Skip to main content

TEXT 9

VERŠ 9

Texto

Verš

anye ca bahavaḥ śūrā
mad-arthe tyakta-jīvitāḥ
nānā-śastra-praharaṇāḥ
sarve yuddha-viśāradāḥ
anye ca bahavaḥ śūrā
mad-arthe tyakta-jīvitāḥ
nānā-śastra-praharaṇāḥ
sarve yuddha-viśāradāḥ

Synonyms

Synonyma

anye — otros; ca — también; bahavaḥ — en grandes números; śūrāḥ — héroes; mat-arthe — por mí; tyakta-jīvitāḥ — dispuestos a arriesgar la vida; nānā — muchos; śastra — armas; praharaṇāḥ — equipados con; sarve — todos ellos; yuddha-viśāradāḥ — con experiencia en la ciencia militar.

anye — ostatní; ca — tiež; bahavaḥ — vo veľkom počte; śūrāḥ — hrdinov; mat-arthe — za mňa; tyakta-jīvitāḥ — pripravení položiť životy; nānā — veľa; śastra — zbrane; praharaṇāḥ — ozbrojení; sarve — všetci; yuddha-viśāradāḥ — skúsení v bojovom umení.

Translation

Překlad

Hay muchos otros héroes que están dispuestos a dar la vida por mí. Todos ellos están bien equipados con diversas clases de armas, y todos tienen experiencia en la ciencia militar.

Je tu veľa ďalších hrdinov, ktorí sú pripravení za mňa obetovať svoje životy. Všetci sú dobre ozbrojení najrôznejšími zbraňami a všetci sú to skúsení bojovníci.

Purport

Význam

En lo que se refiere a los demás —gente como Jayadratha, Kṛtavarmā y Śalya—, todos están decididos a dar la vida por Duryodhana. En otras palabras, ya se ha concluido que todos ellos morirán en la batalla de Kurukṣetra, por haberse unido al bando del pecador Duryodhana. Claro que, Duryodhana confiaba en su victoria, a cuenta de la antedicha fuerza conjunta de sus amigos. 

Čo sa týka ostatných — Jayadratha, Kṛtavarmu a Śalyu — všetci boli odhodlaní za Duryodhanu položiť svoje životy. Inými slovami, je už rozhodnuté, že všetci zomrú v bitke na Kuruovskom poli, pretože sa pridali k hriešnemu Duryodhanovi. Duryodhana si však bol samozrejme istý víťazstvom vzhľadom na silu svojich vyššie zmienených priateľov.