Skip to main content

Text 66

Sloka 66

Devanagari

Dévanágarí

पितर्यप्रतिरूपे स्वे भवायानागसे रुषा ।
अप्रौढैवात्मनात्मानमजहाद्योगसंयुता ॥ ६६ ॥

Text

Verš

pitary apratirūpe sve
bhavāyānāgase ruṣā
aprauḍhaivātmanātmānam
ajahād yoga-saṁyutā
pitary apratirūpe sve
bhavāyānāgase ruṣā
aprauḍhaivātmanātmānam
ajahād yoga-saṁyutā

Synonyms

Synonyma

pitari — as a father; apratirūpe — unfavorable; sve — her own; bhavāya — unto Lord Śiva; anāgase — faultless; ruṣā — with anger; aprauḍhā — before attaining maturity; eva — even; ātmanā — by herself; ātmānam — the body; ajahāt — gave up; yoga-saṁyutā — by mystic yoga.

pitari — jako otec; apratirūpe — nepříznivě; sve — její vlastní; bhavāya — Pána Śivu; anāgase — bezúhonného; ruṣā — zlostně; aprauḍhā — před dosažením dospělosti; eva — dokonce; ātmanā — sama; ātmānam — těla; ajahāt — vzdala se; yoga-saṁyutā — pomocí mystické yogy.

Translation

Překlad

The reason is that Satī’s father, Dakṣa, used to rebuke Lord Śiva in spite of Śiva’s faultlessness. Consequently, before attaining a mature age, Satī gave up her body by dint of yogic mystic power.

Důvodem bylo to, že otec Satī, Dakṣa, Pána Śivu napadal, přestože Śiva neměl jedinou chybu. Pomocí mystické jógové síly se proto Satī vzdala svého těla ještě dříve, než dosáhla dospělosti.

Purport

Význam

Lord Śiva, being the head of all mystic yogīs, never even constructed a home for his residence. Satī was the daughter of a great king, Dakṣa, and because his youngest daughter, Satī, selected as her husband Lord Śiva, King Dakṣa was not very much satisfied with her. Therefore whenever she met her father, he unnecessarily criticized her husband, although Lord Śiva was faultless. Because of this, before attaining a mature age Satī gave up the body given by her father, Dakṣa, and therefore she could not produce a child.

Pán Śiva, který je největší ze všech mystických yogīnů, si nikdy nepostavil ani vlastní dům. Satī však byla dcerou velkého krále a její otec, Dakṣa, nebyl příliš nadšený tím, že si jeho nejmladší dcera vybrala za manžela právě Śivu. Kdykoliv se s ním Satī setkala, byla nucena poslouchat jeho neoprávněnou kritiku svého manžela, přestože Pán Śiva neměl jedinou chybu. Kvůli tomu opustila tělo, které jí otec dal, ještě předtím, než dosáhla dospělosti, a proto nemohla přivést na svět žádného potomka.

Thus end the Bhaktivedanta purports of the Fourth Canto, First Chapter, of the Śrīmad-Bhāgavatam, entitled “Genealogical Table of the Daughters of Manu.”

Takto končí Bhaktivedantovy výklady k první kapitole čtvrtého zpěvu Śrīmad Bhāgavatamu, nazvané “Genealogická tabulka Manuových dcer”.