Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 9.18.20-21

Verš

taṁ vīram āhauśanasī
prema-nirbharayā girā
rājaṁs tvayā gṛhīto me
pāṇiḥ para-purañjaya
hasta-grāho ’paro mā bhūd
gṛhītāyās tvayā hi me
eṣa īśa-kṛto vīra
sambandho nau na pauruṣaḥ

Synonyma

tam — jemu; vīram — Yayātimu; āha — řekla; auśanasī — dcera Uśany Kaviho, Śukrācāryi; prema-nirbharayā — plnými lásky a vlídnosti; girā — slovy; rājan — ó králi; tvayā — tebou; gṛhītaḥ — přijatá; me — moje; pāṇiḥ — ruka; para-purañjaya — dobyvateli cizích království; hasta-grāhaḥ — ten, který uchopil moji ruku; aparaḥ — jiný; — kéž ne; bhūt — stane se; gṛhītāyāḥ — přijatá; tvayā — tebou; hi — jistě; me — mne; eṣaḥ — toto; īśa-kṛtaḥ — zařízeno prozřetelností; vīra — ó velký hrdino; sambandhaḥ — vztah; nau — náš; na — ne; pauruṣaḥ — cokoliv vytvořeného člověkem.

Překlad

Devayānī pak promluvila ke králi Yayātimu slovy plnými lásky a náklonnosti: “Ó králi, velký hrdino, jenž dobýváš města svých nepřátel, tím, že jsi mě vzal za ruku, jsi mě pojal za manželku. Nechť se mě už nikdo jiný nedotkne, neboť náš manželský vztah není dílem žádné lidské bytosti, ale prozřetelnosti.”

Význam

Když král Yayāti vytahoval Devayānī ze studny, jistě se mu líbila její mladistvá krása, a proto se jí možná zeptal, k jaké kastě náleží. Devayānī mu na to rychle odpověděla: “Jsme již manželé, neboť jsi mě vzal za ruku.” To, že se ženich a nevěsta berou za ruce, platí ve všech společnostech. Jakmile tedy Yayāti uchopil ruku Devayānī, mohli být pokládáni za manžele. Devayānī se do hrdinného Yayātiho zamilovala, a proto ho žádala, aby si to nerozmyslel a nepřenechal ji nikomu jinému.