Skip to main content

Text 22

ВІРШ 22

Texto

Текст

ato vai kavayo nityaṁ
bhaktiṁ paramayā mudā
vāsudeve bhagavati
kurvanty ātma-prasādanīm
ато ваі кавайо нітйам̇
бгактім̇ парамайа̄ муда̄
ва̄судеве
бгаґаваті
  
курвантй а̄тма-праса̄данім

Palabra por palabra

Послівний переклад

ataḥ — por lo tanto; vai — indudablemente; kavayaḥ — todos los trascendentalistas; nityam — desde tiempos inmemoriales; bhaktim — servicio al Señor; paramayā — supremo; mudā — con gran deleite; vāsudeve — Śrī Kṛṣṇa; bhagavati — la Personalidad de Dios; kurvanti — prestan; ātma — ser; prasādanīm — aquello que anima.

атах̣  —  тому; ваі  —  звичайно; кавайах̣  —  всі трансценденталісти; нітйам  —  з незапам’ятних часів; бгактім  —  служіння Господеві; парамайа̄  —  найвищим; муда̄  —  з великим захватом; ва̄судеве  —  Шрі Крішні; бгаґаваті  —  Богові-Особі; курванті  —  приносять; а̄тма  —  єство; праса̄данім  —  що дарує радість.

Traducción

Переклад

Sin duda, desde tiempos inmemoriales, todos los trascendentalistas le han estado prestando servicio devocional al Señor Kṛṣṇa, la Personalidad de Dios, con gran deleite, debido a que dicho servicio devocional anima al ser.

Тож не диво, що від непам’ятних часів усі трансценденталісти з великою втіхою виконують віддане служіння Господеві Крішні, Богові-Особі, адже таке віддане служіння оживляє душу.

Significado

Коментар

El carácter especial del servicio devocional que se le presta a la Personalidad de Dios, el Señor Śrī Kṛṣṇa, se menciona aquí de manera específica. El Señor Śrī Kṛṣṇa es la Personalidad de Dios svayaṁ-rūpa, y todas las demás formas de Dios, comenzando con Śrī Baladeva, Saṅkarṣaṇa, Vāsudeva, Aniruddha, Pradyumna y Nārāyaṇa, y extendiéndose a los puruṣa-avatāras, guṇa-avatāras, līlā-avatāras, yugãvatāras y muchos otros miles de manifestaciones de la Personalidad de Dios, son porciones plenarias y partes integradas del Señor Śrī Kṛṣṇa. Las entidades vivientes son partes integrales de la Personalidad de Dios, que están separadas de Él. Consecuentemente, el Señor Śrī Kṛṣṇa es la forma original de Dios, y Él es la última palabra en la Trascendencia. Así pues, Él es más atractivo para los trascendentalistas más elevados, los cuales participan en los pasatiempos eternos del Señor. En las formas de la Personalidad de Dios aparte de la de Śrī Kṛṣṇa y la de Baladeva, no hay facilidad para un contacto personal íntimo, tal como la que hay en los pasatiempos trascendentales del Señor en Vrajabhūmi. Los pasatiempos trascendentales del Señor Śrī Kṛṣṇa no han sido reconocidos apenas recientemente, como lo arguyen algunas personas poco inteligentes; Sus pasatiempos son eternos y se manifiestan a su debido tiempo, una vez en un día de Brahmājī, así como el sol surge en el horizonte oriental una vez cada veinticuatro horas.

ПОЯСНЕННЯ: Тут особливо наголошено на винятковості відданого служіння Богові-Особі, Господеві Шрі Крішні. Господь Шрі Крішна    —    сваям-рупа Бога-Особи, а всі інші форми Бога, починаючи від Шрі Баладеви, Санкаршани, Васудеви, Аніруддги, Прад’юмни та Нараяни і далі до пуруша- аватар, ґуна-аватар, ліла-аватар, юґа-аватар і багатьох тисяч інших проявлень Бога-Особи всі є повні поширення та невідокремлені частки Господа Шрі Крішни. А живі істоти    —    то невід’ємні відокремлені частки Бога-Особи. Отож Господь Шрі Крішна є відначальна форма Бога, і Він вершина Трансцендентного. Тому Він найбільш привабливий для вищих трансценденталістів, що беруть участь у вічних розвагах Господа. Близькі стосунки з Богом-Особою, як оце в трансцендентних іграх Господа у Враджабгумі, можливі тільки з Шрі Крішною та Баладевою, але не з іншими Його формами. Попри твердження декотрих нерозумних людей, трансцендентні ігри Господа Шрі Крішни не є чимось недавно визнаним    —    розваги Його вічні, і належного часу раз на день Брахмаджі вони проявляються, так само, як сонце раз на двадцять чотири години підіймається на східному виднокраї.