Skip to main content

Bg 3.31

TEXT 31

Tekst

Tekst

ye me matam idaṁ nityam
anutiṣṭhanti mānavāḥ
śraddhāvanto ’nasūyanto
mucyante te ’pi karmabhiḥ
ye me matam idaṁ nityam
anutiṣṭhanti mānavāḥ
śraddhāvanto ’nasūyanto
mucyante te ’pi karmabhiḥ

Synoniemen

Synonyms

ye — zij die; me — Mijn; matam — voorschriften; idam — deze; nityam — als een eeuwige taak; anutiṣṭhanti — regelmatig uitvoeren; mānavāḥ — mensen; śraddhā-vantaḥ — met geloof en devotie; anasūyantaḥ — zonder afgunst; mucyante — raken bevrijd; te — zij allemaal; api — zelfs; karmabhiḥ — uit de gebondenheid van de wet van resultaatgerichte activiteiten.

ye — de, der; me — Mit; matam — påbud; idam — dette; nityam — som en evig funktion; anutiṣṭhanti — udfører regelmæssigt; mānavāḥ — mennesker; śraddhā-vantaḥ — med tro og hengivenhed; anasūyantaḥ — uden misundelse; mucyante — bliver frie; te — dem alle; api — selv; karmabhiḥ — fra trældommen til de frugtstræbende handlingers lov.

Vertaling

Translation

Die personen die hun plicht vervullen volgens Mijn voorschriften en dit onderricht met vertrouwen en zonder afgunst naleven, raken bevrijd van de gebondenheid waarin ze zich door hun resultaatgerichte activiteiten bevinden.

De personer, der gør deres pligter ifølge Mine anvisninger, og som trofast og uden misundelse følger denne lære, bliver befriet for de frugtstræbende handlingers trældom.

Betekenisverklaring

Purport

Het voorschrift dat de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods, Kṛṣṇa, geeft, is de essentie van alle Vedische wijsheid en is daarom, zonder uitzondering, eeuwig waar. Net zoals de Veda’s eeuwig zijn, is de waarheid van het Kṛṣṇa-bewustzijn ook eeuwig. Men moet een vast geloof hebben in dit voorschrift, zonder afgunstig te zijn op de Heer. Veel filosofen schrijven commentaren op de Bhagavad-gītā, maar geloven niet in Kṛṣṇa; zij zullen nooit bevrijd worden uit de gebondenheid, die veroorzaakt wordt door karma. Maar een gewoon mens die een vast geloof heeft in de eeuwige voorschriften van de Heer, raakt, zelfs al is hij niet in staat ze na te leven, bevrijd van de gebondenheid die door de wet van karma wordt veroorzaakt. Na het aanvaarden van het proces van Kṛṣṇa-bewustzijn zal iemand in het begin de voorschriften misschien niet volledig volgen, maar omdat hij niet afkerig staat tegenover dit principe en oprecht is in zijn activiteiten, zonder aandacht te schenken aan tegenslag en hopeloosheid, zal hij zeker bevorderd worden naar het niveau van zuiver Kṛṣṇa-bewustzijn.

FORKLARING: Guddommens Højeste Personlighed, Kṛṣṇas, anvisninger er essensen af al vedisk visdom og er derfor uden undtagelse evigt sande. Ligesom Vedaerne er evige, er denne sandhed om Kṛṣṇa- bevidsthed også evig. Man må uden misundelse mod Herren have fast tro på denne instruktion. Der er mange filosoffer, der skriver kommentarer til Bhagavad-gītā, men ingen tro har på Kṛṣṇa. De vil aldrig blive befriet fra de frugtstræbende handlingers trældom. Men et ganske almindeligt menneske, der tror fuldt og fast på Herrens evige instruktioner, bliver, selv om det eventuelt ikke engang magter at følge disse instruktioner, udfriet fra karma-lovens lænker. I begyndelsen af Kṛṣṇa-bevidsthed kan man måske ikke følge Herrens anvisninger til punkt og prikke, men fordi man ikke modsætter sig dette princip og oprigtigt gør sit bedste uden at lade sig gå på af modgang eller miste håbet, vil man med sikkerhed blive forfremmet til stadiet af ren Kṛṣṇa-bevidsthed.