Skip to main content

Text 17

Sloka 17

Texto

Verš

dhṛṣṭād dhārṣṭam abhūt kṣatraṁ
brahma-bhūyaṁ gataṁ kṣitau
nṛgasya vaṁśaḥ sumatir
bhūtajyotis tato vasuḥ
dhṛṣṭād dhārṣṭam abhūt kṣatraṁ
brahma-bhūyaṁ gataṁ kṣitau
nṛgasya vaṁśaḥ sumatir
bhūtajyotis tato vasuḥ

Synonyms

Synonyma

dhṛṣṭāt — de Dhṛṣṭa, otro hijo de Manu; dhārṣṭam — una casta conocida con el nombre de Dhārṣṭa; abhūt — fue generada; kṣatram — perteneciente al grupo kṣatriya; brahma-bhūyam — la posición de brāhmaṇas; gatam — alcanzaron; kṣitau — sobre la superficie del mundo; nṛgasya — de Nṛga, otro hijo de Manu; vaṁśaḥ — la dinastía; sumatiḥ — llamado Sumati; bhūtajyotiḥ — llamado Bhūtajyoti; tataḥ — a continuación; vasuḥ — llamado Vasu.

dhṛṣṭāt — od Dhṛṣṭy, dalšího Manuova syna; dhārṣṭam — dynastie Dhārṣṭa; abhūt — vzešla; kṣatram — patřící ke třídě kṣatriyů; brahma-bhūyam — postavení brāhmaṇů; gatam — dosáhli; kṣitau — na zemském povrchu; nṛgasya — Nṛgy, jiného Manuova syna; vaṁśaḥ — dynastie; sumatiḥ — jménem Sumati; bhūtajyotiḥ — jménem Bhūtajyoti; tataḥ — poté; vasuḥ — jménem Vasu.

Translation

Překlad

El hijo de Manu llamado Dhṛṣṭa dio comienzo a la casta Dhārṣṭa de kṣatriyas, cuyos miembros se elevaron a la posición de brāhmaṇas en este mundo. Del hijo de Manu llamado Nṛga nació Sumati. Sumati fue padre de Bhūtajyoti, y de Bhūtajyoti nació Vasu.

Od Manuova syna jménem Dhṛṣṭa vzešla dynastie kṣatriyů nazývaná Dhārṣṭa, jejíž členové v tomto světě získali postavení brāhmaṇů. Potomkem Manuova syna Nṛgy se stal Sumati. Sumatimu se narodil Bhūtajyoti a Bhūtajyotimu Vasu.

Purport

Význam

SIGNIFICADO: En este verso se dice: kṣatraṁ brahma-bhūyaṁ gataṁ kṣitau: Los Dhārṣṭas, a pesar de pertenecer a la casta kṣatriya, lograron convertirse en brāhmaṇas. Tenemos aquí una prueba muy clara que respalda las siguientes palabras de Nārada (Bhāg. 7.11.35)

Zde je řečeno: kṣatraṁ brahma-bhūyaṁ gataṁ kṣitau — přestože Dhārṣṭové patřili ke třídě kṣatriyů, dokázali se změnit v brāhmaṇy. To je jasný důkaz na podporu následujícího tvrzení Nārady (Bhāg. 7.11.35):

yasya yal lakṣaṇaṁ proktaṁ
puṁso varṇābhivyañjakam
yad anyatrāpi dṛśyeta
tat tenaiva vinirdiśet
yasya yal lakṣaṇaṁ proktaṁ
puṁso varṇābhivyañjakam
yad anyatrāpi dṛśyeta
tat tenaiva vinirdiśet

Si las cualidades de un grupo se manifiestan en miembros de un grupo distinto, estas personas deben ser reconocidas por sus cualidades y características, y no por la casta o familia en que hayan nacido. La cuna no tiene importancia; lo que se exige en todas las Escrituras védicas son las cualidades personales.

Pokud se u lidí z jedné třídy objeví vlastnosti náležící členům jiné, je třeba tyto osoby hodnotit podle jejich příznaků, a ne podle toho, k jaké třídě patří rodina, v níž se narodili. Původ není vůbec důležitý; tím, co zdůrazňují veškerá védská písma, jsou vlastnosti.