaya — strach z vlády; dakṣiṇa — na jih; giyāche — odjel; yadi — jestli; leuṭi' — vracející se; āoyaya — přijde; tāṅhāre — jemu; kahio — řekni; sei — on; bāhya-kṛtye — na záchod; gela — šel; gaṅgāra nikaṭa — ke Ganze; gaṅgā dekhi' — když uviděl Gangu; jhāṅpa dila — skočil.

Překlad

Sanātana odpověděl: „Žádné nebezpečí ti nehrozí. Naváb odjel na jih. Pokud se vrátí, řekni mu, že Sanātana šel ke Ganze na záchod, ale jakmile ji uviděl, skočil do ní.“

Verš

aneka dekhila, tāra lāg nā pāila
dāḍukā-sahita ḍubi kāhāṅ vahi’ gela

Synonyma

aneka — dlouho; dekhila — díval jsem se; tāra — jeho; lāg — spojení; pāila — nemohl jsem získat; dāḍukā-sahita — s pouty; ḍubi — topící se; kāhāṅ — někam; vahi' gela — odnesen.

Překlad

„Řekni mu: ,Dlouho jsem se po něm díval, ale nebylo po něm ani stopy. Skočil tam v poutech, takže se utopil a vlny ho odnesly.̀  “

Verš

kichu bhaya nāhi, āmi e-deśe nā raba
daraveśa hañā āmi makkāke yāiba”

Synonyma

kichu — jakýkoliv; bhaya — strach; nāhi — není; āmi — já; e-deśe — v této zemi; raba — nezůstanu; daraveśa hañā — stávající se poutníkem; āmi — já; makkāke yāiba — půjdu do Mekky.

Překlad

„Nemusíš se ničeho bát, protože v této zemi nezůstanu. Stanu se poutníkem a půjdu do svatého města Mekky.“

Verš

tathāpi yavana-mana prasanna nā dekhilā
sāta-hājāra mudrā tāra āge rāśi kailā

Synonyma

tathāpi — přesto; yavana-mana — mysl pojídače masa; prasanna — spokojená; — ne; dekhilā — viděl; sāta-hājāra — sedm tisíc; mudrā — zlatých mincí; tāra — něho; āge — před; rāśi kailā — naskládal.

Překlad

Sanātana Gosvāmī viděl, že mysl toho pojídače masa nebyla stále spokojená, a tak před něho vyložil sedm tisíc zlatých mincí.

Verš

lobha ha-ila yavanera mudrā dekhiyā
rātre gaṅgā-pāra kaila dāḍukā kāṭiyā

Synonyma

lobha ha-ila — byla touha po penězích; yavanera — pojídače masa; mudrā dekhiyā — když viděl zlaté mince; rātre — v noci; gaṅgā-pāra kaila — převezl jej přes Gangu; dāḍukā — okovy; kāṭiyā — poté, co rozbil.

Překlad

Jakmile pojídač masa uviděl zlaťáky, nechal se zlákat a souhlasil. V noci pak rozbil Sanātanovy okovy a nechal jej překročit Gangu.

Verš

gaḍa-dvāra-patha chāḍilā, nāre tāhāṅ yāite
rātri-dina cali’ āilā pātaḍā-parvate

Synonyma

gaḍa-dvāra-patha — hlídanou cestu; chāḍilā — opustil; nāre — nemohl; tāhāṅ — tam; yāite — jít; rātri-dina — dnem a nocí; cali' — jdoucí; āilā — došel; pātaḍā-parvate — do hornaté oblasti zvané Pátada.

Překlad

Tak byl Sanātana Gosvāmī propuštěn. Nemohl však jít po hlídané cestě. Šel dnem i nocí, až nakonec přišel do hornaté oblasti známé jako Pátada.

Verš

tathā eka bhaumika haya, tāra ṭhāñi gelā
‘parvata pāra kara āmā’ — vinati karilā

Synonyma

tathā — tam; eka bhaumika — jeden statkář; haya — je; tāra ṭhāñi — k němu; gelā — šel; parvata — hory; pāra kara — převeď; āmā — mě; vinati — žádost; karilā — učinil.

Překlad

V Pátadě potkal jednoho statkáře, kterého pokorně požádal, aby ho převedl přes hory.

Verš

sei bhūñāra saṅge haya hāta-gaṇitā
bhūñāra kāṇe kahe sei jāni’ ei kathā

Synonyma

sei bhūñāra — tím statkářem; saṅge — s; haya — je; hāta-gaṇitā — člověk ovládající čtení z ruky; bhūñāra — statkáře; kāṇe — do ucha; kahe — říká; sei — toho člověka; jāni' — znající; ei kathā — tento výrok.

Překlad

Tehdy u statkáře pobýval člověk ovládající čtení z ruky. Ten statkářovi pošeptal do ucha něco, co věděl o Sanātanovi.

Verš

‘iṅhāra ṭhāñi suvarṇera aṣṭa mohara haya’
śuni’ ānandita bhūñā sanātane kaya

Synonyma

iṅhāra ṭhāñi — ve vlastnictví tohoto muže; suvarṇera — zlatých; aṣṭa — osm; mohara — mincí; haya — je; śuni' — když slyšel; ānandita — potěšený; bhūñā — statkář; sanātane — Sanātanovi; kaya — říká.

Překlad

Řekl mu: „Tento muž, Sanātana, má osm zlatých mincí.“ Statkáře to potěšilo, a tak Sanātanovi Gosvāmīmu řekl následující.

Verš

“rātrye parvata pāra kariba nija-loka diyā
bhojana karaha tumi randhana kariyā”

Synonyma

rātrye — v noci; parvata — hory; pāra kariba — překročím; nija-loka diyā — s mými lidmi; bhojana karaha — jen se najez; tumi — ty; randhana kariyā — poté, co uvaříš.

Překlad

Statkář řekl: „V noci tě se svými lidmi převedu přes hory. Teď si uvař a najez se.“

Verš

eta bali’ anna dila kariyā sammāna
sanātana āsi’ tabe kaila nadī-snāna

Synonyma

eta bali' — když to řekl; anna dila — přinesl obiloviny; kariyā sammāna — prokazující velkou úctu; sanātana — Sanātana Gosvāmī; āsi' — jdoucí; tabe — potom; kaila — vykonal; nadī-snāna — koupel v řece.

Překlad

Poté, co statkář domluvil, poskytl Sanātanovi k vaření nějaké obiloviny a Sanātana se šel vykoupat k řece.

Verš

dui upavāse kailā randhana-bhojane
rāja-mantrī sanātana vicārilā mane

Synonyma

dui upavāse — dvoudenní půst; kailā — učinil; randhana-bhojane — vaření a jezení; rāja-mantrī — bývalý navábův ministr; sanātana — Sanātana; vicārilā — zvažoval; mane — v mysli.

Překlad

Po dvoudenním půstu Sanātana uvařil a najedl se. Protože však byl dříve navábovým ministrem, začal o celé situaci přemýšlet.

Verš

‘ei bhūñā kene more sammāna karila?’
eta cinti’ sanātana īśāne puchila

Synonyma

ei bhūñā — tento statkář; kene — proč; more — mně; sammāna karila — projevil tolik úcty; eta cinti' — když takto uvažoval; sanātana — Sanātana; īśāne — Īśāny, svého sluhy; puchila — zeptal se.

Překlad

Jako bývalý navábův ministr Sanātana samozřejmě rozuměl diplomacii, a proto si říkal: „Proč se ke mně ten statkář chová tak uctivě?“ S těmito myšlenkami se zeptal svého služebníka Īśāny.

Verš

‘tomāra ṭhāñi jāni kichu dravya āchaya’
īśāna kahe, — ‘mora ṭhāñi sāta mohara haya’

Synonyma

tomāra ṭhāñi — ve tvém vlastnictví; jāni — chápu; kichu — nějaká; dravya — cennost; āchaya — je; īśāna kahe — Īśāna odpověděl; mora ṭhāñi — v mém vlastnictví; sāta mohara — sedm zlatých mincí; haya — je.

Překlad

Sanātana svému služebníkovi řekl: „Īśāno, myslím, že máš u sebe nějaké cennosti.“

Význam

Īśāna odpověděl: „Ano, mám sedm zlatých mincí.“

Verš

śuni’ sanātana tāre karilā bhartsana
‘saṅge kene āniyācha ei kāla-yama?’

Synonyma

śuni' — když to slyšel; sanātana — Sanātana Gosvāmī; tāre — jeho; karilā bhartsana — pokáral; saṅge — s sebou; kene — proč; āniyācha — nosíš; ei — tuto; kāla-yama — smrt.

Překlad

Když to Sanātana Gosvāmī uslyšel, pokáral svého služebníka slovy: „Proč s sebou nosíš smrt?“

Verš

tabe sei sāta mohara hastete kariyā
bhūñāra kāche yāñā kahe mohara dhariyā

Synonyma

tabe — potom; sei sāta mohara — těchto sedm zlatých mincí; hastete kariyā — beroucí do rukou; bhūñāra kāche — za statkářem; yāñā — jdoucí; kahe — řekl; mohara dhariyā — zatímco držel mince.

Překlad

Sanātana Gosvāmī pak těch sedm zlatých mincí vzal a šel za statkářem. Držel je před sebou a promluvil následovně.

Verš

“ei sāta suvarṇa mohara āchila āmāra
ihā lañā dharma dekhi’ parvata kara pāra

Synonyma

ei sāta — těchto sedm; suvarṇa mohara — zlatých mincí; āchila — bylo; āmāra — mých; ihā lañā — přijímající je; dharma dekhi' — dodržující náboženské zásady; parvata — hornatou oblast; kara pāra — prosím převeď mě přes.

Překlad

„Mám s sebou těchto sedm zlatých mincí. Prosím přijmi je a v zájmu náboženských zásad mě prosím převeď přes to hornaté území.“

Verš

rāja-bandī āmi, gaḍa-dvāra yāite nā pāri
puṇya habe, parvata āmā deha’ pāra kari”

Synonyma

rāja-bandī — státní vězeň; āmi — já; gaḍa-dvāra yāite — jít po cestě podél hradeb; pāri — nemohu; puṇya — zbožná činnost; habe — bude; parvata — hornatou oblast; āmā — mě; deha' — pomoz; pāra kari — překročením.

Překlad

„Jsem státní vězeň a nemohu jít po hlídaných cestách. Bude to z tvé strany zbožný čin, když si vezmeš tyto peníze a pomůžeš mi překročit hory.“

Verš

bhūñā hāsi’ kahe, — “āmi jāniyāchi pahile
aṣṭa mohara haya tomāra sevaka-āṅcale

Synonyma

bhūñā — statkář; hāsi' — s úsměvem; kahe — řekl; āmi — já; jāniyāchi — věděl jsem; pahile — předtím; aṣṭa mohara — osm zlatých mincí; haya — je; tomāra — tvého; sevaka-āṅcale — v kapse služebníka.

Překlad

Statkář s úsměvem řekl: „Ještě předtím, než jsi mi je nabídl, jsem věděl, že tvůj služebník má u sebe osm zlatých mincí.“

Verš

tomā māri’ mohara la-itāma ājikāra rātrye
bhāla haila, kahilā tumi, chuṭilāṅa pāpa haite

Synonyma

tomā māri' — po tvém zabití; mohara — zlaté mince; la-itāma — vzal bych; ājikāra rātrye — dnes v noci; bhāla haila — bylo velmi dobré; kahilā tumi — co jsi řekl; chuṭilāṅa — jsem uchráněn; pāpa haite — před tímto hříchem.

Překlad

„Dnes v noci bych tě zabil a mince bych ti vzal. Je velmi dobře, že jsi mi je dal sám, protože jsi mne tím uchránil před hříšným činem.“

Verš

santuṣṭa ha-ilāṅa āmi, mohara nā la-iba
puṇya lāgi’ parvata tomā’ pāra kari’ diba”

Synonyma

santuṣṭa — spokojený; ha-ilāṅa — stal jsem se; āmi — já; mohara — zlaté mince; la-iba — nevezmu si; puṇya lāgi' — jen proto, abych vykonal zbožný čin; parvata — hory; tomā' — tebe; pāra kari' diba — dostanu přes.

Překlad

„Tvoje chování mne nesmírně potěšilo. Zlaté mince si nevezmu, ale přes hory tě převedu, jen abych vykonal zbožný čin.“

Verš

gosāñi kahe, — “keha dravya la-ibe āmā māri’
āmāra prāṇa rakṣā kara dravya aṅgīkari’ ”

Synonyma

gosāñi kahe — Sanātana Gosvāmī řekl; keha — někdo jiný; dravya — cenné mince; la-ibe — vezme; āmā māri' — když mne zabije; āmāra — můj; prāṇa — život; rakṣā kara — zachraň; dravya aṅgīkari' — tím, že ty mince přijmeš.

Překlad

Sanātana Gosvāmī odpověděl: „Když si ty mince nevezmeš, zabije mne kvůli nim někdo jiný. Raději mě před tím nebezpečím zachraň a vezmi si je.“

Verš

tabe bhūñā gosāñira saṅge cāri pāika dila
rātrye rātrye vana-pathe parvata pāra kaila

Synonyma

tabe — potom; bhūñā — statkář; gosāñira saṅge — se Sanātanou Gosvāmīm; cāri pāika — čtyři strážce; dila — dal; rātrye rātrye — celou noc; vana-pathe — cestou džunglí; parvata — hory; pāra kaila — vzali jej přes.

Překlad

Poté, co se takto domluvili, dal statkář Sanātanovi jako doprovod čtyři strážce. Celou noc šli lesní cestou a tak ho převedli přes hory.

Verš

tabe pāra hañā gosāñi puchilā īśāne
“jāni, — śeṣa dravya kichu āche tomā sthāne”

Synonyma

tabe — potom; pāra hañā — po překročení; gosāñi — Sanātana Gosvāmī; puchilā — zeptal se; īśāne — Īśāno; jāni — vím; śeṣa dravya — něco cenného zbývá; kichu — něco; āche — je; tomā sthāne — u tebe.

Překlad

Po překročení hor Sanātana Gosvāmī řekl svému služebníkovi: „Īśāno, myslím, že ti stále ještě něco zbylo z těch zlatých mincí.“

Verš

īśāna kahe, — “eka mohara āche avaśeṣa”
gosāñi kahe, — “mohara lañā yāha’ tumi deśa”

Synonyma

īśāna kahe — Īśāna odpověděl; eka — jedna; mohara — zlatá mince; āche — je; avaśeṣa — zbylá; gosāñi — Sanātana Gosvāmī; kahe — odpověděl; mohara lañā — beroucí si tu zlatou minci; yāha — vrať se; tumi — ty; deśa — do své země.

Překlad

Īśāna odpověděl: „Mám u sebe ještě jednu zlatou minci.“

Význam

Sanātana Gosvāmī pak řekl: „Nech si ji a vrať se domů.“

Verš

tāre vidāya diyā gosāñi calilā ekalā
hāte karoṅyā, chiṅḍā kānthā, nirbhaya ha-ilā

Synonyma

tāre vidāya diyā — poté, co se s ním rozloučil; gosāñi — Sanātana Gosvāmī; calilā ekalā — cestoval sám; hāte — v ruce; karoṅyā — nádobu žebráka; chiṅḍā kānthā — roztrhanou pokrývku; nirbhaya ha-ilā — zbavil se veškeré úzkosti.

Překlad

Po rozchodu s Īśānou šel Sanātana Gosvāmī dál sám jen s nádobou na vodu v ruce, zahalený do roztrhané deky. Tak se zbavil veškeré úzkosti.

Verš

cali’ cali’ gosāñi tabe āilā hājipure
sandhyā-kāle vasilā eka udyāna-bhitare

Synonyma

cali' cali' — jak tak šel a šel; gosāñi — Sanātana Gosvāmī; tabe — potom; āilā — přišel; hājipure — do Hádžipuru; sandhyā-kāle — večer; vasilā — usedl; eka — v jedné; udyāna-bhitare — zahradě.

Překlad

Sanātana Gosvāmī šel a šel, až přišel do Hádžipuru. Toho večera se usadil v jedné zahradě.

Verš

sei hājipure rahe — śrīkānta tāra nāma
gosāñira bhaginī-pati, kare rāja-kāma

Synonyma

sei — tom; hājipure — v Hádžipuru; rahe — je; śrīkānta — Śrīkānta; tāra — jeho; nāma — jméno; gosāñira — Sanātany Gosvāmīho; bhaginī-pati — manžel sestry; kare — koná; rāja-kāma — vládní službu.

Překlad

V Hádžipuru žil jeden urozený muž jménem Śrīkānta, který byl shodou okolností manželem sestry Sanātany Gosvāmīho. Konal tam vládní službu.

Verš

tina lakṣa mudrā rājā diyāche tāra sthāne
ghoḍā mūlya lañā pāṭhāya pātsāra sthāne

Synonyma

tina lakṣa — 300 000; mudrā — zlatých mincí; rājā — král nebo naváb; diyāche — dal; tāra sthāne — do jeho úschovy; ghoḍā — koní; mūlya lañā — beroucí si cenu; pāṭhāya — posílá; pātsāra sthāne — do péče vládci.

Překlad

Śrīkānta měl u sebe 300 000 zlatých mincí, které mu dal vládce na nákup koní. Śrīkānta tedy kupoval koně a posílal je vládci.

Verš

ṭuṅgi upara vasi’ sei gosāñire dekhila
rātrye eka-jana-saṅge gosāñi-pāśa āila

Synonyma

ṭuṅgi upara vasi' — sedící na vyvýšeném místě; sei — tento Śrīkānta; gosāñire — Sanātanu Gosvāmīho; dekhila — uviděl; rātrye — v noci; eka-jana-saṅge — s jedním služebníkem; gosāñi-pāśa — za Sanātanou Gosvāmīm; āila — přišel.

Překlad

Śrīkānta seděl na vyvýšeném místě a všiml si Sanātany Gosvāmīho. V noci vzal jednoho služebníka a šel Sanātanu Gosvāmīho navštívit.

Verš

dui-jana mili’ tathā iṣṭa-goṣṭhī kaila
bandhana-mokṣaṇa-kathā gosāñi sakali kahila

Synonyma

dui-jana mili' — když se setkali; tathā — tam; iṣṭa-goṣṭhī — různé hovory; kaila — vedli; bandhana-mokṣaṇa — o zatčení a propuštění; kathā — příběh; gosāñi — Sanātana Gosvāmī; sakali — všechno; kahila — vyprávěl.

Překlad

Když se setkali, hovořili o různých věcech. Sanātana Gosvāmī mu dopodrobna popsal své zatčení i propuštění.

Verš

teṅho kahe, — “dina-dui raha ei-sthāne
bhadra hao, chāḍa’ ei malina vasane”

Synonyma

teṅho kahe — řekl; dina-dui — alespoň dva dny; raha — zůstaň; ei-sthāne — na tomto místě; bhadra hao — oblékni se jako urozený člověk; chāḍa' — odlož; ei — toto; malina — špinavé; vasane — oblečení.

Překlad

Śrīkānta potom Sanātanovi Gosvāmīmu řekl: „Zůstaň zde alespoň dva dny a oblékni se jako urozený člověk. Odlož ty špinavé šaty.“

Verš

gosāñi kahe, — ‘eka-kṣaṇa ihā nā rahiba
gaṅgā pāra kari’ deha’ e-kṣaṇe caliba”

Synonyma

gosāñi kahe — Sanātana Gosvāmī řekl; eka-kṣaṇa — ani na chvíli; ihā — zde; rahiba — nezůstanu; gaṅgā pāra kari' deha' — pomoz mi dostat se přes Gangu; e-kṣaṇe — okamžitě; caliba — půjdu.

Překlad

Sanātana Gosvāmī odpověděl: „Nezůstanu tady ani chvíli. Prosím pomoz mi dostat se přes Gangu. Okamžitě odcházím.“

Verš

yatna kari’ teṅho eka bhoṭa-kambala dila
gaṅgā pāra kari’ dila — gosāñi calila

Synonyma

yatna kari' — s velkou pozorností; teṅho — on (Śrīkānta); eka — jednu; bhoṭa-kambala — vlněnou přikrývku; dila — dal; gaṅgā pāra kari' dila — dostal jej přes řeku Gangu; gosāñi calila — Sanātana Gosvāmī odešel.

Překlad

Śrīkānta mu dal s velkou pozorností vlněnou přikrývku a pomohl mu dostat se přes Gangu. Sanātana Gosvāmī tak zase odešel.

Verš

tabe vārāṇasī gosāñi āilā kata-dine
śuni ānandita ha-ilā prabhura āgamane

Synonyma

tabe — takto; vārāṇasī — do Váránasí; gosāñi — Sanātana Gosvāmī; āilā — přišel; kata-dine — po několika dnech; śuni — když slyšel; ānandita — nesmírně šťastný; ha-ilā — stal se; prabhura — Śrī Caitanyi Mahāprabhua; āgamane — o příchodu.

Překlad

Po několika dnech došel Sanātana Gosvāmī do Váránasí, kde ho nesmírně potěšilo, když slyšel, že tam přišel Śrī Caitanya Mahāprabhu.

Verš

candraśekharera ghare āsi’ dvārete vasilā
mahāprabhu jāni’ candraśekhare kahilā

Synonyma

candraśekharera ghare — do domu Candraśekhara; āsi' — poté, co šel; dvārete — u dveří; vasilā — sedl si; mahāprabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; jāni' — jelikož věděl; candraśekhare — Candraśekharovi; kahilā — řekl.

Překlad

Sanātana Gosvāmī pak šel k domu Candraśekhara a sedl si tam u dveří. Śrī Caitanya Mahāprabhu věděl, co se stalo, a tak k Candraśekharovi promluvil.

Verš

‘dvāre eka ‘vaiṣṇava’ haya, bolāha tāṅhāre’
candraśekhara dekhe — ‘vaiṣṇava’ nāhika dvāre

Synonyma

dvāre — u tvých dveří; eka vaiṣṇava — jeden oddaný; haya — je; bolāha tāṅhāre — prosím zavolej ho; candraśekhara — Candraśekhara; dekhe — vidí; vaiṣṇava — oddaný; nāhika — není; dvāre — u dveří.

Překlad

Śrī Caitanya Mahāprabhu řekl: „Před tvými dveřmi sedí oddaný, zavolej ho prosím.“ Candraśekhara šel ven, ale žádného vaiṣṇavu u svých dveří neviděl.

Verš

‘dvārete vaiṣṇava nāhi’ — prabhure kahila
‘keha haya’ kari’ prabhu tāhāre puchila

Synonyma

dvārete — u mých dveří; vaiṣṇava nāhi — není žádný vaiṣṇava; prabhure kahila — řekl Śrī Caitanyovi Mahāprabhuovi; keha haya — je tam někdo; kari' — takto; prabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; tāhāre puchila — zeptal se ho.

Překlad

Když Candraśekhara sdělil Pánovi, že před jeho dveřmi žádný vaiṣṇava nesedí, Pán se ho zeptal: „A sedí tam vůbec někdo?“

Verš

teṅho kahe, — eka ‘daraveśa’ āche dvāre
‘tāṅre āna’ prabhura vākye kahila tāṅhāre

Synonyma

teṅho kahe — on odpověděl; eka daraveśa — jeden muslimský poutník; āche — je; dvāre — u dveří; tāṅre āna — přiveď ho; prabhura — Śrī Caitanyi Mahāprabhua; vākye — nařízení; kahila — řekl; tāṅhāre — jemu.

Překlad

Candraśekhara odpověděl: „Je tam nějaký muslimský poutník.“

Význam

Śrī Caitanya Mahāprabhu okamžitě řekl: „Prosím tě, přiveď ho sem.“ Candraśekhara potom promluvil k Sanātanovi Gosvāmīmu, který stále seděl přede dveřmi.

Verš

‘prabhu tomāya bolāya, āisa, daraveśa!’
śuni’ ānande sanātana karilā praveśa

Synonyma

prabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; tomāya — tebe; bolāya — volá; āisa — přijď sem; daraveśa — ó muslimský poutníku; śuni' — když slyšel; ānande — s velkou radostí; sanātana — Sanātana Gosvāmī; karilā praveśa — vstoupil.

Překlad

„Muslimský poutníku, prosím pojď dovnitř, Pán tě volá.“ Když Sanātana Gosvāmī uslyšel toto nařízení, měl velkou radost a vstoupil do Candraśekharova domu.

Verš

tāṅhāre aṅgane dekhi’ prabhu dhāñā āilā
tāṅre āliṅgana kari’ premāviṣṭa hailā

Synonyma

tāṅhāre — jeho; aṅgane — na dvoře; dekhi' — když viděl; prabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; dhāñā āilā — přispěchal k němu; tāṅre — jeho; āliṅgana kari' — poté, co obejmul; prema-āviṣṭa hailā — přemožen extází lásky.

Překlad

Hned jak Śrī Caitanya Mahāprabhu uviděl Sanātanu Gosvāmīho ve dvoře, rychle mu vyšel vstříc. Když ho objal, zaplavila Ho extáze lásky.“

Verš

prabhu-sparśe premāviṣṭa ha-ilā sanātana
‘more nā chuṅiha’ — kahe gadgada-vacana

Synonyma

prabhu-sparśe — dotykem Śrī Caitanyi Mahāprabhua; prema-āviṣṭa — přemožen extází lásky; ha-ilā — stal se; sanātana — Sanātana Gosvāmī; more — mě; — ne; chuṅiha — dotýkej se; kahe — říká; gadgada-vacana — zalykajícím se hlasem.

Překlad

Jakmile se Śrī Caitanya Mahāprabhu Sanātany Gosvāmīho dotkl, byl i Sanātana přemožen extází lásky. Zalykajícím se hlasem řekl: „Ó můj Pane, prosím nedotýkej se mne.“

Verš

dui-jane galāgali rodana apāra
dekhi’ candraśekharera ha-ila camatkāra

Synonyma

dui-jane — ti dva; galāgali — v těsném objetí; rodana — pláč; apāra — bez konce; dekhi' — když viděl; candraśekharera — Candraśekhara; ha-ila — byl; camatkāra — údiv.

Překlad

V těsném objetí začali Śrī Caitanya Mahāprabhu i Sanātana Gosvāmī bez ustání naříkat. Když to Candraśekhara viděl, nevycházel z údivu.

Verš

tabe prabhu tāṅra hāta dhari’ lañā gelā
piṇḍāra upare āpana-pāśe vasāilā

Synonyma

tabe — potom; prabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; tāṅra — Sanātany Gosvāmīho; hāta dhari' — poté, co uchopil ruku; lañā gelā — vzal ho dovnitř; piṇḍāra upare — na vyvýšené místo; āpana-pāśe — blízko sebe; vasāilā — posadil Sanātanu Gosvāmīho.

Překlad

Śrī Caitanya Mahāprabhu vzal Sanātanu Gosvāmīho za ruku a odvedl ho do domu, kde ho posadil na vyvýšené místo blízko sebe.

Verš

śrī-haste karena tāṅra aṅga sammārjana
teṅho kahe, — ‘more, prabhu, nā kara sparśana’

Synonyma

śrī-haste — duchovní rukou; karena — činí; tāṅra aṅga — jeho těla; sammārjana — očistu; teṅho kahe — on řekl; more — mě; prabhu — můj Pane; kara sparśana — nedotýkej se.

Překlad

Když Śrī Caitanya Mahāprabhu začal svou vlastní transcendentální rukou čistit tělo Sanātany Gosvāmīho, on na to řekl: „Ó můj Pane, prosím nedotýkej se mne.“

Verš

prabhu kahe, — “tomā sparśi ātma pavitrite
bhakti-bale pāra tumi brahmāṇḍa śodhite

Synonyma

prabhu kahe — Pán Caitanya Mahāprabhu odpověděl; tomā sparśi — dotýkám se tě; ātma pavitrite — abych se očistil; bhakti-bale — silou své oddané služby; pāra — jsi schopen; tumi — ty; brahmāṇḍa — celý vesmír; śodhite — očistit.

Překlad

Pán odpověděl: „Dotýkám se tě, abych se očistil, protože ty můžeš silou své oddané služby očistit celý vesmír.“

Verš

bhavad-vidhā bhāgavatās
tīrtha-bhūtāḥ svayaṁ prabho
tīrthī-kurvanti tīrthāni
svāntaḥ-sthena gadā-bhṛtā

Synonyma

bhavat-vidhāḥ — jako ty; bhāgavatāḥ — pokročilí oddaní; tīrtha-bhūtāḥ — zosobněná svatá poutní místa; svayam — osobně; prabho — můj pane; tīrthī-kurvanti — mění ve svatá místa; tīrthāni — všechna svatá poutní místa; sva-antaḥ-sthena — sídlícím v jejich srdcích; gadā-bhṛtā — díky Pánu Viṣṇuovi, jenž nosí kyj.

Překlad

„  ,Velcí světci, jako jsi ty, jsou sami o sobě poutními místy. Díky své čistotě jsou stálými společníky Pána, a proto mohou očistit dokonce i poutní místa.̀  “

Význam

Tento verš sdělil Vidurovi Mahārāja Yudhiṣṭhira ve Śrīmad-Bhāgavatamu (1.13.10). Mahārāja Yudhiṣṭhira vítal svého svatého strýce, který se vrátil domů z návštěvy posvátných poutních míst. Mahārāja Yudhiṣṭhira v podstatě říkal: „Můj drahý Viduro, ty sám jsi svaté místo, protože jsi pokročilý oddaný. Lidé jako ty ve svých srdcích vždy nosí Pána Viṣṇua. Dokážeš oživit všechna svatá místa poté, co byla znečištěna hříchy poutníků.“

Hříšníci chodí na svatá poutní místa, aby se očistili. Na svatém místě je mnoho světců a chrámů Pána Viṣṇua, ale hříchy mnoha návštěvníků tato místa zamoří. Pokud přijde na svaté místo pokročilý oddaný, odstraní svou přítomností všechny hříchy poutníků. To je důvod, proč Mahārāja Yudhiṣṭhira oslovil Viduru tímto způsobem.

Pokročilý oddaný je pohybující se chrám a pohybující se Viṣṇu, protože nosí Pána Viṣṇua ve svém srdci. Nepotřebuje navštěvovat poutní místa, protože svaté místo je všude tam, kde se zdržuje. Narottama dāsa Ṭhākura v této souvislosti říká: tīrtha-yātrā pariśrama, kevala manera bhrama – navštěvování poutních míst je pouze dalším druhem zmatenosti. Proč tedy pokročilý oddaný navštěvuje svatá místa, když nemusí? Odpověď zní: Jen proto, aby je očistil.

Verš

na me ’bhaktaś catur-vedī
mad-bhaktaḥ śva-pacaḥ priyaḥ
tasmai deyaṁ tato grāhyaṁ
sa ca pūjyo yathā hy aham

Synonyma

na — ne; me — Mé; abhaktaḥ — bez čisté oddané služby; catuḥ-vedī — znalec čtyř Véd; mat-bhaktaḥ — Můj oddaný; śva-pacaḥ — dokonce i z rodiny pojídačů psů; priyaḥ — nesmírně drahý; tasmai — jemu (čistému oddanému, i když se narodil ve velmi nízko postavené rodině); deyam — měl by dostat; tataḥ — od něho; grāhyam — měly by být přijímány (zbytky jídla); saḥ — tato osoba; ca — také; pūjyaḥ — hodná úcty; yathā — stejně jako; hi — zajisté; aham — Já.

Překlad

„(Pán Kṛṣṇa řekl:) ,I když je někdo znalcem sanskrtské védské literatury, nemůže být považován za Mého oddaného, dokud není jeho oddaná služba čistá. Pokud se však někdo narodí dokonce i v rodině pojídačů psů, je Mi nesmírně drahý, pokud je čistý oddaný, kterému nejde o požitek z plodonosných činností či mentální spekulace. Ve skutečnosti by se mu měla prokazovat veškerá úcta a mělo by se přijímat vše, co nabídne. Takoví oddaní jsou hodni stejného uctívání jako Já.“

Význam

Tento verš se nachází v Hari-bhakti-vilāse (10.127), kterou sepsal Sanātana Gosvāmī.

Verš

viprād dvi-ṣaḍ-guṇa-yutād aravinda-nābha-
pādāravinda-vimukhāt śva-pacaṁ variṣṭham
manye tad-arpita-mano-vacanehitārtha-
prāṇaṁ punāti sa kulaṁ na tu bhūri-mānaḥ

Synonyma

viprāt — než brāhmaṇa; dvi-ṣaṭ-guṇa-yutāt — vlastnící dvanáct brāhmaṇských vlastností; aravinda-nābha — Pán Viṣṇu, z jehož pupku vyrůstá lotos; pāda-aravinda — lotosovým nohám; vimukhāt — než ten, kdo není oddaný; śva-pacamcaṇḍālu nebo člověka zvyklého jíst psy; variṣṭham — za slavnějšího; manye — považuji; tat-arpita — zasvěcené Jemu; manaḥ — mysl; vacana — slova; īhita — činnosti; artha — bohatství; prāṇam — život; punāti — očistí; saḥ — on; kulam — svou rodinu; na tu — ne; bhūri-mānaḥbrāhmaṇa pyšný na své vlastnosti.

Překlad

„  ,Pokud se někdo narodí v rodině brāhmaṇů a má všech dvanáct brāhmaṇských vlastností, ale není oddaný lotosovým nohám Pána Kṛṣṇy, jenž má lotosu podobný pupek, nevyrovná se caṇḍālovi, který svoji mysl, slova, činy, majetek a život zasvětil službě Pánu. Pouze se narodit v rodině brāhmaṇů nebo mít brāhmaṇské vlastnosti nestačí. Člověk se musí stát čistým oddaným Pána. Śva-paca neboli caṇḍāla, který je oddaným, osvobodí nejen sebe, ale celou svoji rodinu, kdežto neoddaný brāhmaṇa, který má jen brāhmaṇské vlastnosti, neočistí ani sebe, natož svoji rodinu.̀  “

Význam

Tento verš vyslovil ve Śrīmad-Bhāgavatamu (7.9.10) Prahlāda Mahārāja. Brāhmaṇa by měl mít dvanáct vlastností. V Mahābhāratě se uvádí:

dharmaś ca satyaṁ ca damas tapaś ca
amātsaryaṁ hrīs titikṣānasūyā
yajñaś ca dānaṁ ca dhṛtiḥ śrutaṁ ca
vratāni vai dvādaśa brāhmaṇasya

Brāhmaṇa musí být dokonale zbožný, pravdomluvný a musí být schopný ovládat svoje smysly. Musí konat přísnou askezi a být odpoutaný, pokorný a snášenlivý. Nesmí nikomu závidět a musí být zběhlý v provádění obětí a rozdávání všeho, co má, v podobě milodarů. Musí být neochvějný v oddané službě a dobře obeznámený s poznáním Véd. To je dvanáct vlastností brāhmaṇy.

Bhagavad-gītā (18.42) popisuje vlastnosti brāhmaṇy takto:

śamo damas tapaḥ śaucaṁ
kṣāntir ārjavam eva ca
jñānaṁ vijñānam āstikyaṁ
brahma-karma svabhāva-jam

„Mírumilovnost, sebeovládání, askeze, čistota, snášenlivost, čestnost, poznání, moudrost a zbožnost jsou přirozené vlastnosti, kterými se vyznačují brāhmaṇové.

Muktāphala-ṭīkā uvádí:

śamo damas tapaḥ śaucaṁ
kṣānty-ārjava-viraktayaḥ
jñāna-vijñāna-santoṣāḥ
satyāstikye dvi-ṣaḍ guṇāḥ

„Vyrovnanost mysli, ovládání smyslů, odříkání, čistotnost, snášenlivost, upřímnost, odpoutanost, teoretické i praktické poznání, spokojenost, pravdomluvnost a pevná víra ve Védy je dvanáct vlastností brāhmaṇy.

Verš

tomā dekhi, tomā sparśi, gāi tomāra guṇa
sarvendriya-phala, — ei śāstra-nirūpaṇa

Synonyma

tomā dekhi — pohledem na tebe; tomā sparśi — dotýkáním se tě; gāi tomāra guṇa — opěvováním tvých transcendentálních vlastností; sarva-indriya-phala — dovedení činností všech smyslů k dokonalosti; ei — toto; śāstra-nirūpaṇa — výrok zjevených písem.

Překlad

Śrī Caitanya Mahāprabhu pokračoval: „Pohledem na tebe, dotýkáním se tě a opěvováním tvých transcendentálních vlastností může člověk dovést k dokonalosti význam všech smyslových činností. To je výrok zjevených písem.“

Význam

To potvrzuje následující verš z Hari-bhakti-sudhodayi (13.2).

Verš

akṣṇoḥ phalaṁ tvādṛśa-darśanaṁ hi
tanoḥ phalaṁ tvādṛśa-gātra-saṅgaḥ
jihvā-phalaṁ tvādṛśa-kīrtanaṁ hi
su-durlabhā bhāgavatā hi loke

Synonyma

akṣṇoḥ — očí; phalam — dokonalý výsledek činnosti; tvādṛśa — osobu, jako jsi ty; darśanam — zhlédnout; hi — zajisté; tanoḥ — těla; phalam — dokonalost činností; tvādṛśa — osoby, jako jsi ty; gātra-saṅgaḥ — dotknout se těla; jihvā-phalam — dokonalost jazyka; tvādṛśa — osobu, jako jsi ty; kīrtanam — opěvovat; hi — zajisté; su-durlabhāḥ — převzácní; bhāgavatāḥ — čistí oddaní Pána; hi — zajisté; loke — v tomto světě.

Překlad

„  ,Můj drahý vaiṣṇavo, zhlédnout osobu, jako jsi ty, je dokonalostí zraku, dotknout se tvých lotosových nohou je dokonalostí smyslu doteku a opěvovat tvoje činnosti je tou pravou činností jazyka, protože najít v hmotném světě čistého oddaného Pána je velmi obtížné.̀  “

Verš

eta kahi kahe prabhu, — “śuna, sanātana
kṛṣṇa — baḍa dayāmaya, patita-pāvana

Synonyma

eta kahi — když to řekl; kahe — mluvil dále; prabhu — Pán Śrī Caitanya Mahāprabhu; śuna — prosím poslouchej; sanātana — Můj drahý Sanātano; kṛṣṇa — Pán Kṛṣṇa; baḍa — nesmírně; dayā-maya — milostivý; patita-pāvana — osvoboditel pokleslých duší.

Překlad

Śrī Caitanya Mahāprabhu pokračoval: „Můj drahý Sanātano, prosím poslouchej. Kṛṣṇa je nesmírně milostivý a osvobozuje všechny pokleslé duše.“

Verš

mahā-raurava haite tomā karilā uddhāra
kṛpāra samudra kṛṣṇa gambhīra apāra”

Synonyma

mahā-raurava haite — ze života v těch nejhlubších pekelných podmínkách; tomā — tebe; karilā uddhāra — vysvobodil; kṛpāra samudra — oceán milosti; kṛṣṇa — Kṛṣṇa; gambhīra — velmi vážný; apāra — neomezeně.

Překlad

„Můj drahý Sanātano, Kṛṣṇa tě zachránil před Mahārauravou, životem v tom nejhlubším pekle. Je oceánem milosti a Jeho činnosti jsou velmi vážné.“

Význam

V Bhagavad-gītě (18.61) se uvádí: īśvaraḥ sarva-bhūtānāṁ hṛd-deśe 'rjuna tiṣṭhati. Pán Kṛṣṇa sídlí v srdcích všech bytostí a jedná velmi vážně. Jeho jednání nikdo nerozumí, ale jakmile Pán pozná upřímnou snahu osoby zapojené v oddané službě, pomáhá jí takovým způsobem, že dotyčný oddaný nechápe, jak se vše děje. Pokud je odhodlaný sloužit Pánu, Pán je vždy připravený mu pomoci (dadāmi buddhi-yogaṁ taṁ yena mām upayānti te). Śrī Caitanya Mahāprabhu zde Sanātanovi Gosvāmīmu říká, jak je Pán milostivý. Sanātana Gosvāmī byl ministrem navába Husaina Šáha, a tak se neustále sdružoval s materialistickými lidmi, konkrétně s muslimy, pojídači masa. I když s nimi byl v blízkém styku, Kṛṣṇovou milostí mu jejich společnost začala připadat odpudivá, a proto je opustil. Śrīnivāsa Ācārya říká: tyaktvā tūrṇam aśeṣa-maṇḍala-pati-śreṇīṁ sadā tuccha-vat. Kṛṣṇa Sanātanu Gosvāmīho osvítil takovým způsobem, že byl schopen vzdát se svého vysokého ministerského postavení. Sanātana byl připravený stát se žebravým mnichem, protože svoje hmotné postavení považoval za bezvýznamné. Śrī Caitanya Mahāprabhu činnosti Sanātany Gosvāmīho oceňoval, chválil je a děkoval Kṛṣṇovi za to, že mu udělil svoji milost.

Verš

sanātana kahe, — ‘kṛṣṇa āmi nāhi jāni
āmāra uddhāra-hetu tomāra kṛpā māni’

Synonyma

sanātana kahe — Sanātana Gosvāmī řekl; kṛṣṇa — Pána Kṛṣṇu; āmi — já; nāhi jāni — neznám; āmāra — svého; uddhāra-hetu — příčinu vysvobození; tomāra — Tvoji; kṛpā — milost; māni — přijímám.

Překlad

Sanātana odpověděl: „Já nevím, kdo je Kṛṣṇa. Co se mne týče, jen díky Tvé milosti jsem byl vysvobozen z vězení.“

Verš

‘kemane chuṭilā’ bali prabhu praśna kailā
ādyopānta saba kathā teṅho śunāilā

Synonyma

kemane chuṭilā — jak jsi byl propuštěn; bali — říkající; prabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; praśna kailā — zeptal se; ādya-upānta — od začátku do konce; saba — celé; kathā — vyprávění; teṅho — on; śunāilā — popsal.

Překlad

Śrī Caitanya Mahāprabhu se pak Sanātany Gosvāmīho zeptal: „Jak ses dostal z vězení?“ Sanātana tedy popsal celý příběh od začátku až do konce.

Verš

prabhu kahe, — “tomāra dui-bhāi prayāge mililā
rūpa, anupama — duṅhe vṛndāvana gelā”

Synonyma

prabhu kahe — Śrī Caitanya Mahāprabhu řekl; tomāra — tvoji; dui-bhāi — dva bratři; prayāge mililā — potkali Mě v Prajágu; rūpa — Rūpa Gosvāmī; anupama — jeho bratr Anupama; duṅhe — oba; vṛndāvana gelā — odešli do Vrindávanu.

Překlad

Śrī Caitanya Mahāprabhu řekl: „Tvoje dva bratry, Rūpu s Anupamou, jsem potkal v Prajágu. Nyní jsou na cestě do Vrindávanu.“

Verš

tapana-miśrere āra candraśekharere
prabhu-ājñāya sanātana mililā doṅhāre

Synonyma

tapana-miśrere — Tapanu Miśru; āra — a; candraśekharere — Candraśekhara; prabhu-ājñāya — na pokyn Śrī Caitanyi Mahāprabhua; sanātana — Sanātana; mililā — navštívil; doṅhāre — oba.

Překlad

Sanātana Gosvāmī se na pokyn Śrī Caitanyi Mahāprabhua setkal jak s Tapanou Miśrou, tak s Candraśekharem.

Verš

tapana-miśra tabe tāṅre kailā nimantraṇa
prabhu kahe, — ‘kṣaura karāha, yāha, sanātana’

Synonyma

tapana-miśra — Tapana Miśra; tabe — potom; tāṅre — jemu (Sanātanovi Gosvāmīmu); kailā — učinil; nimantraṇa — pozvání; prabhu kahe — Caitanya Mahāprabhu řekl; kṣaura karāha — ohol se; yāha — jdi; sanātana — Můj drahý Sanātano.

Překlad

Tapana Miśra potom Sanātanu pozval k sobě domů a Pán Caitanya Mahāprabhu Sanātanu požádal, aby se nechal oholit.

Verš

candraśekharere prabhu kahe bolāñā
‘ei veṣa dūra kara, yāha iṅhāre lañā’

Synonyma

candraśekharere — Candraśekharovi; prabhu kahe — Śrī Caitanya Mahāprabhu řekl; bolāñā — poté, co zavolal; ei veṣa — toto oblečení; dūra kara — odeber; yāha — jdi; iṅhāre lañā — beroucí ho s sebou.

Překlad

Śrī Caitanya Mahāprabhu si potom zavolal Candraśekhara a požádal ho, aby vzal Sanātanu Gosvāmīho s sebou. Požádal ho také, aby Sanātanovi odebral jeho současné oblečení.

Verš

bhadra karāñā tāṅre gaṅgā-snāna karāila
śekhara āniyā tāṅre nūtana vastra dila

Synonyma

bhadra karāñā — kultivující; tāṅre — ho; gaṅgā-snāna — koupel v Ganze; karāila — přiměl vykonat; śekhara — Candraśekhara; āniyā — poté, co přinesl; tāṅre — jemu; nūtana — nové; vastra — oblečení; dila — dal.

Překlad

Candraśekhara potom zařídil, aby Sanātana Gosvāmī vypadal jako kultivovaný člověk. Vzal ho ke Ganze, aby se vykoupal, a pak mu přinesl nové oblečení.

Význam

V tomto verši jsou významná slova bhadra karāñā. S dlouhými vlasy a vousy Sanātana Gosvāmī vypadal jako daraveśa neboli hippie. Śrī Caitanyovi Mahāprabhuovi se nelíbilo, že Sanātana Gosvāmī vypadá jako hippie, a proto Candraśekhara okamžitě požádal, aby ho nechal oholit. Pokud se tedy někdo s dlouhými vlasy a vousy chce připojit k našemu hnutí a žít s námi, musí se také čistě oholit. Následovníci Śrī Caitanyi Mahāprabhua považují dlouhé vlasy za nežádoucí.

Sanātana Gosvāmī byl milostí Śrī Caitanyi Mahāprabhua zachráněn před pekelnými podmínkami (Mahārauravou). Mahāraurava je peklo pro ty, kdo zabíjejí zvířata. V této souvislosti se obraťte na Śrīmad-Bhāgavatam (5.26.10–12).

Verš

sei vastra sanātana nā kaila aṅgīkāra
śuniyā prabhura mane ānanda apāra

Synonyma

sei vastra — toto nové oblečení; sanātana — Sanātana Gosvāmī; kaila — neučinil; aṅgīkāra — přijetí; śuniyā — když slyšel; prabhura — Śrī Caitanyi Mahāprabhua; mane — v mysli; ānanda apāra — neomezené štěstí.

Překlad

Candraśekhara nabídl Sanātanovi Gosvāmīmu nové šaty, ale on je nepřijal. Když to Śrī Caitanya Mahāprabhu slyšel, měl z toho nekonečnou radost.

Verš

madhyāhna kariyā prabhu gelā bhikṣā karibāre
sanātane lañā gelā tapana-miśrera ghare

Synonyma

madhyāhna kariyā — když dokončil polední koupel; prabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; gelā — šel; bhikṣā karibāre — na oběd; sanātane — Sanātanu Gosvāmīho; lañā — beroucí; gelā — šel; tapana-miśrera ghare — do domu Tapany Miśry.

Překlad

Po polední koupeli šel Śrī Caitanya Mahāprabhu k Tapanovi Miśrovi na oběd. Sanātanu Gosvāmīho vzal s sebou.

Verš

pāda-prakṣālana kari’ bhikṣāte vasilā
‘sanātane bhikṣā deha’ — miśrere kahilā

Synonyma

pāda-prakṣālana — umytí nohou; kari' — když učinil; bhikṣāte — k obědu; vasilā — posadil se; sanātane bhikṣā deha — dej oběd také Sanātanovi; miśrere kahilā — požádal Tapanu Miśru.

Překlad

Śrī Caitanya Mahāprabhu si umyl nohy a posadil se k obědu. Tapanu Miśru požádal, aby dal oběd také Sanātanovi Gosvāmīmu.

Verš

miśra kahe, — ‘sanātanera kichu kṛtya āche
tumi bhikṣā kara, prasāda tāṅre diba pāche’

Synonyma

miśra kahe — Tapana Miśra řekl; sanātanera — Sanātany Gosvāmīho; kichu — nějaká; kṛtya — povinnost; āche — má; tumi bhikṣā kara — Ty sněz oběd; prasāda — zbytky Tvého jídla; tāṅre — je; diba — dám; pāche — nakonec.

Překlad

Tapana Miśra potom řekl: „Sanātana má nějaké povinnosti, a proto teď obědvat nemůže. Až dojíš, dám mu nějaké zbytky.“

Verš

bhikṣā kari’ mahāprabhu viśrāma karila
miśra prabhura śeṣa-pātra sanātane dila

Synonyma

bhikṣā kari' — po obědě; mahāprabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; viśrāma karila — odpočíval; miśra — Tapana Miśra; prabhura — Śrī Caitanyi Mahāprabhua; śeṣa-pātra — tác se zbytky; sanātane dila — dal Sanātanovi.

Překlad

Śrī Caitanya Mahāprabhu si šel po obědě odpočinout a Tapana Miśra pak dal Sanātanovi Gosvāmīmu zbytky jídla, které Śrī Caitanya Mahāprabhu zanechal.

Verš

miśra sanātane dilā nūtana vasana
vastra nāhi nilā, teṅho kaila nivedana

Synonyma

miśra — Tapana Miśra; sanātane — Sanātanovi; dilā — dal; nūtana vasana — nové oblečení; vastra — oblečení; nāhi nilā — nepřijal; teṅho — on; kaila — učinil; nivedana — žádost.

Překlad

Tapana Miśra nabídl Sanātanovi Gosvāmīmu nové oblečení. On je však nepřijal a místo toho promluvil následovně.

Verš

“more vastra dite yadi tomāra haya mana
nija paridhāna eka deha’ purātana”

Synonyma

more — mně; vastra dite — dát oblečení; yadi — jestli; tomāra — tvoje; haya — je; mana — mysl; nija — vlastní; paridhāna — oblečení; eka — jedno; deha' — dej; purātana — staré.

Překlad

„Pokud mi chceš dát nějaké oblečení, dej mi prosím nějaké tvé staré, použité.“

Verš

tabe miśra purātana eka dhuti dila
teṅho dui bahirvāsa-kaupīna karila

Synonyma

tabe — potom; miśra — Tapana Miśra; purātana — staré; eka — jedno; dhutidhotī; dila — dal; teṅho — on (Sanātana Gosvāmī); dui — dvě; bahirvāsa — svrchní část; kaupīna — bederní roušku; karila — udělal.

Překlad

Tapana Miśra dal Sanātanovi Gosvāmīmu použité dhotī a ten je okamžitě roztrhal na kusy, aby si vyrobil dva páry svrchního a spodního prádla.

Verš

mahārāṣṭrīya dvije prabhu milāilā sanātane
sei vipra tāṅre kaila mahā-nimantraṇe

Synonyma

mahā-rāṣṭrīya — z Maháráštry; dvijebrāhmaṇu; prabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; milāilā — představil; sanātane — Sanātanovi Gosvāmīmu; sei — tento; viprabrāhmaṇa; tāṅre — jemu; kaila — předložil; mahā — plné; nimantraṇe — pozvání.

Překlad

Caitanya Mahāprabhu Sanātanovi představil brāhmaṇu z Maháráštry, který Sanātanovi Gosvāmīmu okamžitě nabídl, že může na každé jídlo chodit do jeho domu.

Verš

“sanātana, tumi yāvat kāśīte rahibā
tāvat āmāra ghare bhikṣā ye karibā”

Synonyma

sanātana — ó Sanātano; tumi — ty; yāvat — dokud; kāśīte — ve Váránasí; rahibā — zůstaneš; tāvat — tak dlouho; āmāra — v mém; ghare — domě; bhikṣā — oběd; ye — to; karibā — prosím přijímej.

Překlad

Brāhmaṇa řekl: „Můj drahý Sanātano, dokud budeš v Káší, choď ke mně prosím na oběd.“

Verš

sanātana kahe, — “āmi mādhukarī kariba
brāhmaṇera ghare kene ekatra bhikṣā laba?”

Synonyma

sanātana kahe — Sanātana odpověděl; āmi — já; mādhukarī kariba — budu se živit způsobem mādhukarī; brāhmaṇera ghare — v domě brāhmaṇy; kene — proč; ekatra — na jednom místě; bhikṣā laba — měl bych obědvat.

Překlad

Sanātana odpověděl: „Budu se živit způsobem mādhukarī. Proč bych měl jíst v domě brāhmaṇy?“

Význam

Slovo mādhukarī pochází ze slova madhukara označujícího včely, které létají z květu na květ a sbírají nektar. Mādhukarī je světec či poutník, jenž se nenají dosyta v jednom domě, ale žebrá ode dveří ke dveřím a v každém domě si vezme trochu jídla. Tak se nepřejí ani zbytečně nezatěžuje hospodáře. Ten, kdo je ve stavu odříkání, může žebrat, ale nesmí si vařit. Jeho žebrání by nemělo hospodáře zatěžovat. Proces mādhukarī musí přísně následovat babājī neboli ten, kdo dosáhl úrovně paramahaṁsy. Ve Vrindávanu se to dělá dodnes a je tam mnoho míst, kde se nabízejí almužny. Naneštěstí mnoho žebráků přišlo do Vrindávanu vybírat almužny, ale přitom nenásledují zásady dané Sanātanou Gosvāmīm. Lidé se ho snaží napodobovat a pod záminkou praktikování mādhukarī vedou zahálčivý život. Striktně následovat Sanātanu Gosvāmīho nebo Rūpu Gosvāmīho je téměř nemožné. Lepší je přijmout v chrámu jídlo obětované Kṛṣṇovi, než se snažit napodobovat Sanātanu Gosvāmīho a Rūpu Gosvāmīho.

yuktāhāra-vihārasya
yukta-ceṣṭasya karmasu
yukta-svapnāvabodhasya
yogo bhavati duḥkha-hā

„Ten, kdo je usměrněný ve svých návycích ohledně jedení, spaní, odpočinku a práce, může praktikováním systému yogy zmírnit veškeré hmotné bolesti.“

Ideální sannyāsī přísně následuje způsoby jednání, jak je představili Gosvāmī.

Verš

sanātanera vairāgye prabhura ānanda apāra
bhoṭa-kambala pāne prabhu cāhe bāre bāra

Synonyma

sanātanera — Sanātany Gosvāmīho; vairāgye — z odříkání; prabhura — Śrī Caitanyi Mahāprabhua; ānanda — radost; apāra — neomezená; bhoṭa-kambala — vlněnou přikrývku; pāne — na; prabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; cāhe — dívá se; bāre bāra — opakovaně.

Překlad

Když Śrī Caitanya Mahāprabhu viděl, jak přísně následuje Sanātana Gosvāmī zásady sannyāsu, pociťoval nekonečné štěstí. Neustále se však díval na vlněnou přikrývku, kterou měl Sanātana Gosvāmī na sobě.

Verš

sanātana jānila ei prabhure nā bhāya
bhoṭa tyāga karibāre cintilā upāya

Synonyma

sanātana jānila — Sanātana Gosvāmī pochopil; ei — toto; prabhure — Śrī Caitanyovi Mahāprabhuovi; bhāya — nelíbí se; bhoṭa — vlněné přikrývky; tyāga — zbavení se; karibāre — učinit; cintilā — přemýšlel; upāya — o způsobu.

Překlad

Jelikož se Śrī Caitanya Mahāprabhu opakovaně díval na jeho vlněnou přikrývku, Sanātana Gosvāmī z toho usoudil, že se Pánu nelíbí. Začal tedy přemýšlet o tom, jak se jí zbavit.

Verš

eta cinti’ gelā gaṅgāya madhyāhna karite
eka gauḍiyā kānthā dhuñā diyāche śukāite

Synonyma

eta cinti' — když takto přemýšlel; gelā — šel; gaṅgāya — na břeh Gangy; madhyāhna — polední koupel; karite — vykonat; eka — jeden; gauḍiyā — bengálský vaiṣṇava; kānthā — přikrývku; dhuñā — poté, co vypral; diyāche — rozprostřel; śukāite — aby se usušila.

Překlad

S těmito myšlenkami šel Sanātana ke břehu Gangy, aby se vykoupal. Tam uviděl bengálského poutníka, který si vypral svou přikrývku a rozprostřel ji, aby se usušila.

Verš

tāre kahe, — “ore bhāi, kara upakāre
ei bhoṭa lañā ei kāṅthā deha’ more”

Synonyma

tāre kahe — řekl mu; ore bhāi — ó můj bratře; kara upakāre — prosím prokaž mi laskavost; ei bhoṭa — tuto vlněnou přikrývku; lañā — beroucí; ei — tuto; kāṅthā — přikrývku; deha' — dej; more — mně.

Překlad

Sanātana Gosvāmī bengálskému poutníkovi řekl: „Můj drahý bratře, prosím prokaž mi laskavost. Vyměň mi svou deku za tuto vlněnou přikrývku.“

Verš

sei kahe, — “rahasya kara prāmāṇika hañā?
bahu-mūlya bhoṭa dibā kena kāṅthā lañā?”

Synonyma

sei kahe — řekl; rahasya — žerty; kara — děláš; prāmāṇika hañā — i když jsi úctyhodný člověk; bahu-mūlya — velmi drahou; bhoṭa — vlněnou přikrývku; dibā — bys dával; kena — proč; kāṅthā lañā — beroucí si tuto deku.

Překlad

Poutník odpověděl: „Pane, jste urozený člověk, proč si ze mne děláte legraci? Proč byste svou drahou vlněnou přikrývku měnil za mou roztrhanou deku?“

Verš

teṅho kahe, — “rahasya nahe, kahi satya-vāṇī
bhoṭa laha, tumi deha’ more kāṅthā-khāni”

Synonyma

teṅho kahe — on řekl; rahasya nahe — nežertuji; kahi satya-vāṇī — říkám pravdu; bhoṭa laha — vezmi si tuto přikrývku; tumi — ty; deha' — dej; more — mně; kāṅthā-khāni — deku.

Překlad

Sanātana řekl: „Nežertuji, říkám pravdu. Vezmi si prosím tuto přikrývku výměnou za svou roztrhanou.“

Verš

eta bali’ kāṅthā la-ila, bhoṭa tāṅre diyā
gosāñira ṭhāṅi āilā kāṅthā gale diyā

Synonyma

eta bali' — když to řekl; kāṅthā la-ila — vzal deku; bhoṭa — přikrývku; tāṅre — jemu; diyā — dávající; gosāñira ṭhāṅi — za Caitanyou Mahāprabhuem; āilā — vrátil se; kāṅthā — přikrývku; gale — na rameni; diyā — měl.

Překlad

S těmito slovy Sanātana Gosvāmī vyměnil přikrývku za deku. S dekou na rameni se potom vrátil za Śrī Caitanyou Mahāprabhuem.

Verš

prabhu kahe, — ‘tomāra bhoṭa-kambala kothā gela?’
prabhu-pade saba kathā gosāñi kahila

Synonyma

prabhu kahe — Śrī Caitanya Mahāprabhu řekl; tomāra — tvoje; bhoṭa-kambala — vlněná přikrývka; kothā gela — kam se poděla; prabhu-pade — lotosovým nohám Pána Caitanyi; saba — celé; kathā — vyprávění; gosāñi — Sanātana Gosvāmī; kahila — řekl.

Překlad

Sanātana Gosvāmī se vrátil a Pán se ho zeptal: „Kde je tvoje vlněná přikrývka?“ Sanātana Gosvāmī potom Pánu vyprávěl celý příběh.

Verš

prabhu kahe, — “ihā āmi kariyāchi vicāra
viṣaya-roga khaṇḍāila kṛṣṇa ye tomāra
se kene rākhibe tomāra śeṣa viṣaya-bhoga?
roga khaṇḍi’ sad-vaidya nā rākhe śeṣa roga

Synonyma

prabhu kahe — Śrī Caitanya Mahāprabhu řekl; ihā — toto; āmi — Já; kariyāchi vicāra — důkladně jsem zvažoval; viṣaya-roga — nemoc hmotné připoutanosti; khaṇḍāila — byla nyní odstraněna; kṛṣṇa — Pán Kṛṣṇa; ye — protože; tomāra — tvůj; se — Pán Kṛṣṇa; kene — proč; rākhibe — měl by sis nechávat; tomāra — svoji; śeṣa — poslední; viṣaya-bhoga — připoutanost k hmotným věcem; roga khaṇḍi' — odstraňující nemoc; sat-vaidya — dobrý lékař; rākhe — nenechává; śeṣa — poslední zbytek; roga — nemoci.

Překlad

Śrī Caitanya Mahāprabhu řekl: „Už jsem o celé této věci hodně přemýšlel. Pán Kṛṣṇa je velmi milostivý, proto odstranil tvoje pouta k hmotným věcem. Proč by ti měl Kṛṣṇa dovolit, aby sis udržoval poslední zbytky hmotné připoutanosti? Dobrý lékař po vyléčení nemoci nedovolí, aby z ní cokoliv zůstalo.“

Verš

tina mudrāra bhoṭa gāya, mādhukarī grāsa
dharma-hāni haya, loka kare upahāsa”

Synonyma

tina mudrāra bhoṭa — vlněná přikrývka za tři zlaté mince; gāya — na těle; mādhukarī grāsa — a praktikování systému mādhukarī; dharma-hāni haya — to je rozpor v náboženství; loka kare upahāsa — lidé budou žertovat.

Překlad

„Nosit drahou vlněnou přikrývku a praktikovat mādhukarī – to nejde dohromady. Člověk tím ztrácí duchovní sílu a stává se terčem posměchu.“

Verš

gosāñi kahe, — “ye khaṇḍila kuviṣaya-bhoga
tāṅra icchāya gela mora śeṣa viṣaya-roga”

Synonyma

gosāñi kahe — Sanātana Gosvāmī řekl; ye khaṇḍila — osoba, která odstranila; ku-viṣaya-bhoga — požitek z hříšného materialistického života; tāṅra icchāya — na Jeho přání; gela — odešel; mora — můj; śeṣa — poslední zbytek; viṣaya-roga — hmotné nemoci.

Překlad

Sanātana Gosvāmī odpověděl: „Nejvyšší Pán, Osobnost Božství, mě zachránil z hříšného hmotného života. Díky Jeho přání nyní zmizel poslední zbytek mé hmotné připoutanosti.“

Verš

prasanna hañā prabhu tāṅre kṛpā kaila
tāṅra kṛpāya praśna karite tāṅra śakti haila

Synonyma

prasanna hañā — velmi potěšen; prabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; tāṅre — jemu; kṛpā kaila — udělil svou bezpříčinnou milost; tāṅra kṛpāya — Jeho milostí; praśna karite — dotazovat se; tāṅra — jeho; śakti haila — byla síla.

Překlad

Śrī Caitanya Mahāprabhu byl se Sanātanou Gosvāmīm nesmírně spokojený, a tak mu udělil svou bezpříčinnou milost, díky které získal Sanātana Gosvāmī duchovní sílu se Ho dotazovat.

Verš

pūrve yaiche rāya-pāśe prabhu praśna kailā
tāṅra śaktye rāmānanda tāṅra uttara dilā
ihāṅ prabhura śaktye praśna kare sanātana
āpane mahāprabhu kare ‘tattva’-nirūpaṇa

Synonyma

pūrve — dříve; yaiche — jako; rāya-pāśe — Rāmānandy Rāye; prabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; praśna kailā — dotazoval se; tāṅra śaktye — pouze Jeho milostí; rāmānanda — Rāmānanda Rāya; tāṅra — své; uttara — odpovědi; dilā — dal; ihāṅ — zde; prabhura — Śrī Caitanyi Mahāprabhua; śaktye — díky moci; praśna — otázky; kare — kladl; sanātana — Sanātana Gosvāmī; āpane — osobně; mahāprabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; kare — činí; tattva — pravdy; nirūpaṇa — rozlišování.

Překlad

V minulosti kladl Śrī Caitanya Mahāprabhu duchovní otázky Rāmānandovi Rāyovi a Rāmānanda Rāya dokázal díky Pánově bezpříčinné milosti správně odpovídat. Nyní Pánovou milostí kladl Pánu otázky Sanātana Gosvāmī a Śrī Caitanya Mahāprabhu osobně předkládal pravdu.

Verš

kṛṣṇa-svarūpa-mādhuryaiś-
varya-bhakti-rasāśrayam
tattvaṁ sanātanāyeśaḥ
kṛpayopadideśa saḥ

Synonyma

kṛṣṇa-svarūpa — skutečné totožnosti Śrī Kṛṣṇy; mādhurya — milostné lásky; aiśvarya — majestátu; bhakti — oddané služby; rasa — transcendentálních nálad; āśrayam — útočiště; tattvam — pravdu; sanātanāya — Śrī Sanātanovi; īśaḥ — Śrī Caitanya Mahāprabhu, Nejvyšší Pán; kṛpayā — ze své bezpříčinné milosti; upadideśa — vyložil; saḥ — On.

Překlad

Śrī Caitanya Mahāprabhu, Nejvyšší Osobnost Božství, osobně poučil Sanātanu Gosvāmīho o skutečné totožnosti Pána Kṛṣṇy. Učil ho také o Pánově milostné lásce, Jeho osobním majestátu a o náladách oddané služby. Ze své bezpříčinné milosti vysvětlil samotný Pán Sanātanovi Gosvāmīmu všechny tyto pravdy.

Verš

tabe sanātana prabhura caraṇe dhariyā
dainya vinati kare dante tṛṇa lañā

Synonyma

tabe — potom; sanātana — Sanātana Gosvāmī; prabhura — Śrī Caitanyi Mahāprabhua; caraṇe — lotosové nohy; dhariyā — uchopil a; dainya — pokorně; vinati — poklony; kare — činí; dante — do zubů; tṛṇa — trávu; lañā — beroucí.

Překlad

Sanātana Gosvāmī si vzal do úst trávu, poklonil se, uchopil lotosové nohy Śrī Caitanyi Mahāprabhua a s pokorou promluvil.

Verš

“nīca jāti, nīca-saṅgī, patita adhama
kuviṣaya-kūpe paḍi’ goṅāinu janama!

Synonyma

nīca jāti — zrozený v nízké rodině; nīca-saṅgī — ve společnosti nízkých lidí; patita — pokleslý; adhama — nejnižší; ku-viṣaya-kūpe — do studny hmotného požitku; paḍi' — když jsem spadl; goṅāinu — trávil jsem; janama — svůj život.

Překlad

Sanātana Gosvāmī řekl: „Narodil jsem se v nízké rodině a všichni kolem mě jsou nízcí lidé. Já sám jsem pokleslý a nejnižší z lidí. Vždyť já jsem celý svůj život strávil ve studni hříšného materialismu, do které jsem spadl.“

Význam

Śrī Sanātana Gosvāmī ve skutečnosti patřil do brāhmaṇské rodiny, protože náležel k sārasvatským brāhmaṇům a byl také kulturně vyspělý a vzdělaný. Z nějakého důvodu však přijal místo ministra v muslimské vládě, a proto se musel sdružovat s pojídači masa, opilci a hrubými materialisty. Sanātana Gosvāmī se považoval za pokleslého, protože se ve společnosti takových lidí také stal obětí smyslového požitku. Takto prožitý život považoval za ztrátu svého drahocenného času. Tento výrok o tom, jak může člověk v hmotném světě poklesnout, vyslovila největší autorita v gauḍīya-vaiṣṇavské sampradāyi. Skutečnost je taková, že dnes poklesl do hmotné existence celý svět. Všichni jedí maso, opíjejí se, běhají za ženami, hazardují a podobně. Lidé si užívají hmotného života pácháním těchto čtyř základních hříchů. Pokud se však odevzdají lotosovým nohám Śrī Caitanyi Mahāprabhua, budou před hříšnými reakcemi uchráněni, i když jsou pokleslí.

Verš

āpanāra hitāhita kichui nā jāni!
grāmya-vyavahāre paṇḍita, tāi satya māni

Synonyma

āpanāra — mého vlastního já; hita — dobrého; ahita — nepříznivého; kichui — cokoliv; jāni — nevím; grāmya-vyavahāre — v běžném jednání; paṇḍita — učený člověk; tāi satya māni — přijímám to jako pravdu.

Překlad

„Nevím, co je pro mne dobré, a co ne. Lidé mě však v běžném jednání považují za učeného, a já si to o sobě myslím také.“

Verš

kṛpā kari’ yadi more kariyācha uddhāra
āpana-kṛpāte kaha ‘kartavya’ āmāra

Synonyma

kṛpā kari' — Tvou bezpříčinnou milostí; yadi — jestliže; more — mě; kariyācha — učinil jsi; uddhāra — osvobození; āpana-kṛpāte — ze své milosti; kaha — prosím sděl; kartavya āmāra — moji povinnost.

Překlad

„Svou bezpříčinnou milostí jsi mne vysvobodil z cesty materialismu. Nyní mi prosím ze stejné bezpříčinné milosti vysvětli, co je mou povinností.“

Verš

‘ke āmi’, ‘kene āmāya jāre tāpa-traya’
ihā nāhi jāni — ‘kemane hita haya’

Synonyma

ke āmi — kdo jsem; kene — proč; āmāya — mě; jāre — sužují; tāpa-traya — tři druhy utrpení; ihā — toto; nāhi jāni — nevím; kemane — jaké; hita — moje dobro; haya — je.

Překlad

„Kdo jsem a proč mne neustále sužují tři druhy utrpení? Dokud to nevím, jak mohu získat nějaký prospěch?“

Význam

Hmotná utrpení trojího druhu jsou utrpení způsobená tělem a myslí, utrpení pocházející ze styku s jinými živými bytostmi a utrpení způsobená přírodními vlivy. Někdy trpíme tělesně, když dostaneme horečku, a jindy mentálně, když zemře nějaký blízký příbuzný. Jiné živé bytosti nám také způsobují utrpení. Živé bytosti se rodí z lidského embrya, vajec, potu a rostlinným způsobem. Utrpení způsobené přírodními katastrofami je ovládáno vyššími polobohy. Může nastat krutá zima či hromobití nebo mohou člověka posednout duchové. Toto trojí utrpení nás doprovází neustále a udržuje nás v nebezpečné situaci. Padaṁ padaṁ yad vipadām. V životě hrozí nebezpečí na každém kroku.

Verš

‘sādhya’-‘sādhana’-tattva puchite nā jāni
kṛpā kari’ saba tattva kaha ta’ āpani”

Synonyma

sādhya — o cíli duchovního života; sādhana — o procesu k dosažení tohoto cíle; tattva — pravdu; puchite — dotazovat se; jāni — nevím; kṛpā kari' — Tvou bezpříčinnou milostí; saba tattva — všechny tyto pravdy; kaha ta' āpani — prosím sám mi vysvětli.

Překlad

„Ve skutečnosti ani nevím, jak se zeptat na cíl života a jak ho dosáhnout. Buď ke mně prosím milostivý a všechny tyto pravdy mi vysvětli.“

Verš

prabhu kahe, — “kṛṣṇa-kṛpā tomāte pūrṇa haya
saba tattva jāna, tomāra nāhi tāpa-traya

Synonyma

prabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; kahe — řekl; kṛṣṇa-kṛpā — Kṛṣṇova milost; tomāte — vůči tobě; pūrṇa — plná; haya — je; saba tattva — všechny pravdy; jāna — znáš; tomāra — u tebe; nāhi — není; tāpa-traya — trojí utrpení.

Překlad

Śrī Caitanya Mahāprabhu řekl: „Pán Kṛṣṇa ti už udělil svou úplnou milost, takže všechny tyto věci znáš. Tebe se tři druhy utrpení netýkají.“

Verš

kṛṣṇa-śakti dhara tumi, jāna tattva-bhāva
jāni’ dārḍhya lāgi’ puche, — sādhura svabhāva

Synonyma

kṛṣṇa-śakti — energii Pána Kṛṣṇy; dhara — vlastníš; tumi — ty; jāna — znáš; tattva-bhāva — skutečné postavení; jāni' — i když všechny tyto věci znáš; dārḍhya lāgi' — v zájmu přesnosti; puche — ptá se; sādhura — svaté osoby; svabhāva — povaha.

Překlad

„Všechny tyto věci už zajisté znáš, protože máš energii Pána Kṛṣṇy. Je však povahou sādhua, že se ptá. I když tyto věci zná, ptá se v zájmu přesnosti.“

Verš

acirād eva sarvārthaḥ
sidhyaty eṣām abhīpsitaḥ
sad-dharmasyāvabodhāya
yeṣāṁ nirbandhinī matiḥ

Synonyma

acirāt — velmi brzy; eva — zajisté; sarva-arthaḥ — cíl života; sidhyati — naplní se; eṣām — těchto lidí; abhīpsitaḥ — vytoužený; sat-dharmasya — cesty postupné oddané služby; avabodhāya — pro pochopení; yeṣām — ti, jejichž; nirbandhinī — neochvějná; matiḥ — inteligence.

Překlad

„  ,Ti, kdo dychtí po probuzení svého duchovního vědomí a mají proto neochvějnou inteligenci, zcela jistě velmi brzy dosáhnou vytouženého cíle života.̀  “

Význam

Tento verš z Nāradīya Purāṇy se nachází v Bhakti-rasāmṛta-sindhu (1.2.103).

Verš

yogya-pātra hao tumi bhakti pravartāite
krame saba tattva śuna, kahiye tomāte

Synonyma

yogya-pātra — vhodná osoba; hao — jsi; tumi — ty; bhakti — oddanou službu; pravartāite — šířit; krame — jednu po druhé; saba — všechny; tattva — pravdy; śuna — prosím poslouchej; kahiye — sdělím; tomāte — tobě.

Překlad

„Jsi ta pravá osoba pro šíření oddané služby. Vyslechni si proto ode Mne postupně všechny pravdy. Vysvětlím ti je.“

Verš

jīvera ‘svarūpa’ haya — kṛṣṇera ‘nitya-dāsa’
kṛṣṇera ‘taṭasthā-śakti’ ‘bhedābheda-prakāśa’
sūryāṁśa-kiraṇa, yaiche agni-jvālā-caya
svābhāvika kṛṣṇera tina-prakāra ‘śakti’ haya

Synonyma

jīvera — živé bytosti; svarūpa — přirozené postavení; haya — je; kṛṣṇera — Pána Kṛṣṇy; nitya-dāsa — věčný služebník; kṛṣṇera — Pána Kṛṣṇy; taṭasthā — okrajová; śakti — energie; bheda-abheda — totožný i odlišný; prakāśa — projev; sūrya-aṁśa — nedílná část slunce; kiraṇa — sluneční paprsek; yaiche — jako; agni-jvālā-caya — molekulární částečka ohně; svābhāvika — přirozeně; kṛṣṇera — Pána Kṛṣṇy; tina-prakāra — tři druhy; śakti — energií; haya — jsou.

Překlad

„Přirozeným postavením živé bytosti je být věčným služebníkem Kṛṣṇy, protože je Kṛṣṇovou okrajovou energií a projevem, který je s Pánem totožný a zároveň se od Něho liší, stejně jako molekula slunečního světla či ohně. Kṛṣṇa má tři druhy energií.

Význam

Śrīla Bhaktivinoda Ṭhākura tyto verše vysvětluje následovně: Śrī Sanātana Gosvāmī se Śrī Caitanyi Mahāprabhua zeptal: „Kdo jsem?“ Pán odpověděl: „Jsi čistá živá bytost. Nejsi ani hrubé hmotné tělo, ani jemnohmotné tělo složené z mysli a inteligence. Ve skutečnosti jsi duše, věčná nedílná část Nejvyšší Duše, Kṛṣṇy, a proto jsi Jeho služebník. Náležíš ke Kṛṣṇově okrajové energii. Existují dva světy – duchovní a hmotný, a ty se nacházíš mezi hmotnou a duchovní energií. Nazýváš se okrajová energie, protože máš vztah jak s duchovním, tak s hmotným světem. Tvoje spojení s Kṛṣṇou je spojení současné totožnosti a odlišnosti. Protože jsi duchovní duše, jsi s Nejvyšší Osobností Božství kvalitativně totožný, ale protože jsi zcela nepatrná duchovní částečka, od Nejvyšší Duše se lišíš. Tvoje postavení je tedy s postavením Nejvyšší Duše totožné a zároveň odlišné. Uvádějí se příklady samotného slunce a malých částeček slunečního světla nebo planoucího ohně a malých jisker.“ Další vysvětlení těchto veršů lze nalézt v 96. verši druhé kapitoly Ādi-līly.

Verš

eka-deśa-sthitasyāgner
jyotsnā vistāriṇī yathā
parasya brahmaṇaḥ śaktis
tathedam akhilaṁ jagat

Synonyma

eka-deśa — na jednom místě; sthitasya — umístěného; agneḥ — ohně; jyotsnā — záře; vistāriṇī — rozšířená všude; yathā — stejně jako; parasya — Nejvyššího; brahmaṇaḥ — Absolutní Pravdy; śaktiḥ — energie; tathā — podobně; idam — tento; akhilam — celý; jagat — vesmír.

Překlad

„  ,Energie Nejvyšší Osobnosti Božství, Parabrahmanu, se šíří po celém tomto vesmíru, tak jako se záře od ohně, který se nachází na jednom místě, šíří všude okolo.̀  “

Význam

Toto je citát z Viṣṇu Purāṇy (1.22.53).

Verš

kṛṣṇera svābhāvika tina-śakti-pariṇati
cic-chakti, jīva-śakti, āra māyā-śakti

Synonyma

kṛṣṇera — Pána Kṛṣṇy; svābhāvika — přirozené; tina — tří; śakti — energií; pariṇati — proměny; cit-śakti — duchovní energie; jīva-śakti — duchovní jiskry, živé bytosti; āra — a; māyā-śakti — iluzorní energie.

Překlad

„Pán Kṛṣṇa má přirozeně tři energetické proměny známé jako duchovní energie, živá bytost a iluzorní energie.“

Verš

viṣṇu-śaktiḥ parā proktā
kṣetrajñākhyā tathā parā
avidyā-karma-saṁjñānyā
tṛtīyā śaktir iṣyate

Synonyma

viṣṇu-śaktiḥ — energie Pána Viṣṇua; parā — duchovní; proktā — je řečeno; kṣetra-jña-ākhyā — energie známá jako kṣetrajña; tathā — stejně jako; parā — duchovní; avidyā — nevědomost; karma — plodonosné činnosti; saṁjñā — známé jako; anyā — další; tṛtīyā — třetí; śaktiḥ — energie; iṣyate — takto známá.

Překlad

„  ,Kṛṣṇova energie je původně duchovní a energie známá jako živá bytost je také duchovní. Existuje však ještě jiná energie zvaná iluze, kterou tvoří plodonosné činnosti. To je Pánova třetí energie.̀  “

Význam

Tento citát je také z Viṣṇu Purāṇy (6.7.61). Podrobnější vysvětlení tohoto verše lze nalézt ve verši 119 sedmé kapitoly Ādi-līly.

Verš

śaktayaḥ sarva-bhāvānām
acintya-jñāna-gocarāḥ
yato ’to brahmaṇas tās tu
sargādyā bhāva-śaktayaḥ
bhavanti tapatāṁ śreṣṭha
pāvakasya yathoṣṇatā

Synonyma

śaktayaḥ — energie; sarva-bhāvānām — všech druhů tvoření; acintya — nepochopitelné; jñāna-gocarāḥ — dosahem lidského poznání; yataḥ — z něhož; ataḥ — proto; brahmaṇaḥ — z Absolutní Pravdy; tāḥ — tyto; tu — ale; sarga-ādyāḥ — způsobující stvoření, udržování a zničení; bhāva-śaktayaḥ — tvořivé energie; bhavanti — jsou; tapatām — všech asketů; śreṣṭha — ó nejpřednější; pāvakasya — ohně; yathā — jako; uṣṇatā — teplo.

Překlad

„  ,Všechny tvořivé energie, které jsou pro obyčejného člověka nepochopitelné, existují v Nejvyšší Absolutní Pravdě. Tyto nepochopitelné energie jednají v procesu tvoření, udržování a ničení. Ó nejpřednější z asketů, tak jako jsou teplo a světlo dvě energie ohně, jsou tyto nepochopitelné tvořivé energie přirozenými vlastnostmi Absolutní Pravdy.̀  “

Význam

Toto je také citát z Viṣṇu Purāṇy (1.3.2).

Verš

yayā kṣetra-jña-śaktiḥ sā
veṣṭitā nṛpa sarva-gā
saṁsāra-tāpān akhilān
avāpnoty atra santatān

Synonyma

yayā — kterou; kṣetra-jña-śaktiḥ — živé bytosti známé jako energie kṣetra-jña; — tato energie; veṣṭitā — pokrytá; nṛpa — ó králi; sarva- — schopná jít kamkoliv v duchovním či hmotném světě; saṁsāra-tāpān — utrpení opakovaného rození a umírání; akhilān — všech druhů; avāpnoti — získává; atra — v tomto hmotném světě; santatān — pocházející z utrpení nebo požitku způsobeného různými následky plodonosných činností.

Překlad

„  ,Ó králi, kṣetra-jña-śakti je živá bytost. I když je vybavená k životu jak v hmotném, tak i v duchovním světě, zakouší tři druhy utrpení hmotné existence, protože je ovlivněna energií avidyi (nevědomostí), která zakrývá její přirozené postavení.̀  “

Význam

Tento a rovněž následující verš jsou také citáty z Viṣṇu Purāṇy (6.7.62–63). Pro vysvětlení se obraťte na verše 155–156 šesté kapitoly Madhya-līly.

Verš

tayā tirohitatvāc ca
śaktiḥ kṣetra-jña-saṁjñitā
sarva-bhūteṣu bhū-pāla
tāratamyena vartate

Synonyma

tayā — od ní; tirohitatvāt — protože je pod vlivem; ca — také; śaktiḥ — energie; kṣetra-jñakṣetra-jña; saṁjñitā — známá pod jménem; sarva-bhūteṣu — v různých druzích těl; bhū-pāla — ó králi; tāratamyena — v různé míře; vartate — existuje.

Překlad

„  ,Tato živá bytost, pokrytá vlivem nevědomosti, existuje v různých podobách hmotného podmínění. Ó králi, úměrně tomu je více či méně oproštěná od vlivu hmotné energie.̀  “

Verš

apareyam itas tv anyāṁ
prakṛtiṁ viddhi me parām
jīva-bhūtāṁ mahā-bāho
yayedaṁ dhāryate jagat

Synonyma

aparā — nižší energie; iyam — tento hmotný svět; itaḥ — nad ním; tu — ale; anyām — další; prakṛtim — energie; viddhi — věz; me — Moje; parām — vyšší energie; jīva-bhūtām — jsou to živé bytosti; mahā-bāho — ó muži mocných paží; yayā — kterými; idam — tento hmotný svět; dhāryate — je řízen; jagat — vesmírné stvoření.

Překlad

„  ,Ó Arjuno, válečníku mocných paží, kromě těchto nižších energií je zde ještě Moje jiná, vyšší energie, sestávající z živých bytostí, které vykořisťují zdroje této hmotné, nižší přírody.̀  “

Význam

Tento verš je z Bhagavad-gīty (7.5). Vysvětlení najdete ve verši 118 sedmé kapitoly Ādi-līly.

Verš

kṛṣṇa bhuli’ sei jīva anādi-bahirmukha
ataeva māyā tāre deya saṁsāra-duḥkha

Synonyma

kṛṣṇa bhuli' — zapomínající na Kṛṣṇu; sei jīva — tato živá bytost; anādi — od nepaměti; bahir-mukha — přitahovaná vnějším rysem; ataeva — proto; māyā — iluzorní energie; tāre — jí; deya — dává; saṁsāra-duḥkha — utrpení hmotné existence.

Překlad

„Živá bytost již od nepaměti zapomíná na Kṛṣṇu a je přitahovaná vnějším rysem. Iluzorní energie (māyā) jí proto v její hmotné existenci udílí utrpení všeho druhu.“

Význam

Jakmile živá bytost zapomene na své přirozené postavení věčného služebníka Kṛṣṇy, okamžitě ji uchvátí iluzorní, vnější energie. Původně je živá bytost nedílnou částí Kṛṣṇy, a je proto Kṛṣṇovou vyšší energií. Je vybavena trochou nepochopitelné energie, která nepochopitelně jedná v jejím těle. Na svoje postavení však zapomíná a je umístěna do hmotné energie. Živá bytost se nazývá okrajovou energií, protože je svou povahou duchovní, ale kvůli svému zapomnění se nachází v hmotné energii. Má tedy sílu žít v hmotné i duchovní energii, a z toho důvodu se nazývá okrajová energie. Jelikož se nachází v okrajovém postavení, je někdy upoutána vnější, iluzorní energií, a to je začátek jejího hmotného života. Po vstupu do hmotné energie podléhá třem rozměrům času – minulosti, současnosti a budoucnosti. Minulost, současnost a budoucnost patří pouze do hmotného světa; v duchovním světě neexistují. Živá bytost je věčná a existovala i před stvořením tohoto hmotného světa. Naneštěstí však zapomněla na svůj věčný vztah s Kṛṣṇou. Zapomnění živé bytosti je zde popsáno jako anādi, což vyjadřuje, že existuje již od nepaměti. Je třeba pochopit, že živá bytost přichází do hmotné existence na základě své touhy soupeřit v požitku s Kṛṣṇou.

Verš

kabhu svarge uṭhāya, kabhu narake ḍubāya
daṇḍya-jane rājā yena nadīte cubāya

Synonyma

kabhu — někdy; svarge — na vyšší planetární soustavy; uṭhāya — povznáší se; kabhu — někdy; narake — v pekelných podmínkách; ḍubāya — topí se; daṇḍya-jane — zločince; rājā — král; yena — jako; nadīte — v řece; cubāya — potápí.

Překlad

„V hmotných podmínkách je živá bytost někdy povznesena na vyšší planetární soustavy s hmotným blahobytem a někdy potápěná v pekelných podmínkách. Je v naprosto stejné situaci jako zločinec, kterého král trestá opakovaným potápěním do vody a vytahováním ven.“

Význam

V Bṛhad-āraṇyaka Upaniṣadě (4.3.16) je řečeno: asaṅgo hy ayaṁ puruṣaḥ: živá bytost je věčně prostá znečištění hmotného světa. Ten, kdo není hmotně nakažený a nezapomíná, že Kṛṣṇa je jeho Pán, se nazývá nitya-mukta. Jinými slovy, ten, kdo je věčně osvobozený od hmotného znečištění, se nazývá nitya-mukta. Živá bytost, která je nitya-mukta, je a vždy byla oddaným Kṛṣṇy a její jedinou snahou je sloužit Kṛṣṇovi. Nikdy proto na svůj věčný služebnický vztah ke Kṛṣṇovi nezapomíná. Každá živá bytost, která zapomene na svůj věčný vztah s Kṛṣṇou, podléhá hmotnému podmínění. Bez transcendentální láskyplné služby Pánu je vystavena následkům plodonosných činností. Když je díky svým světským zbožným činnostem povýšena na vyšší planetární soustavy, považuje se za dobře situovanou, ale je-li potrestána, myslí si, že na tom není dobře. Tak hmotná příroda odměňuje a trestá živou bytost. Pokud je živá bytost hmotně bohatá, hmotná příroda ji odměňuje, a když je v hmotných nesnázích, hmotná příroda ji trestá.

Verš

bhayaṁ dvitīyābhiniveśataḥ syād
īśād apetasya viparyayo ’smṛtiḥ
tan-māyayāto budha ābhajet taṁ
bhaktyaikayeśaṁ guru-devatātmā

Synonyma

bhayam — strach; dvitīya-abhiniveśataḥ — z mylné představy, že je výtvorem hmotné energie; syāt — povstává; īśāt — od Nejvyšší Osobnosti Božství, Kṛṣṇy; apetasya — ten, kdo se odtáhl (podmíněné duše); viparyayaḥ — převrácení postavení; asmṛtiḥ — žádné ponětí o svém vztahu s Nejvyšší Osobností Božství; tat-māyayā — kvůli iluzorní energii Nejvyššího Pána; ataḥ — proto; budhaḥ — ten, kdo je moudrý; ābhajet — musí uctívat; tam — Jeho; bhaktyā — oddanou službou; ekayā — nerozptýlený karmou a jñānou; īśam — Nejvyšší Osobnost Božství; guru — jako duchovního mistra; devatā — Pána hodného uctívání; ātmā — Nadduši.

Překlad

„  ,Hmotná energie je oddělená od Kṛṣṇy a živá bytost, kterou upoutá, podlehne strachu. Protože je od Nejvyšší Osobnosti Božství oddělená hmotnou energií, má převrácené pojetí života. Jinými slovy, místo aby byla věčným služebníkem Kṛṣṇy, stává se Kṛṣṇovým soupeřem. Tomu se říká viparyayo 'smṛtiḥ. Ten, kdo je opravdu učený a pokročilý, tuto chybu odstraní tím, že Nejvyšší Osobnost Božství uctívá jako svého duchovního mistra, uctívané Božstvo a zdroj života. Tak Pána uctívá procesem ryzí oddané služby.̀  “

Význam

Toto je citát ze Śrīmad-Bhāgavatamu (11.2.37). Jedná se o pokyn Kaviho Ṛṣiho, jednoho z devíti světců zvaných devět Yogendrů. Vasudeva, Kṛṣṇův otec, se ve Dvárace ptal Devarṣiho Nārady na oddanou službu a tehdy padla zmínka o tom, že v dávných dobách devět Yogendrů poučilo Nimiho, krále Vidéhy. Śrī Nārada Muni hovořil o bhāgavata-dharmě, oddané službě, a naznačil, jak může být podmíněná duše osvobozena tím, že se zapojí do láskyplné transcendentální služby Pánu. Pán je Nadduše, duchovní mistr a Božstvo hodné uctívání všech podmíněných duší. Kṛṣṇa je nejen nejvyšší Božstvo hodné uctívání všech živých bytostí, ale je také guru neboli caittya-guru, Nadduše, která živou bytost vždy dobře vede. Živá bytost však naneštěstí pokyny Nejvyšší Osoby opomíjí a tak se ztotožňuje s hmotnou energií, což má za následek strach pocházející ze ztotožňování se s hmotným tělem a považování toho, co se s tělem pojí, za své vlastnictví. Veškeré druhy výsledků ploduchtivého jednání ve skutečnosti pocházejí od duše, ale ta zapomněla na svou skutečnou povinnost, a proto jí život ztrpčuje mnoho hmotných důsledků, jako je strach a připoutanost. Jedinou pomocí je vrátit se ke službě Pánu a tak se uchránit před nežádoucím trýzněním od hmotné přírody.

Verš

sādhu-śāstra-kṛpāya yadi kṛṣṇonmukha haya
sei jīva nistare, māyā tāhāre chāḍaya

Synonyma

sādhu — svatých osob; śāstra — písem; kṛpāya — milostí; yadi — jestliže; kṛṣṇa-unmukha haya — někdo rozvine vědomí Kṛṣṇy; sei — ta; jīva — živá bytost; nistare — bude osvobozena; māyā — iluzorní energie; tāhāre — jí; chāḍaya — vzdá se.

Překlad

„Pokud podmíněná duše rozvine vědomí Kṛṣṇy milostí světců, kteří dobrovolně káží pokyny písem a tak jí k vědomí Kṛṣṇy napomáhají, bude vysvobozena ze spárů māyi a ta se jí vzdá.“

Význam

Podmíněnou duší je ten, kdo zapomněl, že Kṛṣṇa je jeho věčný Pán. Myslí si, že si užívá hmotného světa, a přitom zakouší trojí utrpení hmotné existence. Svatí lidé (sādhuové) neboli vaiṣṇavové, oddaní Pána, na základě védské literatury káží vědomí Kṛṣṇy. Jedině jejich milostí může být podmíněná duše probuzena k vědomí Kṛṣṇy. Po probuzení už si nechce užívat materialistického způsobu života a místo toho se pohrouží do láskyplné transcendentální služby Pánu. Poté, co se zaměstná v oddané službě Pánu, odpoutá se od hmotného požitku:

bhaktiḥ pareśānubhavo viraktir
anyatra caiṣa trika eka-kālaḥ

To je zkouška pokroku v oddané službě – oddaný musí být odpoutaný od hmotného požitku. Tato odpoutanost znamená, že māyā již podmíněnou duši osvobodila od iluzorního požitku. Ten, kdo je pokročilý ve vědomí Kṛṣṇy, si o sobě nemyslí, že je stejně dobrý jako Kṛṣṇa. Kdykoliv si o sobě myslí, že je tím, kdo si užívá hmotných výhod, je uvězněný v tělesném pojetí. Pokud je však od tohoto pojetí osvobozený, může se zaměstnat oddanou službou, což je skutečnou úrovní osvobození ze spárů māyi. To vše je vysvětleno v následujícím verši z Bhagavad-gīty (7.14).

Verš

daivī hy eṣā guṇa-mayī
mama māyā duratyayā
mām eva ye prapadyante
māyām etāṁ taranti te

Synonyma

daivī — patřící Nejvyššímu Pánu; hi — zajisté; eṣā — tato; guṇa-mayī — tvořená třemi kvalitami; mama — Moje; māyā — vnější energie; duratyayā — velmi těžké překonat; mām — Mně; eva — jistě; ye — ti, kdo; prapadyante — plně se odevzdají; māyām — iluzorní energii; etām — tuto; taranti — překročí; te — oni.

Překlad

„  ,Tuto Mou božskou energii, tvořenou třemi kvalitami hmotné přírody, je velice těžké překonat. Ale ti, kdo se Mi odevzdali, ji snadno překročí.“

Verš

māyā-mugdha jīvera nāhi svataḥ kṛṣṇa-jñāna
jīvere kṛpāya kailā kṛṣṇa veda-purāṇa

Synonyma

māyā-mugdha — okouzlené iluzorní energií; jīvera — podmíněné duše; nāhi — není; svataḥ — samo; kṛṣṇa-jñāna — poznání o Kṛṣṇovi; jīvere — podmíněné duši; kṛpāya — z milosti; kailā — představil; kṛṣṇa — Pán Kṛṣṇa; veda-purāṇa — védskou literaturu a Purāṇy (doplňky védské literatury).

Překlad

„Podmíněná duše nedokáže své vědomí Kṛṣṇy obnovit vlastní snahou. Pán Kṛṣṇa však ze své bezpříčinné milosti sestavil védskou literaturu a její doplňky, Purāṇy.“

Význam

Podmíněná duše je zmatená Pánovou iluzorní energií (māyou). Posláním māyi je udržovat podmíněnou duši v zapomnění ohledně jejího skutečného vztahu s Kṛṣṇou. Živá bytost tak zapomíná na svou pravou duchovní totožnost duše, Brahmanu, a místo aby realizovala své skutečné postavení, považuje se za výtvor hmotné energie. Śrīmad-Bhāgavatam (1.7.5) uvádí:

yayā sammohito jīva
ātmānaṁ tri-guṇātmakam
paro 'pi manute 'narthaṁ
tat-kṛtaṁ cābhipadyate

„I když je živá bytost vůči třem kvalitám hmotné přírody transcendentální, pod vlivem vnější energie se považuje za výtvor hmoty, a tak zakouší reakce v podobě hmotného utrpení.“

Zde je popsáno, jak působí māyā na podmíněnou duši. Podmíněná duše se považuje za výtvor hmoty, a proto mnohými způsoby slouží hmotné energii. Stává se služebníkem chtíče, hněvu, chamtivosti a závisti, což z ní dělá naprostého služebníka iluzorní energie. Později se zmatená duše stává služebníkem mentální spekulace, ale v každém případě je jednoduše zahalená iluzorní energií. Ze své bezpříčinné milosti a soucitu Kṛṣṇa ve své inkarnaci Vyāsadevy sestavil různé védské texty. Vyāsadeva je śaktyāveśa-avatāra Pána Kṛṣṇy. Tuto literaturu milostivě předložil proto, aby podmíněnou duši přivedl k rozumu. Podmíněné duše jsou však v současné době bohužel vedeny démony, kteří se o čtení védské literatury nezajímají. Přestože existuje tak obrovská pokladnice poznání, lidé se zabývají čtením nesmyslné literatury, která je nepoučí o tom, jak se vymanit ze spárů māyi. Význam védské literatury je vysvětlen v následujících verších.

Verš

‘śāstra-guru-ātma’-rūpe āpanāre jānāna
‘kṛṣṇa mora prabhu, trātā’ — jīvera haya jñāna

Synonyma

śāstra-guru-ātma-rūpe — v podobě védské literatury, duchovního mistra a Nadduše; āpanāre jānāna — informuje o sobě; kṛṣṇa — Pán Kṛṣṇa; mora — můj; prabhu — Pán; trātā — vysvoboditel; jīvera — podmíněné duše; haya — je; jñāna — poznání.

Překlad

„Zapomnětlivou živou bytost Kṛṣṇa vzdělává skrze védskou literaturu, realizovaného duchovního mistra a Nadduši. S jejich pomocí může živá bytost poznat Nejvyššího Pána, Osobnost Božství, takového, jaký je, a také to, že Pán Kṛṣṇa je její věčný vládce a ten, kdo vysvobozuje ze spárů māyi. Tímto způsobem lze získat opravdové poznání o svém podmíněném životě a pochopit, jak dosáhnout osvobození.“

Význam

Protože podmíněná duše zapomíná na své skutečné postavení, může přijmout pomoc od śāstry, gurua a Nadduše v srdci. Kṛṣṇa jako Nadduše sídlí v srdcích všech. V Bhagavad-gītě (18.61) je řečeno:

īśvaraḥ sarva-bhūtānāṁ
hṛd-deśe 'rjuna tiṣṭhati
bhrāmayan sarva-bhūtāni
yantrārūḍhāni māyayā

„Nejvyšší Pán sídlí v srdci každého, ó Arjuno, a řídí putování všech živých bytostí, které jsou jakoby usazené ve stroji vytvořeném z hmotné energie.“

Jako śaktyāveśa-avatāra Vyāsadeva Kṛṣṇa učí podmíněnou duši skrze védskou literaturu. Zvnějšku se Kṛṣṇa zjevuje jako duchovní mistr a cvičí podmíněnou duši pro návrat k vědomí Kṛṣṇy. Jakmile se její původní vědomí Kṛṣṇy obnoví, je vysvobozena ze spárů hmoty. Nejvyšší Osobnost Božství tak podmíněné duši neustále pomáhá třemi způsoby – skrze písma, duchovního mistra a Nadduši v srdci. Pán je osvoboditelem podmíněné duše a je uznáván jako Nejvyšší Pán všech živých bytostí. V Bhagavad-gītě (18.66) Kṛṣṇa říká:

sarva-dharmān parityajya
mām ekaṁ śaraṇaṁ vraja
ahaṁ tvāṁ sarva-pāpebhyo
mokṣayiṣyāmi mā śucaḥ

„Zanech všech druhů náboženství a odevzdej se jen Mně. Já tě zbavím všech reakcí za hříšné jednání. Neboj se.“ Stejný pokyn nacházíme v celé védské literatuře. Sādhu, śāstra a guru jednají jako Kṛṣṇovi zástupci a hnutí pro vědomí Kṛṣṇy působí po celém vesmíru. Každý, kdo této příležitosti využije, bude osvobozen.

Verš

veda-śāstra kahe — ‘sambandha’, ‘abhidheya’, ‘prayojana’
‘kṛṣṇa’ — prāpya sambandha, ‘bhakti’ — prāptyera sādhana

Synonyma

veda-śāstra kahe — védská literatura učí; sambandha — vztah podmíněné duše s Pánem; abhidheya — usměrněné činnosti podmíněné duše pro obnovení tohoto vztahu; prayojana — a konečný cíl života, kterého má podmíněná duše dosáhnout; kṛṣṇa — Pán Kṛṣṇa; prāpya — má být probuzen; sambandha — původní vztah; bhakti — oddaná služba; prāptyera sādhana — způsob, jak dospět ke Kṛṣṇovi.

Překlad

„Védská literatura přináší poznání o věčném vztahu živé bytosti s Kṛṣṇou, což se nazývá sambandha. Pochopení tohoto vztahu a také jednání na základě tohoto pochopení se nazývá abhidheya. Návrat zpátky k Bohu je konečným cílem života a nazývá se prayojana.“

Verš

abhidheya-nāma ‘bhakti’, ‘prema’ — prayojana
puruṣārtha-śiromaṇi prema mahā-dhana

Synonyma

abhidheya — činnosti určené k obnovení svého vztahu; nāma — nazývají se; bhakti — oddaná služba; prema — láska k Bohu; prayojana — konečný životní cíl; puruṣa-artha-śiromaṇi — nejvyšší zájem živé bytosti; prema — láska k Bohu; mahā-dhana — největší bohatství.

Překlad

„Oddaná služba neboli jednání smyslů určené k uspokojení Pána se nazývá abhidheya, protože může rozvinout naši původní lásku k Bohu, jež je cílem života. Tento cíl je pro živou bytost tím nejvyšším zájmem a největším bohatstvím. Tak živá bytost dosáhne úrovně transcendentální láskyplné služby Pánu.“

Význam

Podmíněná duše je zmatená vnější hmotnou energií, která ji plně zaměstnává různými druhy uspokojování smyslů. Kvůli těmto hmotným činnostem je zahaleno její původní vědomí Kṛṣṇy. Kṛṣṇa si však jako nejvyšší otec všech živých bytostí přeje, aby se Jeho synové vrátili zpátky domů, zpátky k Bohu, a proto osobně přichází přednést védskou literaturu, jako je Bhagavad-gītā. Své důvěrné služebníky zaměstnává jako duchovní mistry, jejichž úkolem je osvítit podmíněné živé bytosti. Pán je přítomný v srdci každé bytosti a dává živým bytostem svědomí, se kterým mohou přijmout Védy a duchovního mistra. Takto může živá bytost pochopit své přirozené postavení a svůj vztah s Nejvyšším Pánem. Samotný Pán v Bhagavad-gītě (15.15) říká: vedaiś ca sarvair aham eva vedyaḥ – studiem vedānty si může člověk plně uvědomit svůj vztah k Nejvyššímu Pánu a jednat podle toho. Nakonec tak může dosáhnout úrovně láskyplné služby Pánu. Poznat Nejvyššího Pána je v nejlepším zájmu živé bytosti. Živé bytosti však naneštěstí zapomněly, že je to v jejich nejlepším zájmu, a proto Śrīmad-Bhāgavatam říká: na te viduḥ svārtha-gatiṁ hi viṣṇum (Bhāg. 7.5.31).

Každý chce dosáhnout konečného cíle života, ale kvůli tomu, jak jsme pohroužení do hmotné energie, jen marníme čas smyslovým požitkem. Studium védské literatury, jejíž esencí je Bhagavad-gītā, vede k vědomí Kṛṣṇy. Tak se živá bytost zapojí do oddané služby zvané abhidheya. Když opravdu rozvine lásku k Bohu, dosáhne konečného cíle, prayojany. Jinými slovy, ten, kdo si je plně vědom Kṛṣṇy, již dosáhl dokonalosti života.

Verš

kṛṣṇa-mādhurya-sevānanda-prāptira kāraṇa
kṛṣṇa-sevā kare, āra kṛṣṇa-rasa-āsvādana

Synonyma

kṛṣṇa-mādhurya — důvěrného vztahu s Kṛṣṇou; sevā-ānanda — štěstí ze služby Jemu; prāptira — dosažení; kāraṇa — protože; kṛṣṇa-sevā kare — slouží Kṛṣṇovi; āra — a; kṛṣṇa-rasa — nálad této služby; āsvādana — vychutnávání.

Překlad

„Když oddaný dosáhne transcendentální blaženosti důvěrného vztahu s Kṛṣṇou, pak Mu slouží a vychutnává si nálady vědomí Kṛṣṇy.“

Verš

ihāte dṛṣṭānta — yaiche daridrera ghare
‘sarvajña’ āsi’ duḥkha dekhi’ puchaye tāhāre

Synonyma

ihāte — v této souvislosti; dṛṣṭānta — podobenství; yaiche — jako; daridrera ghare — do domu chudáka; sarva-jña — astrolog; āsi' — když přišel; duḥkha — utrpení; dekhi' — když viděl; puchaye tāhāre — ptá se ho.

Překlad

„Můžeme uvést následující přirovnání. Jednou přišel do domu jednoho chudáka učený astrolog, a když viděl, v jakém utrpení žije, začal se ho ptát.

Význam

Někdy, když máme nějaké těžkosti nebo chceme znát svou budoucnost, jdeme k astrologovi nebo věštci, který čte z ruky. Živá bytost je v podmíněném životě neustále sužována trojím utrpením hmotné existence. Za takových okolností se ptá na své postavení. Například Sanātana Gosvāmī přišel za Nejvyšší Osobností Božství, Śrī Caitanyou Mahāprabhuem, aby se Ho zeptal, proč se nachází v takové nešťastné situaci. To je postavení všech podmíněných duší. Neustále trpíme, a inteligentní člověk si přirozeně začne klást otázky. Tomu se říká brahma-jijñāsā. Athāto brahma-jijñāsā (Vedānta-sūtra 1.1.1). Slovo brahma zde označuje védskou literaturu. Pokud chce někdo vědět, proč musí podmíněná duše neustále trpět, musí se obrátit na védskou literaturu. Védská literatura je určená k tomu, aby podmíněnou duši vysvobodila ze strastiplných podmínek hmotné existence. V této kapitole se nachází velice poučný příběh astrologa Sarvajñi a chudáka.

Verš

‘tumi kene duḥkhī, tomāra āche pitṛ-dhana
tomāre nā kahila, anyatra chāḍila jīvana”

Synonyma

tumi — ty; kene — proč; duḥkhī — nešťastný; tomāra — tvoje; āche — je; pitṛ-dhana — bohatství tvého otce; tomāre — tobě; kahila — neodhalil; anyatra — někde jinde; chāḍila — vzdal se; jīvana — svého života.

Překlad

„Astrolog se zeptal: ,Proč jsi nešťastný? Tvůj otec byl boháč, ale nemohl ti o svém bohatství říci, protože zemřel někde jinde.̀  “

Verš

sarvajñera vākye kare dhanera uddeśe
aiche veda-purāṇa jīve ‘kṛṣṇa’ upadeśe

Synonyma

sarvajñera — astrologova; vākye — slova; kare — činí; dhanera — o bohatství; uddeśe — zprávu; aiche — podobně; veda-purāṇa — védská literatura; jīve — živé bytosti, podmíněné duši; kṛṣṇa — o Pánu Kṛṣṇovi; upadeśe — učí.

Překlad

„Stejně jako slova astrologa Sarvajñi přinesla zprávu o chudákově pokladu, přináší védská literatura pokyny o vědomí Kṛṣṇy tomu, kdo se ptá, proč se nachází ve strastiplných hmotných podmínkách.“

Verš

sarvajñera vākye mūla-dhana anubandha
sarva-śāstre upadeśe, ‘śrī-kṛṣṇa’ — sambandha

Synonyma

sarvajñera — astrologa; vākye — díky ujištění; mūla-dhana — s bohatstvím; anubandha — spojení; sarva-śāstre — veškerá védská literatura; upadeśe — učí; śrī-kṛṣṇa — Pán Śrī Kṛṣṇa, Nejvyšší Osobnost Božství; sambandha — ústřední spojení.

Překlad

„Astrologova slova navázala chudákovo spojení s jeho pokladem. Podobně nás védská literatura učí, že naše skutečné spojení je se Śrī Kṛṣṇou, Nejvyšší Osobností Božství.“

Význam

V Bhagavad-gītě (7.26) Śrī Kṛṣṇa říká:

vedāhaṁ samatītāni
vartamānāni cārjuna
bhaviṣyāṇi ca bhūtāni
māṁ tu veda na kaścana

„Ó Arjuno, jako Nejvyšší Osobnost Božství znám vše, co se stalo v minulosti, co se děje v současnosti, i vše, co se teprve přihodí. Znám také všechny živé bytosti. Mne však nikdo nezná.“

Kṛṣṇa tedy zná příčinu strastiplných podmínek, ve kterých se podmíněná duše nachází. Sestupuje proto ze svého původního postavení, aby podmíněnou duši poučil a řekl jí o jejím zapomnění na vztah s Kṛṣṇou. Kṛṣṇa předvádí své vztahy ve Vrindávanu a v bitvě na Kurukšétře proto, aby k Němu byli lidé přitahováni a vrátili se domů, zpátky k Bohu. Kṛṣṇa také v Bhagavad-gītě říká, že je vlastníkem všech vesmírů, poživatelem všeho, co existuje, a přítelem všech. Bhoktāraṁ yajña-tapasāṁ sarva-loka-maheśvaram  /  suhṛdaṁ sarva-bhūtānāṁ (Gītā 5.29). Pokud obnovíme svůj původní důvěrný vztah s Kṛṣṇou, naše strastiplná situace v hmotném světě zmizí. Každý se snaží přizpůsobit se utrpení hmotné existence, ale dokud nežijeme v důvěrném vztahu s Kṛṣṇou, nelze tyto základní problémy vyřešit.

Verš

‘bāpera dhana āche’ — jñāne dhana nāhi pāya
tabe sarvajña kahe tāre prāptira upāya

Synonyma

bāpera dhana āche — otec má nějaký poklad; jñāne — touto informací; dhana — poklad; nāhi pāya — člověk nedostane; tabe — potom; sarva-jña — astrolog; kahe — říká; tāre — chudákovi; prāptira upāya — způsob, jak může bohatství získat.

Překlad

„Chudák byl sice o otcově pokladu ujištěn, ale pouze s tímto poznáním poklad nezíská. Astrolog ho proto musel poučit o tom, jak může poklad najít.“

Verš

‘ei sthāne āche dhana’ — yadi dakṣiṇe khudibe
‘bhīmarula-barulī’ uṭhibe, dhana nā pāibe

Synonyma

ei sthāne — na tomto místě; āche — je; dhana — poklad; yadi — když; dakṣiṇe — na jižní straně; khudibe — budeš kopat; bhīmarula-barulī — vosy a trubci; uṭhibe — vyrojí se; dhana — bohatství; pāibe — nedostaneš.

Překlad

„Astrolog řekl: ,Poznání je na tomto místě. Když ale budeš kopat na jižní straně, vyrojí se vosy a trubci, a ty svůj poklad nezískáš.̀  “

Verš

‘paścime’ khudibe, tāhā ‘yakṣa’ eka haya
se vighna karibe, — dhane hāta nā paḍaya

Synonyma

paścime — na západní straně; khudibe — když budeš kopat; tāhā — tam; yakṣa — duch; eka — jeden; haya — je; se — on; vighna karibe — způsobí potíže; dhane — pokladu; hāta — ruka; — ne; paḍaya — dotkne se.

Překlad

„  ,Budeš-li kopat na západní straně, duch, který tam sídlí, ti způsobí takové potíže, že se pokladu ani nedotkneš.̀  “

Verš

‘uttare’ khudile āche kṛṣṇa ‘ajagare’
dhana nāhi pābe, khudite gilibe sabāre

Synonyma

uttare — na severní straně; khudile — když budeš kopat; āche — je; kṛṣṇa — černý; ajagare — had; dhana — poklad; nāhi — ne; pābe — dostaneš; khudite — při kopání; gilibe — pozře; sabāre — každého.

Překlad

„  ,Pokud se pokusíš kopat na severní straně, pozře tě velký černý had.̀  “

Verš

pūrva-dike tāte māṭī alpa khudite
dhanera jhāri paḍibeka tomāra hātete

Synonyma

pūrva-dike — na východě; tāte — tam; māṭī — hlíny; alpa — trochu; khudite — když vykopeš; dhanera — s pokladem; jhāri — nádobu; paḍibeka — dostaneš; tomāra — tvých; hātete — do rukou.

Překlad

„  ,Na východní straně však stačí vykopat jen trochu hlíny, a tvé ruce se okamžitě dotknou nádoby s pokladem.“

Význam

Védská literatura včetně Purāṇ uvádí, že v závislosti na postavení živé bytosti existují různé procesy, jako je karma-kāṇḍa, jñāna-kāṇḍa, yoga a bhakti-yoga. Karma-kāṇḍa je přirovnána k vosám a trubcům, kteří každého, kdo se k nim uchýlí, pouze poštípou. Jñāna-kānda, spekulativní proces, je jako duch, který způsobí mentální problémy. Yoga neboli mystický proces je přirovnán k černému hadu, který požírá lidi neosobním rozvojem kaivalyi. Když se však člověk uchýlí k bhakti-yoze, dosáhne rychle úspěchu. Jinak řečeno, pomocí bhakti-yogy se ruce dotknou skrytého pokladu bez potíží.

Cílem všech zjevených písem a védských pokynů je Kṛṣṇa, jak sám říká v Bhagavad-gītě (15.15): vedaiś ca sarvair aham eva vedyaḥ. Protože tedy Védy přikazují vyhledat Kṛṣṇu a přijmout útočiště u Jeho lotosových nohou a protože to nelze dokázat žádným jiným védským procesem než oddanou službou, je nutné přijmout oddanou službu. Podle Bhagavad-gīty (18.55) je jediným konečným procesem bhakti. Bhaktyā mām abhijānāti. To je závěrečný výrok Véd a každý, kdo vážně hledá Kṛṣṇu, Nejvyšší Osobnost Božství, si tento proces musí osvojit. Śrīla Bhaktisiddhānta Sarasvatī Ṭhākura v této souvislosti podává následující vysvětlení. Východ představuje oddanou službu Pánu Kṛṣṇovi. Jih zastupuje proces plodonosných činností (karma-kāṇḍa), které vrcholí hmotným ziskem. Západní strana představuje jñāna-kāṇḍu, proces mentální spekulace, nebo někdy siddhi-kāṇḍu, mystický jógový systém. Sever představuje mystické yogu a někdy metodu spekulace. Jedině východní strana neboli oddaná služba umožní dosáhnout skutečného cíle života. Na jižní straně se nacházejí plodonosné činnosti, za které člověk podléhá Yamarājovu trestu. U toho, kdo následuje tento proces plodonosného jednání, zůstávají v popředí hmotné touhy. Výsledky tohoto procesu se tedy přirovnávají k vosám a trubcům. Vosy a trubci plodonosných činností živou bytost bodají, a život za životem tak musí trpět v hmotné existenci. Následováním tohoto procesu se nikdo nezbaví hmotných tužeb. A protože sklony k hmotnému požitku nemají konce, živá bytost bez konce trpí v koloběhu rození a umírání.

Proces mystické yogy je přirovnán k černému hadu, který živou bytost pozře a vstříkne do ní jed. Konečným cílem procesu yogy je splynutí s Absolutním, což znamená ukončení vlastní osobní existence. Duchovní částečka Nejvyšší Osobnosti Božství však má věčnou a individuální existenci. Bhagavad-gītā potvrzuje, že živá bytost existovala v minulosti, existuje v současnosti a jako osoba bude existovat i v budoucnosti. Uměle se snažit o sjednocení s Absolutním je sebevražedné. Své přirozené postavení nelze zničit.

Yakṣa ochraňující bohatství nikomu nedovolí brát si bohatství pro požitek. Tento démon bude jen působit problémy. Oddaný tedy nebude záviset na svých hmotných možnostech, ale na milosti Nejvyššího Pána, Osobnosti Božství, který může poskytnout skutečnou ochranu. Tomu se říká rakṣiṣyatīti viśvāsaḥ nebo také (v Śaraṇāgati, bengálské poezii Bhaktivinoda Ṭhākura) ̀avaśya rakṣibe kṛṣṇa' – viśvāsa pālana. Odevzdaná duše musí přijmout skutečnost, že jejím skutečným ochráncem je Kṛṣṇa, ne její hmotný majetek.

Pokud tedy zvážíme všechny tyto body, zjistíme, že tím skutečným pokladem pro živou bytost je oddaná služba. Ten, kdo dospěje na úroveň oddané služby, zůstane vždy bohatý ve společnosti Nejvyšší Osobnosti Božství. Ten, kdo žije bez oddané služby, je však pozřen černým hadem systému yogy a pobodán vosami a trubci plodonosných činností a prožívá následné hmotné utrpení. Někdy je živá bytost svedena, aby se snažila splynout s duchovní existencí, a považuje se za stejně dobrou jako Nejvyšší Osobnost Božství. To znamená, že po dosažení duchovní úrovně bude zmatená a znovu se vrátí na hmotnou úroveň.

ye 'nye 'ravindākṣa vimukta-māninas
tvayy asta-bhāvād aviśuddha-buddhayaḥ
āruhya kṛcchreṇa paraṁ padaṁ tataḥ
patanty adho 'nādṛta-yuṣmad-aṅghrayaḥ

Podle Śrīmad-Bhāgavatamu (10.2.32) se takový člověk může stát sannyāsīm, ale dokud nepřijme útočiště u lotosových nohou Kṛṣṇy, vrátí se do hmotného světa vykonávat lidumilné činnosti. Jeho duchovní život je tak ztracen. Toto znamená být pozřen černým hadem.

Verš

aiche śāstra kahe, — karma, jñāna, yoga tyaji’
‘bhaktye’ kṛṣṇa vaśa haya, bhaktye tāṅre bhaji

Synonyma

aiche — takto; śāstra kahe — védská literatura potvrzuje; karma — plodonosné činnosti; jñāna — spekulativní poznání; yoga — systém mystické yogy; tyaji' — zanechávající; bhaktye — oddanou službou; kṛṣṇa — Nejvyšší Absolutní Osobnost Božství; vaśa haya — bude uspokojena; bhaktye — oddanou službou; tāṅre — Jeho; bhaji — uctíváme.

Překlad

„Zjevená písma docházejí k závěru, že bychom měli zanechat plodonosných činností, spekulativního poznání a mystické yogy a místo toho přijmout oddanou službu, kterou lze Kṛṣṇu zcela uspokojit.“

Verš

na sādhayati māṁ yogo
na sāṅkhyaṁ dharma uddhava
na svādhyāyas tapas tyāgo
yathā bhaktir mamorjitā

Synonyma

na — nikdy; sādhayati — uspokojí; mām — Mě; yogaḥ — proces ovládání; na — ani; sāṅkhyam — proces získávání filosofického poznání o Absolutní Pravdě; dharmaḥ — taková předepsaná činnost; uddhava — Můj drahý Uddhavo; na — ani; svādhyāyaḥ — studium Véd; tapaḥ — askeze; tyāgaḥ — odříkání, přijetí sannyāsu či dobročinnost; yathā — tolik, jako; bhaktiḥ — oddaná služba; mama — Mně; ūrjitā — rozvinutá.

Překlad

„(Nejvyšší Osobnost Božství, Kṛṣṇa, řekl:) ,Můj drahý Uddhavo, ani vykonáváním aṣṭāṅga-yogy (mystické yogy pro ovládání smyslů), ani neosobním monismem či analytickým studiem Absolutní Pravdy, ani studiem Véd, askezí, rozdáváním milodarů nebo přijetím sannyāsu Mě nikdo neuspokojí tolik, jako rozvíjením ryzí oddané služby Mně.̀  “

Význam

Tento a také příští verš jsou citovány ze Śrīmad-Bhāgavatamu (11.14.20–21). Vysvětlení tohoto verše naleznete v Ādi-līle 17.76.

Verš

bhaktyāham ekayā grāhyaḥ
śraddhayātmā priyaḥ satām
bhaktiḥ punāti man-niṣṭhā
śva-pākān api sambhavāt

Synonyma

bhaktyā — oddanou službou; aham — Já, Nejvyšší Osobnost Božství; ekayā — neochvějnou; grāhyaḥ — dosažitelný; śraddhayā — vírou; ātmā — nejdražší; priyaḥ — jenž má být obsluhován; satām — oddanými; bhaktiḥ — oddaná služba; punāti — očišťuje; mat-niṣṭhā — upřený pouze na Mě; śva-pākān — nejnižší z lidí, zvyklé jíst psy; api — zajisté; sambhavāt — od všech nedostatků způsobených zrozením a dalšími okolnostmi.

Překlad

„  ,Protože jsem nesmírně drahý oddaným a sādhuům, je možné Mne dosáhnout skrze neochvějnou víru a oddanou službu. Tento systém bhakti-yogy, který postupně zvětšuje připoutanost ke Mně, očistí dokonce i člověka narozeného mezi pojídači psů. Každý tedy může být tímto procesem bhakti-yogy povýšen na duchovní úroveň.̀  “

Verš

ataeva ‘bhakti’ — kṛṣṇa-prāptyera upāya
‘abhidheya’ bali’ tāre sarva-śāstre gāya

Synonyma

ataeva — proto; bhakti — oddaná služba; kṛṣṇa-prāptyera — dosažení lotosových nohou Kṛṣṇy; upāya — jediný způsob; abhidheyaabhidheya; bali' — nazývaný; tāre — tento systém; sarva-śāstre — ve všech zjevených písmech; gāya — je popsán.

Překlad

„Závěrem je, že oddaná služba je jediný prostředek k dosažení Nejvyšší Osobnosti Božství. Proto se nazývá abhidheya. To je výrok všech zjevených písem.“

Význam

Pán Kṛṣṇa v Bhagavad-gītě (18.55) říká:

bhaktyā mām abhijānāti
yāvān yaś cāsmi tattvataḥ
tato māṁ tattvato jñātvā
viśate tad-anantaram

„Poznat Mě takového, jaký jsem, jako Nejvyšší Osobnost Božství, lze jedině oddanou službou. Ten, kdo si je Mě díky takové oddanosti plně vědom, může vstoupit do království Boha.“

Cílem života je zbavit se hmotného podmínění a vstoupit do duchovní existence. Přestože śāstry pro různé lidi předepisují různé postupy, Nejvyšší Osobnost Božství říká, že nakonec musí člověk přijmout cestu oddané služby jakožto cestu zaručeného duchovního pokroku. Oddaná služba Pánu je jediný proces, který Pán opravdu schvaluje. Sarva-dharmān parityajya mām ekaṁ śaraṇaṁ vraja (Gītā 18.66). Ten, kdo se chce vrátit domů, zpátky k Bohu, a být věčně blažený, se musí stát oddaným.

Verš

dhana pāile yaiche sukha-bhoga phala pāya
sukha-bhoga haite duḥkha āpani palāya

Synonyma

dhana pāile — když člověk získá bohatství; yaiche — jako; sukha-bhoga — užívá si štěstí; phala — výsledek; pāya — získá; sukha-bhoga — opravdové štěstí; haite — od; duḥkha — veškeré utrpení; āpani — samo; palāya — uteče.

Překlad

„Pokud někdo opravdu zbohatne, přirozeně si užívá různých druhů štěstí, a když je opravdu šťastný, veškeré strastiplné podmínky samy o sobě zmizí, aniž by bylo potřeba vyvíjet nějaké zvláštní úsilí.“

Verš

taiche bhakti-phale kṛṣṇe prema upajaya
preme kṛṣṇāsvāda haile bhava nāśa pāya

Synonyma

taiche — podobně; bhakti-phale — výsledkem oddané služby; kṛṣṇe — k Pánu Kṛṣṇovi; prema — láska; upajaya — povstane; preme — v oddané službě; kṛṣṇa-āsvāda — vychutnávání si společnosti Pána Kṛṣṇy; haile — když je; bhava — utrpení opakovaného rození a umírání; nāśa — odstranění; pāya — získá.

Překlad

„Podobně je výsledkem bhakti i probuzení dřímající lásky ke Kṛṣṇovi. Pro toho, kdo si může vychutnávat společnost Pána Kṛṣṇy, končí hmotná existence, koloběh rození a umírání.“

Verš

dāridrya-nāśa, bhava-kṣaya, — premera ‘phala’ naya
prema-sukha-bhoga — mukhya prayojana haya

Synonyma

dāridrya-nāśa — konec bídy; bhava-kṣaya — ukončení hmotné existence; premera — lásky k Bohu; phala — výsledek; naya — jistě není; prema-sukha-bhoga — užívání si štěstí z lásky k Bohu; mukhya — hlavní; prayojana — cíl života; haya — je.

Překlad

„Cílem lásky k Bohu není hmotně zbohatnout nebo se vymanit z hmotných pout, ale oddaně Pánu sloužit a užívat si transcendentální blaženosti.“

Význam

Výsledky oddané služby určitě nejsou hmotný prospěch či vysvobození z hmotného otroctví. Cílem oddané služby je věčně setrvávat v láskyplné službě Pánu a užívat si duchovní blaženosti pramenící z této služby. Když někdo na Nejvyšší Osobnost Božství zapomene, říká se o něm, že se z něho stal chudák. S tímto životem v bídě je třeba skoncovat a tím také samy od sebe skončí strastiplné podmínky hmotné existence. Vychutnáváním oddané služby Kṛṣṇovi je oddaný automaticky vysvobozen z hmotného požitku. Nemusí vynakládat zvláštní úsilí kvůli bohatství, protože to k čistému oddanému přijde samo, aniž by toužil po hmotném štěstí.

Verš

veda-śāstre kahe sambandha, abhidheya, prayojana
kṛṣṇa, kṛṣṇa-bhakti, prema, — tina mahā-dhana

Synonyma

veda-śāstre — ve védské literatuře; kahe — je řečeno; sambandha — vztah; abhidheya — vykonávání; prayojana — cíl; kṛṣṇa — Pán Kṛṣṇa; kṛṣṇa-bhakti — oddaná služba Pánu; prema — láska k Bohu; tina — tyto tři; mahā-dhana — největší poklad.

Překlad

„Podle závěrů védské literatury je Kṛṣṇa ústředním bodem pozornosti a služba Jemu je naší činností. Dosáhnout úrovně lásky ke Kṛṣṇovi je konečným cílem života. Kṛṣṇa, služba Jemu a láska ke Kṛṣṇovi jsou proto tři největší poklady v životě.“

Verš

vedādi sakala śāstre kṛṣṇa — mukhya sambandha
tāṅra jñāne ānuṣaṅge yāya māyā-bandha

Synonyma

veda-ādi — počínaje Védami; sakala — všech; śāstre — ve zjevených písmech; kṛṣṇa — Pán Kṛṣṇa; mukhya — hlavní; sambandha — ústřední bod nebo cíl pozornosti; tāṅra jñāne — poznáním o Něm; ānuṣaṅge — zároveň; yāya — odejde; māyā-bandha — otroctví hmotné existence.

Překlad

„Ve všech zjevených písmech počínaje Védami je ústředním bodem pozornosti Kṛṣṇa. Jakmile se dospěje k realizaci úplného poznání o Něm, pouta māyi, iluzorní energie, se sama zlomí.“

Verš

vyāmohāya carācarasya jagatas te te purāṇāgamās
tāṁ tām eva hi devatāṁ paramikāṁ jalpantu kalpāvadhi
siddhānte punar eka eva bhagavān viṣṇuḥ samastāgama-
vyāpāreṣu vivecana-vyatikaraṁ nīteṣu niścīyate

Synonyma

vyāmohāya — aby zvětšily iluzi a nevědomost; cara-acarasya — všech pohyblivých i nehybných živých bytostí; jagataḥ — tohoto světa; te te — příslušné; purāṇa — dodatky védské literatury zvané Purāṇy; āgamāḥ — a Védy; tām tām — určitého; eva hi — zajisté; devatām — poloboha; paramikām — jako nejvyššího; jalpantu — nechť o něm hovoří; kalpa-avadhi — do konce věku; siddhānte — závěrem; punaḥ — ale; ekaḥ — jeden; eva — pouze; bhagavān — Nejvyšší Pán, Osobnost Božství; viṣṇuḥ — Pán Viṣṇu; samasta — všech; āgama — Véd; vyāpāreṣu — v pojednání; vivecana-vyatikaram — k souhrnnému zvážení; nīteṣu — přiveden silou; niścīyate — je ustanoven.

Překlad

„  ,Existuje mnoho druhů védské literatury a jejích dodatků, Purāṇ, a v každém z nich je jako hlavní vyzdvihován jiný polobůh. To má jen uvést pohyblivé i nehybné živé bytosti v iluzi. Nechť se tedy těmito představami zabývají navěky. Pokud však někdo analyticky prostuduje celou védskou literaturu, dospěje k závěru, že jedna jediná Nejvyšší Osobnost Božství je Pán Viṣṇu.̀  “

Význam

Tento verš je z Padma Purāṇy.

Verš

mukhya-gauṇa-vṛtti, kiṁvā anvaya-vyatireke
vedera pratijñā kevala kahaye kṛṣṇake

Synonyma

mukhya — hlavní; gauṇa — druhotný; vṛtti — význam; kiṁvā — nebo; anvaya-vyatireke — přímo či nepřímo; vedera pratijñā — poslední slovo Véd; kevala — pouze; kahaye — mluví; kṛṣṇake — o Kṛṣṇovi.

Překlad

„Pokud tedy přijmeme védskou literaturu na základě výkladů nebo i podle slovníkového významu slov, konečný výrok védského poznání přímo či nepřímo ukazuje na Pána Kṛṣṇu.“

Verš

kiṁ vidhatte kim ācaṣṭe
kim anūdya vikalpayet
ity asyā hṛdayaṁ loke
nānyo mad veda kaścana
māṁ vidhatte ’bhidhatte māṁ
vikalpyāpohyate hy aham
etāvān sarva-vedārthaḥ
śabda āsthāya māṁ bhidām
māyā-mātram anūdyānte
pratiṣidhya prasīdati

Synonyma

kim — co; vidhatte — nařizují; kim — co; ācaṣṭe — prohlašují; kim — co; anūdya — uznávající jako objekt; vikalpayet — mohou se domnívat; iti — tak; asyāḥ — védské literatury; hṛdayam — záměr; loke — v tomto světě; na — ne; anyaḥ — jiný; mat — než Mě; veda — zná; kaścana — každý; mām — Mě; vidhatte — určují; abhidhatte — předkládají; mām — Mě; vikalpya — spekulující; aphyate — jsem neochvějný; hi — zajisté; aham — Já; etāvān — takových opatření; sarva-veda-arthaḥ — význam Véd; śabdaḥ — Védy; āsthāya — přijímající útočiště; mām — u Mě; bhidām — odlišné; māyā — iluzorní energie; mātram — pouze; anūdya — říkající; ante — nakonec; pratiṣidhya — odstraňující; prasīdati — je uspokojen.

Překlad

„(Pán Kṛṣṇa řekl:) ,Jaký je význam veškeré védské literatury? Na koho se zaměřuje? Kdo je cílem veškerých spekulací? Nikdo kromě Mne tyto věci nezná. Nyní bys měl vědět, že všechny tyto činnosti mají za cíl určit a vysvětlit Mě. Významem védské literatury je poznat Mě skrze různé spekulace, buď nepřímým, nebo slovníkovým pochopením. Podstatou veškeré védské literatury je rozlišit mezi Mnou a māyou. Uvažováním o iluzorní energii člověk dospěje k pochopení Mě. Tím se zbaví spekulací o Védách a závěrem, ke kterému dojde, budu Já. To jej plně uspokojí.̀  “

Význam

Tyto dva verše jsou ze Śrīmad-Bhāgavatamu (11.21.42–43). Když se Uddhava zeptal Kṛṣṇy na význam védské spekulace, Pán ho poučil o postupu, jak pochopit védskou literaturu. Védy se skládají z karma-kāṇḍy, jñāna-kāṇḍy a upāsanā-kāṇḍy. Ten, kdo analyticky prostuduje význam Véd, pochopí, že skrze karma-kāṇḍu, obětní činnosti, člověk dospěje ke jñāna-kāṇḍě, spekulativnímu poznání, a že po spekulování dospěje k závěru, že Nejvyšší Osobnost Božství je konečným cílem. Ten, kdo dospěje k tomuto závěru, bude naprosto uspokojen.

Verš

kṛṣṇera svarūpa — ananta, vaibhava — apāra
cic-chakti, māyā-śakti, jīva-śakti āra

Synonyma

kṛṣṇera svarūpa — Kṛṣṇova transcendentální podoba; ananta — neomezeně expandovaná; vaibhava — majestát; apāra — neomezený; cit-śakti — vnitřní energie; māyā-śakti — vnější energie; jīva-śakti — okrajová energie; āra — a.

Překlad

„Transcendentální podoba Pána Kṛṣṇy je neomezená a vlastní také neomezený majestát. Má vnitřní, vnější a okrajovou energii.“

Verš

vaikuṇṭha, brahmāṇḍa-gaṇa — śakti-kārya haya
svarūpa-śakti śakti-kāryera — kṛṣṇa samāśraya

Synonyma

vaikuṇṭha — duchovní svět; brahmāṇḍa-gaṇa — vesmíry hmotného světa; śakti-kārya haya — to vše jsou činnosti Kṛṣṇových energií; svarūpa-śakti — vnitřní energie; śakti-kāryera — činností vnější energie; kṛṣṇa — Pán Kṛṣṇa; samāśraya — původní zdroj.

Překlad

„Hmotný a duchovní svět jsou proměny Kṛṣṇovy vnější a vnitřní energie. Proto je Kṛṣṇa původním zdrojem jak duchovních, tak hmotných projevů.“

Verš

daśame daśamaṁ lakṣyam
āśritāśraya-vigraham
śrī-kṛṣṇākhyaṁ paraṁ dhāma
jagad-dhāma namāmi tat

Synonyma

daśame — v desátém zpěvu; daśamam — desáté téma; lakṣyam — má být vidět; āśrita — chráněných; āśraya — útočiště; vigraham — kdo je podobou; śrī-kṛṣṇa-ākhyam — známou jako Pán Śrī Kṛṣṇa; param — nejvyšší; dhāma — sídlo; jagat-dhāma — sídlo vesmírů; namāmi — klaním se; tat — Jemu.

Překlad

„  ,Desátý zpěv Śrīmad-Bhāgavatamu odhaluje desátý objekt, Nejvyšší Osobnost Božství, útočiště všech odevzdaných duší. Je známý jako Śrī Kṛṣṇa a je konečným zdrojem všech vesmírů. Skládám Mu proto své poklony.̀  “

Význam

Tento citát je z knihy s názvem Bhāvārtha-dīpikā, což je komentář Śrīdhara Svāmīho ke Śrīmad-Bhāgavatamu (10.1.1). Desátý zpěv Śrīmad-Bhāgavatamu popisuje āśraya-tattvu, Śrī Kṛṣṇu. Existují dva druhy tattvyāśraya-tattva a āśrita-tattva. Āśraya-tattva je objektem, zatímco āśrita-tattva subjektem. Pán Śrī Kṛṣṇa se nazývá paraṁ-dhāma, protože Jeho lotosové nohy jsou útočištěm všech oddaných. Bhagavad-gītā (10.12) uvádí: paraṁ brahma paraṁ dhāma pavitraṁ paramaṁ bhavān. Vše spočívá u lotosových nohou Kṛṣṇy. Ve Śrīmad-Bhāgavatamu (10.14.58) se uvádí:

samāśritā ye pada-pallava-plavaṁ
mahat-padaṁ puṇya-yaśo murāreḥ

Celá mahat-tattva existuje u lotosových nohou Śrī Kṛṣṇy. Protože je vše pod ochranou Śrī Kṛṣṇy, nazývá se āśraya-tattva a vše ostatní je āśrita-tattva. Hmotné stvoření je také āśrita-tattva. I vysvobození z otroctví hmoty a dosažení duchovní úrovně jsou āśrita-tattva. Jedinou āśraya-tattvou je Śrī Kṛṣṇa. Na počátku stvoření existují Mahā-Viṣṇu, Garbhodakaśāyī-Viṣṇu a Kṣīrodakaśāyī-Viṣṇu. I oni jsou āśraya-tattva. Kṛṣṇa je příčina všech příčin (sarva-kāraṇa-kāraṇam). Každý, kdo chce Kṛṣṇu dokonale poznat, musí analyticky prostudovat āśṛaya-tattvu i āśrita-tattvu.

Verš

kṛṣṇera svarūpa-vicāra śuna, sanātana
advaya-jñāna-tattva, vraje vrajendra-nandana

Synonyma

kṛṣṇera — Pána Kṛṣṇy; svarūpa-vicāra — úvahu o věčné podobě; śuna — prosím poslouchej; sanātana — Můj drahý Sanātano; advaya-jñāna-tattva — Absolutní Pravda bez duality; vraje — ve Vrindávanu; vrajendra-nandana — syn Nandy Mahārāje.

Překlad

„Ó Sanātano, prosím poslouchej, co ti povím o věčné podobě Pána Kṛṣṇy. Je Absolutní Pravdou prostou duality, ale ve Vrindávanu je přítomný jako syn Nandy Mahārāje.“

Verš

sarva-ādi, sarva-aṁśī, kiśora-śekhara
cid-ānanda-deha, sarvāśraya, sarveśvara

Synonyma

sarva-ādi — původ všeho; sarva-aṁśī — souhrn všech nedílných částí; kiśora-śekhara — svrchovaný mladík; cit-ānanda-deha — tělo duchovní blaženosti; sarva-āśraya — útočiště všech; sarva-īśvara — Pán všech.

Překlad

„Kṛṣṇa je původním zdrojem a souhrnem všeho. Má podobu svrchovaného mladíka a celé Jeho tělo tvoří duchovní blaženost. Je útočištěm všeho a vládcem všech.“

Význam

Kṛṣṇa je původem všech viṣṇu-tattev včetně Mahā-Viṣṇua, Garbhodakaśāyī-Viṣṇua a Kṣīrodakaśāyī-Viṣṇua. Je konečným cílem vaiṣṇavské filosofie. Vše pochází z Něho. Jeho tělo je zcela duchovní a je zdrojem veškeré duchovní existence. Přestože je zdrojem všeho, sám žádný zdroj nemá. Advaitam acyutam anādim ananta-rūpam  /  ādyaṁ purāṇa-puruṣaṁ nava-yauvanaṁ ca. I když je nejvyšším zdrojem všech, je stále svěží mladík.

Verš

īśvaraḥ paramaḥ kṛṣṇaḥ
sac-cid-ānanda-vigrahaḥ
anādir ādir govindaḥ
sarva-kāraṇa-kāraṇam

Synonyma

īśvaraḥ — vládce; paramaḥ — nejvyšší; kṛṣṇaḥ — Pán Kṛṣṇa; sat — věčná existence; cit — absolutní poznání; ānanda — absolutní blaženost; vigrahaḥ — jehož podoba; anādiḥ — bez počátku; ādiḥ — původ; govindaḥ — Pán Govinda; sarva-kāraṇa-kāraṇam — příčina všech příčin.

Překlad

„  ,Nejvyšším vládcem je Kṛṣṇa, známý také jako Govinda. Má věčné, blažené a duchovní tělo. Je zdrojem všeho, ale sám nemá žádný původ, protože je původní příčinou všech příčin.̀  “

Význam

Toto je první verš z páté kapitoly Brahma-saṁhity.

Verš

svayaṁ bhagavān kṛṣṇa, ‘govinda’ para nāma
sarvaiśvarya-pūrṇa yāṅra goloka — nitya-dhāma

Synonyma

svayam — osobně; bhagavān — Nejvyšší Osobnost Božství; kṛṣṇa — Kṛṣṇa; govinda — Govinda; para nāma — další jméno; sarva-aiśvarya-pūrṇa — v plné míře oplývající veškerým majestátem; yāṅra — jehož; goloka — Goloka Vṛndāvan; nitya-dhāma — věčné sídlo.

Překlad

„Původní Nejvyšší Osobnost Božství je Kṛṣṇa, jehož původní jméno je Govinda. Oplývá veškerými majestáty a Jeho věčné sídlo je známé jako Goloka Vṛndāvan.“

Verš

ete cāṁśa-kalāḥ puṁsaḥ
kṛṣṇas tu bhagavān svayam
indrāri-vyākulaṁ lokaṁ
mṛḍayanti yuge yuge

Synonyma

ete — tyto; ca — a; aṁśa — úplné části; kalāḥ — části úplných částí; puṁsaḥpuruṣa-avatārů; kṛṣṇaḥ — Pán Kṛṣṇa; tu — ale; bhagavān — Nejvyšší Osobnost Božství; svayam — osobně; indra-ari — nepřátel Pána Indry; vyākulam — plný; lokam — svět; mṛḍayanti — činí šťastným; yuge yuge — v každém věku právě včas.

Překlad

„  ,Všechny tyto inkarnace Boha jsou buď úplné části, nebo části úplných částí puruṣa-avatārů. Kṛṣṇa je ale samotná Nejvyšší Osobnost Božství. V každém věku ve svých různých podobách chrání tento svět, když je sužován nepřáteli Indrovými.̀  “

Význam

Toto je citát ze Śrīmad-Bhāgavatamu (1.3.28). Viz také 67. verš druhé kapitoly Ādi-līly.

Verš

jñāna, yoga, bhakti, — tina sādhanera vaśe
brahma, ātmā, bhagavān — trividha prakāśe

Synonyma

jñāna — poznání; yoga — mystická síla; bhakti — oddaná služba; tina — tři; sādhanera — postupy duchovního života; vaśe — pod kontrolou; brahma — neosobní Brahman; ātmā — lokalizovaná Paramātmā; bhagavān — Nejvyšší Osobnost Božství; tri-vidha prakāśe — tři projevy.

Překlad

„Pro pochopení Absolutní Pravdy existují tyto tři duchovní postupy – metody spekulativního poznání, mystické yogy a bhakti-yogy. Absolutní Pravda se pak podle těchto třech postupů projevuje jako Brahman, Paramātmā nebo Bhagavān.“

Verš

vadanti tat tattva-vidas
tattvaṁ yaj jñānam advayam
brahmeti paramātmeti
bhagavān iti śabdyate

Synonyma

vadanti — říkají; tat — to; tattva-vidaḥ — vzdělané duše; tattvam — Absolutní Pravda; yat — které; jñānam — poznání; advayam — nedvojné; brahma — Brahman; iti — tak; paramātmā — Paramātmā; iti — tak; bhagavān — Bhagavān; iti — tak; śabdyate — je známá.

Překlad

„  ,Učení transcendentalisté, kteří znají Absolutní Pravdu, nazývají tuto nedvojnou podstatu Brahman, Paramātmā nebo Bhagavān.̀  “

Význam

Toto je citát ze Śrīmad-Bhāgavatamu (1.2.11). Ti, kdo se zajímají o neosobní záři Brahmanu, která se neliší od Nejvyšší Osobnosti Božství, mohou tohoto cíle dosáhnout spekulativním poznáním a zájemci o mystickou yogu mohou dosáhnout lokalizované Paramātmy. Bhagavad-gītā (18.61) uvádí: īśvaraḥ sarva-bhūtānāṁ hṛd-deśe 'rjuna tiṣṭhati – Nejvyšší Osobnost Božství sídlí v srdci jako Paramātmā. Sleduje činnosti živých bytostí a dává jim k jejich jednání svolení.

Další vysvětlení se nachází v 11. verši druhé kapitoly Ādi-līly.

Verš

brahma — aṅga-kānti tāṅra, nirviśeṣa prakāśe
sūrya yena carma-cakṣe jyotirmaya bhāse

Synonyma

brahma — záře neosobního Brahmanu; aṅga-kānti — tělesné paprsky; tāṅra — Jeho; nirviśeṣa — bez různorodosti; prakāśe — projev; sūrya yena — stejně jako slunce; carma-cakṣe — našima obyčejnýma hmotnýma očima; jyotiḥ-maya — pouze zářící; bhāse — vypadá.

Překlad

„Projev neosobní záře Brahmanu, ve které není žádná různorodost, jsou paprsky Kṛṣṇovy tělesné záře. Je to jako se sluncem. Když vidíme slunce našima obyčejnýma očima, vypadá pouze jako záře.“

Verš

yasya prabhā prabhavato jagad-aṇḍa-koṭi-
koṭiṣv aśeṣa-vasudhādi-vibhūti-bhinnam
tad brahma niṣkalam anantam aśeṣa-bhūtaṁ
govindam ādi-puruṣaṁ tam ahaṁ bhajāmi

Synonyma

yasya — jehož; prabhā — záře; prabhavataḥ — toho, jenž vyniká silou; jagat-aṇḍa — vesmírů; koṭi-koṭiṣu — v miliónech a miliónech; aśeṣa — neomezená; vasudhā-ādi — s planetami a dalšími projevy; vibhūti — bohatstvím; bhinnam — projevuje různorodost; tat — tento; brahma — Brahman; niṣkalam — bez částí; anantam — neomezený; aśeṣa-bhūtam — úplný; govindam — Pána Govindu; ādi-puruṣam — původní osobu; tam — Jeho; aham — já; bhajāmi — uctívám.

Překlad

„  ,Uctívám Govindu, prvotního Pána, jenž má nezměrnou moc. Planoucí záře Jeho transcendentální podoby je absolutní, úplný a neomezený neosobní Brahman, z něhož se v miliónech vesmírů projevuje rozmanitost nesčetných planet s jejich různým bohatstvím.̀  “

Význam

Tento verš je citát z Brahma-saṁhity (5.40). Vysvětlení se nachází ve 14. verši druhé kapitoly Ādi-līly.

Verš

paramātmā yeṅho, teṅho kṛṣṇera eka aṁśa
ātmāra ‘ātmā’ haya kṛṣṇa sarva-avataṁsa

Synonyma

paramātmā — Nadduše v srdci; yeṅho — která; teṅho — On; kṛṣṇera — Pána Kṛṣṇy; eka — jedna; aṁśa — úplná část; ātmāra — duší; ātmā — duše; haya — je; kṛṣṇa — Pán Kṛṣṇa; sarva — všeho; avataṁsa — zdroj.

Překlad

„Paramātmā, podoba Nadduše, je úplnou částí Nejvyšší Osobnosti Božství, jež je původní duší všech živých bytostí. Zdrojem Paramātmy je Kṛṣṇa.“

Verš

kṛṣṇam enam avehi tvam
ātmānam akhilātmanām
jagad-dhitāya so ’py atra
dehīvābhāti māyayā

Synonyma

kṛṣṇam — v Nejvyšší Osobnosti Božství; enam — toto; avehi — snaž se pochopit; tvam — ty; ātmānam — duše; akhila-ātmanām — všech živých bytostí; jagat-hitāya — dobro celého vesmíru; saḥ — On; api — zajisté; atra — zde; dehī — lidská bytost; iva — jako; ābhāti — zjevuje se; māyayā — působením své vnitřní energie.

Překlad

„  ,Měl bys vědět, že Kṛṣṇa je původní duše všech duší (živých bytostí). Ze své bezpříčinné milosti se zjevil jako obyčejná lidská bytost pro dobro celého vesmíru. Učinil tak silou své vnitřní energie.̀  “

Význam

Toto je verš citovaný ze Śrīmad-Bhāgavatamu (10.14.55). Parīkṣit Mahārāja se Śukadevy Gosvāmīho zeptal, proč měli obyvatelé Vrindávanu Kṛṣṇu tak rádi, dokonce víc než svoje vlastní děti a samotný život. Śukadeva Gosvāmī tehdy odpověděl, že ātmā neboli duše je velice drahá každému a zvláště všem živým bytostem, které přijaly hmotná těla. Tato ātmā, duše, je však nedílnou částí Kṛṣṇy. Z toho důvodu je Kṛṣṇa každé živé bytosti nesmírně drahý. Každému je velmi drahé jeho tělo a chce ho za každou cenu ochránit, protože v něm žije duše. Kvůli blízkému vztahu duše a těla je tělo pro každého drahé a důležité. Podobně je všem živým bytostem drahá i duše jako nedílná část Kṛṣṇy, Nejvyššího Pána. Duše však bohužel na své přirozené postavení zapomíná a myslí si, že je pouze tělem (deha-ātma-buddhi), a tak podléhá zákonům hmotné přírody. Jakmile pomocí inteligence znovu probudí svou náklonnost ke Kṛṣṇovi, může pochopit, že není tělem, ale Kṛṣṇovou nedílnou částí. S tímto poznáním se již nebude lopotit pod vlivem připoutanosti k tělu a všemu, co k němu patří. Janasya moho 'yam ahaṁ mameti. Hmotná existence, kde si živá bytost myslí „Jsem toto tělo a toto mi patří,“ je také iluzorní. Svou náklonnost je nutné přesměrovat na Kṛṣṇu. Śrīmad-Bhāgavatam (1.2.7) uvádí:

vāsudeve bhagavati
bhakti-yogaḥ prayojitaḥ
janayaty āśu vairāgyaṁ
jñānaṁ ca yad ahaitukam

„Oddanou službou Osobnosti Božství, Śrī Kṛṣṇovi, člověk okamžitě získá bezpříčinné poznání a odpoutanost od světa.“

Verš

atha vā bahunaitena
kiṁ jñātena tavārjuna
viṣṭabhyāham idaṁ kṛtsnam
ekāṁśena sthito jagat

Synonyma

atha — nebo; bahunā — mnoho; etena — s tím; kim — k čemu; jñātena — známé; tava — tobě; arjuna — ó Arjuno; viṣṭabhya — prostupující; aham — Já; idam — tento; kṛtsnam — celý; eka-aṁśena — jednou částí; sthitaḥ — nacházející se; jagat — vesmír.

Překlad

„  ,K čemu ti však, Arjuno, bude veškeré toto podrobné poznání? Jedinou svou částí prostupuji a udržuji celý tento vesmír.̀  “

Význam

Toto je citát z Bhagavad-gīty (10.42).

Verš

‘bhaktye’ bhagavānera anubhava — pūrṇa-rūpa
eka-i vigrahe tāṅra ananta svarūpa

Synonyma

bhaktye — oddanou službou; bhagavānera — Nejvyššího Pána, Osobnosti Božství; anubhava — vnímání; pūrṇa-rūpa — dokonale; eka-i — jedné; vigrahe — v transcendentální podobě; tāṅra — Jeho; ananta — neomezené; svarūpa — expanze úplných částí.

Překlad

„Transcendentální podobu Pána, která je ve všech ohledech dokonalá, lze pochopit jedině oddaným jednáním. I když má jednu podobu, může ji svou svrchovanou vůlí expandovat na nespočet dalších.“

Verš

svayaṁ-rūpa, tad-ekātma-rūpa, āveśa — nāma
prathamei tina-rūpe rahena bhagavān

Synonyma

svayam-rūpa — původní podoba; tat-ekātma-rūpa — ta samá podoba, stejná jako svayaṁ-rūpa; āveśa — zvláště zmocněná; nāma — jménem; prathamei — na začátku; tina-rūpe — ve třech podobách; rahena — setrvává; bhagavān — Nejvyšší Osobnost Božství.

Překlad

„Nejvyšší Osobnost Božství existuje ve třech základních podobách – svayaṁ-rūpa, tad-ekātma-rūpa a āveśa-rūpa.“

Význam

Svayaṁ-rūpu popsal ve 12. verši v Pūrva-khaṇḍě knihy Laghu-bhāgavatāmṛta Śrīla Rūpa Gosvāmī: ananyāpekṣi yad rūpaṁ svayaṁ-rūpaḥ sa ucyate – „Podoba Nejvyšší Osobnosti Božství, která nezávisí na jiných podobách, se nazývá svayaṁ-rūpa, původní podoba.“ Tato podoba je popsána také ve Śrīmad-Bhāgavatamu (1.3.28): kṛṣṇas tu bhagavān svayam – „Kṛṣṇa je původní podoba Nejvyšší Osobnosti Božství.“ Že je Kṛṣṇova podoba pasáčka z Vrindávanu původní podobou Nejvyšší Osobnosti Božství (svayaṁ-rūpa), potvrzuje Brahma-saṁhitā (5.1):

īśvaraḥ paramaḥ kṛṣṇaḥ
sac-cid-ānanda-vigrahaḥ
anādir ādir govindaḥ
sarva-kāraṇa-kāraṇam

Neexistuje nic vyššího než Govinda. On je konečným zdrojem a příčinou všech příčin. To je potvrzeno i v Bhagavad-gītě (7.7), kde Pán říká: mattaḥ parataraṁ nānyat – „Neexistuje vyšší pravda než Já.“

Podoby tad-ekātma-rūpa jsou také popsány v Laghu-bhāgavatāmṛtě (14. verši Pūrva-khaṇḍy):

yad rūpaṁ tad-abhedena
svarūpeṇa virājate
ākṛtyādibhir anyādṛk
sa tad-ekātma-rūpakaḥ

„Podoby tad-ekātma-rūpa existují současně s podobami svayaṁ-rūpa a neliší se od sebe. Zároveň však jejich tělesné rysy a určité činnosti vypadají odlišně.“ Podoby tad-ekātma-rūpa jsou rozděleny do dvou kategorií – svāṁśa a vilāsa.

V Laghu-bhāgavatāmṛtě (Pūrva 18) jsou vysvětleny i Kṛṣṇovy podoby āveśa:

jñāna-śakty-ādi-kalayā
yatrāviṣṭo janārdanaḥ
ta āveśā nigadyante
jīvā eva mahattamāḥ

„Živá bytost, která je Pánem zvláště zmocněna poznáním či silou, se odborně nazývá āveśa-rūpa.Caitanya-caritāmṛta (Antya 7.11) uvádí: kṛṣṇa-śakti vinā nahe tāra pravartana. Dokud oddaný nezíská od Pána zvláštní zmocnění, nemůže kázat svaté jméno Pána po celém světě. To je vysvětlení slova āveśa-rūpa.

Verš

‘svayaṁ-rūpa’ ‘svayaṁ-prakāśa’ — dui rūpe sphūrti
svayaṁ-rūpe — eka ‘kṛṣṇa’ vraje gopa-mūrti

Synonyma

svayam-rūpa — Pánova původní podoba; svayam-prakāśa — osobní projev; dui rūpe — ve dvou podobách; sphūrti — projev; svayam-rūpe — v původní podobě; eka — jeden; kṛṣṇa — Kṛṣṇa, Nejvyšší Osobnost Božství; vraje — ve Vrindávanu; gopa-mūrti — pasáček.

Překlad

„Pánova původní podoba (svayaṁ-rūpa) se projevuje ve dvou podobách – svayaṁ-rūpa a svayaṁ-prakāśa. V původní podobě svayaṁ-rūpa lze Kṛṣṇu vidět jako pasáčka ve Vrindávanu.“

Verš

‘prābhava-vaibhava’-rūpe dvividha prakāśe
eka-vapu bahu rūpa yaiche haila rāse

Synonyma

prābhavaprābhava; vaibhavavaibhava; rūpe — v podobách; dvi-vidha prakāśe — dvojí projevení; eka-vapu — stejná původní podoba; bahu rūpa — expanduje se v neomezeném počtu; yaiche — jako; haila — to bylo; rāse — při tanci rāsa s gopīmi.

Překlad

„Ve své původní podobě se Kṛṣṇa projevuje ve dvou rysech – prābhava a vaibhava. Expanduje svoji původní podobu na mnoho stejných, jako to udělal při tanci rāsa-līlā.“

Verš

mahiṣī-vivāhe haila bahu-vidha mūrti
‘prābhava prakāśa’ — ei śāstra-parasiddhi

Synonyma

mahiṣī-vivāhe — když se ve Dvárace oženil s 16 108 ženami; haila — bylo; bahu-vidha mūrti — mnoho podob; prābhava prakāśa — nazvaných prābhava-prakāśa; ei — toto; śāstra-parasiddhi — rozhodnuto s odkazem na zjevená písma.

Překlad

„Pán se expandoval na mnoho podob, když se ve Dvárace oženil s 16 108 ženami. Tyto expanze a expanze při tanci rāsa se podle zjevených písem nazývají prābhava-prakāśa.“

Verš

saubhary-ādi-prāya sei kāya-vyūha naya
kāya-vyūha haile nāradera vismaya nā haya

Synonyma

saubhari-ādi — počínaje mudrcem Saubharim; prāya — jako; sei — toto; kāya-vyūha — expanze svého těla; naya — není; kāya-vyūha — expanze těla; haile — pokud jsou; nāradera — Nārady Muniho; vismaya — úžas; haya — nemůže být.

Překlad

„Expanze Pána Kṛṣṇy zvané prābhava-prakāśa nejsou jako expanze mudrce Saubhariho. Kdyby tomu tak bylo, Nārada by nežasl, když je uviděl.“

Verš

citraṁ bataitad ekena
vapuṣā yugapat pṛthak
gṛheṣu dvy-aṣṭa-sāhasraṁ
striya eka udāvahat

Synonyma

citram — úžasné; bata — ó; etat — tento; ekena — s jednou; vapuṣā — podobou; yugapat — zároveň; pṛthak — odděleně; gṛheṣu — v domech; dvi-aṣṭa-sāhasram — šestnáct tisíc; striyaḥ — všechny královny; ekaḥ — jeden Śrī Kṛṣṇa; udāvahat — oženil se.

Překlad

„  ,Je úžasné, jak se Pán Śrī Kṛṣṇa, který nemá sobě rovného, expandoval na šestnáct tisíc stejných podob, aby se oženil se šestnácti tisíci královnami v jejich domech.̀  “

Význam

Tento verš vyslovil ve Śrīmad-Bhāgavatamu (10.69.2) Nārada Muni.

Verš

sei vapu, sei ākṛti pṛthak yadi bhāse
bhāvāveśa-bhede nāma ‘vaibhava-prakāśe’

Synonyma

sei vapu — ta podoba; sei ākṛti — tento aspekt; pṛthak — odlišný; yadi — jestliže; bhāse — objeví se; bhāva-āveśa — extatických pocitů; bhede — podle různorodosti; nāma — pojmenována; vaibhava-prakāśevaibhava-prakāśa.

Překlad

„Pokud jsou jedna podoba nebo aspekt projevené různě podle různých emotivních rysů, říká se jim vaibhava-prakāśa.“

Verš

ananta prakāśe kṛṣṇera nāhi mūrti-bheda
ākāra-varṇa-astra-bhede nāma-vibheda

Synonyma

ananta prakāśe — v nesčetném množství projevů; kṛṣṇera — Pána Kṛṣṇy; nāhi — není; mūrti-bheda — rozdíl v podobě; ākāra — rysů; varṇa — barvy; astra — zbraní; bhede — podle odlišností; nāma-vibheda — rozdíl ve jménech.

Překlad

„Když se Pán expanduje v nesčetném množství podob, není mezi nimi rozdíl, ale kvůli různým rysům, barvě pleti a zbraním se jejich jména liší.“

Verš

anye ca saṁskṛtātmāno
vidhinābhihitena te
yajanti tvan-mayās tvāṁ vai
bahu-mūrty eka-mūrtikam

Synonyma

anye — různé osoby; ca — také; saṁskṛta-ātmānaḥ — očištěné osoby; vidhinā — podle usměrňujících zásad; abhihitena — uvedených ve zjevených písmech; te — tyto osoby; yajanti — uctívají; tvat-mayāḥ — pohroužené v Tobě; tvām — Ty; vai — jistě; bahu-mūrti — máš mnoho podob; eka-mūrtikam — i když jsi jeden.

Překlad

„  ,V různých védských písmech jsou předepsána pravidla pro uctívání různých podob. Ten, kdo je těmito pravidly očištěn, uctívá Tebe, Nejvyšší Osobnost Božství. Jsi jeden, i když se projevuješ v mnoha podobách.̀  “

Význam

Tento verš je citátem ze Śrīmad-Bhāgavatamu (10.40.7). Ve Védách se uvádí, že se jeden rozdělil na mnoho (eko bahu syām). Nejvyšší Osobnost Božství se expanduje do různých podob – viṣṇu-tattva, jīva-tattva a śakti-tattva.

Podle védské literatury existují pro uctívání každé z těchto podob určitá pravidla. Pokud někdo využije védské literatury a očistí se následováním uvedených pravidel, uctívá v konečném smyslu Nejvyšší Osobnost Božství, Kṛṣṇu. Kṛṣṇa v Bhagavad-gītě (4.11) říká: mama vartmānu-vartante manuṣyāḥ pārtha sarvaśaḥ. Uctívání polobohů je v jednom smyslu uctíváním Nejvyšší Osobnosti Božství, ale označuje se jako avidhi-pūrvakam, nesprávné. Uctívání polobohů je ve skutečnosti určeno pro neinteligentní lidi. Ten, kdo inteligenci má, zváží slova Nejvyšší Osobnosti Božství: sarva dharmān parityajya mām ekaṁ śaraṇaṁ vraja. Ten, kdo uctívá polobohy, uctívá Nejvyššího Pána nepřímo, ale podle zjevených písem Jej není třeba uctívat nepřímo. Každý Ho může uctívat přímo.

Verš

vaibhava-prakāśa kṛṣṇera — śrī-balarāma
varṇa-mātra-bheda, saba — kṛṣṇera samāna

Synonyma

vaibhava-prakāśa — projev rysu vaibhava; kṛṣṇera — Pána Kṛṣṇy; śrī-balarāma — Śrī Balarāma; varṇa-mātra — pouze barva; bheda — rozdíl; saba — vše; kṛṣṇera samāna — stejné jako u Kṛṣṇy.

Překlad

„Prvním projevem Kṛṣṇova rysu vaibhava je Śrī Balarāmajī. Śrī Balarāma a Kṛṣṇa mají rozdílnou barvu pleti, ale jinak se Śrī Balarāma Kṛṣṇovi ve všech ohledech vyrovná.“

Význam

Śrīla Bhaktivinoda Ṭhākura předkládá pro vysvětlení rozdílu mezi podobami svayaṁ-rūpa, tad-ekātma-rūpa, āveśa, prābhava a vaibhava následující popis. Kṛṣṇa má na počátku tři tělesné rysy: (1) svayaṁ-rūpa, jako pasáček ve Vrindávanu; (2) tad-ekātma-rūpa, který se dělí na svāṁśaka a vilāsa a (3) āveśa-rūpa. Expanze osobní energie, svāṁśaka, jsou (1) Kāraṇodakaśāyī, Garbhodakaśāyī, Kṣīrodakaśāyī a (2) inkarnace jako například ryba, želva, kanec a Nṛsiṁha. Vilāsa-rūpa má kategorii prābhava, kam patří Vāsudeva, Saṅkarṣaṇa, Pradyumna a Aniruddha. Existuje také kategorie vaibhava, která zahrnuje dvacet čtyři podob včetně druhého Vāsudevy, Saṅkarṣaṇa, Pradyumny a Aniruddhy. Každý z Nich má tři podoby, proto je jich dohromady dvanáct. Těchto dvanáct podob má jména odpovídající dvanácti měsícům v roce a dvanácti tilakovým značkám na těle. Každá z těchto čtyř Osobností Božství se expanduje do dvou dalších podob, takže je jich celkem osm, jako například Puruṣottama, Acyuta atd. Čtyři podoby (Vāsudeva atd.), dvanáct podob (Keśava atd.) a osm podob (Puruṣottama atd.) čítají dohromady dvacet čtyři podob. Tyto podoby mají různá jména podle toho, ve kterých rukách drží jaké zbraně.

Verš

vaibhava-prakāśa yaiche devakī-tanuja
dvibhuja-svarūpa kabhu, kabhu haya caturbhuja

Synonyma

vaibhava-prakāśa — rys vaibhava-prakāśa; yaiche — jako; devakī-tanuja — syn Devakī; dvi-bhuja — dvouruká; svarūpa — podoba; kabhu — někdy; kabhu — někdy; haya — je; catur-bhuja — čtyřruký.

Překlad

„Příkladem vaibhava-prakāśi je syn Devakī. Někdy má dvě ruce a někdy čtyři.“

Význam

Pán Kṛṣṇa se při svém narození objevil mimo lůno jako čtyřruký Viṣṇu. Devakī s Vasudevou se k Němu potom modlili a žádali Ho, aby přijal svou dvourukou podobu. Pán ji okamžitě přijal a nařídil, aby Ho přenesli do Gókuly na druhém břehu řeky Jamuny.

Verš

ye-kāle dvibhuja, nāma — vaibhava-prakāśa
caturbhuja haile, nāma — prābhava-prakāśa

Synonyma

ye-kāle dvi-bhuja — když se Pán objeví jako dvouruký; nāma — jménem; vaibhava-prakāśavaibhava-prakāśa; catur-bhuja haile — když přijme čtyřrukou podobu; nāma — jménem; prābhava-prakāśaprābhava-prakāśa.

Překlad

„Se dvěma rukama se Pán nazývá vaibhava-prakāśa a se čtyřma se nazývá prābhava-prakāśa.“

Verš

svayaṁ-rūpera gopa-veśa, gopa-abhimāna
vāsudevera kṣatriya-veśa, ‘āmi — kṣatriya’-jñāna

Synonyma

svayam-rūpera — původní podoby; gopa-veśa — oblečení pasáčka; gopa-abhimāna — považuje se za pasáčka; vāsudevera — Vāsudevy, syna Vasudevy a Devakī; kṣatriya-veśa — oblečení kṣatriyi; āmi — Já; kṣatriyakṣatriya; jñāna — poznání.

Překlad

„Ve své původní podobě se Pán považuje za pasáčka krav a také se tak obléká. Když se zjeví jako Vāsudeva, syn Vasudevy a Devakī, má vědomí a oblečení kṣatriyi, válečníka.“

Verš

saundarya, aiśvarya, mādhurya, vaidagdhya-vilāsa
vrajendra-nandane ihā adhika ullāsa

Synonyma

saundarya — krása; aiśvarya — majestát; mādhurya — sladkost; vaidagdhya-vilāsa — intelektuální zábavy; vrajendra-nandane — syna Nandy Mahārāje a Yaśody; ihā — všechny tyto; adhika ullāsa — radostnější.

Překlad

„Pokud srovnáme krásu, majestát, sladkost a intelektuální zábavy válečníka Vāsudevy s pasáčkem Kṛṣṇou, synem Nandy Mahārāje, zjistíme, že Kṛṣṇovy vlastnosti jsou milejší.“

Verš

govindera mādhurī dekhi’ vāsudevera kṣobha
se mādhurī āsvādite upajaya lobha

Synonyma

govindera — Pána Govindy; mādhurī — sladkost; dekhi' — když vidí; vāsudevera — Vāsudevy; kṣobha — vzrušení; se — tuto; mādhurī — sladkost; āsvādite — vychutnat; upajaya — probudí se; lobha — dychtivost.

Překlad

„Vāsudevovi stačí, když vidí Govindovu sladkost, a okamžitě se rozruší a probouzí se v Něm transcendentální dychtivost tuto sladkost ochutnat.“

Verš

udgīrṇādbhuta-mādhurī-parimalasyābhīra-līlasya me
dvaitaṁ hanta samīkṣayan muhur asau citrīyate cāraṇaḥ
cetaḥ keli-kutūhalottaralitaṁ satyaṁ sakhe māmakaṁ
yasya prekṣya svarūpatāṁ vraja-vadhū-sārūpyam anvicchati

Synonyma

udgīrṇa — překypující; adbhuta — úžasná; mādhurī — sladkost; parimalasya — jehož vůně; ābhīra — pasáčka; līlasya — který má zábavy; me — Moje; dvaitam — druhá podoba; hanta — běda; samīkṣayan — ukazující; muhuḥ — znovu a znovu; asau — ten; citrīyate — chová se jako obrázek; cāraṇaḥ — herec; cetaḥ — srdce; keli-kutūhala — dychtěním po zábavách; uttaralitam — velmi vzrušené; satyam — skutečně; sakhe — ó drahý příteli; māmakam — Můj; yasya — jehož; prekṣya — zhlédnutím; svarūpatām — podobnost se Mnou; vraja-vadhū — dívek z Vradžabhúmi; sārūpyam — po podobě jako jsou podoby; anvicchati — touží.

Překlad

„  ,Můj drahý příteli, tento herec se chová jako druhá podoba Mého vlastního Já. Jako obrázek předvádí Mé zábavy pasáčka překypujícího úžasně přitažlivou sladkostí a vůní, které jsou tak drahé dívkám z Vradži. Pohled na to vzrušuje Mé srdce. Dychtím po těchto zábavách a chci mít stejnou podobu jako dívky z Vradži.̀  “

Význam

Tento verš se nachází v Lalita-mādhavě (4.19). Vyslovil ho ve Dvárace Vāsudeva.

Verš

mathurāya yaiche gandharva-nṛtya-daraśane
punaḥ dvārakāte yaiche citra-vilokane

Synonyma

mathurāya — v Mathuře; yaiche — jako; gandharva-nṛtya — tanec Gandharvů; daraśane — zhlédnutím; punaḥ — znovu; dvārakāte — ve Dvárace; yaiche — jako; citra-vilokane — spatřením obrázku Kṛṣṇy.

Překlad

„K jednomu příkladu toho, jak je Vāsudeva přitahován ke Kṛṣṇovi, došlo, když Vāsudeva viděl v Mathuře tanec Gandharvů. Podruhé se to stalo ve Dvárace, když Vāsudeva žasl nad obrázkem Kṛṣṇy.“

Verš

aparikalita-pūrvaḥ kaś camatkāra-kārī
sphuratu mama garīyān eṣa mādhurya-pūraḥ
ayam aham api hanta prekṣya yaṁ lubdha-cetāḥ
sarabhasam upabhoktuṁ kāmaye rādhikeva

Synonyma

aparikalita — nevídaná; pūrvaḥ — dříve; kaḥ — kdo; camatkāra-kārī — způsobující údiv; sphuratu — projevuje; mama — Moje; garīyān — větší; eṣaḥ — toto; mādhurya-pūraḥ — množství sladkosti; ayam — toto; aham — Já; api — dokonce; hanta — běda; prekṣya — zhlédnutím; yam — čehož; lubdha-cetāḥ — Moje mysl je zmatená; sarabhasam — vášnivě; upabhoktum — užívat si; kāmaye — toužím; rādhikā iva — jako Śrīmatī Rādhārānī.

Překlad

„  ,Kdo projevuje větší množství sladkosti, než je ta Má, kterou nikdo předtím nezakusil a která všechny udivuje? Běda, když vidím tu krásu, Moje mysl je zmatená a sám si jí chci vášnivě užívat jako Śrīmatī Rādhārānī.̀  “

Význam

Tento verš vyslovený Vāsudevou ve Dvárace také zaznamenal Śrīla Rūpa Gosvāmī ve své Lalita-mādhavě (8.34).

Verš

sei vapu bhinnābhāse kichu bhinnākāra
bhāvāveśākṛti-bhede ‘tad-ekātma’ nāma tāṅra

Synonyma

sei vapu — toto tělo; bhinna-ābhāse — jinak projevené; kichu — některé; bhinna-ākāra — tělesné rozdíly; bhāva-āveśa-ākṛti — podobám a transcendentálním emocím; bhede — kvůli odlišným; tat-ekātma nāma — jmenuje se tad-ekātma; tāṅra — Kṛṣṇy.

Překlad

„Pokud je toto tělo projevené trochu jinak a jeho rysy se nepatrně liší transcendentálními emocemi a podobou, nazývá se tad-ekātma.“

Verš

tad-ekātma-rūpe ‘vilāsa’, ‘svāṁśa’ — dui bheda
vilāsa, svāṁśera bhede vividha vibheda

Synonyma

tat-ekātma-rūpe — v podobě tad-ekātma; vilāsa — expanze pro zábavy; svāṁśa — osobní expanze; dui bheda — dva druhy; vilāsa — expanze pro zábavy; svāṁśera — osobní expanze; bhede — podle rozdílů; vividha — různé; vibheda — odlišnosti.

Překlad

„V rámci kategorie tad-ekātma-rūpy existují expanze pro zábavy (vilāsa) a osobní expanze (svāṁśa). Dělí se tedy na dvě skupiny. Podle určité zábavy a osobní expanze se vyskytují různé rozdíly.“

Význam

Pánovy expanze vilāsa jsou popsány v následujícím verši z Laghu-bhāgavatāmṛty (1.15):

svarūpam anyākāraṁ yat tasya bhāti vilāsataḥ
prāyeṇātma-samaṁ śaktyā sa vilāso nigadyate

„Když Pán projeví svou nepochopitelnou energií různé podoby s různými rysy, říká se jim vilāsa-vigrahy.

Pánovy expanze svāṁśa jsou popsány také v Laghu-bhāgavatāmṛtě (1.17):

tādṛśo nyūna-śaktiṁ yo
vyanakti svāṁśa īritaḥ
saṅkarṣaṇādir matsyādir
yathā tat-tat-svadhāmasu

Když se jistá podoba Kṛṣṇy neliší od Jeho původní, ale je méně důležitá a projevuje méně síly, říká se jí svāṁśa. Příklady expanzí svāṁśa nacházíme ve čtveřicích podob Pána sídlících na svých příslušných místech, počínaje Saṅkarṣaṇem, Vāsudevou, Pradyumnou a Aniruddhou, a také v puruśa-avatārech, līlā-avatārech, manvantara-avatārech a yuga-avatārech.

Verš

prābhava-vaibhava-bhede vilāsa — dvidhākāra
vilāsera vilāsa-bheda — ananta prakāra

Synonyma

prābhava-vaibhava-bhede — podle rozdílů mezi druhy prābhava a vaibhava; vilāsa — expanze pro zábavy; dvidhā-ākāra — dvojí; vilāsera — podob pro zábavy; vilāsa-bheda — podle různých zábav; ananta prakāra — nespočet druhů.

Překlad

„Podoby vilāsa se opět dělí na dvě skupiny – prābhava a vaibhava. Zábavy těchto podob jsou také neomezeně různorodé.“

Verš

prābhava-vilāsa — vāsudeva, saṅkarṣaṇa
pradyumna, aniruddha, — mukhya cāri-jana

Synonyma

prābhava-vilāsa — podoby prābhava-vilāsa; vāsudeva — Vāsudeva; saṅkarṣaṇa — Saṅkarṣaṇa; pradyumna — Pradyumna; aniruddha — Aniruddha; mukhya cāri-jana — čtyři hlavní expanze.

Překlad

„Hlavní čtveřice expanzí má jména Vāsudeva, Saṅkarṣaṇa, Pradyumna a Aniruddha. Říká se jim prābhava-vilāsa.“

Verš

vraje gopa-bhāva rāmera, pure kṣatriya-bhāvana
varṇa-veśa-bheda, tāte ‘vilāsa’ tāṅra nāma

Synonyma

vraje — ve Vrindávanu; gopa-bhāva — emoce pasáčka; rāmera — Balarāmy; pure — ve Dvárace; kṣatriya-bhāvana — emoce kṣatriyi; varṇa-veśa-bheda — rozdíly v oblečení a barvě pleti; tāte — proto; vilāsa — expanze pro zábavy; tāṅra nāma — Jeho jméno.

Překlad

„Balarāma má stejnou původní podobu jako Kṛṣṇa, je také pasáčkem z Vrindávanu a také se považuje za příslušníka kṣatriyského rodu ve Dvárace. Barva Jeho pleti a oblečení jsou jiné a je označován jako Kṛṣṇova podoba pro zábavy.“

Verš

vaibhava-prakāśe āra prābhava-vilāse
eka-i mūrtye baladeva bhāva-bhede bhāse

Synonyma

vaibhava-prakāśe — v projevu vaibhava; āra — a; prābhava-vilāse — v podobě pro zábavy prābhava; eka-i mūrtye — v jedné podobě; baladeva — Pán Baladeva; bhāva-bhede — podle různých emocí; bhāse — existuje.

Překlad

„Śrī Balarāma je Kṛṣṇovým projevem vaibhava-prakāśa. Projevuje se také v původní čtveřici expanzí Vāsudevy, Saṅkarṣaṇa, Pradyumny a Aniruddhy. To vše jsou expanze prābhava-vilāsa s různými emocemi.“

Verš

ādi-catur-vyūha — iṅhāra keha nāhi sama
ananta catur-vyūha-gaṇera prākaṭya-kāraṇa

Synonyma

ādi-catur-vyūha — původní čtveřice; iṅhāra — této; keha nāhi — nikdo; sama — rovný; ananta — neomezeného množství; catur-vyūha-gaṇera — čtveřic expanzí; prākaṭya — projevení; kāraṇa — příčina.

Překlad

„První caturvyūha, čtveřice podob, je jedinečná. Nic se s ní nemůže srovnávat. Tato čtveřice podob je zdrojem neomezeného množství čtverných podob.“

Verš

kṛṣṇera ei cāri prābhava-vilāsa
dvārakā-mathurā-pure nitya iṅhāra vāsa

Synonyma

kṛṣṇera — Pána Kṛṣṇy; ei — tyto; cāri — čtyři; prābhava-vilāsa — podoby pro zábavy kategorie prābhava; dvārakā-mathurā-pure — ve dvou městech, Dvárace a Mathuře; nitya — věčná; iṅhāra — Jejich; vāsa — sídla.

Překlad

„Tyto čtyři Kṛṣṇovy podoby prābhava určené k zábavám věčně sídlí ve Dvárace a Mathuře.“

Verš

ei cāri haite cabbiśa mūrti parakāśa
astra-bhede nāma-bheda — vaibhava-vilāsa

Synonyma

ei cāri haite — z těchto čtyř; cabbiśa — dvacet čtyři; mūrti — podob; parakāśa — projevení; astra-bhede — podle různých zbraní; nāma-bheda — různá jména; vaibhava-vilāsavaibhava, expanze pro zábavy.

Překlad

„Z původní čtveřice expanzí se projevuje dvacet čtyři podob. Liší se podle umístění zbraní ve svých čtyřech rukách a nazývají se vaibhava-vilāsa.“

Verš

punaḥ kṛṣṇa catur-vyūha lañā pūrva-rūpe
paravyoma-madhye vaise nārāyaṇa-rūpe

Synonyma

punaḥ — znovu; kṛṣṇa — Kṛṣṇa; catur-vyūha — čtveřici expanzí; lañā — přijímající; pūrva-rūpe — jako dříve; paravyoma-madhye — v oblasti paravyomy; vaise — sídlí; nārāyaṇa-rūpe — v podobě čtyřrukého Nārāyaṇa.

Překlad

„Pán Kṛṣṇa se znovu expanduje a v paravyomě, duchovním nebi, se v úplnosti nachází jako čtyřruký Nārāyaṇa doprovázený expanzemi původní čtveřice.“

Význam

Na vrcholu paravyomy, duchovního nebe, se nachází Goloka Vṛndāvan, jež je rozdělena na tři části. Dvě z těchto částí, zvané Mathura a Dvāraka, jsou sídla Kṛṣṇy v Jeho podobách prābhava-vilāsa. Balarāma, Kṛṣṇova vaibhava-prakāśa, se věčně nachází v Gokule. Ze čtveřice prābhava-vilās se expanduje dvacet čtyři podob vaibhava-vilāsa. Každá z nich má čtyři ruce, ve kterých drží různě rozmístěné zbraně. Nejvyšší planetou duchovního nebe je Goloka Vṛndāvan a pod ní je samotné duchovní nebe. V tomto duchovním nebi je Kṛṣṇa osobně přítomný jako Nārāyaṇa se čtyřma rukama.

Verš

tāṅhā haite punaḥ catur-vyūha-parakāśa
āvaraṇa-rūpe cāri-dike yāṅra vāsa

Synonyma

tāṅhā haite — z této původní catur-vyūhy; punaḥ — znovu; catur-vyūha-parakāśa — projev čtveřice expanzí; āvaraṇa-rūpe — v pokrývající podobě; cāri-dike — na čtyřech světových stranách; yāṅra — jejichž; vāsa — sídlo.

Překlad

„Původní čtveřice podob se tak znovu projevuje ve druhé čtveřici expanzí. Sídla této druhé čtveřice expanzí pokrývají čtyři světové strany.“

Verš

cāri-janera punaḥ pṛthak tina tina mūrti
keśavādi yāhā haite vilāsera pūrti

Synonyma

cāri-janera — původní ze čtyř expanzí; punaḥ — znovu; pṛthak — oddělené; tina tina — každá tři; mūrti — podoby; keśava-ādi — počínaje Pánem Keśavou; yāhā haite — ze kterých; vilāsera pūrti — jsou vyplněny expanze vilāsa.

Překlad

„Tyto čtveřice podob se znovu třikrát expandují, počínaje Keśavou. To je naplnění podob určených k zábavám.“

Verš

cakrādi-dhāraṇa-bhede nāma-bheda saba
vāsudevera mūrti — keśava, nārāyaṇa, mādhava

Synonyma

cakra-ādi — disku a dalších zbraní; dhāraṇa — v držení; bhede — podle rozdílů; nāma — jmen; bheda — rozdíly; saba — všechny; vāsudevera mūrti — expanze Vāsudevy; keśava — Keśava; nārāyaṇa — Nārāyaṇa; mādhava — Mādhava.

Překlad

„Z catur-vyūhy se expandují tři expanze z každé podoby a jsou pojmenovány různě podle umístění zbraní. Expanzemi Vāsudevy jsou Keśava, Nārāyaṇa a Mādhava.“

Verš

saṅkarṣaṇera mūrti — govinda, viṣṇu, madhusūdana
e anya govinda — nahe vrajendra-nandana

Synonyma

saṅkarṣaṇera mūrti — expanze Saṅkarṣaṇa; govinda — Govinda; viṣṇu — Viṣṇu; madhusūdana — Madhusūdana; e — tento; anya — další; govinda — Govinda; nahe vrajendra-nandana — není syn Nandy Mahārāje.

Překlad

„Expanzemi Saṅkarṣaṇa jsou Govinda, Viṣṇu a Madhusūdana. Tento Govinda se liší od původního Govindy, protože to není syn Mahārāje Nandy.“

Verš

pradyumnera mūrti — trivikrama, vāmana, śrīdhara
aniruddhera mūrti — hṛṣīkeśa, padmanābha, dāmodara

Synonyma

pradyumnera mūrti — expanze Pradyumny; trivikrama — Trivikrama; vāmana — Vāmana; śrīdhara — Śrīdhara; aniruddhera mūrti — expanze Aniruddhy; hṛṣīkeśa — Hṛṣīkeśa; padmanābha — Padmanābha; dāmodara — Dāmodara.

Překlad

„Expanzemi Pradyumny jsou Trivikrama, Vāmana a dále Śrīdhara. Expanzemi Aniruddhy jsou Hṛṣīkeśa, Padmanābha a Dāmodara.“

Verš

dvādaśa-māsera devatā — ei-bāra jana
mārgaśīrṣe — keśava, pauṣe — nārāyaṇa

Synonyma

dvādaśa-māsera — dvanácti měsíců; devatā — vládnoucí Božstva; ei — těchto; bāra jana — dvanáct Osobností Božství; mārgaśīrṣe — měsíc Agrahāyana (listopad-prosinec); keśava — Keśava; pauṣe — měsíc Pauṣa (prosinec-leden); nārāyaṇa — Nārāyaṇa.

Překlad

„Těchto dvanáct expanzí vládne dvanácti měsícům v roce. Keśava je vládnoucím Božstvem Agrahāyany a Nārāyaṇa vládnoucím Božstvem Pauṣi.“

Verš

māghera devatā — mādhava, govinda — phālgune
caitre — viṣṇu, vaiśākhe — śrī-madhusūdana

Synonyma

māghera devatā — vládnoucím Božstvem měsíce Māgha (leden-únor); mādhava — Mādhava; govinda — Govinda; phālgune — v měsíci Phālguna (únor-březen); caitre — v měsíci Caitra (březen-duben); viṣṇu — Pán Viṣṇu; vaiśākhe — v měsíci Vaiśākha (duben-květen); śrī-madhusūdana — Madhusūdana.

Překlad

„Vládnoucím Božstvem měsíce Māgha je Mādhava a vládnoucím Božstvem měsíce Phālguna je Govinda. Viṣṇu je vládnoucím Božstvem Caitry a Madhusūdana vládnoucím Božstvem Vaiśākhy.“

Verš

jyaiṣṭhe — trivikrama, āṣāḍhe — vāmana deveśa
śrāvaṇe — śrīdhara, bhādre — deva hṛṣīkeśa

Synonyma

jyaiṣṭhe — v měsíci Jyaiṣṭha (květen-červen); trivikrama — Trivikrama; āṣāḍhe — v měsíci Āṣāḍha (červen-červenec); vāmana deva-īśa — Pán Vāmana; śrāvaṇe — v měsíci Śrāvaṇa (červenec-srpen); śrīdhara — Śrīdhara; bhādre — v měsíci Bhādra (srpen-září); deva hṛṣīkeśa — Pán Hṛṣīkeśa.

Překlad

„V měsíci Jyaiṣṭha je vládnoucím Božstvem Trivikrama, v měsíci Āṣāḍha je Jím Vāmana, v měsíci Śrāvaṇa je Jím Śrīdhara a v měsíci Bhādra je Jím Hṛṣīkeśa.“

Verš

āśvine — padmanābha, kārtike dāmodara
‘rādhā-dāmodara’ anya vrajendra-koṅara

Synonyma

āśvine — v měsíci Āśvina (září-říjen); padmanābha — Padmanābha; kārtike — v měsíci Kārttika (říjen-listopad); dāmodara — Dāmodara; rādhā-dāmodara — Dāmodara Śrīmatī Rādhārāṇī; anya — jiný; vrajendra-koṅara — syn Mahārāje Nandy.

Překlad

„V měsíci Āśvina je vládnoucím Božstvem Padmanābha a v Kārttiku Dāmodara. Tento Dāmodara se liší od Rādhā-Dāmodara, syna Nandy Mahārāje ve Vrindávanu.“

Verš

dvādaśa-tilaka-mantra ei dvādaśa nāma
ācamane ei nāme sparśi tat-tat-sthāna

Synonyma

dvādaśa-tilaka — pro dvanáct značek tilaku; mantramantra; ei — těchto; dvādaśa nāma — dvanáct jmen; ācamane — při očistě vodou; ei nāme — s těmito jmény; sparśi — dotýkáme se; tat-tat-sthāna — příslušných míst.

Překlad

„Při nanášení značek tilaku na dvanácti místech na těle se musí pronášet mantra složená z těchto dvanácti jmen Viṣṇua. Tato jména by se také měla pronášet, když se při každodenním uctívání dotýkáme různých částí těla a potíráme je vodou.“

Význam

Při značení těla tilakem se má pronášet následující mantra sestavená z dvanácti jmen Pána Viṣṇua:

lalāṭe keśavaṁ dhyāyen
nārāyaṇam athodare
vakṣaḥ-sthale mādhavaṁ tu
govindaṁ kaṇṭha-kūpake
viṣṇuṁ ca dakṣiṇe kukṣaubāhau ca madhusūdanam
trivikramaṁ kandhare tu
vāmanaṁ vāma-pārśvake
śrīdharaṁ vāma-bāhau tuhṛṣīkeśaṁ tu kandhare
pṛṣṭhe ca padmanābhaṁ ca
kaṭyāṁ dāmodaraṁ nyaset

„Při značení čela tilakem musíme vzpomenout na Keśavu. Při značení dolní části břicha musíme vzpomenout na Nārāyaṇa. Při značení hrudi na Mādhavu a při značení krčního důlku na Govindu. Na Pána Viṣṇua je třeba vzpomenout při značení pravé strany břicha a na Madhusūdana při značení pravé paže. Na Trivikramu vzpomínáme při značení pravého ramene a na Vāmanu při značení levé strany břicha. Na Śrīdharu vzpomínáme při značení levé paže a na Hṛṣīkeśu při značení levého ramene. Na Padmanābhu a Dāmodaru vzpomínáme při značení zad.“

Verš

ei cāri-janera vilāsa-mūrti āra aṣṭa lana
tāṅ sabāra nāma kahi, śuna sanātana

Synonyma

ei cāri-janera — z těchto čtyř osobností; vilāsa-mūrti — podoby pro zábavy; āra — dále; aṣṭa jana — osm osobností; tāṅ sabāra — Jich všech; nāma — svatá jména; kahi — zmíním; śuna — poslouchej; sanātana — ó Sanātano.

Překlad

„Z Vāsudevy, Saṅkarṣaṇa, Pradyumny a Aniruddhy pochází dalších osm expanzí pro zábavy. Nyní, ó Sanātano, prosím poslouchej, jak Je vyjmenuji.“

Verš

puruṣottama, acyuta, nṛsiṁha, janārdana
hari, kṛṣṇa, adhokṣaja, upendra, — aṣṭa-jana

Synonyma

puruṣottama — Puruṣottama; acyuta — Acyuta; nṛsiṁha — Nṛsiṁha; janārdana — Janārdana; hari — Hari; kṛṣṇa — Kṛṣṇa; adhokṣaja — Adhokṣaja; upendra — Upendra; aṣṭa-jana — osm osob.

Překlad

„Těmito osmi expanzemi pro zábavy jsou Puruṣottama, Acyuta, Nṛsiṁha, Janārdana, Hari, Kṛṣṇa, Adhokṣaja a Upendra.“

Verš

vāsudevera vilāsa dui — adhokṣaja, puruṣottama
saṅkarṣaṇera vilāsa — upendra, acyuta dui-jana

Synonyma

vāsudevera vilāsa — Vāsudevovy expanze pro zábavy; dui — dvě; adhokṣaja — Adhokṣaja; puruṣottama — Puruṣottama; saṅkarṣaṇera vilāsa — Saṅkarṣaṇovy expanze pro zábavy; upendra — Upendra; acyuta — Acyuta; dui-jana — dvě osoby.

Překlad

„Z těchto osmi expanzí jsou dvě Vāsudevovými podobami pro zábavy. Jejich jména jsou Adhokṣaja a Puruṣottama. Dvěma Saṅkarṣaṇovými podobami určenými k zábavám jsou Upendra a Acyuta.“

Verš

pradyumnera vilāsa — nṛsiṁha, janārdana
aniruddhera vilāsa — hari, kṛṣṇa dui-jana

Synonyma

pradyumnera vilāsa — Pradyumnovy podoby pro zábavy; nṛsiṁha — Nṛsiṁha; janārdana — Janārdana; aniruddhera vilāsa — Aniruddhovy podoby pro zábavy; hari — Hari; kṛṣṇa — Kṛṣṇa; dui-jana — tyto dvě osoby.

Překlad

„Pradyumnovými podobami pro zábavy jsou Nṛsiṁha a Janārdana, a Aniruddhovými Hari a Kṛṣṇa.“

Verš

ei cabbiśa mūrti — prābhava-vilāsa pradhāna
astra-dhāraṇa-bhede dhare bhinna bhinna nāma

Synonyma

ei cabbiśa mūrti — všech těchto dvacet čtyři podob; prābhava-vilāsa — podob expanzí prābhava určených k zábavám; pradhāna — hlavní; astra-dhāraṇa — držení zbraní; bhede — podle rozdílů v; dhare — přijímají; bhinna bhinna — odděleně; nāma — jména.

Překlad

„Těchto dvacet čtyři podob jsou hlavní Pánovy podoby prābhava-vilāsa určené k zábavám. Jmenují se odlišně podle rozmístění zbraní v Jejich rukách.“

Verš

iṅhāra madhye yāhāra haya ākāra-veśa-bheda
sei sei haya vilāsa-vaibhava-vibheda

Synonyma

iṅhāra madhye — z Nich všech; yāhāra — z jejichž; haya — je; ākāra — tělesných rysů; veśa — oblečení; bheda — rozdíl; sei sei haya — jsou; vilāsa-vaibhavavaibhava-vilāsy; vibheda — rozdíl.

Překlad

„Ze všech těchto podob jsou ty, které se liší v oblečení a rysech, označeny jako vaibhava-vilāsa.“

Verš

padmanābha, trivikrama, nṛsiṁha, vāmana
hari, kṛṣṇa ādi haya ‘ākāre’ vilakṣaṇa

Synonyma

padmanābha — Padmanābha; trivikrama — Trivikrama; nṛsiṁha — Nṛsiṁha; vāmana — Vāmana; hari — Hari; kṛṣṇa — Kṛṣṇa; ādi — a tak dále; haya — jsou; ākāre vilakṣaṇa — lišící se v různých tělesných rysech.

Překlad

„Z Nich mají různé tělesné rysy Padmanābha, Trivikrama, Nṛsiṁha, Vāmana, Hari, Kṛṣṇa a další.“

Verš

kṛṣṇera prābhava-vilāsa — vāsudevādi cāri jana
sei cāri-janāra vilāsa — viṁśati gaṇana

Synonyma

kṛṣṇera — Pána Kṛṣṇy; prābhava-vilāsa — podoby prābhava určené k zábavám; vāsudeva-ādi — Vāsudeva a ostatní; cāri jana — čtveřice expanzí; sei — těchto; cāri-janāra — čtyř osobností; vilāsa — podoby pro zábavy; viṁśati gaṇana — v počtu dvaceti.

Překlad

„Vāsudeva a tři další jsou přímé podoby Pána Kṛṣṇy prābhava určené pro zábavy. Z těchto čtyřrukých podob je celkem dvacet expanzí pro zábavy.“

Verš

iṅhā-sabāra pṛthak vaikuṇṭha — paravyoma-dhāme
pūrvādi aṣṭa-dike tina tina krame

Synonyma

iṅhā — Jich; sabāra — všech; pṛthak — oddělená; vaikuṇṭha — planeta Vaikuṇṭhy; paravyoma-dhāme — v duchovním světě; pūrva-ādi — počínaje východem; aṣṭa-dike — na osmi světových stranách; tina tina — tři na každé; krame — tak, jak jdou za sebou.

Překlad

„Všechny tyto podoby vládnou planetám Vaikuṇṭhy v duchovním světě, počínaje východem, tak, jak jdou po sobě. Na každé z osmi světových stran jsou tři různé podoby.“

Verš

yadyapi paravyoma sabākāra nitya-dhāma
tathāpi brahmāṇḍe kāro kāṅho sannidhāna

Synonyma

yadyapi — i když; paravyoma — duchovní nebe; sabākāra — Jich všech; nitya-dhāma — věčné sídlo; tathāpi — přesto; brahmāṇḍe — v hmotných vesmírech; kāro — některých z Nich; kāṅho — někde; sannidhāna — sídla.

Překlad

„I když mají všechny tyto podoby svá věčná sídla v duchovním nebi, některé sídlí také v hmotných vesmírech.“

Verš

paravyoma-madhye nārāyaṇera nitya-sthiti
paravyoma-upari kṛṣṇalokera vibhūti

Synonyma

paravyoma-madhye — v duchovním nebi; nārāyaṇera — Nārāyaṇovo; nitya-sthiti — věčné sídlo; paravyoma-upari — v horní části duchovního nebe; kṛṣṇa-lokera vibhūti — bohatství planety Kṛṣṇaloky.

Překlad

„V duchovním nebi se nachází Nārāyaṇovo věčné sídlo. V horní části duchovního nebe je planeta Kṛṣṇaloka oplývající veškerým bohatstvím.“

Verš

eka ‘kṛṣṇaloka’ haya trividha-prakāra
gokulākhya, mathurākhya, dvārakākhya āra

Synonyma

eka — jedna; kṛṣṇa-loka — planeta zvaná Kṛṣṇaloka; haya — je; trividha-prakāra — ve třech částech; gokula-ākhya — Gokula; mathurā-ākhya — Mathurā; dvārakā-ākhya — Dvāraka; āra — a.

Překlad

„Planeta Kṛṣṇaloka je rozdělená na tři části – Gokulu, Mathuru a Dvāraku.“

Verš

mathurāte keśavera nitya sannidhāna
nīlācale puruṣottama
— ‘jagannātha’ nāma

Synonyma

mathurāte — v Mathuře; keśavera — Pána Keśavy; nitya — věčné; sannidhāna — sídlo; nīlācale — v Níláčale (Džagannáth Purí); puruṣottama — Puruṣottama; jagannātha nāma — také známý jako Jagannātha.

Překlad

„Pán Keśava věčně sídlí v Mathuře a Pán Puruṣottama, známý pod jménem Jagannātha, sídlí věčně v Níláčale.“

Verš

prayāge mādhava, mandāre śrī-madhusūdana
ānandāraṇye vāsudeva, padmanābha janārdana

Synonyma

prayāge — v Prajágu; mādhava — Bindu Mādhava; mandāre — na Mandára-parvatě; śrī-madhusūdana — Śrī Madhusūdana; ānanda-araṇye — v místě zvaném Ánandáranja; vāsudeva — Vāsudeva; padmanābha — Pán Padmanābha; janārdana — Pán Janārdana.

Překlad

„V Prajágu je Pán přítomný jako Bindu Mādhava a na Mandára-parvatě je známý jako Madhusūdana. Vāsudeva, Padmanābha a také Janārdana sídlí v Ánandáranji.“

Verš

viṣṇu-kāñcīte viṣṇu, hari rahe, māyāpure
aiche āra nānā mūrti brahmāṇḍa-bhitare

Synonyma

viṣṇu-kāñcīte — ve Višnu-káňčí; viṣṇu — Pán Viṣṇu; hari — Pán Hari; rahe — nachází se; māyāpure — v Májápuru; aiche — podobně; āra — také; nānā — různé; mūrti — podoby; brahmāṇḍa-bhitare — po celém vesmíru.

Překlad

„Ve Višnu-káňčí je Pán Viṣṇu, v Májápuru Pán Hari a po celém vesmíru množství dalších podob.“

Význam

Všechny tyto podoby jsou mūrti uctívaná v chrámech. Jejich jména znějí: Keśava v Mathuře, Puruṣottama neboli Jagannātha v Níláčale, Śrī Bindu Mādhava v Prajágu, Madhusūdana na Mandáře a Vāsudeva, Padmanābha a Janārdana v Ánandáranji, která se nachází v jižní Indii ve státě Kérala. Ve Višnu-káňčí je Pán Varadarāja a v Májápuru, rodišti Pána Caitanyi, sídlí Hari. Po celém vesmíru se tak v chrámech nacházejí různá Božstva, která oddaným rozdávají bezpříčinnou milost. Všechny tyto podoby Božstev jsou totožné s mūrti na Vaikuṇṭhách v duchovním světě. I když se zdá, že je arcā-mūrti neboli podoba uctívaného Božstva vyrobená z hmotných složek, je stejně dobrá jako duchovní podoby na duchovních Vaikuṇṭhalokách. Božstvo v chrámu je však viditelné pro hmotné oči oddaného. Pro toho, kdo žije hmotným podmíněným životem, není možné vidět Pánovu duchovní podobu. Aby nám tedy Pán udělil svou bezpříčinnou milost, zjevuje se jako arcā-mūrti, abychom Jej mohli vidět. Považovat arcā-mūrti za výrobek z kamene či dřeva je zakázáno. V Padma Purāṇě se uvádí:

arcye viṣṇau śilā-dhīr guruṣu nara-matir vaiṣṇave jāti-buddhir
viṣṇor vā vaiṣṇavānāṁ kali-mala-mathane pāda-tīrthe 'mbu-buddhiḥ
śrī-viṣṇor nāmni mantre sakala-kaluṣa-he śabda-sāmānya-buddhir
viṣṇau sarveśvareśe tad-itara-sama-dhīr yasya vā nārakī saḥ

Nikdo by neměl považovat Božstvo v chrámu za výrobek z kamene či dřeva a duchovního mistra za obyčejnou lidskou bytost. Nikdo by neměl považovat vaiṣṇavu za příslušníka určité kasty či víry a caraṇāmṛtu či vodu z Gangy za obyčejnou vodu. Nikdo by také neměl považovat Hare Kṛṣṇa mahā-mantru za hmotný zvuk. Všechny tyto expanze Kṛṣṇy v hmotném světě jsou jednoduše projevy Pánovy milosti a ochoty prospět svým oddaným, kteří Mu v tomto světě oddaně slouží.

Verš

ei-mata brahmāṇḍa-madhye sabāra ‘parakāśa’
sapta-dvīpe nava-khaṇḍe yāṅhāra vilāsa

Synonyma

ei-mata — takto; brahmāṇḍa-madhye — v tomto vesmíru; sabāra — Jich všech; parakāśa — projevy; sapta-dvīpe — na sedmi ostrovech; nava-khaṇḍe — v devíti částech; yāṅhāra vilāsa — jejichž zábavy.

Překlad

„V tomto vesmíru se Pán nachází v různých duchovních projevech, které sídlí na sedmi ostrovech v devíti oblastech. Tak probíhají Jejich zábavy.“

Význam

O sedmi ostrovech je zmínka v Siddhānta-śiromaṇi:

bhūmer ardhaṁ kṣāra-sindhor udak-sthaṁ
jambu-dvīpaṁ prāhur ācārya-varyāḥ
ardhe 'nyasmin dvīpa-ṣaṭkasya yāmye
kṣāra-kṣīrādy-ambudhīnāṁ niveśaḥ
śākaṁ tataḥ śālmalam atra kauśaṁ
krauñcaṁ ca gomedaka-puṣkare ca
dvayor dvayor antaram ekam ekaṁ
samudrayor dvīpam udāharanti

Jména sedmi ostrovů (dvīpů) jsou: (1) Jambu, (2) Śāka, (3) Śālmalī, (4) Kuśa, (5) Krauñca, (6) Gomeda neboli Plakṣa a (7) Puṣkara. Planety se označují jako dvīpy. Meziplanetární prostor je jako oceán vzduchu. Jako jsou ostrovy v oceánu vody, tak i tyto planety v oceánu prostoru se nazývají dvīpy neboli ostrovy v meziplanetárním prostoru. Je také devět khaṇḍ, známých jako (1) Bhārata, (2) Kinnara, (3) Hari, (4) Kuru, (5) Hiraṇmaya, (6) Ramyaka, (7) Ilāvṛta, (8) Bhadrāśva a (9) Ketumāla. To jsou různé části Jambudvīpu. Khaṇḍa nebo také varṣa je název údolí mezi dvěma horami.

Verš

sarvatra prakāśa tāṅra — bhakte sukha dite
jagatera adharma nāśi’ dharma sthāpite

Synonyma

sarvatra — všude; prakāśa — projevy; tāṅra — Jeho; bhakte — oddaným; sukha dite — dát štěstí; jagatera — hmotného světa; adharma — bezbožné zásady; nāśi' — ničící; dharma — náboženské zásady; sthāpite — ustanovuje.

Překlad

„Pán je v různých podobách přítomný ve všech vesmírech jen proto, aby těšil své oddané. Ničí tak zásady bezbožnosti a ustanovuje zásady náboženství.“

Význam

V tomto hmotném světě se Pán nachází v různých podobách arcā-mūrti (Božstev) v chrámech jen proto, aby omezil hmotné činnosti podmíněné duše a posílil její duchovní činnosti. Zvláště v Indii je po celé zemi rozseto mnoho chrámů. Oddaní toho mohou využít a jít Pána zhlédnout do Džagannáth Purí, Vrindávanu, Prajágu, Mathury, Haridváru a Višnu-káňčí. Když oddaní na tato místa přijedou a vidí Pána, jsou v oddané službě nezměrně šťastní.

Verš

iṅhāra madhye kāro haya ‘avatāre’ gaṇana
yaiche viṣṇu, trivikrama, nṛsiṁha, vāmana

Synonyma

iṅhāra madhye — z Nich; kāro — některých; haya — je; avatāre — jako inkarnace; gaṇana — počítání; yaiche — jako; viṣṇu — Pán Viṣṇu; trivikrama — Pán Trivikrama; nṛsiṁha — Pán Nṛsiṁha; vāmana — Pán Vāmana.

Překlad

„Některé z těchto podob jsou považovány za inkarnace, jako například Pán Viṣṇu, Pán Trivikrama, Pán Nṛsiṁha a Pán Vāmana.“

Verš

astra-dhṛti-bheda — nāma-bhedera kāraṇa
cakrādi-dhāraṇa-bheda śuna, sanātana

Synonyma

astra-dhṛti — držení zbraní; bheda — rozdíl; nāma-bhedera — rozdílů ve jménech; kāraṇa — příčina; cakra-ādi — zbraní, počínaje diskem; dhāraṇa — držení; bheda — rozdíly; śuna — prosím vyslechni; sanātana — ó Sanātano.

Překlad

„Můj drahý Sanātano, prosím poslouchej. Povím ti, jak různá viṣṇu-mūrti drží své zbraně, počínaje diskem, a jak se podle toho různě jmenují.“

Verš

dakṣiṇādho hasta haite vāmādhaḥ paryanta
cakrādi astra-dhāraṇa-gaṇanāra anta

Synonyma

dakṣiṇa-adhaḥ — nižší pravé; hasta — ruky; haite — od; vāma-adhaḥ — nižší levé ruce; paryanta — až k; cakra-ādi — počínaje diskem; astra-dhāraṇa — držení zbraní; gaṇanāra — počítání; anta — konec.

Překlad

„Při určování pořadí se začíná u dolní pravé ruky a pokračuje se k pravé horní ruce, levé horní ruce a levé dolní ruce. Pán Viṣṇu je pojmenován podle pořadí zbraní, které drží ve svých rukách.“

Verš

siddhārtha-saṁhitā kare cabbiśa mūrti gaṇana
tāra mate kahi āge cakrādi-dhāraṇa

Synonyma

siddhārtha-saṁhitā — zjevené písmo s názvem Siddhārtha-saṁhitā; kare — činí; cabbiśa — dvacet čtyři; mūrti — podob; gaṇana — vyčíslení; tāra mate — podle názoru Siddhārtha-saṁhity; kahi — popíši; āge — první; cakra-ādi-dhāraṇa — držení zbraní, počínaje diskem.

Překlad

„Podle Siddhārtha-saṁhity existuje dvacet čtyři podob Pána Viṣṇua. Nejdříve podle této knihy popíši umístění zbraní, počínaje diskem.“

Význam

Toto jsou jména oněch dvaceti čtyř podob: (1) Vāsudeva, (2) Saṅkarṣaṇa, (3) Pradyumna, (4) Aniruddha, (5) Keśava, (6) Nārāyaṇa, (7) Mādhava, (8) Govinda, (9) Viṣṇu, (10) Madhusūdana, (11) Trivikrama, (12) Vāmana, (13) Śrīdhara, (14) Hṛṣīkeśa, (15) Padmanābha, (16) Dāmodara, (17) Puruṣottama, (18) Acyuta, (19) Nṛsiṁha, (20) Janārdana, (21) Hari, (22) Kṛṣṇa, (23) Adhokṣaja a (24) Upendra.

Verš

vāsudeva — gadā-śaṅkha-cakra-padma-dhara
saṅkarṣaṇa — gadā-śaṅkha-padma-cakra-kara

Synonyma

vāsudeva — Vāsudeva; gadā — kyj; śaṅkha — lasturu; cakra — disk; padma — lotosový květ; dhara — držící; saṅkarṣaṇa — Saṅkarṣaṇa; gadā — kyj; śaṅkha — lasturu; padma — lotos; cakra-kara — disk v ruce.

Překlad

„Ve své dolní pravé ruce drží Pán Vāsudeva kyj, v horní pravé ruce lasturu, v horní levé ruce disk a v dolní levé ruce lotos. Saṅkarṣaṇa drží ve své dolní pravé ruce kyj, v pravé horní lasturu, v levé horní lotos a v levé dolní disk.“

Verš

pradyumna — cakra-śaṅkha-gadā-padma-dhara
aniruddha — cakra-gadā-śaṅkha-padma-kara

Synonyma

pradyumna — Pán Pradyumna; cakra — disk; śaṅkha — lasturu; gadā — kyj; padma — lotos; dhara — držící; aniruddha — Pán Aniruddha; cakra — disk; gadā — kyj; śaṅkha — lasturu; padma-kara — lotosový květ v ruce.

Překlad

„Pradyumna drží disk, lasturu, kyj a lotos. Aniruddha drží disk, kyj, lasturu a lotos.“

Verš

paravyome vāsudevādi — nija nija astra-dhara
tāṅra mata kahi, ye-saba astra-kara

Synonyma

para-vyome — v duchovním nebi; vāsudeva-ādi — počínaje Pánem Vāsudevou; nija nija — Jejich příslušné; astra-dhara — držení různých zbraní; tāṅra mata kahi — představuji názor Siddhārtha-saṁhity; ye-saba — všech; astra-kara — zbraní v různých rukách.

Překlad

„V duchovním nebi tak expanze v čele s Vāsudevou drží zbraně v určitém pořadí. Tyto popisy opakuji ze Siddhārtha-saṁhity.“

Verš

śrī-keśava — padma-śaṅkha-cakra-gadā-dhara
nārāyaṇa — śaṅkha-padma-gadā-cakra-dhara

Synonyma

śrī-keśava — Pán Keśava; padma — lotos; śaṅkha — lasturu; cakra — disk; gadā — kyj; dhara — držící; nārāyaṇa — Pán Nārāyaṇa; śaṅkha — lasturu; padma — lotos; gadā — kyj; cakra — disk; dhara — držící.

Překlad

„Pán Keśava drží v rukách lotos, lasturu, disk a kyj. Pán Nārāyaṇa drží lasturu, lotos, kyj a disk.“

Verš

śrī-mādhava — gadā-cakra-śaṅkha-padma-kara
śrī-govinda — cakra-gadā-padma-śaṅkha-dhara

Synonyma

śrī-mādhava — Pán Mādhava; gadā — kyj; cakra — disk; śaṅkha — lasturu; padma — lotos; kara — v rukách; śrī-govinda — Pán Govinda; cakra — disk; gadā — kyj; padma — lotos; śaṅkha — lasturu; dhara — držící.

Překlad

„Pán Mādhava drží kyj, disk, lasturu a lotos. Pán Govinda drží disk, kyj, lotos a lasturu.“

Verš

viṣṇu-mūrti — gadā-padma-śaṅkha-cakra-kara
madhusūdana — cakra-śaṅkha-padma-gadā-dhara

Synonyma

viṣṇu-mūrti — Pán Viṣṇu; gadā — kyj; padma — lotos; śaṅkha — lasturu; cakra — disk; kara — v rukách; madhusūdana — Pán Madhusūdana; cakra — disk; śaṅkha — lasturu; padma — lotos; gadā — kyj; dhara — držící.

Překlad

„Pán Viṣṇu drží kyj, lotos, lasturu a disk. Pán Madhusūdana drží disk, lasturu, lotos a kyj.“

Verš

trivikrama — padma-gadā-cakra-śaṅkha-kara
śrī-vāmana — śaṅkha-cakra-gadā-padma-dhara

Synonyma

trivikrama — Pán Trivikrama; padma — lotos; gadā — kyj; cakra — disk; śaṅkha — lasturu; kara — v rukách; śrī-vāmana — Pán Vāmana; śaṅkha — lasturu; cakra — disk; gadā — kyj; padma — lotos; dhara — držící.

Překlad

„Pán Trivikrama drží lotos, kyj, disk a lasturu. Pán Vāmana drží lasturu, disk, kyj a lotos.“

Verš

śrīdhara — padma-cakra-gadā-śaṅkha-kara
hṛṣīkeśa — gadā-cakra-padma-śaṅkha-dhara

Synonyma

śrīdhara — Pán Śrīdhara; padma — lotos; cakra — disk; gadā — kyj; śaṅkha — lasturu; kara — v rukách; hṛṣīkeśa — Pán Hṛṣīkeśa; gadā — kyj; cakra — disk; padma — lotos; śaṅkha — lasturu; dhara — držící.

Překlad

„Pán Śrīdhara drží lotos, disk, kyj a lasturu. Pán Hṛṣīkeśa drží kyj, disk, lotos a lasturu.“

Verš

padmanābha — śaṅkha-padma-cakra-gadā-kara
dāmodara — padma-cakra-gadā-śaṅkha-dhara

Synonyma

padmanābha — Pán Padmanābha; śaṅkha — lasturu; padma — lotos; cakra — disk; gadā — kyj; kara — v rukách; dāmodara — Pán Dāmodara; padma — lotos; cakra — disk; gadā — kyj; śaṅkha — lasturu; dhara — držící.

Překlad

„Pán Padmanābha drží lasturu, lotos, disk a kyj. Pán Dāmodara drží lotos, disk, kyj a lasturu.“

Verš

puruṣottama — cakra-padma-śaṅkha-gadā-dhara
śrī-acyuta — gadā-padma-cakra-śaṅkha-dhara

Synonyma

puruṣottama — Pán Puruṣottama; cakra — disk; padma — lotos; śaṅkha — lasturu; gadā — kyj; dhara — držící; śrī-acyuta — Pán Acyuta; gadā — kyj; padma — lotos; cakra — disk; śaṅkha — lasturu; dhara — držící.

Překlad

„Pán Puruṣottama drží disk, lotos, lasturu a kyj. Pán Acyuta drží kyj, lotos, disk a lasturu.“

Verš

śrī-nṛsiṁha — cakra-padma-gadā-śaṅkha-dhara
janārdana — padma-cakra-śaṅkha-gadā-kara

Synonyma

śrī-nṛsiṁha — Pán Nṛsiṁha; cakra — disk; padma — lotos; gadā — kyj; śaṅkha — lasturu; dhara — držící; janārdana — Pán Janārdana; padma — lotos; cakra — disk; śaṅkha — lasturu; gadā — kyj; kara — v rukách.

Překlad

„Pán Nṛsiṁha drží disk, lotos, kyj a lasturu. Pán Janārdana drží lotos, disk, lasturu a kyj.“

Verš

śrī-hari — śaṅkha-cakra-padma-gadā-kara
śrī-kṛṣṇa — śaṅkha-gadā-padma-cakra-kara

Synonyma

śrī-hari — Pán Hari; śaṅkha — lasturu; cakra — disk; padma — lotos; gadā — kyj; kara — v ruce; śrī-kṛṣṇa — Pán Kṛṣṇa; śaṅkha — lasturu; gadā — kyj; padma — lotos; cakra — disk; kara — v rukách.

Překlad

„Śrī Hari drží lasturu, disk, lotos a kyj. Pán Śrī Kṛṣṇa drží lasturu, kyj, lotos a disk.“

Verš

adhokṣaja — padma-gadā-śaṅkha-cakra-kara
upendra — śaṅkha-gadā-cakra-padma-kara

Synonyma

adhokṣaja — Pán Adhokṣaja; padma — lotos; gadā — kyj; śaṅkha — lasturu; cakra — disk; kara — v rukách; upendra — Pán Upendra; śaṅkha — lasturu; gadā — kyj; cakra — disk; padma — lotos; kara — v rukách.

Překlad

„Pán Adhokṣaja drží lotos, kyj, lasturu a disk. Pán Upendra drží lasturu, kyj, disk a lotos.“

Verš

hayaśīrṣa-pañcarātre kahe ṣola-jana
tāra mate kahi ebe cakrādi-dhāraṇa

Synonyma

hayaśīrṣa-pañcarātre — zjevené písmo s názvem Hayaśīrṣa-pañcarātra; kahe — říká; ṣola-jana — šestnáct osobností; tāra mate — podle tohoto názoru; kahi — popíši; ebe — nyní; cakra-ādi-dhāraṇa — držení zbraní počínaje diskem.

Překlad

„Podle Hayaśīrṣa-pañcarātry existuje šestnáct osobností. Nyní popíši tento názor ohledně toho, jak drží zbraně.“

Význam

Následují jména těchto šestnácti osobností: (1) Vāsudeva, (2) Saṅkarṣaṇa, (3) Pradyumna, (4) Aniruddha, (5) Keśava, (6) Nārāyaṇa, (7) Mādhava, (8) Govinda, (9) Viṣṇu, (10) Madhusūdana, (11) Trivikrama, (12) Vāmana, (13) Śrīdhara, (14) Hṛṣīkeśa, (15) Padmanābha a (16) Dāmodara.

Verš

keśava-bhede padma-śaṅkha-gadā-cakra-dhara
mādhava-bhede cakra-gadā-śaṅkha-padma-kara

Synonyma

keśava-bhede — podle jiného názoru na Pána Keśavu; padma — lotos; śaṅkha — lasturu; gadā — kyj; cakra — a disk; dhara — držící; mādhava-bhede — podle jiného názoru na tělesné rysy Pána Mādhavy; cakra — disk; gadā — kyj; śaṅkha — lasturu; padma — lotos; kara — v rukách.

Překlad

„Jinak popsaný Keśava drží lotos, lasturu, kyj a disk a Mādhava je popsán tak, že v rukách drží disk, kyj, lasturu a lotos.“

Verš

nārāyaṇa-bhede nānā astra-bheda-dhara
ityādika bheda ei saba astra-kara

Synonyma

nārāyaṇa-bhede — podle jiného názoru na tělesné rysy Pána Nārāyaṇa; nānā — různých; astra — zbraní; bheda-dhara — rozdíly v držení; iti-ādika — takto; bheda — různě; ei saba — všechny tyto; astra-kara — zbraně v rukách.

Překlad

„Hayaśīrṣa-pañcarātra popisuje jinak i držení zbraní v jednotlivých rukách Nārāyaṇa a dalších.

Verš

‘svayaṁ bhagavān’, āra ‘līlā-puruṣottama’
ei dui nāma dhare vrajendra-nandana

Synonyma

svayam bhagavān — Nejvyšší Osobnost Božství; āra — a; līlā-puruṣottama — Pán Puruṣottama zábav; ei dui — tato dvě; nāma — jména; dhare — přijímá; vrajendra-nandana — Kṛṣṇa, syn Nandy Mahārāje.

Překlad

„Kṛṣṇa, původní Nejvyšší Osobnost Božství, označovaný jako syn Mahārāje Nandy, má dvě jména. Jedním je svayaṁ bhagavān a druhým līlā-puruṣottama.“

Verš

purīra āvaraṇa-rūpe purīra nava-deśe
nava-vyūha-rūpe nava-mūrti parakāśe

Synonyma

purīra — Dváraky Purí; āvaraṇa-rūpe — jako pokrytí čtyř stran; purīra nava-deśe — v devíti částech města; nava-vyūha-rūpe — v devíti Božstvech; nava-mūrti — devět podob; parakāśe — projevuje.

Překlad

„Pán Kṛṣṇa osobně zaštiťuje Dváraku Purí ze všech stran jako jeho ochránce. Na devíti různých místech města se expanduje do devíti různých podob.“

Verš

catvāro vāsudevādyā
nārāyaṇa-nṛsiṁhakau
hayagrīvo mahākroḍo
brahmā ceti navoditāḥ

Synonyma

catvāraḥ — čtyři hlavní ochránci; vāsudeva-ādyāḥ — Vāsudeva, Saṅkarṣaṇa, Pradyumna a Aniruddha; nārāyaṇa — včetně Pána Nārāyaṇa; nṛsiṁhakau — včetně Pána Nṛsiṁhy; hayagrīvaḥ — Pána Hayagrīvy; mahākroḍaḥ — Pána Varāhy; brahmā — Pána Brahmy; ca — také; iti — takto; nava-uditāḥ — devět osobností.

Překlad

„  ,Těmito devíti osobnostmi, o kterých je zmínka, jsou Vāsudeva, Saṅkarṣaṇa, Pradyumna, Aniruddha, Nārāyaṇa, Nṛsiṁha, Hayagrīva, Varāha a Brahmā.̀  “

Význam

Tento verš se nachází v Laghu-bhāgavatāmṛtě (1.451). Brahmā, o kterém je zde zmínka, není běžná živá bytost. Někdy, když schází živá bytost, jež by se ujala postavení Brahmy, expanduje se jako Pán Brahmā samotný Mahā-Viṣṇu. Tento Brahmā není považován za jednu z živých bytostí, protože je expanzí Viṣṇua.

Verš

prakāśa-vilāsera ei kailuṅ vivaraṇa
svāṁśera bheda ebe śuna, sanātana

Synonyma

prakāśa-vilāsera — podob a projevů určených k zábavám; ei — tento; kailuṅ — učinil jsem; vivaraṇa — popis; svāṁśera — osobních expanzí; bheda — rozdíly; ebe — nyní; śuna — prosím poslouchej; sanātana — ó Sanātano Gosvāmī.

Překlad

„Již jsem popsal podoby určené pro zábavy a podoby prakāśa. Nyní prosím naslouchej o různých osobních expanzích.“

Verš

saṅkarṣaṇa, matsyādika, — dui bheda tāṅra
saṅkarṣaṇa — puruṣāvatāra, līlāvatāra āra

Synonyma

saṅkarṣaṇa — Saṅkarṣaṇa; matsya-ādika — a inkarnace jako je ryba; dui — dvojí; bheda — rozdělení; tāṅra — Jeho; saṅkarṣaṇa — Saṅkarṣaṇa; puruṣa-avatāra — inkarnace Viṣṇua; līlā-avatāra — inkarnace pro zábavy; āra — a.

Překlad

„První osobní expanzí je Saṅkarṣaṇa a další jsou inkarnace jako například inkarnace ryby. Saṅkarṣaṇa je expanzí Puruṣi neboli Viṣṇua. Inkarnace jako je Matsya, inkarnace v podobě ryby, se v různých yugách zjevují pro určité zábavy.“

Význam

Puruṣa-avatārové jsou Vládci vesmírného stvoření. Jsou to jmenovitě Kāraṇodakaśāyī Viṣṇu, Garbhodakaśāyī Viṣṇu a Kṣīrodakaśāyī Viṣṇu. Mezi līlā-avatāry patří: (1) Catuḥsana neboli čtyři Kumārové, (2) Nārada, (3) Varāha, (4) Matsya, (5) Yajña, (6) Nara-Nārāyaṇa, (7) Kārdami Kapila, (8) Dattātreya, (9) Hayaśīrṣā, (10) Haṁsa, (11) Dhruvapriya neboli Pṛśnigarbha, (12) Ṛṣabha, (13) Pṛthu, (14) Nṛsiṁha, (15) Kūrma, (16) Dhanvantari, (17) Mohinī, (18) Vāmana, (19) Bhārgava Paraśurāma, (20) Rāghavendra, (21) Vyāsa, (22) Pralambāri Balarāma, (23) Kṛṣṇa, (24) Buddha a (25) Kalki.

Těchto dvacet pět Osobností Božství jsou līlā-avatārové. A protože se zjevují v každém Brahmově dni neboli kalpě (věku), jsou někdy označováni jako kalpa-avatārové. Z těchto inkarnací nejsou Haṁsa a Mohinī věční ani příliš známí, ale jsou na seznamu prābhava-avatārů. Kapila, Dattātreya, Ṛṣabha, Dhanvantari a Vyāsa jsou věční a velmi dobře známí. I oni se počítají mezi inkarnace prābhava. Kūrma, Matsya, Nārāyaṇa, Varāha, Hayagrīva, Pṛśnigarbha a Baladeva, který zabil Pralambāsuru, se počítají mezi vaibhava-avatāry.

Verš

avatāra haya kṛṣṇera ṣaḍ-vidha prakāra
puruṣāvatāra eka, līlāvatāra āra

Synonyma

avatāra — inkarnace; haya — jsou; kṛṣṇera — Pána Kṛṣṇy; ṣaṭ-vidha prakāra — šest druhů; puruṣa-avatāra — inkarnace Viṣṇua; eka — jeden; līlā-avatāra — inkarnace určené k zábavám; āra — také.

Překlad

„Existuje šest druhů inkarnací (avatārů) Kṛṣṇy. Jedním z nich jsou inkarnace Viṣṇua (puruṣa-avatārové) a dalším jsou inkarnace určené k předvádění zábav (līlā-avatārové).“

Verš

guṇāvatāra, āra manvantarāvatāra
yugāvatāra, āra śaktyāveśāvatāra

Synonyma

guṇa-avatāra — inkarnace vládnoucí hmotným kvalitám; āra — také; manu-antara-avatāra — inkarnace, které se zjevují za vlády každého Manua; yuga-avatāra — inkarnace v různých yugāch; āra — a; śakti-āveśa-avatāra — zmocněné inkarnace.

Překlad

„Jsou také inkarnace ovládající hmotné kvality (guṇa-avatārové), inkarnace zjevující se během vlády každého Manua (manvantara-avatārové), inkarnace pro různé věky (yuga-avatārové) a inkarnace zmocněných živých bytostí (śaktyāveśa-avatārové).“

Význam

Guṇa-avatārové jsou tři – Pán Brahmā, Pán Śiva a Pán Viṣṇu (Śrīmad-Bhāgavatam 10.88.3). Inkarnace zjevující se během vlády každého Manua se nazývají manvantara-avatārové a ve Śrīmad-Bhāgavatamu (osmém zpěvu, kapitolách 1, 5 a 13) jsou vyjmenovány následovně: (1) Yajña, (2) Vibhu, (3) Satyasena, (4) Hari, (5) Vaikuṇṭha, (6) Ajita, (7) Vāmana, (8) Sārvabhauma, (9) Ṛṣabha, (10) Viṣvaksena, (11) Dharmasetu, (12) Sudhāmā, (13) Yogeśvara a (14) Bṛhadbhānu. Dohromady jich je čtrnáct a z nich jsou Yajña a Vāmana počítáni také mezi līlā-avatāry. Všem těmto manvantara inkarnacím se také někdy říká vaibhava-avatārové.

Čtyři yuga-avatārové jsou: (1) śukla (bílý) v Satya-yuze (Bhāgavatam 11.5.21), (2) rakta (červený) v Tretā-yuze (Bhāgavatam 11.5.24), (3) śyāma (temně modrý) ve Dvāpara-yuze (Bhāgavatam 11.5.27), (4) obvykle kṛṣṇa (černý), ale ve zvláštních případech pīta (žlutý) jako Śrī Caitanya Mahāprabhu v Kali-yuze (Bhāgavatam 11.5.32 a 10.8.13).

Śaktyāveśa-avatārové se člení na (1) božstvím prodchnuté podoby (bhagavad-āveśa), jako jsou Kapiladeva nebo Ṛṣabhadeva, a (2) na božsky zmocněné podoby (śaktyāveśa), mezi kterými je sedm nejpřednějších: (1) Śeṣa Nāga na Vaikuṇṭě, zmocněný k osobní službě Nejvyššímu Pánu (sva-sevana-śakti), (2) Anantadeva, zmocněný nést všechny planety ve vesmíru (bhū-dhāraṇa-śakti), (3) Pán Brahmā, zmocněný energií tvořit vesmírný projev (sṛṣṭi-śakti), (4) Catuḥsana neboli Kumārové, zvláště zmocnění šířit transcendentální poznání (jñāna-śakti), (5) Nārada Muni, zmocněný šířit oddanou službu (bhakti-śakti), (6) Mahārāja Pṛthu, zvláště zmocněný vládnout a chránit živé bytosti (pālana-śakti), a (7) Paraśurāma, zvláště zmocněný pobít ničemy a démony (duṣṭa-damana-śakti).

Verš

bālya, paugaṇḍa haya vigrahera dharma
eta-rūpe līlā karena vrajendra-nandana

Synonyma

bālya — dětství; paugaṇḍa — chlapectví; haya — jsou; vigrahera — Božstva; dharma — charakteristické vlastnosti; eta-rūpe — v tolika podobách; līlā — zábavy; karena — vykonává; vrajendra-nandana — Kṛṣṇa, syn Nandy Mahārāje.

Překlad

„Dětství a chlapectví jsou příznačnými věky Božstva. Kṛṣṇa, syn Nandy Mahārāje, prováděl své zábavy jako dítě a jako chlapec.“

Verš

ananta avatāra kṛṣṇera, nāhika gaṇana
śākhā-candra-nyāya kari dig-daraśana

Synonyma

ananta — nekonečné; avatāra — inkarnace; kṛṣṇera — Pána Kṛṣṇy; nāhika gaṇana — není možné je spočítat; śākhā-candra-nyāya — za pomoci příkladu měsíce a větví stromu; kari — činím; dik-daraśana — nepatrný náznak.

Překlad

„Inkarnací Kṛṣṇy je neomezené množství a nikdo je nedokáže spočítat. Můžeme na ně pouze poukázat za pomoci příkladu měsíce a větví stromu.“

Význam

Měsíc je ve skutečnosti velmi vzdálený, ale někdy se zdá, že se nachází ve větvích stromu. Podobně se žádný z avatārů neboli inkarnací Pána Kṛṣṇy nenachází v tomto hmotném světě, i když jsou tu z bezpříčinné milosti Pána vidět. Neměli bychom si myslet, že patří do tohoto hmotného světa. Pán Kṛṣṇa říká v Bhagavad-gītě (9.11):

avajānanti māṁ mūḍhā
mānuṣīṁ tanum āśritam
paraṁ bhāvam ajānanto
mama bhūta-maheśvaram

„Hlupáci se Mi vysmívají, když sestoupím v lidské podobě, protože neznají Mou transcendentální povahu Nejvyššího Pána všeho, co existuje.“

Avatārové sestupují ze své vlastní vůle a nepatří do tohoto světa, i když mohou jednat jako obyčejné lidské bytosti. Pána Kṛṣṇu a Jeho avatāry lze pochopit pouze milostí Pána.

nāyam ātmā pravacanena labhyo
na medhayā na bahunā śrutena
yam evaiṣa vṛṇute tena labhyas
tasyaiṣa ātmā vivṛṇute tanūṁ svām

(Kaṭha Upaniṣad 1.2.23)

„Nejvyššího Pána nelze dosáhnout zkušenými výklady, obrovskou inteligencí, a dokonce ani rozsáhlým nasloucháním. Dospět k Němu může jedině ten, koho si On sám vybere. Takové osobě vyjeví svou vlastní podobu.“

athāpi te deva padāmbuja-dvaya-
prasāda-leśānugṛhīta eva hi
janāti tattvaṁ bhagavan-mahimno
na cānya eko 'pi ciraṁ vicinvan

„Můj Pane, pokud se někomu dostane byť jen špetky milosti Tvých lotosových nohou, může pochopit velikost Tvé osobnosti. Ti však, kdo se snaží pochopit Nejvyšší Osobnost Božství svou spekulací, Tě nepoznají, ani když budou po mnoho let studovat Védy.“

Verš

avatārā hy asaṅkhyeyā
hareḥ sattva-nidher dvijāḥ
yathā ’vidāsinaḥ kulyāḥ
sarasaḥ syuḥ sahasraśaḥ

Synonyma

avatārāḥ — všech inkarnací; hi — zajisté; asaṅkhyeyāḥ — nemožné spočítat; hareḥ — z Nejvyšší Osobnosti Božství; sattva-nidheḥ — který je zdrojem duchovní energie; dvijāḥ — ó brāhmaṇové; yathā — jako; avidāsinaḥ — obsahuje velká vodní nádrž; kulyāḥ — malé potůčky; sarasaḥ — z jezera; syuḥ — musí být; sahasraśaḥ — stokrát a tisíckrát.

Překlad

„  ,Ó učení brāhmaṇové, stejně jako z velkých vodních nádrží vytékají stovky a tisíce potůčků, nesčetné inkarnace plynou ze Śrī Hariho, Nejvyšší Osobnosti Božství, zdroje veškeré moci.̀  “

Význam

Tento verš je citát ze Śrīmad-Bhāgavatamu (1.3.26).

Verš

prathamei kare kṛṣṇa ‘puruṣāvatāra’
seita puruṣa haya trividha prakāra

Synonyma

prathamei — na počátku; kare — činí; kṛṣṇa — Pán Kṛṣṇa; puruṣa-avatāra — inkarnace tří Viṣṇuů (Mahā-Viṣṇu, Garbhodakaśāyī Viṣṇu a Kṣīrodakaśāyī Viṣṇu); seita — tento; puruṣa — Viṣṇu; haya — stává se; tri-vidha prakāra — tři různé projevy.

Překlad

„Na počátku se Kṛṣṇa zjevuje jako puruṣa-avatārové neboli inkarnace Viṣṇua, a ti jsou tří druhů.“

Význam

Dosud bylo popsáno mnoho druhů expanzí. Nyní budou popisovány Pánovy různé energie.

Verš

viṣṇos tu trīṇi rūpāṇi
puruṣākhyāny atho viduḥ
ekaṁ tu mahataḥ sraṣṭṛ
dvitīyaṁ tv aṇḍa-saṁsthitam
tṛtīyaṁ sarva-bhūta-sthaṁ
tāni jñātvā vimucyate

Synonyma

viṣṇoḥ — Pána Viṣṇua; tu — zajisté; trīṇi — tři; rūpāṇi — podoby; puruṣa-ākhyāni — proslavené jako puruṣové; atho — jak; viduḥ — vědí; ekam — jeden z nich; tu — ale; mahataḥ sraṣṭṛ — stvořitel celkové hmotné energie; dvitīyam — druhý; tu — ale; aṇḍa-saṁsthitam — nacházející se ve vesmíru; tṛtīyam — třetí; sarva-bhūta-stham — v srdcích všech živých bytostí; tāni — tito tři; jñātvā — když zná; vimucyate — je osvobozen.

Překlad

„  ,Viṣṇu má tři podoby zvané puruṣové. První z nich, Mahā-Viṣṇu, je stvořitelem celkové hmotné energie (mahat), druhý je Garbhodaśāyī, jenž se nachází v každém vesmíru, a třetím je Kṣīrodaśāyī žijící v srdcích všech živých bytostí. Ten, kdo tyto tři pozná, bude vysvobozen ze spárů māyi.̀  “

Význam

Tento verš se nachází v Laghu-bhāgavatāmṛtě (Pūrva-khaṇḍa 2.9), kde je citován ze Sātvata-tantry.

Verš

ananta-śakti-madhye kṛṣṇera tina śakti pradhāna
‘icchā-śakti’, ‘jñāna-śakti’, ‘kriyā-śakti’ nāma

Synonyma

ananta-śakti — neomezenými energiemi; madhye — mezi; kṛṣṇera — Pána Kṛṣṇy; tina — tři; śakti — energie; pradhāna — jsou hlavní; icchā-śakti — energie vůle; jñāna-śakti — energie poznání; kriyā-śakti — tvořivá energie; nāma — jmenují se.

Překlad

„Kṛṣṇa má neomezené energie, ze kterých jsou tři hlavní – energie vůle, energie poznání a tvořivá energie.“

Verš

icchā-śakti-pradhāna kṛṣṇa — icchāya sarva-kartā
jñāna-śakti-pradhāna vāsudeva adhiṣṭhātā

Synonyma

icchā-śakti — energie vůle; pradhāna — vládce; kṛṣṇa — Pán Kṛṣṇa; icchāya — pouhým přáním; sarva-kartā — stvořitel všeho; jñāna-śakti-pradhāna — vládce energie poznání; vāsudeva — Pán Vāsudeva; adhiṣṭhātā — zdroj.

Překlad

„Vládcem energie vůle je Pán Kṛṣṇa, protože právě díky Jeho svrchované vůli začíná vše existovat. K vůli je třeba poznání, a to je projevené skrze Vāsudevu.“

Verš

icchā-jñāna-kriyā vinā nā haya sṛjana
tinera tina-śakti meli’ prapañca-racana

Synonyma

icchā-jñāna-kriyā — myšlení, cítění, chtění, poznání a činnost; vinā — bez; — ne; haya — je; sṛjana — stvoření; tinera — těchto tří; tina-śakti — tři energie; meli' — kombinující se; prapañca-racana — vesmírné stvoření.

Překlad

„Bez myšlení, cítění, chtění, poznání a činnosti nemůže dojít ke stvoření. Vesmírný projev vzniká na základě spojení nejvyšší vůle, poznání a činnosti.“

Verš

kriyā-śakti-pradhāna saṅkarṣaṇa balarāma
prākṛtāprākṛta-sṛṣṭi karena nirmāṇa

Synonyma

kriyā-śakti-pradhāna — vládce tvořivé energie; saṅkarṣaṇa — Pán Saṅkarṣaṇa; balarāma — Pán Balarāma; prākṛta — hmotné; aprākṛta — duchovní; sṛṣṭi — světy; karena — činí; nirmāṇa — stvoření.

Překlad

„Pán Saṅkarṣaṇa je Pán Balarāma. Jako vládce tvořivé energie tvoří hmotný i duchovní svět.“

Verš

ahaṅkārera adhiṣṭhātā kṛṣṇera icchāya
goloka, vaikuṇṭha sṛje cic-chakti-dvārāya

Synonyma

ahaṅkārera — egoismu; adhiṣṭhātā — zdroj nebo vládnoucí Božstvo; kṛṣṇera — Pána Kṛṣṇy; icchāya — vůlí; goloka — nejvyšší duchovní planetu známou jako Goloka; vaikuṇṭha — ostatní, nižší planety známé jako Vaikuṇṭhy; sṛje — tvoří; cit-śakti-dvārāya — duchovní energií.

Překlad

„Tento původní Saṅkarṣaṇa (Pán Balarāma) je příčinou hmotného i duchovního stvoření a je vládnoucím Božstvem egoismu. Na základě Kṛṣṇovy vůle a silou duchovní energie vytváří duchovní svět skládající se z planety Goloky Vṛndāvanu a vaikuṇṭhských planet.“

Verš

yadyapi asṛjya nitya cic-chakti-vilāsa
tathāpi saṅkarṣaṇa-icchāya tāhāra prakāśa

Synonyma

yadyapi — i když; asṛjya — stvoření nepřipadá v úvahu; nitya — věčný; cit-śakti-vilāsa — zábavy věčné duchovní energie; tathāpi — přesto; saṅkarṣaṇa-icchāya — vůlí Saṅkarṣaṇa; tāhāra — duchovního světa; prakāśa — projevení.

Překlad

„I když se v případě duchovního světa nedá hovořit o stvoření, je nicméně projeven svrchovanou vůlí Saṅkarṣaṇa. Duchovní svět je sídlem zábav věčné duchovní energie.“

Verš

sahasra-patraṁ kamalaṁ
gokulākhyaṁ mahat padam
tat-karṇikāraṁ tad-dhāma
tad anantāṁśa-sambhavam

Synonyma

sahasra-patram — s tisíci okvětními lístky; kamalam — připomínající lotosový květ; gokula-ākhyam — jménem Gokula; mahat padam — nejvyšší sídlo; tat-karṇikāram — střed tohoto lotosového květu; tat-dhāma — sídlo Pána; tat — toto; ananta-aṁśa — z expanze Anantovy energie; sambhavam — stvoření.

Překlad

„  ,Gokula, toto nejvyšší sídlo a planeta, vypadá jako lotosový květ s tisíci okvětními lístky. Střed tohoto lotosu je sídlem Nejvyššího Pána, Kṛṣṇy. Toto nejvyšší sídlo v podobě lotosu je stvořeno vůlí Pána Ananty.̀  “

Význam

Tento verš je z Brahma-saṁhity (5.2).

Verš

māyā-dvāre sṛje teṅho brahmāṇḍera gaṇa
jaḍa-rūpā prakṛti nahe brahmāṇḍa-kāraṇa

Synonyma

māyā-dvāre — skrze vnější energii; sṛje — tvoří; teṅho — Pán Saṅkarṣaṇa; brahmāṇḍera gaṇa — všechna seskupení vesmírů; jaḍa-rūpā — jevící se jako netečná; prakṛti — hmotná energie; nahe — není; brahmāṇḍa-kāraṇa — příčina vesmírného projevu.

Překlad

„Ten samý Pán Saṅkarṣaṇa tvoří skrze hmotnou energii veškeré vesmíry. Netečná hmotná energie – moderním jazykem označovaná jako příroda – není příčinou hmotného vesmíru.“

Verš

jaḍa haite sṛṣṭi nahe īśvara-śakti vine
tāhātei saṅkarṣaṇa kare śaktira ādhāne

Synonyma

jaḍa haite — z netečné hmotné přírody; sṛṣṭi nahe — projevení vesmíru není možné; īśvara-śakti vine — bez pomoci energie Nejvyššího Pána, Osobnosti Božství; tāhātei — v hmotné energii; saṅkarṣaṇa — Pán Saṅkarṣaṇa; kare — činí; śaktira — duchovní energie; ādhāne — zmocnění.

Překlad

„Bez energie Nejvyšší Osobnosti Božství nemůže netečná hmota stvořit vesmírný projev. Její síla nepochází ze samotné hmotné energie, ale od Saṅkarṣaṇa.“

Verš

īśvarera śaktye sṛṣṭi karaye prakṛti
lauha yena agni-śaktye pāya dāha-śakti

Synonyma

īśvarera śaktye — energií Nejvyšší Osobnosti Božství; sṛṣṭi — stvoření; karaye — činí; prakṛti — hmotná energie; lauha — železo; yena — jako; agni-śaktye — silou ohně; pāya — dostane; dāha-śakti — sílu hořet.

Překlad

„Netečná hmota nemůže sama o sobě nic stvořit. Hmotná energie plodí stvoření díky energii Nejvyšší Osobnosti Božství. Železo samo o sobě nemá schopnost hořet, ale pokud je umístěno do ohně, je k hoření zmocněno.“

Verš

etau hi viśvasya ca bīja-yonī
rāmo mukundaḥ puruṣaḥ pradhānam
anvīya bhūteṣu vilakṣaṇasya
jñānasya ceśāta imau purāṇau

Synonyma

etau — tito dva, Rāma a Kṛṣṇa; hi — zajisté; viśvasya — vesmíru; ca — a; bīja-yonī — jak příčina, tak složka; rāmaḥ — Balarāma; mukundaḥ — Kṛṣṇa; puruṣaḥ — původní Mahā-Viṣṇu; pradhānam — hmotná energie; anvīya — poté, co vstoupí; bhūteṣu — do hmotných prvků; vilakṣaṇasya — různorodosti projevů; jñānasya — poznání; ca — také; īśāte — jsou vládnoucí energií; imau — oba dva; purāṇau — jsou původní příčina.

Překlad

„  ,Balarāma a Kṛṣṇa jsou původní výkonnou i materiální příčinou hmotného světa. Jako Mahā-Viṣṇu a hmotná příroda vstupují do hmotných prvků a množstvím svých energií vytvářejí různorodost. Jsou proto příčina všech příčin.̀  “

Význam

Tento verš je citát ze Śrīmad-Bhāgavatamu (10.46.31).

Verš

sṛṣṭi-hetu yei mūrti prapañce avatare
sei īśvara-mūrti ‘avatāra’ nāma dhare

Synonyma

sṛṣṭi-hetu — za účelem stvoření; yei mūrti — která podoba Pána; prapañce — do hmotného světa; avatare — sestoupí; sei — tato; īśvara-mūrti — podoba Pána; avatāra — inkarnace; nāma dhare — dostane jméno.

Překlad

„Pánova podoba, která sestupuje do hmotného světa za účelem stvoření, se nazývá inkarnace neboli avatāra.“

Verš

māyātīta paravyome sabāra avasthāna
viśve avatari’ dhare ‘avatāra’ nāma

Synonyma

māyā-atīta — nad hmotnou přírodou; para-vyome — v duchovním světě; sabāra — všech; avasthāna — sídlo; viśve — do hmotného vesmíru; avatari' — když sestupují; dhare — dostanou; avatāra nāma — jméno avatāra.

Překlad

„Veškeré expanze Pána Kṛṣṇy ve skutečnosti sídlí v duchovním světě. Když však sestoupí do hmotného světa, nazývají se inkarnace (avatārové).“

Verš

sei māyā avalokite śrī-saṅkarṣaṇa
puruṣa-rūpe avatīrṇa ha-ilā prathama

Synonyma

sei māyā — tato hmotná energie; avalokite — jen proto, aby na ni pohlédl; śrī-saṅkarṣaṇa — Saṅkarṣaṇa; puruṣa-rūpe — v původní podobě Mahā-Viṣṇua; avatīrṇa — inkarnovaný; ha-ilā — stal se; prathama — nejdříve.

Překlad

„Aby pohlédl na tuto hmotnou přírodu a zmocnil ji, inkarnuje Pán Saṅkarṣaṇa nejdříve jako Pán Mahā-Viṣṇu.“

Verš

jagṛhe pauruṣaṁ rūpaṁ
bhagavān mahad-ādibhiḥ
sambhūtaṁ ṣoḍaśa-kalam
ādau loka-sisṛkṣayā

Synonyma

jagṛhe — přijal; pauruṣam rūpam — podobu inkarnace puruṣa; bhagavān — Nejvyšší Pán, Osobnost Božství; mahat-ādibhiḥ — s hmotnou energií apod.; sambhūtam — stvořil; ṣoḍaśa — šestnáct; kalam — prvků; ādau — na počátku; loka — hmotných světů; sisṛkṣayā — s touhou po stvoření.

Překlad

„  ,Na počátku stvoření se Pán expandoval do podoby inkarnace puruṣi a byl doprovázen všemi složkami hmotného stvoření. Nejdříve stvořil šestnáct hlavních energií potřebných ke stvoření, aby mohly být projeveny hmotné vesmíry.̀  “

Význam

Tento citát je ze Śrīmad-Bhāgavatamu (1.3.1). Vysvětlení se nachází v 84. verši páté kapitoly Ādi-līly.

Verš

ādyo ’vatāraḥ puruṣaḥ parasya
kālaḥ svabhāvaḥ sad-asan manaś ca
dravyaṁ vikāro guṇa indriyāṇi
virāṭ svarāṭ sthāsnu cariṣṇu bhūmnaḥ

Synonyma

ādyaḥ avatāraḥ — původní inkarnace; puruṣaḥ — Kāraṇābdhiśāyī Viṣṇu; parasya — Nejvyššího Pána; kālaḥ — čas; svabhāvaḥ — prostor; sat-asat — příčina a následek; manaḥ ca — a také mysl; dravyam — pět prvků; vikāraḥ — přeměna falešného ega; guṇaḥ — kvalit přírody; indriyāṇi — smyslů; virāṭ — vesmírné podoby; svarāṭ — Garbhodakaśāyī Viṣṇu; sthāsnu — nehybné; cariṣṇu — pohyblivé; bhūmnaḥ — Nejvyšší Osobnosti Božství.

Překlad

„  ,Kāraṇābdhiśāyī Viṣṇu (Mahā-Viṣṇu) je první inkarnací Nejvyššího Pána a je vládcem věčného času, prostoru, příčiny a následku, mysli, prvků, hmotného ega, kvalit přírody, smyslů, vesmírné podoby Pána, Garbhodakaśāyī Viṣṇua a úhrnu všech živých bytostí, jak pohyblivých, tak nehybných.̀  “

Význam

Tento citát je ze Śrīmad-Bhāgavatamu (2.6.42). Vysvětlení se nachází v 83. verši páté kapitoly Ādi-līly.

Verš

sei puruṣa virajāte karena śayana
‘kāraṇābdhiśāyī’ nāma jagat-kāraṇa

Synonyma

sei puruṣa — Nejvyšší Osobnost Božství; virajāte — na hranici známé jako Virajā; karena śayana — leží; kāraṇa-abdhi-śāyī — Kāraṇābdhiśāyī; nāma — jménem; jagat-kāraṇa — je původní příčinou hmotného stvoření.

Překlad

„Tato původní Osobnost Božství jménem Saṅkarṣaṇa nejprve uléhá do řeky Virajā, která slouží jako hranice mezi hmotným a duchovním světem. Jako Kāraṇābdhiśāyī Viṣṇu je původní příčinou hmotného stvoření.“

Verš

kāraṇābdhi-pāre māyāra nitya avasthiti
virajāra pāre paravyome nāhi gati

Synonyma

kāraṇa-abdhi-pāre — na břehu Příčinného oceánu; māyāra — hmotné energie; nitya — věčné; avasthiti — postavení; virajāra pāre — na druhý břeh Viraji neboli Příčinného oceánu; para-vyome — do duchovního světa neboli duchovního nebe; nāhi — není; gati — přístup.

Překlad

„Virajā neboli Příčinný oceán je hranicí mezi duchovním a hmotným světem. Hmotná energie se nachází na jednom břehu tohoto oceánu a na druhý břeh, kterým je duchovní svět, se nemůže dostat.“

Verš

pravartate yatra rajas tamas tayoḥ
sattvaṁ ca miśraṁ na ca kāla-vikramaḥ
na yatra māyā kim utāpare harer
anuvratā yatra surāsurārcitāḥ

Synonyma

pravartate — existuje; yatra — kde; rajaḥ — kvalita vášně; tamaḥ — kvalita nevědomosti; tayoḥ — obou; sattvam ca — a kvality dobra; miśram — směs; na — ne; ca — také; kāla-vikramaḥ — vliv času neboli zničení; na — ne; yatra — kde; māyā — vnější energie; kim — co; uta — říci; apare — o jiných; hareḥ — Nejvyšší Osobnosti Božství; anuvratāḥ — přísní následovníci; yatra — kde; sura — polobohy; asura — a démony; arcitāḥ — uctívaní.

Překlad

„  ,V duchovním světě neexistuje kvalita vášně, kvalita nevědomosti ani jejich směs. Neexistuje tam ani znečištěná kvalita dobra, vliv času či māyā samotná. Pouze čistí oddaní, které uctívají jak polobozi tak démoni, sídlí v duchovním světě jako Pánovi společníci.̀  “

Význam

Tento verš ze Śrīmad-Bhāgavatamu (2.9.10) vyslovil Śukadeva Gosvāmī. Odpovídal na otázku Parīkṣita Mahārāje, který se ptal, jak živá bytost poklesne do hmotného světa. Śukadeva Gosvāmī mu vysvětlil smetanu Śrīmad-Bhāgavatamu ve čtyřech verších přednesených Pánu Brahmovi po skončení jeho tvrdé askeze, kterou vykonával po tisíc nebeských let. Brahmovi byl tehdy zjeven duchovní svět a jeho transcendentální povaha.

Verš

māyāra ye dui vṛtti — ‘māyā’ āra ‘pradhāna’
‘māyā’ nimitta-hetu, viśvera upādāna ‘pradhāna’

Synonyma

māyāra — hmotné přírody; ye — které; dui — dvě; vṛtti — funkce; māyā — zvaná māyā; āra — a; pradhāna — složky; māyā — slovo māyā; nimitta-hetu — výkonná příčina; viśvera — hmotného vesmíru; upādāna — prvky; pradhāna — nazývá se pradhāna.

Překlad

„Māyā má dvě funkce. Jedna se nazývá māyā a druhá pradhāna. Māyā je výkonnou příčinou a pradhāna označuje složky tvořící vesmírný projev.“

Význam

Další vysvětlení se nachází v 58. verši páté kapitole Ādi-līly.

Verš

sei puruṣa māyā-pāne kare avadhāna
prakṛti kṣobhita kari’ kare vīryera ādhāna

Synonyma

sei puruṣa — tato Nejvyšší Osobnost Božství; māyā-pāne — na māyu; kare avadhāna — pohlédne; prakṛti — hmotnou přírodu; kṣobhita kari' — poté, co vzruší; kare — učiní; vīryera — semenem; ādhāna — napuštění.

Překlad

„Nejvyšší Osobnost Božství pohlédne na hmotnou energii a to ji vzruší. Tehdy ji Pán oplodní původním semenem živých bytostí.“

Význam

V Bhagavad-gītě (7.10) Kṛṣṇa říká: bījaṁ māṁ sarva-bhūtānām – „Jsem původní sémě všech druhů bytí.“ To je také potvrzeno v dalším verši Bhagavad-gīty (14.4):

sarva-yoniṣu kaunteya
mūrtayaḥ sambhavanti yāḥ
tāsāṁ brahma mahad yonir
ahaṁ bīja-pradaḥ pitā

„Ó synu Kuntī, existence všech druhů života je umožněna jejich zrozením v této hmotné přírodě a Já jsem otec dávající sémě.“

Další vysvětlení lze nalézt v textu Brahma-saṁhity (5.10–13). Brahma-saṁhitā (5.51) také uvádí:

agnir mahī gaganam ambu marud diśaś ca
kālas tathātma-manasīti jagat-trayāṇi
yasmād bhavanti vibhavanti viśanti yaṁ ca
govindam ādi-puruṣaṁ tam ahaṁ bhajāmi

Všechny hmotné prvky i duchovní jiskry (individuální duše) emanují z Nejvyšší Osobnosti Božství. To potvrzuje Vedānta-sūtra (1.1.2): janmādy asya yataḥ – „Absolutní Pravda je ten, z něhož vše pochází.“ On je Nejvyšší Pravda: satyaṁ paraṁ dhīmahi. Konečnou Absolutní Pravdou je Kṛṣṇa. Oṁ namo bhagavate vāsudevāya  /  janmādy asya yato 'nvayād itarataś cartheṣv abhijñaḥ sva-rāṭ – „Absolutní Pravda je osoba, která si je přímo i nepřímo vědomá celého vesmírného projevu.“ (Śrīmad-Bhāgavatam 1.1.1)

Absolutní Pravda, Nejvyšší Osobnost Božství, učila Pána Brahmu ze srdce (Śrīmad-Bhāgavatam 1.1.1): tene brahma hṛdā ya ādi-kavaye. Absolutní Pravda proto nemůže být tupá hmota, ale samotná Nejvyšší Osoba. Sei puruṣa māyā- pāne kare avadhāna. Pouhým Jeho pohledem je hmotná příroda oplodněna všemi živými bytostmi. Ty se pak podle své karmy a plodonosných činností objeví v různých tělech. To je vysvětlení, jaké předkládá Bhagavad-gītā (2.13):

dehino 'smin yathā dehe
kaumāraṁ yauvanaṁ jarā
tathā dehāntara-prāptir
dhīras tatra na muhyati

„Tak jako vtělená duše přechází v tomto těle z dětství do mládí a do stáří, přechází také v čase smrti do jiného těla. Moudrý člověk se touto změnou nenechá zmást.“

Verš

svāṅga-viśeṣābhāsa-rūpe prakṛti-sparśana
jīva-rūpa ‘bīja’ tāte kailā samarpaṇa

Synonyma

sva-aṅga-viśeṣa-ābhāsa-rūpe — v podobě určitého stínu svého vlastního těla; prakṛti-sparśana — Pán pohlédne na hmotnou přírodu; jīva-rūpa — mající podobu nepatrných živých bytostí, které jsou nedílnými částmi; bīja — semeno; tāte — do této hmotné přírody; kailā samarpaṇa — napustil.

Překlad

„Pán se hmotné přírody za účelem oplodnění semenem živých bytostí přímo nedotýká. To dělá Jeho zvláštní expanze. Ta se dotkne hmotné přírody a tím jsou do ní napuštěny živé bytosti, které jsou Jeho nedílnými částmi.“

Význam

Pán Kṛṣṇa v Bhagavad-gītě (15.7) říká:

mamaivāṁśo jīva-loke
jīva-bhūtaḥ sanātanaḥ
manaḥ-ṣaṣṭhānīndriyāṇi
prakṛti-sthāni karṣati

„Živé bytosti v tomto podmíněném světě jsou Mé věčné dílčí části. Jelikož žijí podmíněným životem, svádějí těžký boj se šesti smysly, mezi něž patří i mysl.“

Slovo prakṛti-sparśana je v Caitanya-caritāmṛtě vysvětleno v souvislosti se způsobem, jak živé bytosti přicházejí do styku s netečnou hmotou. Mahā-Viṣṇu upře svůj pohled: sa aikṣata lokān nu sṛjā iti. (Aitareya Upaniṣad 1.1.1) V podmíněném stavu oplodňujeme v rámci tělesného pojetí, totiž pohlavním stykem, ale Nejvyšší Pán k oplodnění pohlavní styk nepotřebuje, neboť dokáže oplodnit pouhým svým pohledem. To je vysvětleno také v Brahma-saṁhitě (5.32):

aṅgāni yasya sakalendriya-vṛttimanti
paśyanti pānti kalayanti ciraṁ jaganti
ānanda-cinmaya-sad-ujjvala-vigrahasya
govindam ādi-puruṣaṁ tam ahaṁ bhajāmi

Govinda může oplodnit pouhým pohledem. Jeho oči mohou jinými slovy jednat jako genitálie. K početí dětí genitálie nepotřebuje. Kṛṣṇa může ve skutečnosti počít jakoukoliv živou bytost jakoukoliv částí svého těla.

V tomto verši je vysvětleno slovo svāṅga-viśeṣābhāsa-rūpe, naznačující způsob, jakým Pán v hmotném světě počne živé bytosti. On je Pán Śiva. V Brahma-saṁhitě je řečeno, že Pán Śiva, který je další podobou Mahā-Viṣṇua, je jako jogurt. Jogurt není nic jiného než mléko, a přesto to mléko není. Pán Śiva je považován za otce tohoto vesmíru a hmotná příroda za matku. Otec a matka jsou tedy známí jako Pán Śiva a bohyně Durgā. Genitálie Pána Śivy a pochva bohyně Durgy jsou dohromady uctívány jako śiva-liṅga. To je původ hmotného stvoření. Pán Śiva se svým postavením nachází mezi živou bytostí a Nejvyšším Pánem. Jinými slovy, Pán Śiva není ani Nejvyšší Osobnost Božství, ani živá bytost. Je podobou, skrze kterou Nejvyšší Pán počne v tomto hmotném světě živé bytosti. Podobně jako jogurt vzniká smíšením mléka a jogurtové kultury, podoba Pána Śivy se expanduje, když je Nejvyšší Osobnost Božství ve styku s hmotnou přírodou. Oplodnění hmotné přírody otcem, Pánem Śivou, je úžasné, protože je najednou počato nespočetné množství živých bytostí. Bhāgo jīvaḥ sa vijñeyaḥ sa cānantyāya kalpate (Śvetāśvatara Upaniṣad 5.9). Tyto živé bytosti jsou velmi malé:

keśāgra-śata-bhāgasya
śatāṁśa-sadṛśātmakaḥ
jīvaḥ sūkṣma-svarūpo 'yaṁ
saṅkhyātīto hi cit-kaṇaḥ

„Pokud rozdělíme koneček vlasu na sto částí a potom jednu z nich na dalších sto, bude mít tato nepatrná část velikost jedné z nesčetných živých bytostí, jež jsou všechny cit-kaṇa neboli částečky ducha, ne hmoty.“

Nesčetné brahmāṇḍy neboli vesmíry vycházejí z pórů Pánova těla a nesčetné množství živých bytostí vychází také z pórů na Pánově transcendentálním těle. To je proces hmotného stvoření. Bez živých bytostí nemá tato hmotná příroda žádnou cenu. Jak živé bytosti, tak hmotná příroda emanují z pórů transcendentálního těla Mahā-Viṣṇua. Jsou to různé energie. Pán Kṛṣṇa vysvětluje hmotnou přírodu v Bhagavad-gītě (7.4) takto:

bhūmir āpo 'nalo vāyuḥ
khaṁ mano buddhir eva ca
ahaṅkāra itīyaṁ me
bhinnā prakṛtir aṣṭadhā

„Země, voda, oheň, vzduch, éter, mysl, inteligence a falešné ego – všech těchto osm prvků dohromady tvoří Mé oddělené hmotné energie.“ Hmotné prvky také vycházejí z těla Nejvyšší Osobnosti Božství, ale je to jiný druh energie než živé bytosti. Živé bytosti sice také vycházejí z Pánova těla, jsou však označeny jako vyšší energie:

apareyam itas tv anyāṁ
prakṛtiṁ viddhi me parām
jīva-bhūtāṁ mahā-bāho
yayedaṁ dhāryate jagat

„Ó Arjuno, válečníku mocných paží, vedle této nižší přírody však existuje ještě Moje jiná, vyšší energie, která zahrnuje živé bytosti, jež vykořisťují zdroje této hmotné, nižší přírody.“ (Gītā 7.5) Nižší, hmotná energie, nemůže jednat bez vyšší energie. Všechny tyto věci jsou zcela jasně vysvětleny ve Védách. Materialistická teorie, že se život vyvíjí z hmoty, je nesprávná. Život i hmota pocházejí z nejvyšší živé bytosti, a proto je Kṛṣṇa, nejvyšší živá bytost, jakožto zdroj obou ve Vedānta-sūtře (1.1.2) popsán jako janmādy asya yataḥ neboli původní zdroj všeho: sarva-kāraṇa-kāraṇam. To je blíže vysvětleno v následujícím verši.

Verš

daivāt kṣubhita-dharmiṇyāṁ
svasyāṁ yonau paraḥ pumān
ādhatta vīryaṁ sāsūta
mahat-tattvaṁ hiraṇmayam

Synonyma

daivāt — v dávných dobách, kam paměť nesahá; kṣubhita-dharmiṇyām — hmotná příroda, objekt vzrušení; svasyām — patřící Nejvyššímu jako jedna z Jeho energií; yonau — v lůně, ze kterého se rodí živá bytost; paraḥ pumān — Nejvyšší Brahman, Osobnost Božství; ādhatta — oplodnil; vīryam — semenem; — tuto hmotnou přírodu; asūta — vytvořil; mahat-tattvam — úhrn hmotné energie; hiraṇmayam — původní zdroj emanací různých hmotných věcí.

Překlad

„  ,V dávných dobách, kam už paměť nesahá, poté, co byla vzrušena hmotná příroda a projevily se její tři kvality, umístil Nejvyšší Pán, Osobnost Božství, do lůna této hmotné přírody sémě nespočetného množství živých bytostí. Hmotná příroda tak porodila úhrn hmotné energie známý jako hiraṇmaya-mahat-tattva, původní symbolické zastoupení vesmírného projevu.̀  “

Význam

Toto je citát ze Śrīmad-Bhāgavatamu (3.26.19). Pán Kapila své matce vysvětluje vztah mezi Nejvyšší Osobností Božství a hmotnou přírodou. Poučuje ji o tom, jak je Nejvyšší Osobnost Božství původní příčinou živých bytostí podmíněných hmotnou přírodou. Nad dvaceti čtyřmi prvky hmotného stvoření se nachází Nejvyšší Osobnost Božství, příčina všech příčin. Život nepochází z hmoty, ale ze života samotného. Ve Védách je vysvětleno: nityo nityānāṁ cetanaś cetanānām (Kaṭha Upaniśad 2.2.13). Nejvyšší Pán je původní zdroj života.

Verš

kāla-vṛttyā tu māyāyāṁ
guṇa-mayyām adhokṣajaḥ
puruṣeṇātma-bhūtena
vīryam ādhatta vīryavān

Synonyma

kāla-vṛttyā — časem, jako bezprostřední příčina stvoření; tu — ale; māyāyām — do hmotné přírody; guṇa-mayyām — oplývající třemi kvalitami hmotné přírody (sattva-guṇa, rajo-guṇa a tamo-guṇa); adhokṣajaḥ — Nejvyšší Pán, Osobnost Božství, nacházející se mimo hmotná pojetí; puruṣeṇa — skrze poživatele hmotné přírody; ātma-bhūtena — jenž je expanzí Jeho vlastního já; vīryam — semeno; ādhatta — umístil; vīryavān — všemocný.

Překlad

„  ,Nejvyšší Pán, Osobnost Božství, (Mahā-Vaikuṇṭhanātha) potom prostřednictvím další expanze svého vlastního Já (Mahā-Viṣṇua) umístil do lůna hmotné přírody semeno živých bytostí.̀  “

Význam

Toto je citát ze Śrīmad-Bhāgavatamu (3.5.26). Tento verš vysvětluje, jak přicházejí živé bytosti do styku s hmotnou přírodou. Stejně jako nemůže žena počít dítě bez spojení s mužem, nemůže hmotná příroda počít živé bytosti bez spojení s Nejvyšší Osobností Božství. To, jak se Absolutní Pán stává otcem všech živých bytostí, má svou historii. Každé náboženství uznává, že Bůh je nejvyšší otec všech živých bytostí. Podle křesťanství dodává Bůh, nejvyšší otec, živým bytostem veškeré životní nezbytnosti. Jejich modlitbou proto je: „Chléb náš vezdejší dejž nám dnes.“ Každé náboženství, které neuznává Nejvyššího Pána jako absolutního otce, se nazývá kaitava-dharma neboli falešné náboženství. Tato náboženství jsou ve Śrīmad-Bhāgavatamu (1.1.2) zavržena: dharmaḥ projjhita-kaitavo 'tra. Jedině ateista neuznává všemocného nejvyššího otce. Pokud někdo všemocného nejvyššího otce uznává, bude se řídit Jeho příkazy a stane se zbožnou osobou.

Verš

tabe mahat-tattva haite trividha ahaṅkāra
yāhā haite devatendriya-bhūtera pracāra

Synonyma

tabe — potom; mahat-tattva haite — z celkové hmotné energie; trividha — tři druhy; ahaṅkāra — egoismu; yāhā haite — z nichž; devatā — vládnoucích božstev; indriya — smyslů; bhūtera — a hmotných prvků; pracāra — expanze.

Překlad

„Nejdříve je projevena celková hmotná energie a z ní vznikají tři druhy egoismu, původního zdroje všech polobohů (vládnoucích božstev), smyslů a hmotných prvků.“

Význam

Tři druhy egoismu (ahaṅkāra) jsou odborně známé jako vaikārika, taijasa a tāmasa. Mahat-tattva je umístěná v srdci neboli citta a vládnoucím Božstvem mahat-tattvy je Pán Vāsudeva (Śrīmad-Bhāgavatam 3.26.21). Mahat-tattva se dělí na tři části: (1) vaikārika, egoismus pod vlivem dobra (sāttvika-ahaṅkāra), z něhož povstává jedenáctý smysl – mysl a jehož vládnoucím Božstvem je Aniruddha (Śrīmad-Bhāgavatam 3.26.27–28); (2) taijasa neboli egoismus pod vlivem kvality vášně (rājasa-ahaṅkāra), ze kterého se projevují činné a poznávací smysly a inteligence a jehož vládnoucím Božstvem je Pán Pradyumna (Śrīmad-Bhāgavatam 3.26.29–31); a (3) tāmasa neboli egoismus pod vlivem nevědomosti, ze kterého vzniká zvuk (śabda-tanmātra). Ze zvukové vibrace se projevuje éter (akāśa) a potom smysly počínaje sluchem (Śrīmad-Bhāgavatam 3.26.32). Vládnoucím Božstvem těchto tří druhů egoismu je Pán Saṅkarṣaṇa. Ve filosofické rozpravě známé jako Sāṅkhya-kārikā se uvádí: sāttvika ekādaśakaḥ pravartate vaikṛtād ahaṅkārāt – bhūtādes tan-mātraṁ tāmasa-taijasādy-ubhayam.

Verš

sarva tattva mili’ sṛjila brahmāṇḍera gaṇa
ananta brahmāṇḍa, tāra nāhika gaṇana

Synonyma

sarva tattva — všechny prvky; mili' — spojující; sṛjila — stvořil; brahmāṇḍera gaṇa — veškeré vesmíry; ananta brahmāṇḍa — těchto vesmírů je nekonečně mnoho; tāra nāhika gaṇana — není možné je spočítat.

Překlad

„Nejvyšší Pán všechny tyto prvky spojil a vytvořil tak všechny vesmíry. Těchto vesmírů je nekonečně mnoho a není možné je spočítat.“

Verš

iṅho mahat-sraṣṭā puruṣa — ‘mahā-viṣṇu’ nāma
ananta brahmāṇḍa tāṅra loma-kūpe dhāma

Synonyma

iṅho — On; mahat-sraṣṭā — tvůrce mahat-tattvy neboli celkové hmotné energie; puruṣa — osoba; mahā-viṣṇu nāma — zvaná Pán Mahā-Viṣṇu; ananta — nekonečné množství; brahmāṇḍa — vesmírů; tāṅra — Jeho těla; loma-kūpe — v kožních pórech; dhāma — spočívá.

Překlad

„První podoba Pána Viṣṇua se nazývá Mahā-Viṣṇu a je původním tvůrcem celkové hmotné energie. Z pórů Jeho těla emanuje nekonečné množství vesmírů.“

Verš

gavākṣe uḍiyā yaiche reṇu āse yāya
puruṣa-niśvāsa-saha brahmāṇḍa bāhirāya
punarapi niśvāsa-saha yāya abhyantara
ananta aiśvarya tāṅra, saba — māyā-pāra

Synonyma

gavākṣe — z otvoru na vrcholu zdi; uḍiyā — vznášející se; yaiche — jako; reṇu — atomické částice; āse yāya — přicházejí a odcházejí; puruṣa-niśvāsa-saha — s výdechem Mahā-Viṣṇua; brahmāṇḍa — vesmíry; bāhirāya — vycházejí; punarapi — znovu; niśvāsa-saha — s Jeho vdechem; yāya — vstupují; abhyantara — dovnitř; ananta — nekonečný; aiśvarya — majestát; tāṅra — Jeho; saba — všechno; māyā-pāra — přesahující hmotné pojetí.

Překlad

„Rozumí se, že se tyto vesmíry vznášejí ve vzduchu, který vydechuje Mahā-Viṣṇu. Jsou jako atomické částice, které se vznášejí ve slunečním světle a procházejí otvory v síti. Všechny tyto vesmíry jsou tedy stvořeny s Mahā-Viṣṇuovým výdechem, a když se Mahā-Viṣṇu nadechne, vstoupí znovu do Jeho těla. Tento nekonečný majestát Mahā-Viṣṇua přesahuje jakákoliv hmotná pojetí.“

Verš

yasyaika-niśvasita-kālam athāvalambya
jīvanti loma-vila-jā jagad-aṇḍa-nāthāḥ
viṣṇur mahān sa iha yasya kalā-viśeṣo
govindam ādi-puruṣaṁ tam ahaṁ bhajāmi

Synonyma

yasya — jehož; eka — jednoho; niśvasita — výdechu; kālam — doba; atha — tak; avalambya — přijímající útočiště; jīvanti — žijí; loma-vila-jāḥ — pocházející z pórů; jagat-aṇḍa-nāthāḥ — vládci vesmírů (Brahmové); viṣṇuḥ mahān — Nejvyšší Pán Mahā-Viṣṇu; saḥ — tento; iha — zde; yasya — jehož; kalā-viśeṣaḥ — určitá úplná část či expanze; govindam — Pána Govindu; ādi-puruṣam — původní osobu; tam — Jeho; aham — já; bhajāmi — uctívám.

Překlad

„  ,Brahmové a další vládci hmotných světů se zjevují z pórů Mahā-Viṣṇua a zůstávají naživu po dobu jednoho Jeho výdechu. Uctívám prvotního Pána, Govindu, jehož částí úplné části je Mahā-Viṣṇu.̀  “

Význam

Toto je citát z Brahma-saṁhity (5.48). Další vysvětlení se nachází v 71. verši páté kapitoly Ādi-līly.

Verš

samasta brahmāṇḍa-gaṇera iṅho antaryāmī
kāraṇābdhiśāyī — saba jagatera svāmī

Synonyma

samasta brahmāṇḍa-gaṇera — shluku brahmāṇḍ neboli vesmírů; iṅho — tento Pán Mahā-Viṣṇu; antaryāmī — Nadduše; kāraṇa-abdhi-śāyī — Pán Mahā-Viṣṇu ležící na Příčinném oceánu; saba jagatera — všech vesmírů; svāmī — Nejvyšší Pán.

Překlad

„Mahā-Viṣṇu je Nadduše všech vesmírů. Leží na Příčinném oceánu a vládne všem hmotným světům.“

Verš

eita kahiluṅ prathama puruṣera tattva
dvitīya puruṣera ebe śunaha mahattva

Synonyma

eita — tak; kahiluṅ — vysvětlil jsem; prathama puruṣera — první inkarnace Osobnosti Božství; tattva — pravdu; dvitīya puruṣera — druhé inkarnace Osobnosti Božství; ebe — nyní; śunaha — prosím slyš; mahattva — slávu.

Překlad

„Tímto způsobem jsem vysvětlil pravdu o první Osobnosti Božství, Mahā-Viṣṇuovi. Nyní vysvětlím slávu druhé Osobnosti Božství.“

Verš

sei puruṣa ananta-koṭi brahmāṇḍa sṛjiyā
ekaika-mūrtye praveśilā bahu mūrti hañā

Synonyma

sei puruṣa — tato Osobnost Božství, Mahā-Viṣṇu; ananta-koṭi brahmāṇḍa — miliónů a biliónů brahmāṇḍ neboli vesmírů; sṛjiyā — po stvoření; eka-eka — do každého z nich; mūrtye — v podobě; praveśilā — vstoupil; bahu mūrti hañā — poté, co se expandoval do mnoha podob.

Překlad

„Po stvoření všech vesmírů, kterých je nespočetně mnoho, se Mahā-Viṣṇu expandoval na nespočet podob a vstoupil do každého z nich.“

Verš

praveśa kariyā dekhe, saba — andhakāra
rahite nāhika sthāna, karilā vicāra

Synonyma

praveśa kariyā — když vstoupil; dekhe — vidí; saba — všude; andhakāra — naprostou tmu; rahite — aby tam zůstal; nāhika sthāna — nebylo tam místo; karilā vicāra — tehdy začal uvažovat.

Překlad

„Poté, co Mahā-Viṣṇu vstoupil do každého z těchto neomezeně mnoha vesmírů, viděl, že je všude kolem pouze tma a není kde spočinout. Začal proto o celé situaci přemýšlet.“

Verš

nijāṅga-sveda-jale brahmāṇḍārdha bharila
sei jale śeṣa-śayyāya śayana karila

Synonyma

nija-aṅga — ze svého vlastního těla; sveda-jale — tím, že vypustil pot; brahmāṇḍa-ardha — polovinu vesmíru; bharila — naplnil; sei jale — na této vodě; śeṣa-śayyāya — na lůžku v podobě Pána Śeṣi; śayana karila — ulehl.

Překlad

„Polovinu vesmíru Pán naplnil svým potem a potom na této vodě ulehl na lůžko v podobě Pána Śeṣi.“

Verš

tāṅra nābhi-padma haite uṭhila eka padma
sei padme ha-ila brahmāra janma-sadma

Synonyma

tāṅra nābhi-padma haite — z Jeho lotosového pupku; uṭhila — vyrostl; eka — jeden; padma — lotos; sei padme — na tomto lotosu; ha-ila — bylo; brahmāra — Pána Brahmy; janma-sadma — místo zrození.

Překlad

„Z lotosového pupku tohoto Garbhodakaśāyī Viṣṇua pak vyrostl lotosový květ, který se stal místem zrození Pána Brahmy.“

Verš

sei padma-nāle ha-ila caudda bhuvana
teṅho ‘brahmā’ hañā sṛṣṭi karila sṛjana

Synonyma

sei padma-nāle — ve stonku tohoto lotosu; ha-ila — bylo projeveno; caudda — čtrnáct; bhuvana — planetárních soustav; teṅho — On; brahmā — Pánem Brahmou; hañā — poté, co se stal; sṛṣṭi — hmotné stvoření; karila sṛjana — stvořil.

Překlad

„Ve stonku tohoto lotosu bylo stvořeno čtrnáct světů. Nejvyšší Pán se pak stal Pánem Brahmou a projevil celý vesmír.“

Verš

‘viṣṇu’-rūpa hañā kare jagat pālane
guṇātīta viṣṇu — sparśa nāhi māyā-sane

Synonyma

viṣṇu-rūpa — Pán Kṛṣṇa v podobě Viṣṇua; hañā — stávající se; kare — činí; jagat pālane — udržování tohoto hmotného světa; guṇa-atīta — transcendentální, nad hmotnými kvalitami; viṣṇu — Pán Viṣṇu; sparśa — dotek; nāhi — není; māyā-sane — s māyou, hmotnou energií.

Překlad

„Nejvyšší Osobnost Božství tak v podobě Viṣṇua udržuje celý hmotný svět. Protože je vždy nad hmotnými kvalitami, nemůže se Ho hmotná příroda dotknout.“

Význam

Pána Viṣṇua se vliv hmotné energie nemůže dotknout tak, jak se dotýká Pána Brahmy a Pána Śivy. Říká se proto, že Pán Viṣṇu je transcendentální vůči hmotným kvalitám. Inkarnace hmotných kvalit – Pán Śiva a Pán Brahmā – spadají pod vládu vnější energie. Pán Viṣṇu je však jiný. V mantrāch Ṛg Vedy se říká: oṁ tad viṣṇoḥ paramaṁ padam (Ṛg-Veda-saṁhitā 1.22.20). Slova paramaṁ padam naznačují, že je transcendentální vůči hmotným kvalitám. Jelikož Pán Viṣṇu nepodléhá hmotným kvalitám, je vždy nadřazený živým bytostem ovládaným hmotnou energií. To je jeden z rozdílů mezi Nejvyšším Pánem a živými bytostmi. Pán Brahmā je velmi mocná živá bytost a Pán Śiva je ještě mocnější. Pán Śiva proto není považován za živou bytost, ale zároveň není na stejné úrovni jako Pán Viṣṇu.

Verš

‘rudra’-rūpa dhari kare jagat saṁhāra
sṛṣṭi, sthiti, pralaya haya icchāya yāṅhāra

Synonyma

rudra-rūpa dhari — přijímající podobu Pána Śivy; kare — provádí; jagat saṁhāra — zničení vesmírného stvoření; sṛṣṭi — stvoření; sthiti — udržování; pralaya — a zničení; haya — dochází k; icchāya — vůlí; yāṅhāra — jehož.

Překlad

„Zničení tohoto hmotného stvoření způsobuje Nejvyšší Pán ve své podobě Rudry (Pána Śivy). Jinými slovy, ke stvoření, udržování a zničení celého vesmírného stvoření dochází pouze na Jeho přání.“

Verš

brahmā, viṣṇu, śiva — tāṅra guṇa-avatāra
sṛṣṭi-sthiti-pralayera tinera adhikāra

Synonyma

brahmā — Pán Brahmā; viṣṇu — Pán Viṣṇu; śiva — Pán Śiva; tāṅra — Garbhodakaśāyī Viṣṇua; guṇa-avatāra — inkarnace hmotných kvalit; sṛṣṭi-sthiti-pralayera — tří funkcí, jmenovitě stvoření, udržování a zničení; tinera adhikāra — je vláda tří božstev (Pána Brahmy, Pána Viṣṇua a Pána Śivy).

Překlad

„Brahmā, Viṣṇu a Śiva jsou Jeho tři inkarnace hmotných kvalit. Stvoření, udržování a zničení v tomto pořadí probíhají pod dohledem těchto tří osobností.“

Verš

hiraṇyagarbha-antaryāmī — garbhodakaśāyī
‘sahasra-śīrṣādi’ kari’ vede yāṅre gāi

Synonyma

hiraṇyagarbha — jménem Hiraṇyagarbha; antaryāmī — Nadduše; garbha-udaka-śāyī — Pán Garbhodakaśāyī Viṣṇu; sahasra-śīrṣā-ādi kari' — védskými hymny počínaje slovy sahasra-śīrṣā (Ṛg Veda-saṁhitā 10.90.1); vede yāṅre gāi — ke kterému se modlí Védy.

Překlad

„Garbhodakaśāyī Viṣṇu, v tomto vesmíru známý jako Hiraṇyagarbha a antaryāmī neboli Nadduše, je oslavován védskými hymny začínajícími slovy ,sahasra-śīrṣā̀.“

Verš

ei ta’ dvitīya-puruṣa — brahmāṇḍera īśvara
māyāra ‘āśraya’ haya, tabu māyā-pāra

Synonyma

ei ta' — takto; dvitīya-puruṣa — druhá Osobnost Božství; brahmāṇḍera īśvara — vládce vesmíru; māyāra — vnější, hmotné energie; āśraya haya — stává se útočištěm; tabu — přesto; māyā-pāra — je mimo dosah hmotné energie.

Překlad

„I když je tato druhá Osobnost Božství, známá jako Garbhodakaśāyī Viṣṇu, vládcem každého vesmíru a útočištěm vnější energie, zůstává přesto mimo její dosah.“

Verš

tṛṭīya-puruṣa viṣṇu — ‘guṇa-avatāra’
dui avatāra-bhitara gaṇanā tāṅhāra

Synonyma

tṛtīya-puruṣa — třetí Osobnost; viṣṇu — Pán Viṣṇu; guṇa-avatāra — inkarnace hmotné kvality dobra; dui avatāra-bhitara — k těmto dvěma druhům inkarnací; gaṇanā-tāṅhāra — je řazen.

Překlad

„Třetí expanzí Viṣṇua je Kṣīrodakaśāyī Viṣṇu, inkarnace kvality dobra. Počítá se k oběma druhům inkarnací (puruṣa-avatārům i guṇa avatārům).“

Verš

virāṭ vyaṣṭi-jīvera teṅho antaryāmī
kṣīrodakaśāyī teṅho — pālana-kartā, svāmī

Synonyma

virāṭ — vesmírná podoba; vyaṣṭi-jīvera — všech živých bytostí; teṅho — On; antaryāmī — Nadduše; kṣīra-udaka-śāyī — Pán Viṣṇu ležící v oceánu mléka; teṅho — On; pālana-kartā — udržovatel; svāmī — vládce.

Překlad

„Kṣīrodakaśāyī Viṣṇu je vesmírnou podobou Pána a je Nadduší každé živé bytosti. Je známý jako Kṣīrodakaśāyī, protože leží v oceánu mléka. Je udržovatelem a vládcem vesmíru.“

Verš

puruṣāvatārera ei kailuṅ nirūpaṇa
līlāvatāra ebe śuna, sanātana

Synonyma

puruṣa-avatārera — všech puruṣa-avatārů; ei — toto; kailuṅ nirūpaṇa — popsal jsem; līlā-avatāra — inkarnace pro zábavy; ebe — nyní; śuna — prosím poslouchej; sanātana — ó Sanātano.

Překlad

„Ó Sanātano, plně jsem popsal tři puruṣa-avatāry Viṣṇua a nyní prosím poslouchej, co ti povím o inkarnacích určených k zábavám.“

Verš

līlāvatāra kṛṣṇera nā yāya gaṇana
pradhāna kariyā kahi dig-daraśana

Synonyma

līlā-avatāra — inkarnace pro zábavy; kṛṣṇera — Pána Kṛṣṇy; yāya gaṇana — nelze spočítat; pradhāna kariyā — hlavně; kahi — popíši; dik-daraśana — jako příklad.

Překlad

„Inkarnace Pána Kṛṣṇy určené k zábavám nedokáže nikdo spočítat. Popíši pouze ty hlavní.“

Verš

matsya, kūrma, raghunātha, nṛsiṁha, vāmana
varāhādi — lekhā yāṅra nā yāya gaṇana

Synonyma

matsya — inkarnace v podobě ryby; kūrma — inkarnace v podobě želvy; raghunātha — Pán Rāmacandra; nṛsiṁha — inkarnace napůl člověka a napůl lva; vāmana — trpasličí inkarnace; varāha-ādi — inkarnace kance a další; lekhā — popis; yāṅra — jejichž inkarnací; yāya gaṇana — nedá se spočítat.

Překlad

„Některými z inkarnací určených k zábavám jsou inkarnace v podobě ryby a želvy, Pán Rāmacandra, Pán Nṛsiṁha, Pán Vāmana a Pán Varāha. Tyto inkarnace neberou konce.“

Verš

matsyāśva-kacchapa-nṛsiṁha-varāha-haṁsa-
rājanya-vipra-vibudheṣu kṛtāvatāraḥ
tvaṁ pāsi nas tri-bhuvanaṁ ca tathādhuneśa
bhāraṁ bhuvo hara yadūttama vandanaṁ te

Synonyma

matsya — v podobě ryby; aśva — v podobě koně; kacchapa — v podobě želvy; nṛsiṁha — v podobě Pána Nṛsiṁhadevy; varāha — v podobě kance; haṁsa — v podobě labutě; rājanya — v podobě Pána Rāmacandry; vipra — v podobě Pána Paraśurāmy; vibudheṣu — a v podobě Vāmanadevy; kṛta-avatāraḥ — který jsi přijal inkarnaci; tvam — Ty; pāsi — prosím ochraň; naḥ — nás polobohy; tri-bhuvanam ca — a tyto tři světy; tathā — také; adhunā — nyní; īśa — ó Pane; bhāram — břímě; bhuvaḥ — vesmíru; hara — prosím odstraň; yadu-uttama — ó nejlepší z yaduovské dynastie; vandanam te — k Tobě se modlíme.

Překlad

„  ,Ó Pane vesmíru, nejlepší z yaduovské dynastie. Modlíme se k Tobě hlavně proto, abys odstranil těžké břímě tohoto vesmíru. Učinil jsi tak již dříve, když jsi sestoupil v podobě ryby, koně (Hayagrīvy), želvy, lva (Pána Nṛsiṁhy), kance (Pána Varāhy) a labutě. Zjevil ses také jako Pán Rāmacandra, Paraśurāma a trpaslík Vāmana. Vždy jsi tak ochraňoval nás polobohy i tento vesmír. Nyní v tom prosím pokračuj.̀  “

Význam

Verš

līlāvatārera kailuṅ dig-daraśana
guṇāvatārera ebe śuna vivaraṇa

Synonyma

līlā-avatārera — inkarnací pro zábavy; kailuṅ — učinil jsem; dik-daraśana — pouze náznak směru; guṇa-avatārera — inkarnací hmotných kvalit; ebe — nyní; śuna vivaraṇa — poslouchej popis.

Překlad

„Uvedl jsem několik příkladů inkarnací určených k zábavám. Nyní popíši guṇa-avatāry, inkarnace hmotných kvalit. Prosím poslouchej.“

Verš

brahmā, viṣṇu, śiva, — tina guṇa avatāra
tri-guṇa aṅgīkari’ kare sṛṣṭy-ādi-vyavahāra

Synonyma

brahmā, viṣṇu, śiva — Pán Brahmā, Pán Viṣṇu a Pán Śiva; tina — tři; guṇa avatāra — inkarnace hmotných kvalit; tri-guṇa — tři kvality hmotné přírody; aṅgīkari' — když přijímá; kare — činí; sṛṣṭi-ādi-vyavahāra — jednání ve vztahu ke stvoření, udržování a ničení.

Překlad

„V tomto hmotném světě probíhají tři děje – vše je zde stvořeno, po nějakou dobu udržováno a nakonec zničeno. Pán proto inkarnuje v podobách vládců tří kvalit – sattva-guṇy, rajo-guṇy a tamo-guṇy (dobra, vášně a nevědomosti). Tak vzniká dění hmotného světa.“

Verš

bhakti-miśra-kṛta-puṇye kona jīvottama
rajo-guṇe vibhāvita kari’ tāṅra mana

Synonyma

bhakti-miśra-kṛta-puṇye — na základě zbožných činností smíšených s oddanou službou; kona — někdo; jīva-uttama — nejlepší z živých bytostí; rajaḥ-guṇe — kvalitou vášně; vibhāvita — ovlivněnu; kari' — činící; tāṅra — její; mana — mysl.

Překlad

„Mysl prvotřídní živé bytosti je na základě jejích minulých zbožných činností smíšených s oddanou službou ovlivněna kvalitou vášně.“

Verš

garbhodakaśāyi-dvārā śakti sañcāri’
vyaṣṭi sṛṣṭi kare kṛṣṇa brahmā-rūpa dhari’

Synonyma

garbha-udaka-śāyī-dvārā — Pánem Garbhodakaśāyī Viṣṇuem; śakti sañcāri' — jenž mu dává zvláštní moc; vyaṣṭi — celé; sṛṣṭi — stvoření; kare — činí; kṛṣṇa — Pán Kṛṣṇa; brahmā-rūpa dhari' — když přijme podobu Pána Brahmy.

Překlad

„Takový oddaný je zmocněn Garbhodakaśāyī Viṣṇuem. Inkarnace Kṛṣṇy v podobě Brahmy tak řídí celé stvoření vesmíru.“

Význam

VÝZNAM: Puruṣa-avatāra Pána Viṣṇua, Garbhodakaśāyī Viṣṇu, přijímá hmotné kvality – sattva-guṇu, rajo-guṇu, tamo-guṇu – a inkarnuje jako Pán Viṣṇu, Brahmā a Śiva. To jsou inkarnace hmotných kvalit. Mezi mnoha vyššími živými bytostmi, které se kvalifikovaly zbožným jednáním a oddanou službou, je jedna, které se říká Pán Brahmā, a ta je svrchovanou vůlí Garbhodakaśāyī Viṣṇua naplněna kvalitou vášně. Pán Brahmā se tak stává inkarnací Pánovy tvořivé energie.

Verš

bhāsvān yathāśma-sakaleṣu nijeṣu tejaḥ
svīyaṁ kiyat prakaṭayaty api tadvad atra
brahmā ya eṣa jagad-aṇḍa-vidhāna-kartā
govindam ādi-puruṣaṁ tam ahaṁ bhajāmi

Synonyma

bhāsvān — zářící slunce; yathā — jako; aśma-sakaleṣu — v různých druzích drahokamů; nijeṣu — vlastní; tejaḥ — záři; svīyam — vlastní; kiyat — do určité míry; prakaṭayati — projevuje; api — také; tadvat — podobně; atra — zde; brahmā — Pán Brahmā; yaḥ — který je; eṣaḥ — Pán; jagat-aṇḍa-vidhāna-kartā — stane se vládcem vesmíru; govindam ādi-puruṣam — Pána Govindu, původní Nejvyšší Osobnost Božství; tam — Jeho; aham — já; bhajāmi — uctívám.

Překlad

„  ,Slunce projevuje svoji záři v drahokamu, i když je to kámen. Podobně projevuje původní Nejvyšší Osobnost Božství svou zvláštní moc v nějaké zbožné živé bytosti. Ta se tak stane Brahmou a řídí vesmírné dění. Uctívám Govindu, původní Osobnost Božství.“

Význam

Toto je citát z Brahma-saṁhity (5.49).

Verš

kona kalpe yadi yogya jīva nāhi pāya
āpane īśvara tabe aṁśe ‘brahmā’ haya

Synonyma

kona kalpe — v některém životě Brahmy; yadi — jestliže; yogya — vhodná; jīva — živá bytost; nāhi pāya — není dostupná; āpane — osobnost; īśvara — Nejvyšší Pán; tabe — potom; aṁśe — svou úplnou expanzí; brahmā haya — stane se Pánem Brahmou.

Překlad

„Pokud v nějaké kalpě schází vhodná živá bytost, která by mohla zaujmout Brahmovo místo, expanduje se jako Pán Brahmā samotná Nejvyšší Osobnost Božství.“

Význam

Jeden Brahmův den se skládá ze čtyř yug znásobených tisícem – což je v přepočtu 4 320 000 000 slunečních let – a stejně dlouho trvá jeho noc. Jeden Brahmův rok se skládá z 360 takových dnů a nocí a Brahmā žije sto takových let. To je délka jeho života.

Verš

yasyāṅghri-paṅkaja-rajo ’khila-loka-pālair
mauly-uttamair dhṛtam upāsita-tīrtha-tīrtham
brahmā bhavo ’ham api yasya kalāḥ kalāyāḥ
śrīś codvahema ciram asya nṛpāsanaṁ kva

Synonyma

yasya — jehož; aṅghri-paṅkaja — lotosu podobné nohy; rajaḥ — prach; akhila-loka — planetárních soustav ve vesmíru; pālaiḥ — vládci; mauli-uttamaiḥ — s drahými turbany na hlavách; dhṛtam — přijímaný; upāsita — uctívaný; tīrtha-tīrtham — který posvěcuje posvátná místa; brahmā — Pán Brahmā; bhavaḥ — Pán Śiva; aham api — dokonce i Já; yasya — jehož; kalāḥ — části; kalāyāḥ — úplných částí; śrīḥ — bohyně štěstí; ca — a; udvahema — nosíme; ciram — věčně; asya — Jeho; nṛpa-āsanam — královský trůn; kva — kde.

Překlad

„  ,Co pro Pána Kṛṣṇu znamená trůn? Vždyť vládci různých planetárních soustav přijímají prach z Jeho lotosových nohou na své korunované hlavy. Tento prach posvěcuje i posvátná místa, a dokonce i Pán Brahmā, Pán Śiva, Lakṣmī i Já samotný, kteří jsme částmi Jeho úplné části, tento prach věčně neseme na svých hlavách.̀  “

Význam

Toto je citát ze Śrīmad-Bhāgavatamu (10.68.37). Když Kuruovci lichotili Baladevovi, aby se stal jejich spojencem, a vyjadřovali se špatně o Śrī Kṛṣṇovi, Pán Baladeva se rozzlobil a vyslovil tento verš.

Verš

nijāṁśa-kalāya kṛṣṇa tamo-guṇa aṅgīkari’
saṁhārārthe māyā-saṅge rudra-rūpa dhari

Synonyma

nija-aṁśa — své úplné osobní expanze; kalāya — expanzí známou jako kalā; kṛṣṇa — Pán Kṛṣṇa; tamaḥ-guṇa — hmotnou kvalitu temna; aṅgīkari' — přijímající; saṁhāra-arthe — za účelem zničení; māyā-saṅge — ve styku s hmotnou energií; rudra-rūpa — podobu Rudry; dhari — přijímá.

Překlad

„Pán Kṛṣṇa, Nejvyšší Osobnost Božství, expanduje část své úplné části a ve styku s hmotnou kvalitou nevědomosti přijímá podobu Rudry, aby zničil vesmírný projev.“

Význam

Toto je popis podoby Rudry, který je další Kṛṣṇovou expanzí. Mezi expanze Kṛṣṇových osobních a úplných částí patří pouze viṣṇu-mūrti. Mahā-Viṣṇu ležící na Příčinném oceánu je expanzí Saṅkarṣaṇa. Když pak Garbhodakaśāyī Viṣṇu přijme za účelem zničení vesmírného projevu kvality přírody, nazývá se Jeho podoba Rudra. Jak již bylo vysvětleno, Pán Viṣṇu je vládcem māyi. Jak se tedy může s māyou sdružovat? Závěr je takový, že v inkarnaci Pána Śivy nebo Pána Brahmy se nenachází svrchovaná Viṣṇuova moc. Pokud tato moc schází, pak je možné se sdružovat s māyou, vnější energií. Pán Brahmā a Pána Śiva tedy musí být považováni za stvoření māyi.

Verš

māyā-saṅga-vikārī rudra — bhinnābhinna rūpa
jīva-tattva nahe, nahe kṛṣṇera ‘svarūpa’

Synonyma

māyā-saṅga — stykem s māyou; vikārī — proměněná; rudra — podoba Pána Rudry; bhinna-abhinna rūpa — mající různé podoby; jīva-tattva nahe — přesto se nenazývá jīva-tattva; nahe — ani; kṛṣṇera — Pána Kṛṣṇy; svarūpa — osobní podoba.

Překlad

„Rudra neboli Pán Śiva má různé podoby, které jsou přeměnami vznikajícími ve styku s māyou. I když Rudra není na stejné úrovni s jīva-tattvami, nelze jej považovat ani za osobní expanzi Pána Kṛṣṇy.“

Význam

Rudra je s viṣṇu-tattvou totožný a zároveň se od ní liší. Kvůli svému styku s māyou se od viṣṇu-tattvy liší, ale zároveň je expanzí Kṛṣṇovy osobní podoby. Tomu se říká bhedābheda-tattva nebo také acintya-bhedābheda-tattva, současná jednota a odlišnost.

Verš

dugdha yena amla-yoge dadhi-rūpa dhare
dugdhāntara vastu nahe, dugdha haite nāre

Synonyma

dugdha — mléko; yena — jako; amla-yoge — ve styku s něčím kyselým; dadhi-rūpa — podobu jogurtu; dhare — bere; dugdha-antara — něco jiného než mléko; vastu — podstata; nahe — není; dugdha — mléko; haite — být; nāre — není schopen.

Překlad

„Z mléka se stane jogurt ve styku s jogurtovou kulturou. Jogurt tak není nic jiného než mléko, ale přesto to mléko není.“

Význam

Ze tří božstev dohlížejících na stvoření, udržování a zničení pouze Pán Viṣṇu není nikdy oddělený od původního Viṣṇua. Pán Śiva a Brahmā se však kvůli svému styku s māyou od Viṣṇua liší. Viṣṇu nemůže být přeměněn na žádnou podobu hmotné energie. Kdykoliv dochází ke styku s māyou, dotyčná osobnost se musí od Pána Viṣṇua lišit. Pán Śiva a Brahmā se proto nazývají guṇa-avatārové, neboť se sdružují s hmotnými kvalitami. Závěr je tedy takový, že Rudra není přímo Pán Viṣṇu, ale spíše přeměněný Viṣṇu, a proto nepatří do kategorie viṣṇu-tattvy. Je tak s Viṣṇuem nepochopitelně totožný a zároveň se od Něho liší. Příklad použitý v tomto verši je naprosto jasný. Mléko je přirovnáno k Viṣṇuovi. Jakmile se mléko dotkne něčeho kyselého, stane se z něho jogurt, neboli Pán Śiva. I když je jogurt ve své podstatě mléko, nedá se jako mléko použít.

Verš

kṣīraṁ yathā dadhi vikāra-viśeṣa-yogāt
sañjāyate na tu tataḥ pṛthag asti hetoḥ
yaḥ śambhutām api tathā samupaiti kāryād
govindam ādi-puruṣaṁ tam ahaṁ bhajāmi

Synonyma

kṣīram — mléko; yathā — jako; dadhi — jogurt; vikāra-viśeṣa — s určitým transformačním činidlem; yogāt — smíšením; sañjāyate — přemění se na; na — ne; tu — ale; tataḥ — od mléka; pṛthak — oddělený; asti — je; hetoḥ — jež je příčinou; yaḥ — kdo; śambhutām — povahu Pána Śivy; api — i když; tathā — jako; samupaiti — přijímá; kāryāt — za účelem určité činnosti; govindam — Govindovi, Nejvyšší Osobnosti Božství; ādi-puruṣam — původní osobě; tam — Jemu; aham — já; bhajāmi — s úctou se klaním.

Překlad

„  ,Mléko se ve styku s jogurtovou kulturou změní v jogurt, ale ve skutečnosti to ve své podstatě není nic jiného než mléko. Podobně Govinda, Nejvyšší Osobnost Božství, přijímá za zvláštním účelem hmotných činností podobu Pána Śivy (Śambhua). Klaním se u Jeho lotosových nohou.̀  “

Význam

Toto je citát z Brahma-saṁhity (5.45).

Verš

‘śiva’ — māyā-śakti-saṅgī, tamo-guṇāveśa
māyātīta, guṇātīta ‘viṣṇu’ — parameśa

Synonyma

śiva — Pán Śiva; māyā-śakti-saṅgī — společník vnější energie; tamaḥ-guṇa-āveśa — pohroužený v kvalitě nevědomosti; māyā-atīta — transcendentální vůči vnější energii; guṇa-atīta — transcendentální vůči hmotným kvalitám; viṣṇu — Viṣṇu; parama-īśa — Nejvyšší Pán.

Překlad

„Pán Śiva je společník vnější energie, a proto je pohroužený v hmotné kvalitě temna. Pán Viṣṇu je vůči māyi i jejím kvalitám transcendentální; proto je Nejvyšší Osobnost Božství.“

Význam

Viṣṇu se nachází mimo dosah hmotného projevu a není ovládaný hmotnou energií. Je svrchovaně nezávislý Pán, Osobnost Božství. To uznává i Śaṅkarācārya: nārāyaṇaḥ paro 'vyaktāt (Gītā-bhāṣya). Ve své původní přirozené podobě je Śiva mahā-bhāgavata, svrchovaný oddaný Pána, ale protože přijímá společnost māyi, zvláště kvality nevědomosti, není prostý jejího vlivu. Tento blízký vztah u Nejvyšší Osobnosti Božství, Viṣṇua, zcela schází. Pán Śiva māyu přijímá, ale v přítomnosti Pána Viṣṇua māyā neexistuje. Pán Śiva tedy musí být považován za produkt māyi. Když je Pán Śiva prostý vlivu māyi, je v postavení mahā-bhāgavaty, svrchovaného oddaného Pána Viṣṇua. Vaiṣṇavānāṁ yathā śambhuḥ.

Verš

śivaḥ śakti-yuktaḥ śaśvat
tri-liṅgo guṇa-saṁvṛtaḥ
vaikārikas taijasaś ca
tāmasaś cety ahaṁ tridhā

Synonyma

śivaḥ — Pán Śiva; śakti-yuktaḥ — spojený s hmotnou přírodou; śaśvat — věčně; tri-liṅgaḥ — ve třech rysech; guṇa-saṁvṛtaḥ — pokrytý kvalitami přírody; vaikārikaḥ — jeden se nazývá vaikārika; taijasaḥ ca — další se nazývá taijasa; tāmasaḥ ca — a také tāmasa; iti — tak; aham — egoismus; tri-dhā — tři druhy.

Překlad

„  ,Pravdou o Pánu Śivovi je, že je neustále zahalený třemi hmotnými pokryvy – vaikārika, taijasa a tāmasa. Kvůli těmto třem kvalitám hmotné přírody se neustále sdružuje s vnější energií a samotným egoismem.̀  “

Význam

Verš

harir hi nirguṇaḥ sākṣāt
puruṣaḥ prakṛteḥ paraḥ
sa sarva-dṛg upadraṣṭā
taṁ bhajan nirguṇo bhavet

Synonyma

hariḥ — Nejvyšší Osobnost Božství, Viṣṇu; hi — zajisté; nirguṇaḥ — transcendentální vůči všem hmotným kvalitám; sākṣāt — přímo; puruṣaḥ — nejvyšší poživatel; prakṛteḥ — hmotná příroda; paraḥ — nad; saḥ — On; sarva-dṛk — pozorovatel všeho; upadraṣṭā — dohlížitel; tam — Jeho; bhajan — uctíváním; nirguṇaḥ — transcendentální vůči hmotným kvalitám; bhavet — člověk se stává.

Překlad

„  ,Śrī Hari, Nejvyšší Osobnost Božství, se nachází mimo dosah hmotné přírody, a proto je nejvyšší transcendentální osobou. Dokáže vidět vše uvnitř i vně, a proto má svrchovaný dohled nad všemi živými bytostmi. Ten, kdo se uchýlí k Jeho lotosovým nohám a uctívá Ho, také dosáhne transcendentálního postavení.̀  “

Význam

Toto je také citát ze Śrīmad-Bhāgavatamu (10.88.5).

Verš

pālanārtha svāṁśa viṣṇu-rūpe avatāra
sattva-guṇa draṣṭā, tāte guṇa-māyā-pāra

Synonyma

pālana-artha — pro udržování; svāṁśa — osobní úplná expanze; viṣṇu-rūpe — v podobě Pána Viṣṇua; avatāra — inkarnace; sattva-guṇa — kvality dobra; draṣṭā — vládce; tāte — proto; guṇa-māyā-pāra — transcendentální vůči kvalitám přírody.

Překlad

„Pro udržování vesmíru Pán Kṛṣṇa sestupuje ve své úplné osobní expanzi jako Pán Viṣṇu. Je vládcem kvality dobra, a tudíž je transcendentální vůči hmotné energii.“

Verš

svarūpa — aiśvarya-pūrṇa, kṛṣṇa-sama prāya
kṛṣṇa aṁśī, teṅho aṁśa, vede hena gāya

Synonyma

svarūpa — osobní expanze; aiśvarya-pūrṇa — oplývající veškerým majestátem; kṛṣṇa-sama — rovná Kṛṣṇovi; prāya — téměř; kṛṣṇa aṁśī — Kṛṣṇa je Nejvyšší Osobnost Božství; teṅho — Pán Viṣṇu; aṁśa — osobní expanze; vede — Védy; hena — tak; gāya — zpívají.

Překlad

„Pán Viṣṇu patří do kategorie svāṁśa, protože se svým majestátem téměř vyrovná Kṛṣṇovi. Kṛṣṇa je původní osoba a Pán Viṣṇu je Jeho osobní expanze. Tak zní konečný závěr celé védské literatury.“

Význam

I když je Pán Brahmā inkarnací hmotné energie, zároveň vládne hmotné kvalitě vášně. Také Pán Śiva je inkarnací kvality nevědomosti i přesto, že je s Pánem Kṛṣṇou totožný, a zároveň se od Něho liší. Pán Viṣṇu je však osobní expanzí Kṛṣṇy. Je proto vládcem kvality dobra a je vždy transcendentální, mimo vliv kvalit přírody. Pán Viṣṇu je původní osobní expanzí Kṛṣṇy a Kṛṣṇa je původním zdrojem všech inkarnací. Co se týče moci, je Pán Viṣṇu stejně mocný jako Pán Kṛṣṇa, protože vlastní veškerý majestát.

Verš

dīpārcir eva hi daśāntaram abhyupetya
dīpāyate vivṛta-hetu-samāna-dharmā
yas tādṛg eva hi ca viṣṇutayā vibhāti
govindam ādi-puruṣaṁ tam ahaṁ bhajāmi

Synonyma

dīpa-arciḥ — plamen lampy; eva — jako; hi — zajisté; daśā-antaram — další lampu; abhyupetya — expandující se; dīpāyate — ozařuje; vivṛta-hetu — se svou expandovanou příčinou; samāna-dharmā — stejně mocná; yaḥ — kdo; tādṛk — podobně; eva — zajisté; hi — zajisté; ca — také; viṣṇutayā — ve své expanzi Pána Viṣṇua; vibhāti — ozařuje; govindam — Pánu Kṛṣṇovi; ādi-puruṣam — nejvyšší původní osobě; tam — Jemu; aham — já; bhajāmi — s úctou se klaním.

Překlad

„  ,Pokud plamenem jedné svíce zapálíme druhou svíci, bude odděleně svítit stejně silně jako ta původní, i když ji přemístíme jinam. Nejvyšší Osobnost Božství, Govinda, se podobně expanduje na různé podoby Viṣṇua, které jsou stejně zářivé, mocné a majestátní. Uctívám tuto Nejvyšší Osobnost Božství, Govindu.̀  “

Význam

Toto je citát z Brahma-saṁhity (5.46).

Verš

brahmā, śiva — ājñā-kārī bhakta-avatāra
pālanārthe viṣṇu — kṛṣṇera svarūpa-ākāra

Synonyma

brahmā — Pán Brahmā; śiva — Pán Śiva; ājñā-kārī — vykonavatelé nařízení; bhakta-avatāra — inkarnace oddaných; pālana-arthe — pro udržování; viṣṇu — Pán Viṣṇu; kṛṣṇera — Pána Kṛṣṇy; svarūpa-ākāra — v podobě osobního rysu.

Překlad

„Závěrem je, že Pán Brahmā a Pán Śiva jsou pouze inkarnace oddaných vykonávající dané pokyny. Udržovatel, Pán Viṣṇu, je však osobním rysem Pána Kṛṣṇy.“

Verš

sṛjāmi tan-niyukto ’haṁ
haro harati tad-vaśaḥ
viśvaṁ puruṣa-rūpeṇa
paripāti tri-śakti-dhṛk

Synonyma

sṛjāmi — tvořím; tat-niyuktaḥ — Jím zaměstnán; aham — já; haraḥ — Pán Śiva; harati — ničí; tat-vaśaḥ — pod Jeho dohledem; viśvam — celý vesmír; puruṣa-rūpeṇa — v podobě Pána Viṣṇua; paripāti — udržuje; tri-śakti-dhṛk — vládce tří kvalit hmotné přírody.

Překlad

„(Pán Brahmā řekl:) ,Nejvyšší Pán, Osobnost Božství, mě zaměstnal tvořením. Pán Śiva na Jeho příkaz vše ničí. Nejvyšší Osobnost Božství ve své podobě Kṣīrodakaśāyī Viṣṇua udržuje celý chod hmotné přírody. Nejvyšším vládcem tří kvalit hmotné přírody je proto Pán Viṣṇu.̀  “

Význam

Toto je citát ze Śrīmad-Bhāgavatamu (2.6.32). Devarṣi Nārada dostal tuto informaci, když ho Pán Brahmā učil, jak rozumět Nejvyšší Osobnosti Božství, Paramātmě. Poté, co Pán Brahmā popsal Pánovu vesmírnou podobu, vysvětlil, že postavení jeho i Pána Śivy je pod vládou Pána Viṣṇua.

Verš

manvantarāvatāra ebe śuna, sanātana
asaṅkhya gaṇana tāṅra, śunaha kāraṇa

Synonyma

manu-antara-avatāra — inkarnace, které se zjevují během vlády každého Manua; ebe — nyní; śuna — poslouchej; sanātana — ó Sanātano Gosvāmī; asaṅkhya — nesčetné; gaṇana — počty; tāṅra — jich; śunaha — poslouchej; kāraṇa — příčinu.

Překlad

„Ó Sanātano, poslouchej nyní o inkarnacích, které se zjevují během vlády každého Manua (manvantara-avatārové). Je jich neomezené množství a nikdo je nespočítá. Naslouchej o jejich zdroji.“

Verš

brahmāra eka-dine haya caudda manvantara
caudda avatāra tāhāṅ karena īśvara

Synonyma

brahmāra eka-dine — v jednom Brahmově dni; haya — je; caudda — čtrnáct; manu-antara — výměn Manuů; caudda — čtrnáct; avatāra — inkarnací; tāhāṅ — v té době; karena — projevuje; īśvara — Nejvyšší Osobnost Božství.

Překlad

„V jednom Brahmově dni se čtrnáctkrát vymění Manu a během vlády každého z těchto čtrnácti Manuů projeví Nejvyšší Osobnost Božství nějakou svou inkarnaci.“

Význam

Z tohoto verše lze vypočítat, že v jednom měsíci (30 dnů) Brahmova života se zjevuje 420 manvantara-avatārů a v jednom roce (360 dnů) jeho života je těchto inkarnací 5 040. Za sto let Brahmova života je to tedy celkem 504 000 manvantara-avatārů. Manuové samotní jsou navíc považováni za částečné inkarnace Nejvyšší Osobnosti Božství.

Verš

caudda eka dine, māse cāri-śata biśa
brahmāra vatsare pañca-sahasra calliśa

Synonyma

caudda — 14; eka dine — v jednom dni; māse — v jednom měsíci; cāri-śata biśa — 420; brahmāra vatsare — v jednom Brahmově roce; pañca-sahasra calliśa — 5 040 avatārů.

Překlad

„V jednom Brahmově dni přichází čtrnáct manvantara-avatārů, čtyři sta dvacet v jednom měsíci a pět tisíc čtyřicet v jednom roce.“

Verš

śateka vatsara haya ‘jīvana’ brahmāra
pañca-lakṣa cāri-sahasra manvantarāvatāra

Synonyma

śateka vatsara haya — je sto let; jīvana — délka života; brahmāra — Brahmy; pañca-lakṣa — 500 000; cāri-sahasra — 4 000; manu-antara-avatāra — inkarnace, které se zjeví za vlády každého Manua.

Překlad

„Během sta let Brahmova života je to pět set čtyři tisíc manvantara-avatārů.“

Verš

ananta brahmāṇḍe aiche karaha gaṇana
mahā-viṣṇu eka-śvāse brahmāra jīvana

Synonyma

ananta brahmāṇḍe — v nesčetném množství vesmírů; aiche — takto; karaha gaṇana — snaž se spočítat; mahā-viṣṇu — Pán Mahā-Viṣṇu; eka-śvāse — jedním výdechem; brahmāra jīvana — délka jednoho Brahmova života.

Překlad

„Takový je počet manvantara-avatārů už jen v jednom vesmíru. Jen si představ, kolik jich je v nesčetném množství vesmírů. A všechny tyto vesmíry i Brahmové existují pouze během jednoho Mahā-Viṣṇuova výdechu.“

Verš

mahā-viṣṇura niśvāsera nāhika paryanta
eka manvantarāvatārera dekha lekhāra anta

Synonyma

mahā-viṣṇura — Pána Mahā-Viṣṇua; niśvāsera — výdechů; nāhika paryanta — není konce; eka manvantara-avatārera — pouze jednoho rysu Pána, jmenovitě manvantara-avatārů; dekha — jen pohleď; lekhāra anta — nelze popsat.

Překlad

„Mahā-Viṣṇuovy výdechy neberou konce. Jen pohleď, není možné mluvit ani psát byť už jen o manvantara-avatārech!“

Verš

svāyaṁbhuve ‘yajña’, svārociṣe ‘vibhu’ nāma
auttame ‘satyasena’, tāmase ‘hari’ abhidhāna

Synonyma

svāyaṁbhuve — ve Svāyambhuva-manvantaře; yajñaavatāra jménem Yajña; svārociṣe — ve Svārociṣa-manvantaře; vibhuavatāra Vibhu; nāma — jménem; auttame — v Auttama-manvantaře; satyasenaavatāra jménem Satyasena; tāmase — v Tāmasa-manvantaře; hari — Hari; abhidhāna — jménem.

Překlad

„Avatāra sestupující ve Svāyambhuva-manvantaře se jmenuje Yajña. Ve Svārociṣa-manvantaře se jmenuje Vibhu. V Auttama-manvantaře se jmenuje Satyasena a v Tāmasa-manvantaře Hari.“

Verš

raivate ‘vaikuṇṭha’, cākṣuṣe ‘ajita’, vaivasvate ‘vāmana’
sāvarṇye ‘sārvabhauma’, dakṣa-sāvarṇye ‘ṛṣabha’ gaṇana

Synonyma

raivate — v Raivata-manvantaře; vaikuṇṭhaavatāra jménem Vaikuṇṭha; cākṣuṣe — v Cākṣuṣa-manvantaře; ajitaavatāra jménem Ajita; vaivasvate — ve Vaivasvata-manvantaře; vāmanaavatāra jménem Vāmana; sāvarṇye — v Sāvarṇya-manvantaře; sārvabhaumaavatāra jménem Sārvabhauma; dakṣa-sāvarṇye — v Dakṣa-sāvarṇya-manvantaře; ṛṣabhaavatāra jménem Ṛṣabha; gaṇana — jménem.

Překlad

„V Raivata-manvantaře se avatāra jmenuje Vaikuṇṭha a v Cākṣuṣa-manvantaře Ajita. Ve Vaivasvata-manvantaře se jmenuje Vāmana a Sāvarṇya-manvantaře má jméno Sārvabhauma. V Dakṣa-sāvarṇya-manvantaře se jmenuje Ṛṣabha.“

Verš

brahma-sāvarṇye ‘viṣvaksena’, ‘dharmasetu’ dharma-sāvarṇye
rudra-sāvarṇye ‘sudhāmā’, ‘yogeśvara’ deva-sāvarṇye

Synonyma

brahma-sāvarṇye — v Brahma-sāvarṇya-manvantaře; viṣvaksenaavatāra jménem Viṣvaksena; dharmasetuavatāra jménem Dharmasetu; dharma-sāvarṇye — v Dharma-sāvarṇya-manvantaře; rudra-sāvarṇye — v Rudra-sāvarṇya-manvantaře; sudhāmāavatāra jménem Sudhāmā; yogeśvaraavatāra jménem Yogeśvara; deva-sāvarṇye — v Deva-sāvarṇya-manvantaře.

Překlad

„V období Brahma-sāvarṇya-manvantary se avatāra jmenuje Viṣvaksena a v období Dharma-sāvarṇyi se jmenuje Dharmasetu. V Rudra-sāvarṇyi se jmenuje Sudhāmā a v Deva-sāvarṇyi Yogeśvara.“

Verš

indra-sāvarṇye ‘bṛhadbhānu’ abhidhāna
ei caudda manvantare caudda ‘avatāra’ nāma

Synonyma

indra-sāvarṇye — v Indra-sāvarṇya-manvantaře; bṛhadbhānuavatāra jménem Bṛhadbhānu; abhidhāna — jménem; ei caudda manvantare — ve čtrnácti manvantarách; caudda — čtrnáct; avatāra — inkarnací; nāma — různých jmen.

Překlad

„V Indra-sāvarṇya-manvantaře se avatāra jmenuje Bṛhadbhānu. To jsou tedy jména čtrnácti avatārů ve čtrnácti manvantarách.“

Význam

Śrīla Bhaktisiddhānta Sarasvatī Ṭhākura ve své Anubhāṣyi předkládá seznam Manuů a jména jejich otců: (1) Svāyambhuva Manu, syn Pána Brahmy, (2) Svārociṣa, syn Svarocise neboli Agniho, vládnoucího božstva ohně, (3) Uttama, syn krále Priyavraty, (4) Tāmasa, bratr Uttamy, (5) Raivata, dvojče Tāmasy, (6) Cākṣuṣa, syn poloboha Cakṣua, (7) Vaivasvata, syn Vivasvāna, boha Slunce, jehož jméno je uvedeno v Bhagavad-gītě (4.1), (8) Sāvarṇi, syn narozený bohu Slunce a jeho ženě Chāyi, (9) Dakṣa-sāvarṇi, syn poloboha Varuṇy, (10) Brahma-sāvarṇi, syn Upaśloky, (11–14) Rudra-sāvarṇi, Dharma-sāvarṇi, Deva-sāvarṇi a Indra-sāvarṇi, kteří jsou syny Rudry, Ruciho, Satyasahy a Bhūtiho.

Verš

yugāvatāra ebe śuna, sanātana
satya-tretā-dvāpara-kali-yugera gaṇana

Synonyma

yuga-avatāra — inkarnace pro daný věk; ebe — nyní; śuna — slyš; sanātana — ó Sanātano Gosvāmī; satya-tretā-dvāpara-kali-yugera — Satya-yugy, Tretā-yugy, Dvāpara-yugy a Kali-yugy; gaṇana — chronologické pořadí.

Překlad

„Ó Sanātano, nyní ode Mne slyš o yuga-avatārech, inkarnacích pro každý věk. Nejdříve je třeba říci, že existují čtyři yugy – Satya-yuga, Tretā-yuga, Dvāpara-yuga a Kali-yuga.“

Verš

śukla-rakta-kṛṣṇa-pīta — krame cāri varṇa
cāri varṇa dhari’ kṛṣṇa karena yuga-dharma

Synonyma

śukla — bílou; rakta — červenou; kṛṣṇa — černou; pīta — žlutou; krame — jednu po druhé; cāri varṇa — čtyři barvy; cāri varṇa dhari' — přijímající tyto čtyři barvy; kṛṣṇa — Pán Kṛṣṇa; karena yuga-dharma — v různých věcích vyjevuje svoje zábavy.

Překlad

„Ve čtyřech yugách – Satya, Tretā, Dvāpara a Kali – Pán sestupuje ve čtyřech barvách: bílé, červené, černé a žluté. To jsou barvy, jež mají inkarnace v různých věcích.“

Verš

āsan varṇās trayo hy asya
gṛhṇato ’nu-yugaṁ tanūḥ
śuklo raktas tathā pīta
idānīṁ kṛṣṇatāṁ gataḥ

Synonyma

āsan — byly; varṇāḥ — barvy; trayaḥ — tři; hi — zajisté; asya — tvůj syn; gṛhṇataḥ — přijímající; anu-yugam — podle věku; tanūḥ — tělo; śuklaḥ — bílé; raktaḥ — červené; tathā — a také; pītaḥ — žluté; idānīm — právě nyní; kṛṣṇatām gataḥ — přijal černou barvu pleti.

Překlad

„  ,Toto dítě mělo v minulosti tři barvy podle toho, která z nich právě příslušela danému věku. Dříve bylo bílé, červené a žluté, a nyní přijalo černou barvu pleti.̀  “

Význam

Tento verš ze Śrīmad-Bhāgavatamu (10.8.13) vyslovil Garga Muni, když prováděl obřad udílení jména Kṛṣṇovi v domě Nandy Mahārāje. Následující dva verše jsou také ze Śrīmad-Bhāgavatamu (11.5.21, 24).

Verš

kṛte śuklaś catur-bāhur
jaṭilo valkalāmbaraḥ
kṛṣṇājinopavītākṣān
bibhrad daṇḍa-kamaṇḍalū

Synonyma

kṛte — v Satya-yuze; śuklaḥ — měl bílou barvu a jmenoval se Śukla; catuḥ-bāhuḥ — měl čtyři ruce; jaṭilaḥ — s chomáčem vlasů; valkala-ambaraḥ — oblečený v šatech z kůry stromů; kṛṣṇa-ajina — antilopí kůži černé barvy; upavīta — posvátnou šňůru; akṣān — girlandu z růžence; bibhrat — nesl; daṇḍa-kamaṇḍalū — tyč a nádobu na vodu.

Překlad

„  ,V Satya-yuze se Pán zjevil v těle bílé barvy, se čtyřma rukama a zcuchanými vlasy. Oblečený byl v kůře stromů a černé antilopí kůži. Na sobě měl posvátnou šňůru a girlandu z růžence rudrākṣa. Byl brahmacārī a v rukou nesl tyč a nádobu na vodu.̀  “

Verš

tretāyāṁ rakta-varṇo ’sau
catur-bāhus tri-mekhalaḥ
hiraṇya-keśas trayy-ātmā
sruk-sruvādy-upalakṣaṇaḥ

Synonyma

tretāyām — v Tretā-yuze; rakta-varṇaḥ — červené barvy; asau — On; catuḥ-bāhuḥ — se čtyřma rukama; tri-mekhalaḥ — mající tři pruhy na břiše; hiraṇya-keśaḥ — vlasy zlaté barvy; trayī-ātmā — jehož podoba projevuje Védy; sruk-sruva-ādi-upalakṣaṇaḥ — ozdoben obětní lžící, naběračkou atd.

Překlad

„  ,V Tretā-yuze se Pán zjevil v těle s červenou barvou pleti a se čtyřma rukama. Na břiše měl tři viditelné pruhy a Jeho vlasy měly zlatou barvu. Jeho podoba projevila védské poznání a v rukou měl symboly, jako jsou obětní lžíce, naběračka atd.̀  “

Verš

satya-yuge dharma-dhyāna karāya ‘śukla’-mūrti dhari’
kardamake vara dilā yeṅho kṛpā kari’

Synonyma

satya-yuge — v Satya-yuze; dharma-dhyāna — náboženské zásady a meditaci; karāya — zavádí; śukla — bílou; mūrti — podobu; dhari' — přijímající; kardamake — Kardamovi Munimu; vara dilā — dal požehnání; yeṅho — jenž; kṛpā kari' — z bezpříčinné milosti.

Překlad

„V bílé inkarnaci Pán učil náboženství a meditaci. Požehnal Kardamovi Munimu a tak projevil svou bezpříčinnou milost.“

Význam

Kardama Muni byl jeden z prajāpatiů. Oženil se s Manuovou dcerou Devahūti a jejich synem byl Kapiladeva. Nejvyšší Pán byl s askezí Kardamy Muniho velmi spokojený a zjevil se před ním v bílém těle. To se stalo v Satya-yuze, kdy byli lidé zvyklí věnovat se meditaci.

Verš

kṛṣṇa-‘dhyāna’ kare loka jñāna-adhikārī
tretāra dharma ‘yajña’ karāya ‘rakta’-varṇa dhari’

Synonyma

kṛṣṇa-dhyāna — meditaci o Kṛṣṇovi; kare — provádějí; loka — lidé; jñāna-adhikārī — pokročilí v duchovním poznání; tretāra — Tretā-yugy; dharma — předepsanou povinností; yajña — provádění obětí; karāya — zavádí; rakta-varṇa dhari' — přijímající červenou barvu.

Překlad

„V Satya-yuze byli lidé celkově pokročilí v duchovním poznání a bez problémů mohli meditovat o Kṛṣṇovi. Předepsanou povinností lidí v Tretā-yuze bylo provádět velké oběti. To zavedl Nejvyšší Pán, Osobnost Božství, ve své červené inkarnaci.“

Verš

‘kṛṣṇa-padārcana’ haya dvāparera dharma
‘kṛṣṇa’-varṇe karāya loke kṛṣṇārcana-karma

Synonyma

kṛṣṇa-pada-arcana — uctívání lotosových nohou Kṛṣṇy; haya — je; dvāparera — věku Dvāpara; dharma — předepsanou povinností; kṛṣṇa-varṇe — s černou barvou; karāya — zavádí; loke — lidem; kṛṣṇa-arcana-karma — činnosti uctívání Pána Kṛṣṇy.

Překlad

„Ve Dvāpara-yuze bylo předepsanou povinností lidí uctívat lotosové nohy Kṛṣṇy. Pán Kṛṣṇa se proto zjevil s černou barvou pleti a osobně toto uctívání zavedl.“

Verš

dvāpare bhagavān śyāmaḥ
pīta-vāsā nijāyudhaḥ
śrī-vatsādibhir aṅkaiś ca
lakṣaṇair upalakṣitaḥ

Synonyma

dvāpare — ve Dvāpara-yuze; bhagavān — Nejvyšší Osobnost Božství; śyāmaḥ — černou; pīta-vāsāḥ — mající žluté oblečení; nija — vlastní; āyudhaḥ — mající zbraně; śrī-vatsa-ādibhiḥ — jako Śrīvatsa; aṅkaiḥ — tělesnými znaky; ca — a; lakṣaṇaiḥ — vnějšími znaky, jako je drahokam Kaustubha; upalakṣitaḥ — charakterizovaný.

Překlad

„  ,Ve Dvāpara-yuze se Pán, Osobnost Božství, zjevuje s černou barvou pleti. Má žluté šaty, drží své zbraně a zdobí Ho drahokam Kaustubha a znak Śrīvatsa. Tak jsou popsány Jeho znaky.̀  “

Význam

Toto je citát ze Śrīmad-Bhāgavatamu (11.5.27). Barva śyāma není přímo černá. Śrīla Bhaktisiddhānta Sarasvatī Ṭhākura ji přirovnává k barvě květu atasī. Neznamená to však, že se Pán Kṛṣṇa zjevuje s černou barvou pleti v každé Dvāpara-yuze. V Dvāpara-yugách, které předcházely Kṛṣṇovu zjevení, se Nejvyšší Pán zjevoval ve své osobní expanzi zelené barvy. O tom je zmínka ve Viṣṇu Purāṇě, Hari-vaṁśe a Mahābhāratě.

Verš

namas te vāsudevāya
namaḥ saṅkarṣaṇāya ca
pradyumnāyāniruddhāya
tubhyaṁ bhagavate namaḥ

Synonyma

namaḥ — s úctou se klaním; te — Tobě; vāsudevāya — Pane Vāsudevo; namaḥ — uctivé poklony; saṅkarṣaṇāya ca — také Pánu Saṅkarṣaṇovi; pradyumnāya — Pánu Pradyumnovi; aniruddhāya — Aniruddhovi; tubhyam — Tobě; bhagavate — Nejvyšší Osobnosti Božství; namaḥ — mé uctivé poklony.

Překlad

„  ,S úctou se klaním Nejvyšší Osobnosti Božství, která se expanduje jako Vāsudeva, Saṅkarṣaṇa, Pradyumna a Aniruddha.̀  “

Význam

Tuto modlitbu ze Śrīmad-Bhāgavatamu (11.5.29) vyslovil mudrc Karabhājana Muni, když se ho Mahārāja Nimi, král Vidéhy, zeptal na inkarnace v různých yugách a jejich způsob uctívání. Karabhājana Muni byl jeden z devíti Yogendrů a s králem se setkal proto, aby ho poučil o budoucích inkarnacích.

Verš

ei mantre dvāpare kare kṛṣṇārcana
‘kṛṣṇa-nāma-saṅkīrtana’ — kali-yugera dharma

Synonyma

ei mantre — touto mantrou; dvāpare — ve věku Dvāpara; kare — provádějí; kṛṣṇa-arcana — uctívání Pána Kṛṣṇy; kṛṣṇa-nāma-saṅkīrtana — zpívání svatého jména Pána Kṛṣṇy; kali-yugera dharma — předepsaná povinnost ve věku Kali.

Překlad

„Touto mantrou lidé uctívají Pána Kṛṣṇu ve Dvāpara-yuze. V Kali-yuze je předepsanou povinností lidí společné zpívání svatého jména Kṛṣṇy.“

Význam

kaler doṣa-nidhe rājann
asti hy eko mahān guṇaḥ
kīrtanād eva kṛṣṇasya
mukta-saṅgaḥ paraṁ vrajet

„Můj drahý králi, i když je Kali-yuga plná chyb, má přesto jednu dobrou vlastnost – pouhým zpíváním Hare Kṛṣṇa mahā-mantry se člověk může vysvobodit z hmotného otroctví a být povýšen do transcendentálního království.“ V Kali-yuze tedy lidé uctívají Pána Kṛṣṇu zpíváním Hare Kṛṣṇa, Hare Kṛṣṇa, Kṛṣṇa Kṛṣṇa, Hare Hare  /  Hare Rāma, Hare Rāma, Rāma Rāma, Hare Hare. Aby rozšířil toto hnutí, zjevil se Pán Kṛṣṇa osobně jako Pán Caitanya Mahāprabhu. To je popsáno v následujícím verši.

Verš

‘pīta’-varṇa dhari’ tabe kailā pravartana
prema-bhakti dilā loke lañā bhakta-gaṇa

Synonyma

pīta-varṇa dhari' — přijímající žlutou barvu; tabe — potom; kailā pravartana — zavedl saṅkīrtanové hnutí; prema-bhakti dilā — rozdával lásku ke Kṛṣṇovi; loke — všem lidem; lañā bhakta-gaṇa — doprovázen svými oddanými.

Překlad

„V tomto věku Kali přijímá Pán Kṛṣṇa zlatou barvu pleti a doprovázen svými osobními služebníky zavádí hari-nāma-saṅkīrtan, zpívání Hare Kṛṣṇa mantry. Tímto způsobem předává lidstvu lásku ke Kṛṣṇovi.“

Verš

dharma pravartana kare vrajendra-nandana
preme gāya nāce loka kare saṅkīrtana

Synonyma

dharma pravartana kare — zavádí specifický druh náboženské činnosti; vrajendra-nandana — samotný Kṛṣṇa; preme — s láskou; gāya — zpívá; nāce — tančí; loka — všichni lidé; kare — provádějí; saṅkīrtana — společné zpívání.

Překlad

„Samotný Pán Kṛṣṇa, syn Nandy Mahārāje, zavádí předepsanou povinnost pro tento věk Kali. Osobně zpívá a tančí v extázi lásky, a díky tomu společně zpívá celý svět.“

Verš

kṛṣṇa-varṇaṁ tviṣākṛṣṇaṁ
sāṅgopāṅgāstra-pārṣadam
yajñaiḥ saṅkīrtana-prāyair
yajanti hi su-medhasaḥ

Synonyma

kṛṣṇa-varṇam — opakuje slabiky kṛṣ-ṇa; tviṣā — s barvou pleti; akṛṣṇam — ne černou (zlatou); sa-aṅga — se společníky; upa-aṅga — služebníky; astra — zbraněmi; pārṣadam — důvěrnými společníky; yajñaiḥ — obětí; saṅkīrtana-prāyaiḥ — skládající se hlavně ze společného zpívání; yajanti — uctívají; hi — zajisté; su-medhasaḥ — inteligentní lidé.

Překlad

„  ,Ve věku Kali se inteligentní lidé věnují společnému zpívání, kterým uctívají inkarnaci Boha, jež neustále zpívá Kṛṣṇovo jméno. I když nemá načernalou pleť, je to samotný Kṛṣṇa. Přišel v doprovodu svých společníků, služebníků, zbraní a důvěrných přátel.̀  “

Význam

Tento citát je ze Śrīmad-Bhāgavatamu (11.5.32). Viz též Ādi-līlā, třetí kapitola, verš 52.

Verš

āra tina-yuge dhyānādite yei phala haya
kali-yuge kṛṣṇa-nāme sei phala pāya

Synonyma

āra tina-yuge — ve třech dalších yugách; dhyāna-ādite — metodami počínaje meditací; yei — jakýkoliv; phala — výsledek; haya — je; kali-yuge — v tomto věku Kali; kṛṣṇa-nāme — zpíváním Hare Kṛṣṇa mahā-mantry; sei phala pāya — člověk dosáhne stejného cíle.

Překlad

„Ve třech ostatních věcích – Satya, Dvāpara a Tretā – vykonávají lidé různé duchovní činnosti. Výsledků, které tak získají, lze v Kali-yuze dosáhnout prostým zpíváním Hare Kṛṣṇa mahā-mantry.“

Verš

kaler doṣa-nidhe rājann
asti hy eko mahān guṇaḥ
kīrtanād eva kṛṣṇasya
mukta-bandhaḥ paraṁ vrajet

Synonyma

kaleḥ — věku Kali; doṣa-nidhe — v oceánu chyb; rājan — ó králi; asti — je; hi — zajisté; ekaḥ — jedna; mahān — velká; guṇaḥ — dobrá vlastnost; kīrtanāt — zpíváním; eva — zajisté; kṛṣṇasya — Kṛṣṇova svatého jména; mukta-bandhaḥ — vysvobozen z hmotného otroctví; param — do transcendentálního, duchovního království; vrajet — může jít.

Překlad

„  ,Můj drahý králi, i přesto, že je Kali-yuga plná chyb, má jednu dobrou vlastnost. Pouhým zpíváním Hare Kṛṣṇa mahā-mantry se člověk může vysvobodit z hmotného otroctví a být povýšen do transcendentálního království.̀  “

Význam

Jak již bylo zmíněno výše, tento verš pochází ze Śrīmad-Bhāgavatamu 12.3.51.

Verš

kṛte yad dhyāyato viṣṇuṁ
tretāyāṁ yajato makhaiḥ
dvāpare paricaryāyāṁ
kalau tad dhari-kīrtanāt

Synonyma

kṛte — v Satya-yuze; yat — jenž; dhyāyataḥ — z meditace; viṣṇum — o Pánu Viṣṇuovi; tretāyām — v Tretā-yuze; yajataḥ — uctíváním; makhaiḥ — prováděním obětí; dvāpare — ve věku Dvāpara; paricaryāyām — uctíváním lotosových nohou Kṛṣṇy; kalau — ve věku Kali; tat — stejného výsledku (lze dosáhnout); hari-kīrtanāt — pouhým zpěvem Hare Kṛṣṇa mahā-mantry.

Překlad

„  ,Veškeré výsledky, které člověk v Satya-yuze získal meditací o Viṣṇuovi, v Tretā-yuze vykonáváním obětí a v Dvāpara-yuze sloužením lotosovým nohám Pána, může v Kali-yuze získat prostým zpíváním Hare Kṛṣṇa mahā-mantry.̀  “

Význam

Tento verš je citát ze Śrīmad-Bhāgavatamu (12.3.52). V Kali-yuze dnes působí mnoho podvodníků s meditací, kteří si vymýšlejí nějakou podobu a snaží se o ní meditovat. Meditovat je sice módní, avšak lidé nevědí, co je cílem meditace. To je vysvětleno zde. Yad dhyāyato viṣṇum. Člověk musí meditovat o Pánu Viṣṇuovi nebo Pánu Kṛṣṇovi. Takzvaní učitelé meditace se bez odkazu na śāstry zaměřují na neosobní objekty. Pán Kṛṣṇa je odsoudil v Bhagavad-gītě (12.5):

kleśo 'dhikataras teṣām
avyaktāsakta-cetasām
avyaktā hi gatir duḥkhaṁ
dehavadbhir avāpyate

„Pro ty, jejichž mysl je připoutána k neprojevenému, neosobnímu rysu Nejvyššího, je pokrok nesmírně těžký. Pro vtělené bytosti je vždy těžké dosahovat pokroku touto metodou.“ Hloupí lidé nevědí, jak meditovat, a tak pouze trpí, aniž by ze svých duchovních činností získali nějaký prospěch.

Stejnou myšlenku vyjádřenou v tomto verši ze Śrīmad-Bhāgavatamu lze nalézt v následujícím verši z Viṣṇu Purāṇy (6.2.17), Padma Purāṇy (Uttara-khaṇda 72.25) a Bṛhan-nāradīya Purāṇy (38.97).

Verš

dhyāyan kṛte yajan yajñais
tretāyāṁ dvāpare ’rcayan
yad āpnoti tad āpnoti
kalau saṅkīrtya keśavam

Synonyma

dhyāyan — meditace; kṛte — v Satya-yuze; yajan — uctívání; yajñaiḥ — prováděním velkých obětí; tretāyām — v Tretā-yuze; dvāpare — v Dvāpara-yuze; arcayan — uctívání lotosových nohou; yat — cokoliv; āpnoti — je dosaženo; tat — to; āpnoti — je získáno; kalau — ve věku Kali; saṅkīrtya — pouhým zpíváním; keśavam — zábavách a vlastnostech Pána Keśavy.

Překlad

„  ,Výsledky získané v Satya-yuze meditací, prováděním yajñi v Tretā-yuze nebo uctíváním lotosových nohou Kṛṣṇy v Dvāpara-yuze lze v Kali-yuze získat jednoduše opěvováním slávy Pána Keśavy.“

Verš

kaliṁ sabhājayanty āryā
guṇa-jñāḥ sāra-bhāginaḥ
yatra saṅkīrtanenaiva
sarva-svārtho ’bhilabhyate

Synonyma

kalim — Kali-yugu; sabhājayanti — uctívají; āryāḥ — pokročilí lidé; guṇa-jñāḥ — oceňující tuto dobrou vlastnost Kali-yugy; sāra-bhāginaḥ — osoby, které přijaly podstatu života; yatra — ve kterém věku; saṅkīrtanena — jednoduše prováděním saṅkīrtana-yajñi, zpívání Hare Kṛṣṇa mantry; eva — zajisté; sarva-sva-arthaḥ — všechny zájmy života; abhilabhyate — jsou dosaženy.

Překlad

„  ,Ti, kdo jsou pokročilí, vysoce kvalifikovaní a zajímají se o podstatu života, znají dobré vlastnosti Kali-yugy. Tito lidé uctívají věk Kali, protože v něm může člověk pokročit v duchovním poznání a dosáhnout cíle života pouhým zpíváním Hare Kṛṣṇa mahā-mantry.̀  “

Význam

Toto je citát ze Śrīmad-Bhāgavatamu (11.5.36), který vyslovil velký mudrc Karabhājana Ṛṣi, jeden z devíti Yogendrů. Tento mudrc poučoval Mahārāje Nimiho o povinnosti lidí uctívat Nejvyšší Osobnost Božství různými metodami v různých yugāch.

Verš

pūrvavat likhi yabe guṇāvatāra-gaṇa
asaṅkhya saṅkhyā tāṅra, nā haya gaṇana

Synonyma

pūrva-vat — jako dříve; likhi — píši; yabe — když; guṇa-avatāra-gaṇa — inkarnace hmotných kvalit přírody; asaṅkhya — nespočetný; saṅkhyā — počet; tāṅra — jich; haya gaṇana — ve skutečnosti nelze spočítat.

Překlad

„Jak jsem řekl dříve při popisu inkarnací hmotných kvalit (guṇa-avatārů), je třeba si uvědomit, že i těchto inkarnací je neomezené množství a nikdo je nemůže spočítat.“

Verš

cāri-yugāvatāre ei ta’ gaṇana
śuni’ bhaṅgi kari’ tāṅre puche sanātana

Synonyma

cāri-yuga-avatāre — inkarnací ve čtyřech různých yugách; ei ta' gaṇana — takový výčet; śuni' — když slyšel; bhaṅgi kari' — naznačující; tāṅre — Pána Śrī Caitanyi Mahāprabhua; puche — zeptal se; sanātana — Sanātana Gosvāmī.

Překlad

„Takto jsem popsal inkarnace ve čtyřech různých yugách.“ Když to vše Sanātana Gosvāmī vyslechl, nepřímo Pánu naznačil následující.

Verš

rāja-mantrī sanātana — buddhye bṛhaspati
prabhura kṛpāte puche asaṅkoca-mati

Synonyma

rāja-mantrī sanātana — Sanātana Gosvāmī byl dříve inteligentním ministrem navába Husaina Šáha; buddhye — v inteligenci; bṛhaspati — jako Bṛhaspati, kněz nebeského království; prabhura kṛpāte — díky Pánově neomezené milosti; puche — ptá se; asaṅkoca-mati — bez váhání.

Překlad

Sanātana Gosvāmī byl ministrem navába Husaina Šáha a byl nepochybně stejně inteligentní jako Bṛhaspati, hlavní kněz nebeského království. Díky Pánově neomezené milosti se Ho Sanātana Gosvāmī okamžitě zeptal.

Verš

‘ati kṣudra jīva muñi nīca, nīcācāra
kemane jāniba kalite kon avatāra?’

Synonyma

ati — velmi; kṣudra — nedůležitá, nepatrná; jīva — živá bytost; muñi — já; nīca — nízký; nīca-ācāra — odporného chování; kemane — jak; jāniba — poznám; kalite — v tomto věku; kon avatāra — kdo je inkarnací.

Překlad

Sanātana Gosvāmī řekl: „Jsem zcela bezvýznamná živá bytost. Jsem nízký a špatného chování. Jak mohu pochopit, kdo je inkarnací pro tento věk Kali?“

Význam

Tento verš je velice důležitý ve vztahu k inkarnacím Boha. Zvláště v Indii je v současnosti mnoho darebáků, kteří se prohlašují za inkarnace Boha nebo bohyní, a tak klamou a podvádějí hloupé lidi. Sanātana Gosvāmī se proto v zájmu celého lidstva prohlásil za hloupého, nízkého a nevychovaného člověka, i když byl tou nejvznešenější osobností. Lidé na nižších úrovních nejsou schopni přijmout skutečného Boha, ale dychtivě přijímají napodobeniny Boha, které jen podvádějí hloupé lidi. To vše se v tomto věku Kali děje. Śrī Caitanya Mahāprabhu chce dát těmto hloupým lidem vedení, a proto tuto otázku zodpovídá následujícím způsobem.

Verš

prabhu kahe, — “anyāvatāra śāstra-dvāre jāni
kalite avatāra taiche śāstra-vākye māni

Synonyma

prabhu kahe — Pán Śrī Caitanya Mahāprabhu řekl; anya-avatāra — inkarnace v jiných yugách; śāstra-dvāre jāni — je třeba přijmout s odkazem na śāstry; kalite — v tomto věku Kali; avatāra — inkarnace; taiche — podobně; śāstra-vākye māni — musí být přijata podle popisů zjevených písem.

Překlad

Śrī Caitanya Mahāprabhu odpověděl: „Stejně jako v jiných yugách, i v tomto věku Kali je nutné přijmout inkarnaci Boha podle pokynů śāster.

Význam

Toto je podle Śrī Caitanyi Mahāprabhua způsob, jak přijmout inkarnaci. Śrīla Narottama dāsa Ṭhākura říká: sādhu-śāstra-guru-vākya, cittete kariyā aikya. Člověk by měl přijmout cokoliv jako ryzí na základě studia výroků svatých osob, duchovního mistra a śāster. Skutečným středem je śāstra, zjevené písmo. Pokud duchovní mistr nemluví v souladu se zjeveným písmem, není vhodné ho přijmout. A pokud svatá osoba nehovoří podle śāster, není to svatá osoba. Śāstra je ústředním bodem pro všechny. Lidé se však dnes na śāstry bohužel neobracejí, a proto považují darebáky za inkarnace, čímž udělali z inkarnací velmi lacinou záležitost. Inteligentní lidé, kteří následují pokyny Śrī Caitanyi Mahāprabhua a ācāryi, pravého duchovního mistra, žádného podvodníka za inkarnaci Boha neuznají. V Kali-yuze je jedinou inkarnací Śrī Caitanya Mahāprabhu. Napodobeniny inkarnací se však snaží Śrī Caitanyu Mahāprabhua využívat. Pán se zjevil v minulých pěti stech letech, hrál roli brāhmaṇského syna z Nadie a zavedl saṅkīrtanové hnutí. Darebáci však Śrī Caitanyu Mahāprabhua pouze napodobují, ignorují śāstru, a přitom se vydávají za inkarnace a ze svého darebáctví dělají náboženství. Již mnohokrát jsme opakovali, že náboženství může dát jedině Nejvyšší Osobnost Božství. Z těchto rozhovorů v Caitanya-caritāmṛtě chápeme, že různé systémy a náboženské povinnosti pro různé věky zavádí Nejvyšší Pán. V tomto věku Kali je jedinou inkarnací Kṛṣṇy Śrī Caitanya Mahāprabhu a On zavedl náboženskou povinnost pro Kali-yugu, zpívání Hare Kṛṣṇa mahā-mantry: Hare Kṛṣṇa, Hare Kṛṣṇa, Kṛṣṇa Kṛṣṇa, Hare Hare  /  Hare Rāma, Hare Rāma, Rāma Rāma, Hare Hare.

Verš

sarvajña munira vākya — śāstra-‘paramāṇa’
āmā-sabā jīvera haya śāstra-dvārā ‘jñāna’

Synonyma

sarva-jña munira vākya — slova vševědoucího muniho (Vyāsadevy); śāstra-paramāṇa — důkazy zjevených písem; āmā-sabā — nás všech; jīvera — podmíněných duší; haya — je; śāstra-dvārā — skrze zjevená písma; jñāna — poznání.

Překlad

„Védská literatura sestavená vševědoucím Mahāmunim Vyāsadevou je důkazem veškeré duchovní existence. Jedině skrze tato zjevená písma mohou všechny podmíněné duše získat poznání.“

Význam

Hlupáci se snaží vymýšlet poznání tak, že něco zplodí ve svých mozcích. Takto však poznání nevzniká. Poznání je śabda-pramāṇa neboli důkaz z védské literatury. Śrīla Vyāsadeva je označen jako Mahāmuni. Je známý také jako Vedavyāsa, protože sestavil velké množství śāster. Rozdělil Védy do čtyř částí – Sāma, Ṛg, Yajur a Atharva. Védy pak rozvedl do osmnácti Purāṇ a védské poznání shrnul ve Vedānta-sūtře. Sestavil také Mahābhāratu, která je přijímána jako pátá Véda. Bhagavad-gītā je obsažená v Mahābhāratě. Bhagavad-gītā proto také patří k védské literatuře (smṛti). Určitá část védské literatury se nazývá śruti a jiná se nazývá smṛti. Śrīla Rūpa Gosvāmī v Bhakti-rasāmṛta-sindhu (1.2.101) doporučuje:

śruti-smṛti-purāṇādi-
pañcarātra-vidhiṁ vinā
aikāntikī harer bhaktir
utpātāyaiva kalpate

Duchovní činnosti toho, kdo se neodkazuje na śāstry (śruti, smṛti, purāṇy atd.), pouze ruší společnost. Dnes již není krále či vlády, která by v tom lidem zabránila, a společnost se proto, co se týče duchovního pochopení, ocitla v chaosu. Objevuje se mnoho darebáků, kteří této chaotické situace zneužívají a prohlašují se za inkarnace Boha. Výsledkem toho je, že se celá populace oddává hříšným činnostem, jako je nedovolený sex, užívání omamných látek, hazardování a jedení masa. Mnoho takzvaných inkarnací Boha pochází z řad hříšných lidí. Je to značně politováníhodná situace, zvláště v Indii.

Verš

avatāra nāhi kahe — ‘āmi avatāra’
muni saba jāni’ kare lakṣaṇa-vicāra

Synonyma

avatāra — skutečná inkarnace Boha; nāhi — nikdy; kahe — říká; āmi avatāra — já jsem inkarnace; muni — velký mudrc Mahāmuni Vyāsadeva; saba jāni' — jelikož zná vše (minulost, současnost, budoucnost); kare lakṣaṇa-vicāra — popisuje znaky avatārů.

Překlad

„Skutečná inkarnace Boha nikdy neřekne ,Já jsem Bůh̀ nebo ,Jsem inkarnace Bohà. Velký mudrc Vyāsadeva ví vše, a proto již v śāstrāch popsal znaky avatārů.“

Význam

V tomto verši je jasně řečeno, že skutečná inkarnace Boha se nikdy za inkarnaci neprohlašuje. Podle znaků popsaných v śāstrāch lze poznat, kdo je, a kdo není avatāra.

Verš

yasyāvatārā jñāyante
śarīreṣv aśarīriṇaḥ
tais tair atulyātiśayair
vīryair dehiṣv asaṅgataiḥ

Synonyma

yasya — jehož; avatārāḥ — inkarnace; jñāyante — může být známý; śarīreṣu — mezi živými bytostmi; aśarīriṇaḥ — Pána, který nemá hmotné tělo; taiḥ taiḥ — všechny tyto; atulya — nesrovnatelné; atiśayaiḥ — neobyčejnou; vīryaiḥ — mocí; dehiṣu — mezi živými bytostmi; asaṅgataiḥ — nemožnou.

Překlad

„  ,Pán nemá hmotné tělo, a přesto ve svém transcendentálním těle sestupuje mezi lidské bytosti jako inkarnace. Pochopit, kdo je inkarnace, je tedy velmi obtížné. Inkarnaci Nejvyšší Osobnosti Božství lze částečně poznat jedině na základě neobyčejné moci a neobvyklých činností, které nejsou v možnostech vtělených živých bytostí.̀  “

Význam

Toto je citát ze Śrīmad-Bhāgavatamu (10.10.34).

Verš

‘svarūpa’-lakṣaṇa, āra ‘taṭastha-lakṣaṇa’
ei dui lakṣaṇe ‘vastu’ jāne muni-gaṇa

Synonyma

svarūpa-lakṣaṇa — osobní rysy; āra — a; taṭastha-lakṣaṇa — okrajové rysy; ei dui lakṣaṇe — podle těchto dvou znaků; vastu — jakýkoliv objekt; jāne — znají; muni-gaṇa — velcí mudrci.

Překlad

„Velcí mudrci poznají jakýkoliv objekt podle dvou znaků – osobních a okrajových rysů.“

Verš

ākṛti, prakṛti, svarūpa, — svarūpa-lakṣaṇa
kārya-dvārā jñāna, — ei taṭastha-lakṣaṇa

Synonyma

ākṛti — tělesné rysy; prakṛti — povaha; svarūpa — podoba; svarūpa-lakṣaṇa — osobní znaky; kārya-dvārā — činnosti; jñāna — poznání; ei — toto; taṭastha-lakṣaṇa — okrajové znaky.

Překlad

„Osobními znaky jsou tělesné rysy, povaha a podoba. Poznání o Jeho činnostech poskytuje okrajové znaky.“

Verš

bhāgavatārambhe vyāsa maṅgalācaraṇe
‘parameśvara’ nirūpila ei dui lakṣaṇe

Synonyma

bhāgavata-ārambhe — na začátku Śrīmad-Bhāgavatamu; vyāsa — velký autor Vyāsadeva; maṅgala-ācaraṇe — ve vzývání přízně; parama-īśvara — Nejvyšší Osobnost Božství; nirūpila — popsal; ei dui lakṣaṇe — podle těchto dvou druhů znaků, jmenovitě svarūpa (osobních) a taṭastha (okrajových).

Překlad

„Ve vzývání přízně na začátku Śrīmad-Bhāgavatamu Śrīla Vyāsadeva popsal Nejvyšší Osobnost Božství podle těchto znaků.“

Verš

janmādy asya yato ’nvayād itarataś cārtheṣv abhijñaḥ svarāṭ
tene brahma hṛdā ya ādi-kavaye muhyanti yat sūrayaḥ
tejo-vāri-mṛdāṁ yathā vinimayo yatra tri-sargo ’mṛṣā
dhāmnā svena sadā nirasta-kuhakaṁ satyaṁ paraṁ dhīmahi

Synonyma

janma-ādi — stvoření, udržování a zničení; asya — tohoto (vesmíru); yataḥ — od koho; anvayāt — přímo, skrze duchovní spojení; itarataḥ — nepřímo, bez styku s hmotou; ca — také; artheṣu — ve všech ohledech; abhijñaḥ — dokonale vědomý; sva-rāṭ — nezávislý; tene — sdělil; brahma — Absolutní Pravdu; hṛdā — skrze srdce; yaḥ — kdo; ādi-kavaye — Pánu Brahmovi; muhyanti — jsou zmateni; yat — v kom; sūrayaḥ — velké osobnosti jako Pán Brahmā a další polobozi nebo velcí brāhmaṇové; tejaḥ-vāri-mṛdām — ohně, vody a vzduchu; yathā — jako; vinimayaḥ — záměna; yatra — v němž; tri-sargaḥ — hmotné stvoření tří kvalit; amṛṣā — skutečné; dhāmnā — se sídlem; svena — svým vlastním; sadā — vždy; nirasta-kuhakam — prostým iluze; satyam — pravdě; param — absolutní; dhīmahi — meditujme o.

Překlad

„  ,Ó můj Pane, Śrī Kṛṣṇo, synu Vasudevy, ó všudypřítomná Osobnosti Božství, s úctou se Ti klaním. Medituji o Śrī Kṛṣṇovi, neboť On je Absolutní Pravda a původní příčina všech příčin stvoření, udržování a ničení projevených vesmírů. Je si přímo i nepřímo vědom všech projevů a je nezávislý, protože nad Ním žádná jiná příčina není. Byl to právě On jediný, kdo předal védské poznání do srdce Brahmy, původní živé bytosti. To On způsobuje, že i velcí světci a polobozi podléhají iluzi jako člověk zmatený klamnou vidinou vody v ohni nebo pevniny na vodě. Pouze díky Němu se hmotné vesmíry, dočasně projevené třemi kvalitami hmotné přírody, zdají být skutečné, i když skutečné nejsou. Medituji proto o Něm, Pánu Śrī Kṛṣṇovi, který věčně přebývá ve svém transcendentálním sídle, které je věčně prosté klamných projevů hmotného světa. Medituji o Něm, protože On je Absolutní Pravda.“

Význam

Tento verš ze Śrīmad-Bhāgavatamu (1.1.1) spojuje Śrīmad-Bhāgavatam s Vedānta-sūtrou slovy janmādy asya yataḥ. Je řečeno, že Nejvyšší Osobnost Božství, Vāsudeva, je Absolutní Pravda nad tímto hmotným stvořením. Všichni ācāryové to uznávají. Dokonce i Śaṅkarācārya, nejvznešenější impersonalista, na začátku svého komentáře k Bhagavad-gītě říká: nārāyaṇaḥ paro 'vyaktāt. Ve stavu, kdy ještě hmotné stvoření není projeveno z mahat-tattvy, se nazývá avyakta, a po projevení z úhrnu energie se nazývá vyakta. Nārāyaṇa, Nejvyšší Osobnost Božství, se nachází nad touto projevenou a neprojevenou (vyakta-avyakta) hmotnou přírodou. To je hlavní kvalifikací Nejvyšší Osobnosti Božství, když sestoupí jako určitá inkarnace. Kṛṣṇa říká Arjunovi, že oba se již mnohokrát předtím narodili, a On, Kṛṣṇa, si na vše o svých předešlých zjeveních pamatuje, kdežto Arjuna ne. Jelikož se Kṛṣṇa nachází nad tímto vesmírným projevem, má vznešené postavení, kdy si dokáže pamatovat vše, co se stalo v minulosti. Vše v tomto hmotném stvoření má své hmotné tělo, ale Kṛṣṇa je nad tímto hmotným vesmírným stvořením, a proto má vždy tělo duchovní. Do Brahmova srdce vložil védské poznání. Přestože je Brahmā nejdůležitější a nejvznešenější osobností v tomto vesmíru, nedokázal si vzpomenout, co dělal ve svém minulém životě, a Kṛṣṇa mu to musel ze srdce připomenout. S touto inspirací byl potom schopen stvořit celý vesmír. Schopnost pamatovat si vše z minulosti a inspirování Brahmy k tvoření jsou jasné příklady znaků zvaných svarūpa-lakṣaṇa a taṭastha-lakṣaṇa.

Verš

ei śloke ‘paraṁ’-śabde ‘kṛṣṇa’-nirūpaṇa
‘satyaṁ’ śabde kahe tāṅra svarūpa-lakṣaṇa

Synonyma

ei śloke — v tomto verši; param-śabde — slovem param, nejvyšší; kṛṣṇa — Pána Kṛṣṇu; nirūpaṇa — poukazuje na; satyam śabde — slovem satyam neboli Absolutní Pravda; kahe — naznačuje; tāṅra — Jeho; svarūpa-lakṣaṇa — osobní znaky.

Překlad

„V tomto vzývání přízně ze Śrīmad-Bhāgavatamu označuje slovo ,param̀ Pána Kṛṣṇu, Nejvyšší Osobnost Božství, a slovo ,satyam̀ Jeho osobní vlastnosti.“

Verš

viśva-sṛṣṭy-ādi kaila, veda brahmāke paḍāila
arthābhijñatā, svarūpa-śaktye māyā dūra kaila

Synonyma

viśva-sṛṣṭi-ādi — stvoření, udržování a ničení vesmírného projevu; kaila — vykonal; veda — védské poznání; brahmāke — Pána Brahmu; paḍāila — naučil; artha-abhijñatā — vlastnící plné poznání minulosti, současnosti a budoucnosti; svarūpa-śaktye — působením své osobní energie; māyā — iluzorní energii; dūra kaila — oddělil.

Překlad

„Ve stejném verši se dále uvádí, že Pán je stvořitelem, udržovatelem a ničitelem vesmírného projevu a že Pána Brahmu obdařil védským poznáním, čímž jej zmocnil, aby mohl stvořit vesmír. Je tam také řečeno, že Pán má přímo i nepřímo úplné poznání, že zná minulost, současnost i budoucnost a že Jeho osobní energie je od māyi, iluzorní energie, oddělená.“

Verš

ei saba kārya — tāṅra taṭastha-lakṣaṇa
anya avatāra aiche jāne muni-gaṇa

Synonyma

ei saba kārya — všechny tyto činnosti; tāṅra — Jeho; taṭastha-lakṣaṇa — okrajové znaky; anya avatāra — další inkarnace; aiche — stejným způsobem; jāne — znají; muni-gaṇa — velcí světci, jako je Vyāsadeva.

Překlad

„Všechny tyto činnosti jsou Jeho okrajové znaky. Velcí světci rozpoznávají inkarnace Nejvyšší Osobnosti Božství podle těchto dvou znaků zvaných svarūpa a taṭastha. Takto by měly být chápány všechny Kṛṣṇovy inkarnace.“

Verš

avatāra-kāle haya jagate gocara
ei dui lakṣaṇe keha jānaye īśvara”

Synonyma

avatāra-kāle — v čase zjevení dané inkarnace; haya — je; jagate — v tomto světě; gocara — informace; ei dui lakṣaṇe — podle těchto dvou příznaků, jmenovitě svarūpa a taṭastha; keha — někdo; jānaye — pozná; īśvara — inkarnaci Nejvyššího Pána.

Překlad

„V době Jejich zjevení jsou inkarnace Pána v tomto světě známé, protože se lidé mohou podívat do písem a pochopit Jejich hlavní znaky svarūpa a taṭastha. Tímto způsobem dokáží velké svaté osoby inkarnace rozpoznat.“

Verš

sanātana kahe, — “yāte īśvara-lakṣaṇa
pīta-varṇa, kārya — prema-dāna-saṅkīrtana

Synonyma

sanātana kahe — Sanātana řekl; yāte — v kom; īśvara-lakṣaṇa — nacházejí se Pánovy vlastnosti; pīta-varṇa — žlutá barva; kārya — činnosti; prema-dāna — rozdávání lásky k Bohu; saṅkīrtana — a společné zpívání svatých jmen Pána.

Překlad

Sanātana Gosvāmī řekl: „Barva pleti toho, u nějž nacházíme znaky Pána, je žlutá. Jeho činnosti zahrnují rozdávání lásky k Bohu a zpívání svatých jmen Pána.“

Verš

kali-kāle sei ‘kṛṣṇāvatāra’ niścaya
sudṛḍha kariyā kaha, yāuka saṁśaya”

Synonyma

kali-kāle — ve věku Kali; sei — tato osobnost; kṛṣṇa-avatāra — inkarnace Kṛṣṇy; niścaya — zajisté; su-dṛḍha kariyā — neochvějně; kaha — prosím pouč mě; yāuka saṁśaya — aby všechny pochyby zmizely.

Překlad

„Na Kṛṣṇovu inkarnaci pro tento věk poukazují tyto znaky. Potvrď to prosím s konečnou platností, aby všechny mé pochyby zmizely.“

Význam

Sanātana Gosvāmī chtěl potvrdit skutečnost, že Śrī Caitanya Mahāprabhu je inkarnace Kṛṣṇy pro tento věk. Podle śāster bude mít Pán v Kali-yuze zlatou nebo žlutou barvu pleti a bude šířit lásku ke Kṛṣṇovi a saṅkīrtanové hnutí. Śrī Caitanya Mahāprabhu tyto vlastnosti odpovídající popisům śāster a svatých osob viditelně projevoval, a tak bylo jasné, že je inkarnací Kṛṣṇy. Potvrzovaly to śāstry a Jeho vlastnosti uznávali svatí lidé. A protože se Śrī Caitanya Mahāprabhu nemohl argumentu Sanātany Gosvāmīho vyhnout, nic na to neřekl, čímž nepřímo Sanātanův výrok uznal. Z toho můžeme zcela jasně pochopit, že Śrī Caitanya Mahāprabhu byl přímou inkarnací Pána Kṛṣṇy.

Verš

prabhu kahe, — caturāli chāda, sanātana
śaktyāveśāvatārera śuna vivaraṇa

Synonyma

prabhu kahe — Śrī Caitanya Mahāprabhu odpověděl; caturāli — velice chytrý argument; chāḍa — zanech; sanātana — ó Sanātano; śakti-āveśa-avatārera — zvláště zmocněných inkarnací; śuna — poslouchej; vivaraṇa — popis.

Překlad

Śrī Caitanya Mahāprabhu odpověděl: „Ó Sanātano, zanech svých chytrých kliček. Snaž se teď jen pochopit popis śaktyāveśa-avatārů.“

Verš

śaktyāveśāvatāra kṛṣṇera asaṅkhya gaṇana
dig-daraśana kari mukhya mukhya jana

Synonyma

śakti-āveśa-avatāra — inkarnace zvláště zmocněné Pánem; kṛṣṇera — Pána Kṛṣṇy; asaṅkhya gaṇana — neomezené a nespočetné; dik-daraśana kari — popíši některé z nich; mukhya mukhya jana — které jsou počítány mezi hlavní.

Překlad

„Śaktyāveśa-avatārů Pána Kṛṣṇy je neomezeně mnoho. Popíši hlavní z nich.“

Verš

śaktyāveśa dui-rūpa — ‘mukhya’, ‘gauṇa’ dekhi
sākṣāt-śaktye ‘avatāra’, ābhāse ‘vibhūti’ likhi

Synonyma

śakti-āveśa — zmocněné inkarnace; dui-rūpa — dvě skupiny; mukhya — prvotní; gauṇa — druhotné; dekhi — vidím; sākṣāt-śaktye — kde je přímá moc; avatāra — nazývají se inkarnace; ābhāse — kde je náznak; vibhūti likhi — nazývají se vibhūti neboli příjemci zvláštní přízně.

Překlad

„Zmocněné inkarnace jsou dvou druhů – prvotní a druhotné. Ty prvotní jsou přímo zmocněné Nejvyšší Osobností Božství a říká se jim inkarnace. Ty druhotné jsou Nejvyšší Osobností Božství zmocněné nepřímo a říká se jim vibhūti.“

Verš

‘sanakādi’, ‘nārada’, ‘pṛthu’ ‘paraśurāma’
jīva-rūpa ‘brahmāra’ āveśāvatāra-nāma

Synonyma

sanaka-ādi — čtyři Kumārové; nārada — Nārada; pṛthu — Mahārāja Pṛthu; paraśurāma — Paraśurāma; jīva-rūpa — jako živá bytost; brahmāra — Pána Brahmy; āveśa-avatāra-nāma — ti všichni jsou nazýváni zmocněné inkarnace.

Překlad

„Některými ze śaktyāveśa-avatārů jsou například čtyři Kumārové, Nārada, Mahārāja Pṛthu nebo Paraśurāma. Živá bytost zmocněná jednat jako Pán Brahmā je také považována za śaktyāveśa-avatāra.“

Verš

vaikuṇṭhe ‘śeṣa’ — dharā dharaye ‘ananta’
ei mukhyāveśāvatāra — vistāre nāhi anta

Synonyma

vaikuṇṭhe — v duchovním světě; śeṣa — Pán Śeṣa; dharā dharaye — nese nespočet planet; ananta — Ananta; ei — tyto; mukhya-āveśa-avatāra — prvotní, přímo zmocněné inkarnace; vistāre — v jejich expandování; nāhi — není; anta — hranic.

Překlad

„Pán Śeṣa v duchovním světě Vaikuṇṭhy a Pán Ananta v tomto hmotném světě, držící na svých hlavách nespočet planet, jsou dvě prvotní zmocněné inkarnace. Ostatní není potřeba počítat, protože jich je neomezeně mnoho.“

Verš

sanakādye ‘jñāna’-śakti, nārade śakti ‘bhakti’
brahmāya ‘sṛṣṭi’-śakti, anante ‘bhū-dhāraṇa’-śakti

Synonyma

sanaka-ādye — ve čtyřech Kumārech; jñāna-śakti — schopnost poznání; nārade — v Nāradovi Munim; śakti — moc; bhakti — oddané služby; brahmāya — v Pánu Brahmovi; sṛṣṭi-śakti — tvořivá moc; anante — v Pánu Anantovi; bhū-dhāraṇa-śakti — moc držet planety.

Překlad

„Čtyřem Kumārům byla udělena schopnost poznání a Nāradovi moc oddané služby. Tvořivá moc byla udělena Pánu Brahmovi a moc nést nespočet planet byla dána Pánu Anantovi.“

Verš

śeṣe ‘sva-sevana’-śakti, pṛthute ‘pālana’
paraśurāme ‘duṣṭa-nāśaka-vīrya-sañcāraṇa’

Synonyma

śeṣe — v Pánu Śeṣovi; sva-sevana śakti — schopnost osobně sloužit Pánu; pṛthute — v králi Pṛthuovi; pālana — moc vládnout; paraśurāme — v Paraśurāmovi; duṣṭa-nāśaka-vīrya — neobyčejná moc zabíjet darebáky a ničemy; sañcāraṇa — zmocnění.

Překlad

„Nejvyšší Osobnost Božství vložil schopnost osobně sloužit do Pána Śeṣi a moc vládnout zemi udělil králi Pṛthuovi. Pán Paraśurāma dostal moc zabíjet darebáky a zločince.“

Význam

Kṛṣṇa říká v Bhagavad-gītě (4.8), paritrāṇāya sādhūnāṁ vināśāya ca duṣkṛtām. Pán někdy vkládá svou schopnost vládnout do králů, jako je Pṛthu, a zmocňuje je zabíjet darebáky a zločince. Svou moc také vkládá do inkarnací, jako je Paraśurāma.

Verš

jñāna-śakty-ādi-kalayā
yatrāviṣṭo janārdanaḥ
ta āveśā nigadyante
jīvā eva mahattamāḥ

Synonyma

jñāna-śakti-ādi-kalayā — částmi schopností poznání, oddané služby, tvoření, osobní služby, vládnutí hmotnému světu, udržování různých planet a zabíjení darebáků a zločinců; yatra — kdekoliv; āviṣṭaḥ — je přítomný poté, co vstoupil; janārdanaḥ — Nejvyšší Osobnost Božství, Viṣṇu; te — oni; āveśāḥ — zmocnění; nigadyante — říká se jim; jīvāḥ — živé bytosti; eva — i když; mahat-tamāḥ — nejvznešenější oddaní.

Překlad

„  ,Kdykoliv je Pán v někom přítomný částmi svých různých energií, pak se takové živé bytosti, která Pána zastupuje, říká śaktyāveśa-avatāra neboli inkarnace obdařená určitou mocí.̀  “

Význam

Tento verš se nachází v Laghu-bhāgavatāmṛtě (1.18).

Verš

‘vibhūti’ kahiye yaiche gītā-ekādaśe
jagat vyāpila kṛṣṇa-śakty-ābhāsāveśe

Synonyma

vibhūti — konkrétní energie; kahiye — říkáme; yaiche — jako; gītāBhagavad-gīty; ekādaśe — v jedenácté kapitole; jagat — po celém vesmíru; vyāpila — expandoval se; kṛṣṇa-śakti-ābhāsa-āveśe — odrazem své moci.

Překlad

„Jak je vysvětleno v jedenácté kapitole Bhagavad-gīty, Kṛṣṇa se po celém vesmíru expandoval v mnoha osobnostech skrze konkrétní energie, známé jako vibhūti.“

Význam

Expanze konkrétních energií māyi je vysvětlena ve Śrīmad-Bhāgavatamu (2.7.39).

Verš

yad yad vibhūtimat sattvaṁ
śrīmad ūrjitam eva vā
tat tad evāvagaccha tvaṁ
mama tejo-’ṁśa-sambhavam

Synonyma

yat yat — cokoliv a kdekoliv; vibhūti-mat — neobyčejně vznešená; sattvam — živá bytost; śrī-mat — oplývající bohatstvím; ūrjitam — plná síly; eva — zajisté; — nebo; tat tat — tam; eva — zajisté; avagaccha — měl bys vědět; tvam — ty; mama — Mé; tejaḥ — moci; aṁśa — části; sambhavam — projev.

Překlad

„  ,Věz, že všechny vznešené, krásné a slavné výtvory povstávají z pouhého zlomku Mé nádhery.̀  “

Význam

Toto je Kṛṣṇův výrok z Bhagavad-gīty (10.41).

Verš

atha vā bahunaitena
kiṁ jñātena tavārjuna
viṣṭabhyāham idaṁ kṛtsnam
ekāṁśena sthito jagat

Synonyma

atha — nebo; bahunā — mnoho; etena — s tím; kim — jaký užitek; jñātena — poznané; tava — tebou; arjuna — ó Arjuno; viṣṭabhya — prostupující; aham — Já; idam — tento; kṛtsnam — celý; eka-aṁśena — jednou částí; sthitaḥ — umístěný; jagat — vesmír.

Překlad

„  ,K čemu ti však, Arjuno, bude všechno to podrobné poznání? Jedinou svou částí prostupuji a udržuji celý tento vesmír.̀  “

Význam

Toto je také výrok Kṛṣṇy v Bhagavad-gītě (10.42).

Verš

eita kahiluṅ śakty-āveśa-avatāra
bālya-paugaṇḍa-dharmera śunaha vicāra

Synonyma

eita — tak; kahiluṅ — vysvětlil jsem; śakti-āveśa-avatāra — zvláště zmocněné inkarnace; bālya — v dětství; paugaṇḍa — v chlapectví; dharmera — rysů; śunaha — nyní slyš; vicāra — pojednání.

Překlad

„Takto jsem vysvětlil zvláště zmocněné inkarnace. Nyní prosím poslouchej o rysech Kṛṣṇova dětství, chlapectví a mládí.“

Verš

kiśora-śekhara-dharmī vrajendra-nandana
prakaṭa-līlā karibāre yabe kare mana

Synonyma

kiśora-śekhara — vrcholné období mládí; dharmī — jehož přirozené postavení; vrajendra-nandana — syn Mahārāje Nandy; prakaṭa-līlā — projevené zábavy; karibāre — provádět; yabe — když; kare — činí; mana — mysl.

Překlad

„Jako syn Mahārāje Nandy je Pán Kṛṣṇa přirozeně ideálem kiśory (mládí). Rozhodl se, že své zábavy projeví právě v tomto věku.“

Verš

ādau prakaṭa karāya mātā-pitā — bhakta-gaṇe
pāche prakaṭa haya janmādika-līlā-krame

Synonyma

ādau — nejdříve; prakaṭa — projevené; karāya — činí; mātā-pitā — svou matku a otce; bhakta-gaṇe — podobné oddané; pāche — potom; prakaṭa haya — jsou projevené; janma-ādika-līlā-krame — zábavy jako narození a další, po sobě jdoucí.

Překlad

„Předtím, než se Pán zjeví, nechá přijít na svět některé ze svých oddaných, jako je Jeho matka, otec a důvěrní společníci. Sám se zjeví později, jako kdyby se narodil a rostl z nemluvněte v dítě a postupně v mladíka.“

Verš

vayaso vividhatve ’pi
sarva-bhakti-rasāśrayaḥ
dharmī kiśora evātra
nitya-līlā-vilāsavān

Synonyma

vayasaḥ — věku; vividhatve — v různorodosti; api — i když; sarva — všech druhů; bhakti-rasa-āśrayaḥ — útočiště oddané služby; dharmī — jehož věčná přirozená povaha; kiśoraḥ — ve věku předcházejícím mládí; eva — zajisté; atra — v tom; nitya-līlā — věčných zábav; vilāsa-vān — nejvyšší poživatel.

Překlad

„  ,Nejvyšší Pán, Osobnost Božství, si věčně užívá a je útočištěm všech druhů oddané služby. I když jsou Jeho věky různé, věk známý jako kiśora (rané mládí) je nejlepší ze všech.̀  “

Význam

Tento verš se nachází v Bhakti-rasāmṛta-sindhu (2.1.63).

Verš

pūtanā-vadhādi yata līlā kṣaṇe kṣaṇe
saba līlā nitya prakaṭa kare anukrame

Synonyma

pūtanā-vadha-ādi — počínaje zabitím démonice Pūtany; yata — všech; līlā — zábav; kṣaṇe kṣaṇe — chvíli co chvíli; saba līlā — všechny tyto zábavy; nitya — věčně; prakaṭa — projevené; kare — činí; anukrame — jednu po druhé.

Překlad

„Když se Pán Kṛṣṇa zjeví, projevuje v každém okamžiku své různé zábavy počínaje zabitím Pūtany. Všechny tyto zábavy jsou věčně projevené jedna za druhou.“

Verš

ananta brahmāṇḍa, tāra nāhika gaṇana
kona līlā kona brahmāṇḍe haya prakaṭana

Synonyma

ananta brahmāṇda — nesčetné vesmíry; tāra — kterých; nāhika gaṇana — nelze se dopočítat; kona līlā — nějaké zábavy; kona brahmāṇḍe — v nějakém vesmíru; haya — je; prakaṭana — projevení.

Překlad

„Po sobě jdoucí zábavy Kṛṣṇy jsou okamžik za okamžikem projevovány v jednom z nesčetných vesmírů. Spočítat vesmíry je nemožné, ale v každém případě je v každém okamžiku nějaká Pánova zábava v tom či onom vesmíru projevená.“

Verš

ei-mata saba līlā — yena gaṅgā-dhāra
se-se līlā prakaṭa kare vrajendra-kumāra

Synonyma

ei-mata — takto; saba līlā — všechny zábavy; yena — jako; gaṅgā-dhāra — tok vody v Ganze; se-se — tyto; līlā — zábavy; prakaṭa kare — předvádí; vrajendra-kumāra — syn Mahārāje Nandy.

Překlad

„Pánovy zábavy jsou jako tok řeky Gangy. Tímto způsobem předvádí syn Nandy Mahārāje veškeré zábavy.“

Verš

krame bālya-paugaṇḍa-kaiśoratā-prāpti
rāsa-ādi līlā kare, kaiśore nitya-sthiti

Synonyma

krame — postupně; bālya — dětství; paugaṇḍa — chlapectví; kaiśoratā — mládí; prāpti — rozvoj; rāsa — tančení s gopīmi; ādi — a další; līlā — zábavy; kare — provádí; kaiśore — ve věku předcházejícím mládí; nitya-sthiti — věčně existující.

Překlad

„Pán Kṛṣṇa představuje své zábavy dětství, chlapectví a raného mládí. Když dosáhne věku, který předchází mládí, setrvává v něm věčně, aby mohl provádět svůj tanec rāsa a další zábavy.“

Význam

Toto je zajímavé srovnání. Kṛṣṇa neroste jako obyčejná živá bytost, i když předvádí své zábavy dětství, chlapectví a raného mládí. Když dospěje do věku raného mládí, kaiśora, už dále nestárne. Zůstává ve svém věku kaiśora. V Brahma-saṁhitě (5.33) je proto popsán jako nava-yauvana:

advaitam acyutam anādim ananta-rūpam
ādyaṁ purāṇa-puruṣaṁ nava-yauvanaṁ ca
vedeṣu durlabham adurlabham ātma-bhaktau
govindam ādi-puruṣaṁ tam ahaṁ bhajāmi

Tento věk nava-yauvana neboli rozpuk mládí je věčnou transcendentální podobou Kṛṣṇy. Kṛṣṇa není nikdy starší než nava-yauvana.

Verš

‘nitya-līlā’ kṛṣṇera sarva-śāstre kaya
bujhite nā pāre līlā kemane ‘nitya’ haya

Synonyma

nitya-līlā — věčné zábavy; kṛṣṇera — Pána Kṛṣṇy; sarva-śāstre kaya — popsané v každé śāstře; bujhite pāre — neschopen pochopit; līlā — zábavy; kemane — jak; nitya haya — jsou věčné.

Překlad

„Popisy Kṛṣṇových věčných zábav se nacházejí ve všech zjevených písmech. Nikdo však nemůže pochopit, jak bez ustání pokračují.“

Verš

dṛṣṭānta diyā kahi tabe loka yadi jāne
kṛṣṇa-līlā — nitya, jyotiścakra-pramāṇe

Synonyma

dṛṣṭānta diyā — dávající příklad; kahi — řeknu; tabe — potom; loka — lidé; yadi — jestliže; jāne — mohou pochopit; kṛṣṇa-līlā — zábavy Pána Kṛṣṇy; nitya — věčné; jyotiḥ-cakra — zvěrokruhu; pramāṇe — důkazem.

Překlad

„Uvedu nějaký příklad, pomocí něhož by mohli lidé Kṛṣṇovým věčným zábavám lépe porozumět. Jedním takovým příkladem je zvěrokruh.“

Verš

jyotiścakre sūrya yena phire rātri-dine
sapta-dvīpāmbudhi laṅghi’ phire krame krame

Synonyma

jyotiḥ-cakre — ve zvěrokruhu; sūrya — slunce; yena — jak; phire — pohybuje se; rātri-dine — ve dne v noci; sapta-dvīpa-ambudhi — oceány okolo ostrovů; laṅghi' — překračující; phire — otáčí se; krame krame — jeden za druhým.

Překlad

„Slunce se pohybuje zvěrokruhem ve dne v noci a jeden po druhém překračuje oceány mezi sedmi ostrovy.“

Verš

rātri-dine haya ṣaṣṭi-daṇḍa-parimāṇa
tina-sahasra chaya-śata ‘pala’ tāra māna

Synonyma

rātri-dine — během celého dne i noci; haya — je; ṣaṣṭi-daṇḍa — šedesát daṇḍ (časová míra); parimāṇa — délka; tina-sahasra — tři tisíce; chaya-śata — šest set; palapal; tāra — toho; māna — míra.

Překlad

„Podle védských astronomických výpočtů se pohyb slunce skládá ze šedesáti daṇḍ a dělí se na tři tisíce šest set pal.“

Verš

sūryodaya haite ṣaṣṭi-pala-kramodaya
sei eka daṇḍa, aṣṭa daṇḍe ‘prahara’ haya

Synonyma

sūrya-udaya haite — počínaje východem slunce; ṣaṣṭi-pala — šedesát pal; krama-udaya — postupně stoupající; sei — tato; eka daṇḍa — jedna daṇḍa; aṣṭa daṇḍe — z osmi daṇd; prahara haya — je prahara.

Překlad

„Slunce stoupá na nebi v krocích skládajících se ze šedesáti pal. Šedesát pal je jedna daṇḍa a osm daṇḍ tvoří jednu praharu.“

Verš

eka-dui-tina-cāri prahare asta haya
cāri-prahara rātri gele punaḥ sūryodaya

Synonyma

eka-dui-tina-cāri — jedna, dvě, tři, čtyři; prahare — v praharách; asta haya — večer slunce zapadá; cāri-prahara — obvykle po čtyřech praharách; rātri — noc; gele — když uplyne; punaḥ — znovu; sūrya-udaya — slunce vychází.

Překlad

„Den a noc se dělí na osm prahar – čtyři patří dni a čtyři noci. Po osmi praharách slunce znovu vychází.“

Verš

aiche kṛṣṇera līlā-maṇḍala caudda-manvantare
brahmāṇḍa-maṇḍala vyāpi’ krame krame phire

Synonyma

aiche — stejným způsobem; kṛṣṇera — Pána Kṛṣṇy; līlā-maṇḍala — skupiny různých zábav; caudda-manvantare — během doby působení čtrnácti Manuů; brahmāṇḍa-maṇḍala — všechny vesmíry; vyāpi' — šíří se skrze; krame krame — postupně; phire — vrátí se.

Překlad

„Stejně jako existuje oběžná dráha slunce, existuje i oběžná dráha Kṛṣṇových zábav, které se projevují jedna za druhou. Během života čtrnácti Manuů tato dráha pokryje všechny vesmíry a postupně se zase vrátí. Kṛṣṇa se tak se svými zábavami pohybuje všemi vesmíry, jedním za druhým.“

Verš

saoyāśata vatsara kṛṣṇera prakaṭa-prakāśa
tāhā yaiche vraja-pure karilā vilāsa

Synonyma

saoyāśata — 125; vatsara — let; kṛṣṇera — Pána Kṛṣṇy; prakaṭa-prakāśa — projevená přítomnost; tāhā — toto; yaiche — jako; vraja-pure — ve Vrindávanu a Dvárace; karilā vilāsa — užívá si zábav.

Překlad

„Kṛṣṇa zůstává v jednom vesmíru 125 let a ve Vrindávanu i Dvárace si užívá svých zábav.“

Verš

alāta-cakra-prāya sei līlā-cakra phire
saba līlā saba brahmāṇḍe krame udaya kare

Synonyma

alāta-cakra-prāya — jako ohnivý kruh; sei — tento; līlā-cakra — cyklus Kṛṣṇových zábav; phire — točí se; saba līlā — všechny tyto zábavy; saba brahmāṇḍe — ve všech vesmírech; krame — jedna za druhou; udaya kare — jsou projevené.

Překlad

„Cyklus Jeho zábav se točí jako ohnivý kruh. Kṛṣṇa tak své zábavy projevuje v každém vesmíru, jednu za druhou.“

Verš

janma, bālya, paugaṇḍa, kaiśora prakāśa
pūtanā-vadhādi kari’ mauṣalānta vilāsa

Synonyma

janma — zrození; bālya — dětství; paugaṇḍa — chlapectví; kaiśora — rané mládí; prakāśa — projevení; pūtanā-vadha-ādi — zabíjení démonů počínaje Pūtanou; kari' — předvádějící; mauṣala-anta — do konce zábav mauṣala; vilāsa — zábavy.

Překlad

„Všechny Kṛṣṇovy zábavy – zjevení, dětství, chlapectví a mládí – jsou projeveny, počínaje zabitím Pūtany až po konec mauṣala-līly, zničení yaduovské dynastie. Všechny tyto zábavy postupně probíhají v každém vesmíru.“

Verš

kona brahmāṇḍe kona līlāra haya avasthāna
tāte līlā ‘nitya’ kahe āgama-purāṇa

Synonyma

kona brahmāṇḍe — v některém vesmíru; kona līlāra — některé zábavy; haya — je; avasthāna — přítomnost; tāte — proto; līlā — zábavy; nitya — věčné; kahe — vysvětlují; āgama-purāṇa — Védy a Purāṇy.

Překlad

„Protože se všechny Kṛṣṇovy zábavy odehrávají neustále, existuje určitá zábava v každém okamžiku v některém z vesmírů. Védy a Purāṇy proto tyto zábavy označují jako věčné.“

Verš

goloka, gokula-dhāma — ‘vibhu’ kṛṣṇa-sama
kṛṣṇecchāya brahmāṇḍa-gaṇe tāhāra saṅkrama

Synonyma

goloka — planeta známá jako Goloka; gokula-dhāma — duchovní země, pastviny pro krávy surabhi; vibhu — bohatá a mocná; kṛṣṇa-sama — stejně jako Kṛṣṇa; kṛṣṇa-icchāya — svrchovanou vůlí Kṛṣṇy; brahmāṇḍa-gaṇe — v každém vesmíru; tāhāra — Goloky a Gokuly dhāmů; saṅkrama — zjevení.

Překlad

„Duchovní sídlo známé jako Goloka, které je pastvinou pro krávy surabhi, je stejně mocné a bohaté jako Kṛṣṇa. Vůlí Kṛṣṇy se s Ním původní dhāmy Goloka a Gokula projevují ve všech vesmírech.“

Verš

ataeva goloka-sthāne nitya vihāra
brahmāṇḍa-gaṇe krame prākaṭya tāhāra

Synonyma

ataeva — proto; goloka-sthāne — na původní planetě Goloce Vṛndāvanu; nitya vihāra — věčné zábavy; brahmāṇḍa-gaṇe — v hmotných vesmírech; krame — postupně; prākaṭya — projevení; tāhāra — jich.

Překlad

„Kṛṣṇovy věčné zábavy se neustále odehrávají na původní planetě Goloce Vṛndāvanu. Ty samé zábavy se postupně projevují v každé brahmāṇḍě v hmotném světě.“

Význam

Toto komplikované vysvětlení Kṛṣṇových zábav objasňuje Śrīla Bhaktisiddhānta Sarasvatī Ṭhākura. Kṛṣṇovy zábavy jsou v hmotném světě přítomné vždy v jednom z mnoha vesmírů. Tyto zábavy se ve vesmírech zjevují jedna za druhou, stejně jako slunce prochází oblohou a odměřuje čas. V jedné chvíli se může Kṛṣṇovo zjevení projevit v tomto vesmíru, a hned po Jeho narození se tato zábava projeví v dalším vesmíru. Poté, co v tomto vesmíru proběhne zabití Pūtany, proběhne ihned v dalším vesmíru. Všechny Kṛṣṇovy zábavy tak věčně existují jak na původní planetě Goloce Vṛndāvanu, tak v hmotných vesmírech. Kṛṣṇa žil podle výpočtů z hlediska naší sluneční soustavy sto dvacet pět let, ale pro Něho je to pouze okamžik. V jednom okamžiku jsou tyto zábavy projevené v jednom vesmíru a v dalším okamžiku jsou v jiném vesmíru. Vesmírů je nekonečně mnoho a Kṛṣṇovy zábavy jsou ve všech projevené v každém okamžiku. Tento cyklus je vysvětlen na příkladu slunce pohybujícího se oblohou. Kṛṣṇa přichází a odchází v nesčetném množství vesmírů, stejně jako každý den vychází a zapadá slunce. I když se zdá, že slunce vychází a zapadá, ve skutečnosti neustále někde na zemi svítí. I když se zdá, že se Kṛṣṇovy zábavy objevují a mizí, ve skutečnosti neustále existují v té či oné brahmāṇḍě (vesmíru). Kṛṣṇovy līly jsou tak zároveň přítomné v nesčetném množství vesmírů. Našimi omezenými smysly to však nemůžeme postihnout, a proto je pro nás těžké Kṛṣṇovy věčné zábavy pochopit. Ve své snaze je pochopit bychom měli vycházet z pochopení příkladu se sluncem. I když se Pán neustále zjevuje v hmotných vesmírech, Jeho zábavy jsou věčně přítomny na původní Goloce Vṛndāvanu, a proto se jim říká nitya-līlā (věčně přítomné zábavy). Jelikož nejsme schopni vidět, co se děje v jiných vesmírech, je pro nás trochu těžké pochopit, jak Kṛṣṇa věčně projevuje své zábavy. V jednom Brahmově dni se vystřídá čtrnáct Manuů, a to samé platí i pro ostatní vesmíry. Kṛṣṇovy zábavy se projeví předtím, než těchto čtrnáct Manuů zemře. I když je trochu nesnadné tímto způsobem Kṛṣṇovým věčným zábavám porozumět, musíme přijmout závěry védské literatury.

Existují dva druhy oddaných – sādhaka, připravující se na dokonalost, a siddha, který už dokonalý je. O těch dokonalých Pán Kṛṣṇa v Bhagavad-gītě (4.9) říká: tyaktvā dehaṁ punar janma naiti mām eti so 'rjuna – „Po opuštění tohoto hmotného těla přijde takový oddaný ke Mně.“ Po opuštění hmotného těla se dokonalý oddaný narodí z lůna některé gopī na planetě, kde se právě odehrávají Kṛṣṇovy zábavy. Kṛṣṇovi věční společníci jdou všude tam, kde Kṛṣṇa projevuje své zábavy. Může to být v tomto či jiném vesmíru. Toto tvrzení pochází z Ujjvala-nīlamaṇi, ke které napsal komentář Viśvanātha Cakravartī Ṭhākura. Po dosažení dokonalosti je oddaný přemístěn do vesmíru, ve kterém probíhají Kṛṣṇovy zábavy. Jak už bylo řečeno, nejdříve se zjeví Kṛṣṇův otec a matka, a potom ostatní společníci. Po opuštění svého hmotného těla se jde dokonalý oddaný také sdružovat s Kṛṣṇou a Jeho společníky.

Verš

vraje kṛṣṇa — sarvaiśvarya-prakāśe ‘pūrṇatama’
purī-dvaye, paravyome — ‘pūrṇatara’, ‘pūrṇa’

Synonyma

vraje — ve Vrindávanu; kṛṣṇa — Pán Kṛṣṇa; sarva-aiśvarya-prakāśe — projevuje svůj úplný majestát; pūrṇa-tama — nejdokonalejší; purī-dvaye — ve Dvárace a Mathuře; para-vyome — a v duchovním světě; pūrṇa-tara — dokonalejší; pūrṇa — dokonalé.

Překlad

„Kṛṣṇa je dokonalý v duchovním světě (Vaikuṇṭě), dokonalejší v Mathuře a Dvárace a nejdokonalejší ve Vrindávanu, Vradži, kde projevuje veškerý svůj majestát.“

Význam

Toto je potvrzeno v následujících třech verších z Bhakti-rasāmṛta-sindhu (2.1.221–223)

Verš

hariḥ pūrṇatamaḥ pūrṇa-
taraḥ pūrṇa iti tridhā
śreṣṭha-madhyādibhiḥ śabdair
nāṭye yaḥ paripaṭhyate

Synonyma

hariḥ — Nejvyšší Osobnost Božství; pūrṇa-tamaḥ — nejúplnější; pūrṇa-taraḥ — úplnější; pūrṇaḥ — úplný; iti — tak; tridhā — tři úrovně; śreṣṭha — nejlepší; madhya-ādibhiḥ — prostřední atd.; śabdaiḥ — slovy; nāṭye — v knihách o divadle; yaḥ — kdo; paripaṭhyate — je vyhlašován.

Překlad

„  ,V divadelní literatuře se tomuto říká „dokonalý“, „dokonalejší“ a „nejdokonalejší“. Pán Kṛṣṇa se tedy projevuje třemi způsoby – jako dokonalý, dokonalejší a nejdokonalejší.̀  “

Verš

prakāśitākhila-guṇaḥ
smṛtaḥ pūrṇatamo budhaiḥ
asarva-vyañjakaḥ pūrṇa-
taraḥ pūrṇo ’lpa-darśakaḥ

Synonyma

prakāśita-akhila-guṇaḥ — mající projevené veškeré transcendentální vlastnosti; smṛtaḥ — rozumí se; pūrṇa-tamaḥ — nejdokonalejší; budhaiḥ — velkými učenci; asarva-vyañjakaḥ — ne zcela projevené vlastnosti; pūrṇa-taraḥ — dokonalejší; pūrṇaḥ — dokonalý; alpa-darśakaḥ — ještě méně projevené.

Překlad

„  ,Pokud Nejvyšší Osobnost Božství své transcendentální vlastnosti neprojeví všechny, nazývá se dokonalý. Projeví-li všechny vlastnosti, ale ne v úplnosti, nazývá se dokonalejší. A když projeví všechny vlastnosti v plné míře, nazývá se nejdokonalejší. Takový je závěr všech učenců vzdělaných ohledně oddané služby.̀  “

Verš

kṛṣṇasya pūrṇatamatā
vyaktābhūd gokulāntare
pūrṇatā pūrṇataratā
dvārakā-mathurādiṣu

Synonyma

kṛṣṇasya — Pána Kṛṣṇy; pūrṇa-tamatā — nejdokonalejší; vyaktā — projevené; abhūt — jsou; gokula-antare — v oblasti Goloky Vṛindāvanu; pūrṇatā — úplnost; pūrṇa-taratā — více úplnosti; dvārakā — ve Dvárace; mathurā-ādiṣu — Mathuře a tak dále.

Překlad

„  ,Kṛṣṇovy nejúplnější vlastnosti se projevují ve Vrindávanu a Jeho úplné a úplnější vlastnosti ve Dvárace a Mathuře.̀  “

Verš

ei kṛṣṇa — vraje ‘pūrṇatama’ bhagavān
āra saba svarūpa — ‘pūrṇatara’ ‘pūrṇa’ nāma

Synonyma

ei kṛṣṇa — stejný Kṛṣṇa; vraje — ve Vrindávanu; pūrṇa-tama bhagavān — nejúplnější projev Nejvyšší Osobnosti Božství; āra — ostatní; saba — všechny; svarūpa — podoby; pūrṇa-tara — úplnější; pūrṇa — úplné; nāma — nazývají se.

Překlad

„Pán Kṛṣṇa je nejúplnější Nejvyšší Osobnost Božství ve Vrindávanu. Jinde jsou veškeré Jeho expanze buď úplné, nebo úplnější.̀  “

Verš

saṅkṣepe kahiluṅ kṛṣṇera svarūpa-vicāra
‘ananta’ kahite nāre ihāra vistāra

Synonyma

saṅkṣepe — v krátkosti; kahiluṅ — popsal jsem; kṛṣṇera — Pána Kṛṣṇy; svarūpa-vicāra — pojednání o Jeho různých podobách a rysech; ananta — Pán Ananta; kahite nāre — nedokáže popsat; ihāra — tohoto; vistāra — šíři.

Překlad

„Tak jsem v krátkosti popsal Kṛṣṇovy projevy transcendentálních podob. Toto téma je tak obsáhlé, že je nedokáže v úplnosti popsat ani Pán Ananta.“

Verš

ananta svarūpa kṛṣṇera nāhika gaṇana
śākhā-candra-nyāye kari dig-daraśana

Synonyma

ananta — nekonečné; svarūpa — podoby; kṛṣṇera — Pána Kṛṣṇy; nāhika gaṇana — nelze určit Jejich počet; śākhā-candra-nyāye — logikou ukazování měsíce skrze větve stromu; kari — činím; dik-daraśana — pouze částečný obrázek.

Překlad

„Kṛṣṇovy transcendentální podoby se tímto způsobem expandují donekonečna. Nikdo je nespočítá. Vše, co jsem tu vysvětlil, je pouze letmý pohled. Je to jako ukazovat měsíc skrze větve stromu.“

Verš

ihā yei śune, paḍe, sei bhāgyavān
kṛṣṇera svarūpa-tattvera haya kichu jñāna

Synonyma

ihā — toto vyprávění; yei śune — každý, kdo poslouchá; paḍe — nebo čte; sei — tato osoba; bhāgyavān — je nanejvýš požehnaná; kṛṣṇera — Pána Kṛṣṇy; svarūpa-tattvera — osobních tělesných rysů; haya — je; kichu — nějaké; jñāna — poznání.

Překlad

Každý, kdo naslouchá o těchto popisech expanzí Kṛṣṇova těla či o nich přednáší, má zajisté velké štěstí. I když je velmi těžké tomu porozumět, člověk může nicméně získat nějaké poznání o různých rysech Kṛṣṇova těla.“

Verš

śrī-rūpa-raghunātha-pade yāra āśa
caitanya-caritāmṛta kahe kṛṣṇadāsa

Synonyma

śrī-rūpa — Śrīly Rūpy Gosvāmīho; raghunātha — Śrīly Raghunātha dāse Gosvāmīho; pade — u lotosových nohou; yāra — jehož; āśa — očekávání; caitanya-caritāmṛta — knihu s názvem Caitanya-caritāmṛta; kahe — vypráví; kṛṣṇadāsa — Śrīla Kṛṣṇadāsa Kavirāja Gosvāmī.

Překlad

Já, Kṛṣṇadāsa, vyprávím Śrī Caitanya-caritāmṛtu po vzoru Śrī Rūpy a Śrī Raghunātha. A protože vždy toužím po jejich milosti, modlím se u jejich lotosových nohou.

Význam

Takto končí Bhaktivedantovy výklady dvacáté kapitoly Madhya-līly Śrī Caitanya-caritāmṛty, která popisuje, jak se Sanātana Gosvāmī ve Váránasí setkal s Pánem a jak obdržel poznání o Absolutní Pravdě.