Skip to main content

Word for Word Index

asādhu-uktaḥ
ill names — ŚB 7.5.45
evam uktaḥ
thus being ordered by Śrīmatī Rādhārāṇī — CC Madhya 19.207-209
iti uktaḥ
thus commanded — ŚB 3.20.28
thus being addressed — ŚB 8.19.28, ŚB 9.3.14, ŚB 9.9.3, ŚB 10.1.35
thus being questioned — ŚB 8.24.4
thus being requested — ŚB 8.24.23
was known as such — ŚB 9.9.40
in this way ordered by mother Yaśodā — ŚB 10.8.36
thus being ordered by him — ŚB 10.8.50
mātrā uktaḥ
being ordered by the mother — ŚB 9.22.25
suta-uktaḥ
uttered by the son — ŚB 1.19.4
uktaḥ
addressed — Bg. 1.24, ŚB 3.4.14, ŚB 7.7.11, ŚB 10.30.38, ŚB 10.41.18, ŚB 10.45.25, ŚB 10.51.21, ŚB 10.51.44, ŚB 10.56.32, ŚB 10.61.27-28, ŚB 10.63.30, ŚB 10.71.20, ŚB 10.81.5, ŚB 11.29.45, ŚB 12.6.28, ŚB 12.6.63
is said — Bg. 8.21, Bg. 13.23
being asked — ŚB 1.13.12, ŚB 1.18.40
was told — ŚB 3.4.4
aforementioned — ŚB 3.8.9
challenged — ŚB 3.19.10
being spoken — ŚB 4.8.62
already been said — ŚB 5.16.1
described — ŚB 7.8.12, ŚB 12.11.31
spoken — ŚB 8.22.29-30
known as such — ŚB 9.6.12
said — ŚB 9.7.15
known — ŚB 9.8.14
having been requested — ŚB 9.15.7
when advised — ŚB 9.22.14-15
being advised — ŚB 9.22.16-17
celebrated — ŚB 9.22.40
spoken to — ŚB 10.46.7, ŚB 10.62.9, ŚB 11.30.50, ŚB 12.6.8
told — ŚB 10.77.11
called. — ŚB 11.2.55
being addressed — ŚB 11.6.32
explained — ŚB 11.19.19
is said. — CC Madhya 25.128
yathā-uktaḥ
as advised — ŚB 8.24.45