Skip to main content

Word for Word Index

anāgaḥsu iha
to the offenseless — ŚB 1.17.15
iha api
here in this place — ŚB 5.10.16
superior to this — NOI 9
para-artha-īhā
acting and desiring for the Supreme — ŚB 11.19.33-35
iha asya
of this material world — ŚB 1.2.23
ihā ba-i
except for this — CC Antya 8.54
ihā bale
says this — CC Madhya 15.252
yaḥ ca iha
whatsoever else — ŚB 1.2.10
ihā dekhi’
seeing this — CC Madhya 14.250, CC Madhya 21.24
by seeing this (Śrī Caitanya Mahāprabhu’s personal characteristics) — CC Madhya 25.9
iha eva
in the present body — Bg. 5.23
grāmya-īhā-uparamaḥ
not taking part in so-called philanthropic activities — ŚB 7.11.8-12
ihā haite
from this — CC Ādi 14.17, CC Madhya 25.153
from these talks — CC Madhya 8.308
from which — CC Madhya 19.169
from these things — CC Madhya 21.119
ihā va-i
except this — CC Ādi 4.236, CC Madhya 8.191
besides this — CC Madhya 6.192
without this — CC Antya 5.58
yat iha
herein — ŚB 1.4.13
iha
in this life — Bg. 2.5, Bg. 2.50, Bg. 3.16, Bg. 5.19, ŚB 1.11.6, ŚB 1.19.37, ŚB 2.2.33, ŚB 2.3.11, ŚB 3.27.28-29, ŚB 4.13.31, ŚB 4.13.31, ŚB 4.29.21, ŚB 4.29.58, ŚB 5.26.10, ŚB 5.26.11, ŚB 5.26.13, ŚB 5.26.14, ŚB 5.26.15, ŚB 5.26.16, ŚB 5.26.17, ŚB 5.26.18, ŚB 5.26.19, ŚB 5.26.20, ŚB 5.26.21, ŚB 5.26.22, ŚB 5.26.23, ŚB 5.26.24, ŚB 5.26.25, ŚB 5.26.26, ŚB 5.26.27, ŚB 5.26.28, ŚB 5.26.29, ŚB 5.26.30, ŚB 5.26.31, ŚB 5.26.32, ŚB 5.26.33, ŚB 5.26.34, ŚB 5.26.35, ŚB 6.1.8, ŚB 6.1.45, ŚB 6.1.46, ŚB 6.19.25, ŚB 7.6.1, ŚB 8.3.25, ŚB 10.45.48, ŚB 10.47.16, ŚB 10.60.17, ŚB 10.70.26, ŚB 10.85.16, ŚB 11.3.41, ŚB 11.7.33-35, ŚB 11.23.15, ŚB 11.29.22, ŚB 12.11.46
in this world — Bg. 2.5, Bg. 2.41, Bg. 3.18, Bg. 4.2, Bg. 4.38, Bg. 7.2, Bg. 11.32, Bg. 15.3-4, Bg. 16.24, Bg. 17.18, ŚB 1.3.39, ŚB 1.9.39, ŚB 1.13.9, ŚB 1.13.43, ŚB 1.13.50, ŚB 1.18.6, ŚB 1.19.23, ŚB 2.1.12, ŚB 2.1.13, ŚB 2.7.40, ŚB 3.4.15, ŚB 3.4.31, ŚB 3.5.3, ŚB 3.7.39, ŚB 3.13.8, ŚB 3.13.14, ŚB 3.24.27, ŚB 3.25.39-40, ŚB 3.26.5, ŚB 3.28.29, ŚB 3.32.16, ŚB 3.32.27, ŚB 4.14.17, ŚB 4.19.37, ŚB 4.21.22, ŚB 4.22.8, ŚB 4.23.1-3, ŚB 4.24.17, ŚB 4.24.75, ŚB 4.29.54, ŚB 4.31.10, ŚB 5.10.19, ŚB 5.26.31, ŚB 5.26.36, ŚB 6.1.19, ŚB 6.3.4, ŚB 6.3.6, ŚB 6.3.17, ŚB 6.5.15, ŚB 6.5.17, ŚB 6.10.33, ŚB 6.14.3, ŚB 6.17.15, ŚB 7.2.44, ŚB 7.2.49, ŚB 7.6.19, ŚB 7.6.25, ŚB 7.7.42, ŚB 7.7.46, ŚB 7.9.19, ŚB 7.10.64, ŚB 7.13.16-17, ŚB 7.15.59, ŚB 8.12.8, ŚB 8.19.37, ŚB 9.18.27, ŚB 9.21.2, ŚB 10.1.68, ŚB 10.10.15, ŚB 10.14.5, ŚB 10.14.44, ŚB 10.22.35, ŚB 10.23.32, ŚB 10.24.4, ŚB 10.31.2, ŚB 10.33.32, ŚB 10.33.35, ŚB 10.41.4, ŚB 10.41.5, ŚB 10.44.48, ŚB 10.46.30, ŚB 10.49.20, ŚB 10.51.57, ŚB 10.58.41, ŚB 10.60.41, ŚB 10.64.26, ŚB 10.69.45, ŚB 10.72.5, ŚB 10.74.22, ŚB 10.77.26, ŚB 10.80.33, ŚB 10.80.42, ŚB 10.82.28, ŚB 10.82.37, ŚB 10.85.12, ŚB 10.85.15, ŚB 10.86.34, ŚB 10.86.53, ŚB 10.87.24, ŚB 10.87.33, ŚB 10.89.63, ŚB 11.4.1, ŚB 11.6.48-49, ŚB 11.7.5, ŚB 11.7.32, ŚB 11.7.41, ŚB 11.9.3, ŚB 11.10.23, ŚB 11.15.34, ŚB 11.17.42, ŚB 11.18.26, ŚB 11.21.33-34, ŚB 11.22.13, ŚB 11.28.11, ŚB 12.6.69, ŚB 12.8.46, CC Ādi 9.42, CC Madhya 8.195, CC Madhya 24.21, NOI 6
in this yogaBg. 2.40
in the material world — Bg. 3.37, Bg. 4.12, ŚB 4.7.29, ŚB 5.19.5
in this material world — Bg. 6.40, ŚB 1.13.19, ŚB 2.2.31, ŚB 2.7.5, ŚB 4.21.27, ŚB 4.21.34, ŚB 4.30.33, ŚB 5.1.19, ŚB 5.5.24, ŚB 5.6.2, ŚB 5.11.15, ŚB 5.12.16, ŚB 6.1.6, ŚB 6.5.13, ŚB 6.5.14, ŚB 6.5.19, ŚB 6.9.35, ŚB 6.10.32, ŚB 6.14.55, ŚB 7.2.21, ŚB 7.6.15, ŚB 7.7.37, ŚB 7.7.41, ŚB 7.7.43, ŚB 7.9.19, ŚB 7.15.50-51, ŚB 7.15.62, ŚB 9.8.13, ŚB 10.10.32, ŚB 10.40.16, ŚB 11.9.29, CC Madhya 24.166, CC Madhya 24.213
in this — Bg. 11.7, ŚB 3.8.1, ŚB 3.8.18, ŚB 4.14.24, ŚB 5.24.16, ŚB 6.12.8, ŚB 8.19.13, ŚB 11.3.5
in this life. — Bg. 17.28
in this material world. — ŚB 1.2.25, ŚB 4.11.15
by this — ŚB 1.4.25
here — ŚB 1.6.21, ŚB 1.18.5, ŚB 3.1.23, ŚB 3.1.26, ŚB 3.15.33, ŚB 3.21.26, ŚB 3.21.56, ŚB 3.23.56, ŚB 3.27.14, ŚB 3.27.23, ŚB 3.30.29, ŚB 3.30.30, ŚB 3.31.37, ŚB 4.1.26-27, ŚB 4.1.28, ŚB 4.12.44, ŚB 4.19.23, ŚB 4.19.28, ŚB 4.21.21, ŚB 4.25.26, ŚB 4.25.34, ŚB 4.29.9, ŚB 4.29.Texts 29.1a-2a, ŚB 4.30.2, ŚB 5.3.7, ŚB 5.3.9, ŚB 5.14.42, ŚB 5.23.1, ŚB 5.26.10, ŚB 5.26.16, ŚB 5.26.16, ŚB 5.26.37, ŚB 6.2.30, ŚB 6.7.36, ŚB 6.10.4, ŚB 6.13.15, ŚB 6.18.32, ŚB 6.18.39, ŚB 6.18.40, ŚB 6.18.46, ŚB 7.6.2, ŚB 7.7.12, ŚB 7.10.6, ŚB 8.24.18, ŚB 9.18.12-14, ŚB 10.14.34, ŚB 10.14.56, ŚB 10.23.16, ŚB 10.24.15, ŚB 10.29.19, ŚB 10.30.11, ŚB 10.30.12, ŚB 10.30.33, ŚB 10.36.22-23, ŚB 10.36.30, ŚB 10.36.32, ŚB 10.36.37, ŚB 10.39.42-43, ŚB 10.41.10, ŚB 10.41.46, ŚB 10.42.10, ŚB 10.45.45, ŚB 10.47.4, ŚB 10.47.14, ŚB 10.47.20, ŚB 10.47.44, ŚB 10.47.45, ŚB 10.48.9, ŚB 10.48.24, ŚB 10.48.27, ŚB 10.51.10, ŚB 10.51.27, ŚB 10.52.35, ŚB 10.56.31, ŚB 10.68.4, ŚB 10.68.32-33, ŚB 10.79.24, ŚB 10.79.27, ŚB 10.89.26-27, ŚB 10.89.58, ŚB 11.6.34, ŚB 11.6.35, ŚB 11.31.28, ŚB 12.6.21, ŚB 12.12.46, ŚB 12.12.66, CC Ādi 1.3, CC Ādi 2.5, CC Ādi 2.91-92, CC Ādi 4.52, CC Ādi 4.125, CC Ādi 4.275, CC Ādi 5.71, CC Madhya 3.1, CC Madhya 19.96, CC Madhya 20.281, CC Madhya 21.41, CC Madhya 22.163, CC Antya 15.44, CC Antya 15.44, CC Antya 15.51, CC Antya 15.84, CC Antya 16.87, CC Antya 17.51, CC Antya 18.1, Śrī brahma-saṁhitā 5.48, Śrī brahma-saṁhitā 5.56
herewith — ŚB 1.8.51, ŚB 9.9.14
here. — ŚB 1.12.30, ŚB 4.2.26, ŚB 6.18.59, CC Ādi 1.3, CC Ādi 2.5
here in this world — ŚB 1.13.27, ŚB 3.15.45, ŚB 4.2.24
herein — ŚB 1.16.7, ŚB 1.16.8, ŚB 6.9.42
as a matter of fact. — ŚB 1.17.16
at this place — ŚB 1.19.21, ŚB 3.4.20
in the universe — ŚB 2.5.36
in this Śrīmad-BhāgavatamŚB 2.10.2
within the universe — ŚB 3.2.13
in this world. — ŚB 3.4.16, ŚB 3.31.47, ŚB 4.29.50, ŚB 10.9.21, ŚB 10.70.28, ŚB 10.73.15, ŚB 11.20.31, ŚB 11.28.9, CC Madhya 8.227, CC Madhya 9.132, CC Madhya 22.146, CC Madhya 24.86, CC Antya 7.27