Skip to main content

Text 82

Text 82

Texto

Verš

ei-mata nānā-sukhe prabhu āilā ‘kāśī’
madhyāhna-snāna kaila maṇikarṇikāya āsi’
ei-mata nānā-sukhe prabhu āilā ‘kāśī’
madhyāhna-snāna kaila maṇikarṇikāya āsi’

Synonyms

Synonyma

ei-mata — de ese modo; nānā-sukhe — con gran felicidad; prabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; āilā — llegó; kāśī — al lugar sagrado de Kāśī; madhyāhna-snāna — baño de la tarde; kaila — hizo; maṇikarṇikāya — al lugar para bañarse conocido con el nombre de Maṇikarṇikā; āsi’ — viniendo.

ei-mata — takto; nānā-sukhe — s velkou radostí; prabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; āilā — přišel; kāśī — na svaté místo zvané Káší; madhyāhna-snāna — odpolední koupel; kaila — vykonal; maṇikarṇikāya — na místo, kde se lidé koupou, zvané Manikarnika; āsi' — když přišel.

Translation

Překlad

Finalmente el Señor, lleno de felicidad, llegó a Kāśī, el lugar sagrado. Allí Se bañó en el ghat conocido con el nombre de Maṇikarṇikā.

Nakonec Pán s velkou radostí přišel na posvátné místo zvané Káší, kde se vykoupal na koupacím ghátu Manikarnika.

Purport

Význam

SIGNIFICADO: Kāśī es otro nombre de Vārāṇasī (Benarés). Ha sido un lugar de peregrinaje desde tiempo inmemorial. Allí confluyen los ríos Asiḥ y Varuṇā. Maṇikarṇikā es famoso porque, según la opinión de grandes personalidades, es el lugar en que cayó un pendiente enjoyado de la oreja del Señor Viṣṇu. Hay quien dice que cayó de la oreja del Señor Śiva. La palabra maṇi significa «joya», y karṇikā significa «del oído». Según algunos, el Señor Viśvanātha es el gran médico que cura la enfermedad de la existencia material liberando a la persona por el oído, que recibe la vibración del santo nombre del Señor Rāma. Debido a ello, este sagrado lugar recibe el nombre de Maṇikarṇikā. Se dice que, en todo el curso del río Ganges, no hay lugar mejor que éste, y que el ghat, o lugar para bañarse, conocido con el nombre de Maṇikarṇikā es especialmente sagrado porque Le es muy querido al Señor Viśvanātha. En el Kāśī-khaṇḍa se dice:

Káší je jiné jméno Váránasí. Už od nepaměti je to poutní místo. Stékají se tam řeky Asih a Varuna. Manikarnika je známé místo, protože tam podle názoru velkých osobností spadla drahokamy posázená náušnice Pána Viṣṇua. Podle jiných náušnice spadla z ucha Pána Śivy. Slovo maṇi znamená „drahokam“ a karṇikā znamená „z ucha“. Podle některých je Pán Viśvanātha velkým lékařem léčícím nemoc hmotné existence skrze ucho, jež obdrží zvuk svatého jména Pána Rāmy. To je důvod, proč se toto svaté místo jmenuje Manikarnika. Je řečeno, že neexistuje lepší místo než to, kterým protéká Ganga, a že koupací ghát Manikarnika je zvláště posvěcený, protože je velmi drahý Pánu Viśvanāthovi. V Kāśī-khaṇḍě se uvádí:

saṁsāri-cintāmaṇir atra yasmāt
tārakaṁ saj-jana-karṇikāyām
śivo ’bhidhatte saha-sānta-kāle

tad gīyate ’sau maṇi-karṇiketi
saṁsāri-cintāmaṇir atra yasmāt
tārakaṁ saj-jana-karṇikāyām
śivo 'bhiddhatte saha-sānta-kāle
tad gīyate 'sau mani-karṇiketi
mukti-lakṣmī mahā-pīṭha-maṇis tac-caraṇābjayoḥ
karṇikeyaṁ tataḥ prāhur
yāṁ janā maṇi-karṇikām
mukti-lakṣmī mahā-pīṭha-maṇis tac-caraṇābjayoḥ
karṇikeyaṁ tataḥ prāhur
yāṁ janā maṇi-karṇikām

Conforme a este pasaje del Kāśī-khaṇḍa, quien abandona el cuerpo en Maṇikarṇikā se libera por el simple hecho de recordar el nombre del Señor Śiva.

Podle této pasáže z Kāśī-khaṇḍy ten, kdo opustí tělo na Manikarnice, získá osvobození, když jen vzpomíná na jméno Pána Śivy.