Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 6.2.46

Verš

nātaḥ paraṁ karma-nibandha-kṛntanaṁ
mumukṣatāṁ tīrtha-pādānukīrtanāt
na yat punaḥ karmasu sajjate mano
rajas-tamobhyāṁ kalilaṁ tato ’nyathā

Synonyma

na — ne; ataḥ — proto; param — lepší prostředek; karma-nibandha — nutnost trpět jakožto výsledek plodonosných činností; kṛntanam — to, co zcela přesekne; mumukṣatām — těch, kdo se chtějí vyprostit z hmotných pout; tīrtha-pada — Nejvyššího Pána, Osobnosti Božství, u Jehož nohou jsou všechna svatá místa; anukīrtanāt — než neustálé opěvování pod vedením pravého duchovního mistra; na — ne; yat — protože; punaḥ — znovu; karmasu — k plodonosným činnostem; sajjate — bude připoutaná; manaḥ — mysl; rajaḥ-tamobhyām — kvalitami vášně a nevědomosti; kalilam — znečištěná; tataḥ — poté; anyathā — jinými prostředky.

Překlad

Ten, kdo se chce vysvobodit z hmotných pout, by měl proto přijmout proces opěvování a velebení jména, slávy, podoby a zábav Nejvyššího Pána, Osobnosti Božství, u Jehož nohou leží všechna svatá místa. Z jiných metod, jako je zbožné pokání, rozvoj spekulativního poznání a mystická jógová meditace, člověk nemůže získat náležitý prospěch, protože se i po jejich praktikování začne znovu věnovat plodonosným činnostem, neschopen ovládat svou mysl, znečištěnou nižšími kvalitami přírody — vášní a nevědomostí.

Význam

Můžeme vidět, že i po dosažení takzvané dokonalosti mnoho karmīch, jñānīch a yogīnů znovu ulpí na hmotných činnostech. Mnoho takzvaných svāmīch a yogīnů zanechává hmotných činností, které prohlásí za iluzorní (jagan mithyā), ale po nějakém čase se k nim opět vrátí a otevírají nemocnice a školy nebo vykonávají jiné veřejně prospěšné činnosti. Někdy se zapojují do politiky, i když se přitom stále falešně prohlašují za sannyāsīny, členy životního stavu odříkání. Dokonalý závěr ovšem je, že chce-li někdo skutečně uniknout z hmotného světa, musí praktikovat oddanou službu, která začíná u śravaṇaṁ kīrtanaṁ viṣṇoḥ — zpívání a naslouchání o slávě Pána. Hnutí pro vědomí Kṛṣṇy je toho živým důkazem. Mnoho mladých chlapců v západních zemích, kteří byli závislí na drogách a měli i mnoho jiných zlozvyků, jichž se nebyli schopni zbavit, se po příchodu do hnutí pro vědomí Kṛṣṇy všech těchto sklonů vzdalo a s velkou vážností se začali věnovat opěvování Pánovy slávy. Toto je tedy nejlepší metoda odčinění všeho, co jsme vykonali v kvalitách vášně a nevědomosti (rajaḥ a tamaḥ). Śrīmad-Bhāgavatam (1.2.19) říká:

tadā rajas-tamo-bhāvāḥ
kāma-lobhādayaś ca ye
ceta etair anāviddhaṁ
sthitaṁ sattve prasīdati

Jedná-li člověk pod vlivem kvalit rajaḥ a tamaḥ, je čím dál posedlejší chtíčem a chamtivostí. Když se však začne věnovat procesu opěvování a naslouchání, dospěje na úroveň dobra a bude šťastný. S pokrokem v oddané službě budou všechny jeho pochybnosti odstraněny (bhidyate hṛdaya-granthiś chidyante sarva-saṁśayāḥ), a uzel jeho touhy po plodonosných činnostech bude rozsekán na kousky.