Skip to main content

Text 22

Sloka 22

Texto

Verš

ato vai kavayo nityaṁ
bhaktiṁ paramayā mudā
vāsudeve bhagavati
kurvanty ātma-prasādanīm
ato vai kavayo nityaṁ
bhaktiṁ paramayā mudā
vāsudeve bhagavati
kurvanty ātma-prasādanīm

Palabra por palabra

Synonyma

ataḥ — por lo tanto; vai — indudablemente; kavayaḥ — todos los trascendentalistas; nityam — desde tiempos inmemoriales; bhaktim — servicio al Señor; paramayā — supremo; mudā — con gran deleite; vāsudeve — Śrī Kṛṣṇa; bhagavati — la Personalidad de Dios; kurvanti — prestan; ātma — ser; prasādanīm — aquello que anima.

ataḥ — proto; vai — jistě; kavayaḥ — všichni transcendentalisté; nityam — od nepaměti; bhaktim — služba Pánu; paramayā — nejvyšší; mudā — s velikým potěšením; vāsudeve — Śrī Kṛṣṇa; bhagavati — Osobnost Božství; kurvanti — prokazují; ātma — vlastní já; prasādanīm — to, co oživuje.

Traducción

Překlad

Sin duda, desde tiempos inmemoriales, todos los trascendentalistas le han estado prestando servicio devocional al Señor Kṛṣṇa, la Personalidad de Dios, con gran deleite, debido a que dicho servicio devocional anima al ser.

Všichni transcendentalisté již od nepaměti oddaně slouží Pánu Kṛṣṇovi, Osobnosti Božství, s velikým potěšením, neboť takováto oddaná služba oživuje vlastní já.

Significado

Význam

El carácter especial del servicio devocional que se le presta a la Personalidad de Dios, el Señor Śrī Kṛṣṇa, se menciona aquí de manera específica. El Señor Śrī Kṛṣṇa es la Personalidad de Dios svayaṁ-rūpa, y todas las demás formas de Dios, comenzando con Śrī Baladeva, Saṅkarṣaṇa, Vāsudeva, Aniruddha, Pradyumna y Nārāyaṇa, y extendiéndose a los puruṣa-avatāras, guṇa-avatāras, līlā-avatāras, yugãvatāras y muchos otros miles de manifestaciones de la Personalidad de Dios, son porciones plenarias y partes integradas del Señor Śrī Kṛṣṇa. Las entidades vivientes son partes integrales de la Personalidad de Dios, que están separadas de Él. Consecuentemente, el Señor Śrī Kṛṣṇa es la forma original de Dios, y Él es la última palabra en la Trascendencia. Así pues, Él es más atractivo para los trascendentalistas más elevados, los cuales participan en los pasatiempos eternos del Señor. En las formas de la Personalidad de Dios aparte de la de Śrī Kṛṣṇa y la de Baladeva, no hay facilidad para un contacto personal íntimo, tal como la que hay en los pasatiempos trascendentales del Señor en Vrajabhūmi. Los pasatiempos trascendentales del Señor Śrī Kṛṣṇa no han sido reconocidos apenas recientemente, como lo arguyen algunas personas poco inteligentes; Sus pasatiempos son eternos y se manifiestan a su debido tiempo, una vez en un día de Brahmājī, así como el sol surge en el horizonte oriental una vez cada veinticuatro horas.

Zde je zvláštní zmínka o tom, jak jedinečná je oddaná služba Osobnosti Božství, Pánu Śrī Kṛṣṇovi. Pán Śrī Kṛṣṇa je svayaṁ-rūpa, Osobnost Božství. Veškeré ostatní podoby Boha, počínaje Śrī Baladevem, Saṅkarṣaṇem, Aniruddhou, Pradyumnou a Nārāyaṇem, až po puruṣa-avatāry, guṇa-avatāry, līlā-avatāry, yuga-avatāry a mnoho tisíc jiných podob Osobnosti Božství, jsou úplnými a sounáležícími částmi Pána Śrī Kṛṣṇy. Živé bytosti jsou oddělenými celistvými částmi Osobnosti Božství. Pán Śrī Kṛṣṇa je původní podobou Boha a nejvyšším stupněm Transcendence. Z toho důvodu je Pán mnohem přitažlivější pro pokročilé transcendentalisty, kteří se zúčastňují Jeho věčných zábav. Kromě Śrī Kṛṣṇy a Baladeva není jiných podob Osobnosti Božství, s kterými lze navázat tak osobní intimní poměr, jaký můžeme nalézt v transcendentálních zábavách Pána ve Vrajabhūmi. Transcendentální zábavy Pána Śrī Kṛṣṇy nejsou novodobou záležitostí, jak se domnívají méně inteligentní osoby — Jeho zábavy jsou věčné, a projeví se v určité době— pouze jednou v Brahmově dni; stejně jako slunce, které vychází na východním horizontu každých čtyřiadvacet hodin.