Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 9.23.35-36

Verš

jyāmaghas tv aprajo ’py anyāṁ
bhāryāṁ śaibyā-patir bhayāt
nāvindac chatru-bhavanād
bhojyāṁ kanyām ahāraṣīt
ratha-sthāṁ tāṁ nirīkṣyāha
śaibyā patim amarṣitā
keyaṁ kuhaka mat-sthānaṁ
ratham āropiteti vai
snuṣā tavety abhihite
smayantī patim abravīt

Synonyma

jyāmaghaḥ — král Jyāmagha; tu — jistě; aprajaḥ api — ač neměl žádné syny; anyām — další; bhāryām — ženu; śaibyā-patiḥ — neboť byl manželem Śaibyi; bhayāt — ze strachu; na avindat — nevzal si; śatru-bhavanāt — z tábora nepřítele; bhojyām — prostitutku využívanou k uspokojování smyslů; kanyām — dívku; ahāraṣīt — vezl; ratha-sthām — jež seděla na voze; tām — ji; nirīkṣya — když uviděla; āha — zavolala; śaibyā — Śaibyā, žena Jyāmaghy; patim — na svého manžela; amarṣitā — velice rozzlobená; iyam — kdo je to; kuhaka — ty podvodníku; mat-sthānam — mé místo; ratham — na kočáře; āropitā — má dovoleno sedět; iti — tak; vai — vskutku; snuṣā — snacha; tava — tvoje; iti — tak; abhihite — když byla zpravena; smayantī — s úsměvem; patim — svému manželovi; abravīt — řekla.

Překlad

Jyāmagha žádné syny neměl, ale bál se své manželky, Śaibyi, a proto si nemohl vzít další ženu. Jednou přivezl z domu nějakého královského nepřítele dívku, jež byla prostitutkou. Když ji Śaibyā uviděla, velice se rozzlobila a na svého manžela zavolala: “Můj muži, ty podvodníku, kdo je ta dívka, která sedí na kočáře na mém místě?” Jyāmagha na to odpověděl: “Ta dívka bude tvou snachou.” Když Śaibyā uslyšela tato žertovná slova, s úsměvem mu odpověděla.