Skip to main content

Text 51

Sloka 51

Devanagari

Dévanágarí

स्त्रीणां मद्धतबन्धूनां द्रोहो योऽसाविहोत्थित: ।
कर्मभिर्गृहमेधीयैर्नाहं कल्पो व्यपोहितुम् ॥ ५१ ॥

Text

Verš

strīṇāṁ mad-dhata-bandhūnāṁ
droho yo ’sāv ihotthitaḥ
karmabhir gṛhamedhīyair
nāhaṁ kalpo vyapohitum
strīṇāṁ mad-dhata-bandhūnāṁ
droho yo ’sāv ihotthitaḥ
karmabhir gṛhamedhīyair
nāhaṁ kalpo vyapohitum

Synonyms

Synonyma

strīṇām — of the women; mat — by me; hata-bandhūnām — of the friends who are killed; drohaḥ — enmity; yaḥ — that; asau — all those; iha — herewith; utthitaḥ — has accrued; karmabhiḥ — by dint of work; gṛhamedhīyaiḥ — by persons engaged in material welfare; na — never; aham — I; kalpaḥ — can expect; vyapohitum — undoing the same.

strīṇām — žen; mat — mnou; hata-bandhūnām — přátel, kteří jsou zabiti; drohaḥ — nepřátelství; yaḥ — to; asau — ti všichni; iha — zde; utthitaḥ — vzešlo; karmabhiḥ — prací; gṛhamedhīyaiḥ — osobami, které pečují o hmotné blaho; na — nikdy; aham — já; kalpaḥ — očekávat; vyapohitum — odčinit.

Translation

Překlad

I have killed many friends of women, and I have thus caused enmity to such an extent that it is not possible to undo it by material welfare work.

Zabil jsem mnoho přátel žen, a tím jsem způsobil takové nepřátelství, jaké nelze odčinit žádnou hmotně prospěšnou prací.

Purport

Význam

The gṛhamedhīs are those whose only business is to perform welfare work for the sake of material prosperity. Such material prosperity is sometimes hampered by sinful activities, for the materialist is sure to commit sins, even unintentionally, in the course of discharging material duties. To get relief from such sinful reactions, the Vedas prescribe several kinds of sacrifices. It is said in the Vedas that by performing the aśvamedha-yajña (horse sacrifice) one can get relief from even brahma-hatyā (killing of a brāhmaṇa).

Gṛhamedhī jsou ti, jejichž jedinou starostí je veřejně prospěšná práce v zájmu hmotné prosperity. Této hmotné prosperitě někdy brání hříšné činnosti, protože materialisté se při vykonávání hmotných povinností nevyhnutelně dopouštějí hříchů. Vedy proto doporučují několik druhů obětí, které tyto hříšné reakce odstraní. Ve Vedách je řečeno, že aśvamedha-yajña (oběť koně) může odstranit účinky i takového hříchu, jako je brahma-hatyā (zabití brāhmaṇy).

Yudhiṣṭhira Mahārāja performed this aśvamedha-yajña, but he thinks that even by performing such yajñas it is not possible to get relief from the great sins committed. In war either the husband or the brother or even the father or sons go to fight. And when they are killed, a fresh enmity is created, and thus a chain of actions and reactions increases which is not possible to be counteracted even by thousands of aśvamedha-yajñas.

Yudhiṣṭhira Mahārāja tuto aśvamedha-yajñu vykonal, ale myslel si, že ani takovou obětí se nemůže zbavit účinků velikých hříchů, kterých se dopustil. Ve válce jdou do boje manžel nebo bratr, nebo dokonce i otec a synové. A když padnou, vzniká nové nepřátelství. Tímto způsobem se vytváří dlouhý řetězec akcí a reakcí, kterému nelze zabránit ani tisíci aśvamedha-yajñami.

The way of work (karma) is like that. It creates one action and another reaction simultaneously and thus increases the chain of material activities, binding the performer in material bondage. In the Bhagavad-gītā (9.27-28) the remedy is suggested that such actions and reactions of the path of work can be checked only when work is done on behalf of the Supreme Lord. The Battle of Kurukṣetra was actually fought by the will of the Supreme Lord Śrī Kṛṣṇa, as it is evident from His version, and only by His will was Yudhiṣṭhira placed on the throne of Hastināpura. Therefore, factually no sin whatsoever touched the Pāṇḍavas, who were only the order carriers of the Lord. For others, who declare war out of personal interest, the whole responsibility lies on them.

To je zákon práce karmy. S akcí vytváří zároveň další reakci a řetězec hmotných činností tak neustále narůstá a uvazuje člověka k hmotnému otroctví. Bhagavad-gītā (9.27-28) naznačuje, že jediným způsobem, jak zastavit akce a reakce na cestě práce, je vykonávat tuto práci pro Nejvyššího Pána. Bitva na Kurukṣetře ve skutečnosti proběhla vůlí Nejvyššího Pána Śrī Kṛṣṇy, což dokládá i On Sám, a pouze Jeho vůlí Yudhiṣṭhira usedl na trůn v Hastināpuru. Proto se Pāṇḍuovců zdaleka nedotkl žádný hřích, neboť oni pouze plnili příkazy Pána. Ti však, kteří vyhlašují válku kvůli svým osobním zájmům, nesou za všechno plnou zodpovědnost.