Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 6.18.71

Verš

indra uvāca
amba te ’haṁ vyavasitam
upadhāryāgato ’ntikam
labdhāntaro ’cchidaṁ garbham
artha-buddhir na dharma-dṛk

Synonyma

indraḥ uvāca — Indra řekl; amba — ó matko; te — tvůj; aham — já; vyavasitam — slib; upadhārya — chápající; āgataḥ — přišel jsem; antikam — poblíž; labdha — když jsem nalezl; antaraḥ — chybu; acchidam — rozsekal jsem; garbham — embryo; artha-buddhiḥ — sobecky; na — ne; dharma-dṛk — vidící náboženství.

Překlad

Indra odpověděl: Má drahá matko, jelikož jsem byl naprosto oslepený sobeckými zájmy, ztratil jsem ze zřetele náboženství. Jakmile jsem pochopil, že dodržuješ velký slib duchovního života, chtěl jsem v tvém počínání najít nějakou chybu. Když jsem ji našel, vstoupil jsem do tvého lůna a rozsekal embryo na kusy.

Význam

Když Diti, Indrova teta, Indrovi otevřeně sdělila, co chtěla učinit, Indra jí vyložil zase své záměry. Místo aby tedy byli nepřáteli, upřímně přiznali pravdu. To je vlastnost, která je výsledkem styku s Viṣṇuem. Śrīmad-Bhāgavatam (5.18.12) uvádí:

yasyāsti bhaktir bhagavaty akiñcanā
sarvair guṇais tatra samāsate surāḥ

Když člověk rozvine postoj oddanosti a očistí se uctíváním Nejvyššího Pána, nepochybně se v jeho těle projeví všechny dobré vlastnosti. Díky tomu, že přišli do styku s uctíváním Viṣṇua, se Diti i Indra očistili.