Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 7.10.12

Verš

kathā madīyā juṣamāṇaḥ priyās tvam
āveśya mām ātmani santam ekam
sarveṣu bhūteṣv adhiyajñam īśaṁ
yajasva yogena ca karma hinvan

Synonyma

kathāḥ — poselství či pokyny; madīyāḥ — dané Mnou; juṣamāṇaḥ — vždy naslouchající nebo rozjímající o nich; priyāḥ — nesmírně příjemné; tvam — ty; āveśya — plně pohroužený do; mām — Mě; ātmani — ve tvém srdci; santam — existující; ekam — jeden (tatáž Nejvyšší Duše); sarveṣu — ve všech; bhūteṣu — živých bytostech; adhiyajñam — příjemce výsledků všech obřadů; īśam — Nejvyššího Pána; yajasva — uctívej; yogena — bhakti-yogou, oddanou službou; ca — také; karma — plodonosné činnosti; hinvan — vzdávající se.

Překlad

Nevadí, že jsi v hmotném světě. Měl bys vždy, neustále, naslouchat Mým pokynům a poselstvím a být vždy pohroužen v myšlenkách na Mě, neboť Já jsem Nadduše v srdci každého. Zanech proto plodonosných činností a uctívej Mě.

Význam

Když oddaný po hmotné stránce velice zbohatne, nikdo by si neměl myslet, že si užívá výsledků svých plodonosných činností. Oddaný v tomto hmotném světě využívá veškeré hmotné bohatství ve službě Pánu—plánuje, jak Mu s těmito věcmi sloužit, což Pán sám doporučuje. Používá všechny hmotné věci, které má, aby šířil slávu Pána a službu Jemu. Nikdy neprovádí žádné plodonosné oběti či obřady, aby si užíval výsledků této karmy. Oddaný ví, že karma-kāṇḍa je určena méně inteligentním lidem. Narottama dāsa Ṭhākura říká ve své Prema-bhakti-candrice: karma-kāṇḍa, jñāna-kāṇḍa, kevala viṣera bhāṇḍakarma-kāṇḍa i jñāna-kāṇḍa (plodonosné činnosti a spekulace o Nejvyšším Pánu) jsou jako nádoby s jedem. Ten, koho přitahují, maří svůj lidský život. Oddaný se proto nikdy nezajímá o karma-kāṇḍu ani o jñāna-kāṇḍu, ale pouze o příznivou službu Pánu (ānukūlyena kṛṣṇānuśīlanam) neboli o rozvoj duchovních činností v rámci oddané služby.